Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Verordening werkgeverscommissie griffie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening werkgeverscommissie griffie
CiteertitelVerordening werkgeverscommissie griffie
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpalgemeen bestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Nieuwe regeling

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 147 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Mandaatbesluit gemeenteraad Assen 2014

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-02-2015Nieuwe regeling

12-02-2015

Gemeenteblad, 20 februari 2015

2015 R00102

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening werkgeverscommissie griffie

Verordening werkgeverscommissie griffie

Artikel 1 Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

 • 1.

  De raad heeft een werkgeverscommissie.

 • 2.

  De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren, voor zover dit door de raad aan haar is gedelegeerd volgens de bijlage behorend bij dit besluit.

 • 3.

  Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en regelingen.

 • 4.

  De werkgeverscommissie stelt tevens wijzigingen vast in de rechtspositie van het griffiepersoneel na vaststelling door het college.

 • 5.

  De werkgeverscommissie kan de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van het griffiepersoneel mandateren aan de griffier.

Artikel 2 Samenstelling werkgeverscommissie

 • 1.

  De werkgeverscommissie bestaat uit een voorzitter en vier andere leden uit de raad. Voorzitter en leden vertegenwoordigen zowel coalitie als oppositie.

 • 2.

  De leden van de werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad.

 • 3.

  Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt a. op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad; het ontslag gaat in als de opvolger door de raad is benoemd; b. bij beëindiging van het raadlidmaatschap; c. als de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de werkgeverscommissie te vervullen.

 • 4.

  De voorzitter van de raad kan in voorkomende gevallen worden uitgenodigd om in de vergadering van de werkgeverscommissie aanwezig te zijn als informant.

Artikel 3 Taken voorzitter

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

 • a.

  het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;

 • b.

  het leiden van de vergaderingen;

 • c.

  het doen naleven van deze verordening;

 • d.

  het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie;

 • e.

  het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als eerst verantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.

Artikel 4 Ondersteuning van de commissie

De griffier staat de werkgeverscommissie terzijde, draagt zorg voor het secretariaat en maakt met het college of de secretaris afspraken over eventueel noodzakelijke ondersteuning.

Artikel 5 Besluitvorming

 • 1.

  Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden, zoals bedoeld in artikel 2. Bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

 • 2.

  Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

Artikel 6 Verslaglegging

De griffier draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie definitief vastgesteld.

Artikel 7 Beslotenheid van vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden.

 • 2.

  De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn openbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop of een deel daarvan geheimhouding moet worden gelegd.

 • 3.

  Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8 Vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar.

Artikel 9 Verantwoording

De werkgeverscommissie brengt met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 jaarlijks verslag uit aan de raad van haar werkzaamheden en bevindingen.

Artikel 10 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

Artikel 12 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Verordening werkgeverscommissie griffie’.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 12 februari 2015

M.L.J. Out, voorzitter

Mevr. I. Rozema, griffier

BIJLAGE Delegatie van bevoegdheden

De bevoegdheden die de raad aan de werkgeverscommissie delegeert zijn:

Het nemen van besluiten en uitvoering geven aan de CAR /RLA met uitzondering van bevoegdheden als genoemd in hoofdstuk 2, 8, 9, 10 en 12 ten aanzien van het overig griffiepersoneel en de griffier.

Het nemen van besluiten op grond van de artikelen 2:1, 2:4, 2:5 CAR/RLA ten aanzien van het overig griffiepersoneel (aanstelling).

Het nemen van besluiten op grond van de artikelen 8:3, 8:3:1, 8:3:1a, 8:4, 8:5, 8:5a, 8:6, 8:7, 8:7:1, 8:8, 8:8:1, 8:9, 8:12, 8:12:1, 8:13, 8:15:1, 8:15:2 CAR/RLA ten aanzien van het overig griffiepersoneel (ontslag).

Het vaststellen van beoordelingen op grond van artikel 15:1:15 CAR/RLA ten aanzien van het overig griffiepersoneel en de griffier.

