Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Assen 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Assen 2014
CiteertitelReglement gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Assen 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpalgemeen bestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening basisregistratie personen gemeente Assen 2014

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

NVT

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-01-201406-01-201419-11-2016Nieuwe regeling

30-09-2014

Onbekend

BB00580

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Assen 2014

 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

Dit reglement verstaat onder:

 • a.

  basisregistratie personen: de basisregistratie personen, bedoeld in artikel 1.2 van de Wet basisregistratie personen;

 • b.

  overheidsorgaan: een orgaan bedoeld in artikel 1.1. onderdeel t van de Wet basisregistratie personen;

Artikel 2. Verstrekkingen aan organen van de gemeente

 • 1.

  Met inachtneming artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen en artikel 2 van de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen, gemeente Assen 2014, kunnen gegevens uit de basisregistratie personen aan organen van de gemeente Assen worden verstrekt, voor zover deze organen de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van de aan hen opgedragen taken;

 • 2.

  De verstrekkingen als bedoeld in lid 1, kunnen plaatsvinden door middel van rechtstreekse raadpleging van de basisregistratie personen (ad hoc verstrekkingen), door spontane verstrekkingen en selectieverstrekkingen;

 • 3.

  De organen van de gemeente Assen aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van

  personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken zijn vermeld in bijlage 1.

 • 4.

  Het college van burgemeester en wethouders kan, indien noodzakelijk, nadere aanwijzingen

  geven met betrekking tot beveiliging en ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Alle

  overheidsorganen van de gemeente beschikken hooguit over een beperkte gedeeltelijke inzage.

Artikel 3. Wijzigingen

De informatiebeheerder basisregistratie personen is bevoegd wijzigingen aan te brengen in de samenstelling van de bij dit Reglement behorende bijlage.

Artikel 4 Intrekken GBA Privacyreglement gemeente Assen

Het Privacyreglement Gemeentelijke basisadministratie persoongegevens wordt met terugwerkende kracht tot 6 januari 2014 ingetrokken.

Artikel 5. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit Reglement treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot en met 6 januari 2014;

 • 2.

  Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Assen 2014.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Assen op 30 september 2014

Mw. C. Abbenhues, voorzitter

Mw. I. Oostmeijer-Oosting Toelichting

Algemeen

Dit reglement vloeit voort uit de Verordening gemeentelijke basisregistratie personen (Verordening BRP). De Raad heeft hierin de nadere regeling van de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente aan het college van burgemeester en wethouders opgedragen. Hieronder volgt voor zover nodig een nadere toelichting op de artikelen in dit reglement.

Artikelsgewijze toelichting

Atikel 1. Begripsbepalingen

De begrippen uit de wet BRP die relevant zijn voor de inhoud van dit reglement, zijn integraal overgenomen van artikel 1 Wbrp. Het betreft de begrippen: basisregistratie personen en overheidsorgaan.

Artikel 2. Verstrekking aan een orgaan van de gemeente

De systematische verstrekking van gegevens aan de gemeente Assen in de rol van bestuursorgaan is gebaseerd op een autorisatiebesluit op grond van artikel 3.2 Wbrp van de minister van BZK. Een autorisatiebesluit is het besluit van de minister van BZK voor de gemeente Assen over de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan de gemeente Assen in zijn rol als overheidsorgaan dat gebruik maakt van persoonsgegevens voor de uitvoering van haar taken.

Zolang de Wbrp door de gemeente Assen wordt uitgevoerd met behulp van de systemen die zij al gebruikte onder het regime van de wet GBA, is er nog geen sprake van systematische verstrekking van persoonsgegevens met betrekking tot de eigen inwoners. De gemeente Assen beschikt immers nog over de persoonsgegevens van haar eigen inwoners. Voor het gebruik van gegevens van personen die in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Assen woonachtig zijn, dient de gemeente Assen het autorisatiebesluit van de minister van BZK in acht te nemen.

Artikel 3. Wijzigingen

De informatiebeheerder is bevoegd om bijlage 1 van dit reglement te wijzigingen indien er wijzigingen zijn opgetreden met betrekking tot het verstrekken, al dan niet systematisch, van gegevens uit de basisregistratie personen, met dien verstande dat slechts gegevens worden verstrekt die noodzakeijk zijn voor de goede vervulling van de taak van de betreffende orgaan (zie artikel 3.8 tweede lid, van de Wbrp.

