Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Handhavingsverordening WWB/IOAW/IOAZ gemeente Assen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHandhavingsverordening WWB/IOAW/IOAZ gemeente Assen
CiteertitelHandhavingsverordening
Vastgesteld doorGemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpwerk en inkomen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Grondslagen

artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet

artikel 8 van de Wet werk en bijstand

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

NVT

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet
 2. artikel 8 van de Wet werk en bijstand
 3. Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)
 4. NVT
 5. Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

NVT

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-10-201301-01-201301-01-2015Wijziging verordening in verband met de wijzigingen in het besluit werk en bijstand

19-09-2013

Berichten van de Brink

R00344

Tekst van de regeling

Intitulé

Handhavingsverordening WWB/IOAW/IOAZ gemeente Assen

 

 

Artikel 1 Definities.

Voor de betekenis van de in deze verordening genoemde begrippen wordt verwezen naar de begripsomschrijvingen van de relevante wetten alsmede de Algemene wet bestuursrecht (Awb). In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  De WWB: de Wet werk en bijstand;

 • 2.

  IOAZ: Inkomensvoorziening voor Oudere en Gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Gewezen Zelfstandigen;

 • 3.

  IOAW: Inkomensvoorziening voor Oudere en Gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze Werknemers;

 • 4.

  Langdurigheidstoeslag: de toeslag als bedoeld in artikel 36 WWB;

 • 5.

  Uitkering: algemene en bijzondere bijstand en de langdurigheidstoeslag op grond van de WWB, een uitkering op grond van de IOAW en een uitkering op grond van de IOAZ;

 • 6.

  College: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Aa en Hunze.

Artikel 2 Handhavingplan.

 • 1.

  Het college zorgt, in het kader van de bestrijding van het ten onrechte ontvangen uitkeringen alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de relevante wetten, voor het opstellen van een handhavingplan.

 • 2.

  In het handhavingplan komt op zijn minst tot uitdrukking:

  • a.

   Aanpak fraudepreventie;

  • b.

   Aanpak frauderepressie.

Artikel 3 Afstemming en terugvordering.

 • 1.

  vervallen

 • 2.

  Terugvordering van ten onrechte ontvangen uitkeringen vindt plaats op grond van de relevante wetsartikelen zoals in de wetten is omschreven. Elke wet heeft hieromtrent een afzonderlijke paragraaf.

 • 3.

  In principe wordt er altijd teruggevorderd met inachtneming van artikel 5 van deze verordening.

 • 4.

  Het college stelt nadere regels met betrekking tot terugvordering.

Artikel 4 Invordering en kwijtschelding.

1.Het college stelt nadere regels met betrekking tot de invordering en kwijtschelding.

Artikel 5 Onvoorziene omstandigheden en hardheidclausule.

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze verordening, als toepassing daarvan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 6 Citeertitel en inwerkingtreding.

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking een dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2013

 • 2.

  De handhavingverordening WWB/WIJ/IOAW/IOAZ die is vastgesteld op…(verschillend per gemeente) wordt gelijktijdig ingetrokken.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als “de Handhavingverordening WWB, IOAW en IOAZ.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 19 september 2013.

De raad voornoemd,

 

mw. C. Abbenhues, voorzitter

mw. P. Lambeck, griffier

TOELICHTING

Vooraf:

Met ingang van 1 januari 2010 is de wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten (Wet BUIG) in werking getreden. Met de inwerkingtreding van de Wet BUIG per 1 januari 2010 heeft de gemeente een grotere beleidsmatige rol en financiële verantwoordelijkheid rond de uitvoering van de IOAW, IOAZ en (voor een deel) het Bbz 2004 gekregen.

Door de Wet BUIG wordt het aantal landelijke regels verder teruggedrongen. In de plaats komt een grotere beleidsruimte voor de gemeente. Daardoor wordt het college ook gehouden om op een aantal punten zelf beleid te ontwikkelen.

Daarnaast moet de gemeenteraad bij verordening regels stellen met betrekking tot:

 • 1.

  de verlaging van uitkeringen IOAW en IOAZ en als gevolg van verwijtbaar handelen van de belanghebbende (maatregelenverordening)

 • 2.

  de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van een uitkering alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de WWB en de IOAW en de IOAZ in het kader van het financiële beheer (handhavingverordening).

Waarom deze verordening?

Per 1 januari 2013 treedt de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZWwetgeving in werking. De wet omvat wijzigingen in de sociale zekerheidswetten, arbeidswetten en de wetgeving op het terrein van de kinderopvangtoeslag. Het doel is harmonisatie en aanscherping van de sanctiemogelijkheden, met als doel het behouden van draagvlak voor de sociale zekerheid en het met kracht bestrijden van fraude. Het kabinet wil mensen perspectief bieden op fatsoenlijk werk en inkomen en het draagvlak behouden voor sociale voorzieningen. Fraudebestrijding is daarbij een cruciaal onderdeel. Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat alleen mensen die het echt nodig hebben gebruik maken van de sociale zekerheid. Een steviger aanpak van fraude bij zowel burgers als bedrijven is dan ook nodig, aldus het kabinet.

Met de invoering van de Wet aanscherping wijzigt de Wet werk en bijstand op een aantal onderdelen. Het sanctioneren van het niet nakomen van de inlichtingenverplichting, waardoor bijstand onverschuldigd wordt betaald, behoort niet langer tot de verordende bevoegdheid van de gemeenteraad en uitvoeringsplicht van het college. In plaats daarvan is bij wet geregeld dat een boete wordt opgelegd. De onderdelen die betrekking hebben op de gevolgen van het niet nakomen van de inlichtingenverplichting zijn daarmee komen te vervallen. De huidige verordening wordt daarop aangepast door het laten vervallen van artikel 3 eerste lid. In dit lid stond een verwijzing naar de afstemmingsverordening voor wat betreft het opleggen van een maatregel als de inlichtingverplichting niet was nagekomen. De bepalingen met betrekking tot het opleggen van een maatregel zijn vervallen in de afstemmingsverordening. Ze vervallen daarom ook in deze verordening.

Deze verordening betreft een kaderverordening. Jaarlijks stelt het college een handhavingplan vast waarin minimaal wordt aangegeven de wijze van preventieve en repressieve handhaving. Preventief beleid vormt een belangrijk onderdeel van misbruikbestrijding, immers: voorkomen is beter dan genezen. Voorkomen moet worden dat mensen die onterecht een beroep doen op de relevante regelgeving en toch een (te hoge) uitkering ontvangen. Alle activiteiten gericht op preventie kunnen gerekend worden tot de zogenaamde ‘poortwachterfunctie’, dat wil zeggen het bewaken van de toegang tot de uitkering en de controle op het recht op de uitkering bij het zittende bestand'. Repressief beleid, gericht op misbruikbestrijding, bestaat uit het opleggen van sancties en het terugvorderen van fraudeschulden.