Het vaststellen van functiebeschrijvingen op grond van artikel 3:1 CAR/RLA i.c.m. artikel 9, lid 3 van de Bezoldigingsregeling i.c.m. artikel 2, lid 2 en artikel 3 Regeling inzake beschrijving en waardering van functies ten aanzien van het overig griffiepersoneel.

Het vaststellen van een functiewaardering op grond van artikel 3:1CAR/RLA i.c.m. artikel 9, lid 3 van de Bezoldigingsregeling i.c.m. artikel 2, lid 2 en artikel 3 Regeling inzake beschrijving en waardering van functies ten aanzien van het overig griffiepersoneel.

Het ondertekenen namens de gemeente van reïntegratiemeldingen en verzending aan het UWV op grond van de Ziektewet

 

Artikelsgewijze toelichting Verordening werkgeverscommissie griffie

Artikel 1 Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

In dit artikel wordt de werkgeverscommissie formeel in het leven geroepen en wordt beschreven welke taken en bevoegdheden aan de werkgeverscommissie worden opgedragen resp. gedelegeerd. De exacte omschrijving van de bevoegdheden die door de raad aan de werkgeverscommissie worden gedelegeerd staan in de bijlage bij deze verordening (lid 2). Lid 3 bepaalt, dat besluiten van de raad over niet gedelegeerde werkgeverszaken, wel door de werkgeverscommissie ten behoeve van de raad moeten worden voorbereid en uitgevoerd. Lid 4 bepaalt, dat indien voor het gehele gemeentepersoneel wijzigingen in de rechtspositie optreden (die voor alle ambtenaren behalve de griffie door het college worden vastgesteld), de werkgeverscommissie die parallel voor de griffie dient vast te stellen, zodat er geen verschillen in rechtspositie gaan ontstaan binnen de ambtelijke organisatie.

Lid 5 vormt de basis voor het mandaatbesluit, waarin de dagelijkse personele bevoegdheden met betrekking tot het overige griffiepersoneel aan de griffier als leidinggevende worden overgedragen.

Artikel 2 Samenstelling werkgeverscommissie

Dit artikel regelt de samenstelling van de werkgeverscommissie, de duur van het lidmaatschap en redenen voor beëindiging daarvan. Als regel is de vice-voorzitter van de raad uit hoofde van diens functie ook voorzitter van de werkgeverscommissie. Dit is niet in de verordening vastgelegd, om enige flexibiliteit in te bouwen voor het geval dat een vice-voorzitter om hem moverende redenen afziet van het voorzitterschap van de werkgeverscommissie.

Lid 2 bepaalt, dat de werkgeverscommissie na de gemeenteraadsverkiezingen weer opnieuw door de raad wordt benoemd. Het is van belang om deze benoeming kort na installatie van de raad in nieuwe samenstelling plaats te laten vinden. Indien juist in die periode personele kwesties spelen waarbij de werkgeverscommissie een rol te spelen heeft, dan is een snelle opvolging gewenst, evenals zo mogelijk enige continuïteit in de bemensing.

Artikel 4 Ondersteuning van de commissie

De griffier is secretaris van de werkgeverscommissie, maar zorgt in overleg met de gemeentesecretaris voor specifieke ambtelijke deskundigheid in de advisering aan de werkgeverscommissie. Dit zal in de praktijk meestal de personeelsadviseur betreffen en in sommige gevallen een juridisch adviseur.

Artikel 7 Beslotenheid van vergaderingen

De vergaderingen van de werkgeverscommissie zijn niet openbaar, omdat er regelmatig personeelsvertrouwelijke zaken aan de orde kunnen komen. De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn wel openbaar, behalve de onderdelen daarvan die personeelsvertrouwelijke informatie bevatten. Raadsleden kunnen met toestemming van de voorzitter van de werkgeverscommissie die vertrouwelijke stukken inzien, maar dienen dan wel geheimhouding te betrachten.

Artikel 9 Verantwoording

Dit artikel regelt de wijze waarop de werkgeverscommissie verantwoording aflegt aan de raad over de uitoefening van de aan haar gedelegeerde bevoegdheden. Daarnaast zal de werkgeverscommissie ad hoc de raad van informatie voorzien, wanneer zij dat aangewezen acht.