Artikel 4.

Intrekken Privacyreglement gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

(GBA)

Met de inwerkingtreding van de Wet basisregistratie personen is de Wet Gemeentelijke basisadministratie persoongegevens (Wet GBA) komen te vervallen. Het GBA privacyreglement gemeente Assen dat op de Wet GBA was gebaseerd, dient derhalve te worden ingetrokken.

Artikel 5. Inwerkingtreding en citeertitel

Het Reglement BRP, waarmee dit reglement kan worden geciteerd, treedt inwerking op de dag dat de Wbrp inwerking treedt. Als gevolg van de korte invoeringstermijn, is het noodzakelijk dit reglement met terugwerkende kracht vast te stellen.

Bijlage 1 bij het Reglement gegevensverstrekking BRP

Lijst van overheidsorganen van de gemeente met een rechtstreekse raadpleegmogelijkheid

De volgende afdelingen van de gemeente Assen hebben toegang tot de BRP:

Orgaan van de gemeente

Wettelijke kader

Klant; burgerzaken & subsidies (burgerzaken)

Wet BRP, Kieswet, Besluit burgerlijke stand, BW, nationaliteitswetgeving, Wegenverkeerswet, Wet op de Lijkbezorging, Wet just. Documentatie, Vreemdelingenwet, Paspoortwet, WVW, rampenbestruiding en aanverwante regelgeving, Vreemdelingenwet

Klant; klantenservice (administratieve ondersteuning)

Wet BRP, Paspoortwet, wegenverkeerswet, Omgevingsvergunning, woningwet, wet ruimtelijke ordening, wet milieubeheer, monumentenwet

Klant; klantenservice (TSC)

Wet BRP, Paspoortwet, wegenverkeerswet

Klant; bouwen, wonen & ondernemen (kinderopvang)

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Klant; bouwen, wonen & ondernemen (vergunningen)

Omgevingsvergunning, woningwet, wet ruimtelijke ordening, wet milieubeheer, monumentenwet, apv

Klant; Openbare ruimte en orde (Milieu inspecteurs)

Wet milieubeheer, drank en horicawet, Wvo, woningwet, BW WED en aanverwante wetten

Klant; WMO, Leerplicht & RMC (WMO)

Wet maatschappelijke ondersteuning, Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning, Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Klant; WMO, Leerplicht & RMC (Leerplicht & RMC)

Leerplichtwet / RMC wetgeving

Klant; Openbare Ruimte en Orde (Toezichthouders)

Gevonden voorwerpen

Services; Administratie & informatieverstrekking (debiteuren/crediteurenadministratie)

Algemene wet rijksbelastingen, Awb, Invorderingswet, Belastingverordeningen, Art 216 Gemeentewet, Invorderingswet, Gemeentelijke WOZ verordening

Leefomgeving; Geo-registratie & Monitoring (WOZ, heffingen)

Wet basisregistratie adressen en gebouwen, Wet waardering onroerende zaken, Leegstandswet

Leefomgeving; Vastgoed & grondzaken (wonen & grondzaken)

Wet ruimtelijke ordening, leegstandswet, staterlening, regeling maatschappelijke begeleiding asielgerechtigden

Leefomgeving; Vastgoed & grondzaken (parkeerbeheer)

wegenverkeerswet

Beleid; Beleidsregie (beleidadviseurs sociaal)

Wet sociale werkvoorziening

Beleid; Beleidsspecialisten

Wet milieubeheer, Wvo, Woningwet, BW WED en aanverwante wetten

Politie Assen Infodesk district Noord/CCO Noord

Politiewet, BW, Wet Justutieel documentatie, vreemdelingenwet

Categorie / Elementnaam

Organen van de gemeente

 

Klant; burgerzaken & subsidies (burgerzaken)

Klant; klantenservice (administratieve ondersteuning)

Klant; klantenservice (TSC)

Klant; bouwen, wonen & ondernemen (kinderopvang)

Klant; bouwen, wonen & ondernemen (vergunningen)

Klant; Openbare ruimte en orde (Milieu inspecteurs)

Klant; WMO, Leerplicht & RMC (WMO)

Klant; WMO, Leerplicht & RMC (Leerplicht & RMC)

Klant; Openbare Ruimte en Orde (Toezichthouders)

Services; Administratie & informatieverstrekking (debiteuren- / crediteurenadministratie)

Leefomgeving; Geo-registratie & Monitoring (WOZ heffingen)

Leefomgeving; Vastgoed & grondzaken (wonen en grondzaken)

Leefomgeving; Vastgoed en grondzaken (parkeerbeheer)

Beleid; Beleidsregie (beleidadviseurs sociaal)

Beleid; Beleidsspecialisten

Politie Assen Infodesk district Noord/CCO Noord

01 Persoon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.10 A-nummer

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

01.20 Burgerservicenummer

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

02.10 Voornamen

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

02.40 Geslachtsnaam

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

03.10 Geboortedatum

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

03.20 Geboorteplaats

x

x

x

 

 

x

x

x

x

 

x

x

 

x

x

x

03.30 Geboorteland

x

x

x

 

 

x

x

x

x

 

x

x

 

x

x

x

04.10 Geslachtsaanduiding

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

20.10 Vorig A-nummer

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.20 Volgend A-nummer

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61.10 Aanduiding naamgebruik

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

81.10 Registergemeente akte

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

81.20 Aktenummer

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

82.10 Gemeente document

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

82.20 Datum ontlening

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

82.30 Beschrijving document

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

86.10 Datum van opneming

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

51 Persoon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.10 A-nummer

x

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

01.20 Burgerservicenummer

x

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

02.10 Voornamen

x

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

02.40 Geslachtsnaam

x

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

03.10 Geboortedatum

x

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

03.20 Geboorteplaats

x

x

x

 

 

 

x

x

 

 

x

x

 

x

x

x

03.30 Geboorteland

x

x

x

 

 

 

x

x

 

 

x

x

 

x

x

x

04.10 Geslachtsaanduiding

x

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

20.10 Vorig A-nummer

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.20 Volgend A-nummer

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61.10 Aanduiding naamgebruik

x

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

81.10 Registergemeente akte

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

81.20 Aktenummer

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

82.10 Gemeente document

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

82.20 Datum ontlening

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

82.30 Beschrijving document

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

84.10 Indicatie onjuist

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

86.10 Datum van opneming

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 Ouder1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.10 A-nummer

x

x

x

 

 

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

01.20 Burgerservicenummer

x

x

x

 

 

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

02.10 Voornamen

x

x

x

 

 

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

x

x

 

 

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

02.40 Geslachtsnaam

x

x

x

 

 

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

03.10 Geboortedatum

x

x

x

 

 

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

03.20 Geboorteplaats

x

x

x

 

 

 

x

x

 

 

x

x

 

x

x

x

03.30 Geboorteland

x

x

x

 

 

 

x

x

 

 

x

x

 

x

x

x

04.10 Geslachtsaanduiding

x

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

62.10 Datum ingang familierechtelijke betrekking

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

81.10 Registergemeente akte

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

81.20 Aktenummer

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

82.10 Gemeente document

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

82.20 Datum ontlening

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

82.30 Beschrijving document

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

86.10 Datum van opneming

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

52 Ouder1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.10 A-nummer

x

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

01.20 Burgerservicenummer

x

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

02.10 Voornamen

x

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

02.40 Geslachtsnaam

x

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

03.10 Geboortedatum

x

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

03.20 Geboorteplaats

x

x

x

 

 

 

x

x

 

 

x

x

 

x

x

x

03.30 Geboorteland

x

x

x

 

 

 

x

x

 

 

x

x

 

x

x

x

04.10 Geslachtsaanduiding

x

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

62.10 Datum ingang familierechtelijke betrekking

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

81.10 Registergemeente akte

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

81.20 Aktenummer

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

82.10 Gemeente document

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

82.20 Datum document

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

82.30 Beschrijving document

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

84.10 Indicatie onjuist

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

86.10 Datum van opneming

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

03 Ouder2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.10 A-nummer

x

x

x

 

 

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

01.20 Burgerservicenummer

x

x

x

 

 

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

02.10 Voornamen

x

x

x

 

 

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

x

x

 

 

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

02.40 Geslachtsnaam

x

x

x

 

 

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

03.10 Geboortedatum

x

x

x

 

 

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

03.20 Geboorteplaats

x

x

x

 

 

 

x

x

 

 

x

x

 

x

x

x

03.30 Geboorteland

x

x

x

 

 

 

x

x

 

 

x

x

 

x

x

x

04.10 Geslachtsaanduiding

x

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

62.10 Datum ingang familierechtelijke betrekking

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

81.10 Registergemeente akte

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

81.20 Aktenummer

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

82.10 Gemeente document

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

82.20 Datum document

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

82.30 Beschrijving document

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

86.10 Datum van opneming

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

53 Ouder2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.10 A-nummer

x

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

01.20 Burgerservicenummer

x

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

02.10 Voornamen

x

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

02.40 Geslachtsnaam

x

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

03.10 Geboortedatum

x

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

03.20 Geboorteplaats

x

x

x

 

 

 

x

x

 

 

x

x

 

x

x

x

03.30 Geboorteland

x

x

x

 

 

 

x

x

 

 

x

x

 

x

x

x

04.10 Geslachtsaanduiding

x

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

62.10 Datum ingang familierechtelijke betrekking

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

81.10 Registergemeente akte

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

81.20 Aktenummer

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

82.10 Gemeente document

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

82.20 Datum document

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

82.30 Beschrijving document

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

84.10 Indicatie onjuist

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

86.10 Datum van opneming

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

04 Nationaliteit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.10 Nationaliteit

x

x

x

 

 

x

x

x

x

 

x

x

 

x

x

x

63.10 Reden verkrijging Ned. Nationaliteit

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

64.10 Reden verlies Ned. Nationaliteit

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

65.10 Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

x

x

x

 

 

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

x

82.10 Gemeente document

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

82.20 Datum document

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

82.30 Beschrijving document

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

86.10 Datum van opneming

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

54 Nationaliteit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.10 Nationaliteit

x

x

x

 

 

 

x

x

 

 

x

x

 

x

x

x

63.10 Reden verkrijging Ned. Nationaliteit

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

64.10 Reden verlies Ned. Nationaliteit

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

65.10 Aanduiding bijzonder Nederlanderschap

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

82.10 Gemeente document

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

82.20 Datum document

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

82.30 Beschrijving document

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

84.10 Indicatie onjuist

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

86.10 Datum van opneming

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

05 Huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.10 A-nummer

x

x

x

 

 

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

01.20 Burgerservicenummer

x

x

x

 

 

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

02.10 Voornamen

x

x

x

 

 

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

02.40 Geslachtsnaam

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

03.10 Geboortedatum

x

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

03.20 Geboorteplaats

x

x

x

 

 

 

x

x

 

 

x

x

 

x

x

x

03.30 Geboorteland

x

x

x

 

 

 

x

x

 

 

x

x

 

x

x

x

04.10 Geslachtsaanduiding

x

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

06.20 Plaats huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

x

x

x

 

 

 

x

x

 

 

x

x

 

x

x

x

06.30 Land huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

x

x

x

 

 

 

x

x

 

 

x

x

 

x

x

x

07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

07.20 Plaats ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

x

x

 

 

 

x

x

 

 

x

x

 

x

x

x

07.30 Land ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

x

x

 

 

 

x

x

 

 

x

x

 

x

x

x

07.40 Reden ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

x

x

 

 

 

x

x

 

 

x

x

 

x

x

x

15.10 Soort verbintenis

x

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

81.10 Registergemeente akte

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

81.20 Aktenummer

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

82.10 Gemeente document

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

82.20 Datum document

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

82.30 Beschrijving document

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

84.10 Indicatie onjuist

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

86.10 Datum van opneming

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

55 Huwelijk/geregistreerd partnerschap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.10 A-nummer

x

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

01.20 Burgerservicenummer

x

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

02.10 Voornamen

x

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

02.20 Adellijke titel/predikaat

x

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

02.30 Voorvoegsel geslachtsnaam

x

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

02.40 Geslachtsnaam

x

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

03.10 Geboortedatum

x

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

03.20 Geboorteplaats

x

x

x

 

 

 

x

x

 

 

x

x

 

x

x

x

03.30 Geboorteland

x

x

x

 

 

 

x

x

 

 

x

x

 

x

x

x

04.10 Geslachtsaanduiding

x

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

06.10 Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

x

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

06.20 Plaats huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

x

x

x

 

 

 

x

x

 

 

x

x

 

x

x

x

06.30 Land huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

x

x

x

 

 

 

x

x

 

 

x

x

 

x

x

x

07.10 Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

07.20 Plaats ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

x

x

 

 

 

x

x

 

 

x

x

 

x

x

x

07.30 Land ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

x

x

 

 

 

x

x

 

 

x

x

 

x

x

x

07.40 Reden ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

x

x

x

 

 

 

x

x

 

 

x

x

 

x

x

x

15.10 Soort verbintenis

x

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

81.10 Registergemeente akte

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

81.20 Aktenummer

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

82.10 Gemeente document

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

82.20 Datum document

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

82.30 Beschrijving document

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

84.10 Indicatie onjuist

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

86.10 Datum van opneming

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

06 Overlijden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.10 Datum overlijden

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

08.20 Plaats overlijden

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

08.30 Land overlijden

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

81.10 Registergemeente akte

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

81.20 Aktenummer

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

82.10 Gemeente document

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

82.20 Datum ontlening

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

82.30 Beschrijving document

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

84.10 Indicatie onjuist

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

86.10 Datum van opneming

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

56 Overlijden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.10 Datum overlijden

x

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

08.20 Plaats overlijden

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

08.30 Land overlijden

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

81.10 Registergemeente akte

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

81.20 Aktenummer

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

82.10 Gemeente document

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

82.20 Datum ontlening

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

82.30 Beschrijving document

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

84.10 Indicatie onjuist

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

86.10 Datum van opneming

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

07 Inschrijving

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66.20 Datum ingang blokkering persoonslijst

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

67.10 Datum opschorting bijhouding

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

67.20 Reden opschorting bijhouding

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

68.10 Datum eerste inschrijving GBA

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

69.10 Gemeente waar de PK zich bevindt

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

70.10 Indicatie geheim

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

80.10 Versienummer

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80.20 Datum tijdstempel

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87.10 PK-gegevens volledig meegeconverteerd

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

08 Verblijfplaats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.10 Gemeente van inschrijving

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

09.20 Datum inschrijving

x

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

10.10 Functie adres

x

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

10.20 Gemeentedeel

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

10.30 Datum aanvang adreshouding

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

11.10 Straatnaam

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

11.15 Naam openbare ruimte

x

x

x

x

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

11.20 Huisnummer

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

11.30 Huisletter

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

11.40 Huisnummertoevoeging

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

11.50 Aanduiding bij huisnummer

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

11.60 Postcode

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

11.70 Woonplaatsnaam

x

x

x

x

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

11.80 Identificatiecode verblijfplaats

x

x

x

x

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

11.90 Identificatiecode nummeraanduiding

x

x

x

x

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

12.10 Locatiebeschrijving

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

13.10 Land adres buitenland

x

x

x

 

 

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

13.20 Datum aanvang adres buitenland

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

13.30 Regel 1 Adres buitenland

x

x

x

 

 

x

x

x

x

 

x

x

 

x

x

x

13.40 Regel 2 Adres buitenland

x

x

x

 

 

x

x

x

x

 

x

x

 

x

x

x

13.50 Regel 3 Adres buitenland

x

x

x

 

 

x

x

x

x

 

x

x

 

x

x

x

14.10 Land vanwaar ingeschreven

x

x

x

 

 

x

x

x

x

 

x

x

 

x

x

x

14.20 Datum vestiging in Nederland

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

72.10 Omschrijving aangifte adreshouding

x

x

x

 

 

 

x

x

 

 

x

x

 

x

x

x

75.10 Indicatie document

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

83.10 Aanduiding gegevens in onderzoek

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

83.20 Datum ingang onderzoek

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

83.30 Datum einde onderzoek

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

85.10 Ingangsdatum geldigheid

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

86.10 Datum van opneming

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

58 Verblijfplaats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.10 Gemeente van inschrijving

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

09.20 Datum inschrijving

x

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

10.10 Functie adres

x

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

10.20 Gemeentedeel

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

10.30 Datum aanvang adreshouding

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

11.10 Straatnaam

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

11.15 Naam openbare ruimte

x

x

x

 

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

11.20 Huisnummer

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

11.30 Huisletter

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

11.40 Huisnummertoevoeging

x

x

x

 

x

x

x

x