Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Mandaatlijst gemeenteraad Assen 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatlijst gemeenteraad Assen 2015
CiteertitelMandaatlijst gemeenteraad Assen 2015
Vastgesteld doorGemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpalgemeen bestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 10:1 Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

NVT

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-02-2015Nieuwe regeling

12-02-2015

Gemeenteblad, 20 februari 2015

2015-R00102

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatlijst gemeenteraad Assen 2015

De gemeenteraad van Assen en de Werkgeverscommissie, ieder voor zover het diens bevoegdheid betreft,

besluit vast te stellen de

MANDAATLIJST GEMEENTERAAD ASSEN 2015

 

ALGEMEEN

Begripsomschrijving

In artikel 10:1 Awb is de definitie van mandaat opgenomen. Mandaat is de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan een besluit te nemen.

Het bestuursorgaan dat het mandaat verleent wordt in het vervolg van dit besluit mandaatverlener genoemd en degene die het mandaat ontvangt, wordt hierna de gemandateerde genoemd.

HET MANDAATREGLEMENT

Naast de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht gelden ten aanzien van de uitoefening van de in het mandaatbesluit opgenomen mandaten de volgende bepalingen.

 • 1.

  Als de gemeenteraad/werkgeverscommissie mandaat verleent ten aanzien van de uitvoering van een bevoegdheid verstaat het naast het nemen van besluiten hieronder ook:

  • -

   verdagen en/of uitstellen;

  • -

   verzoeken om aanvullende informatie;

  • -

   het voeren van correspondentie, die direct te maken heeft met de opgedragen taken;

  • -

   het toekennen van bedragen in termijnen;

  • -

   het bekend maken van besluiten/beschikkingen;

 • 2.

  De ondertekening is dan als volgt:

  • -

   naam bestuursorgaan;

  • -

   namens deze(n);

  • -

   handtekening;

  • -

   naam van de gemandateerde;

  • -

   functieaanduiding.

 • 3.

  Voor zover de wettelijke grondslag van een bevoegdheid wijzigt zonder dat de bevoegdheid zelf is gewijzigd, blijft het mandaat van kracht.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 12 februari 2015.

M.L.J. Out, voorzitter

Mw. I. M. Rozema, griffier

 

 

MANDAATLIJST GEMEENTERAAD ASSEN

Nummer

Grondslag/ naam regeling

Hele regeling

Alleen de artikelen

Omschrijving van de bevoegdheid

Mandaatgever

Gemandateerde

Bijzonderheden

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Algemene wet bestuursrecht

 

Artikelen 2:3, 6:15, 7:1a

Het doorzenden van geschriften tot behandeling waarvan kennelijk een ander bestuursorgaan bevoegd is

Gemeenteraad

Griffier

 

2

Algemene wet bestuursrecht

 

Artikelen 4:5, 4:6

Het besluiten tot niet in behandeling nemen van aanvragen

Gemeenteraad

Griffier

 

3

Algemene wet bestuursrecht

 

Artikelen 4:13 tot en met 4:20, 7:10 en 7:14

Het nemen van besluiten met betrekking tot beslistermijnen en dwangsommen.

Gemeenteraad

Griffier

 

4

Wet openbaarheid van bestuur

 

Artikelen 4 tot en met 7

Het nemen van besluiten op verzoeken gericht aan de raad op grond van de wet.

Gemeenteraad

Griffier

 

5

Wet bescherming persoonsgegevens

 

Artikel 27

Het melden van verwerkingen bij het College bescherming persoonsgegevens

Gemeenteraad

Griffier

 

6

Wet bescherming persoonsgegevens

 

Artikelen 30, lid 3, 35, 36, 38, tweede lid, 40 en 41

Het nemen van besluiten op verzoeken gericht aan de raad op basis van de wet.

Gemeenteraad

Griffier

 

7

Kieswet, i.c.m. Gemeentewet

 

Artikel C 4 en V 4 Kieswet, i.c.m. artikel 18 Gemeentewet

Het aanwijzen van de leden van de commissie die de geloofsbrieven van een nieuw te beëdigen raadslid en/of te benoemen en beëdigen commissielid onderzoekt.

Gemeenteraad

Griffier

 

8

CAR/RLA

Hele regeling voor zover gedelegeerd aan de werkgeverscie.

 

Het uitvoering geven aan de regeling t.a.v. het overige griffiepersoneel met uitzondering van de bevoegdheden genoemd onder de punten 10, 11, 12 en 13.

Werkgeverscommissie

Griffier

Alle bevoegdheden worden gemandateerd aan de griffier, behalve selectie, ontslag, functiebeschrijving en -waardering en vaststelling beoordeling.

9

CAR/RLA

 

Artikelen 2:4 en 2:5

Benoemen, aangaan arbeidsovereenkomst, overplaatsing en detachering

Werkgeverscommissie

Griffier

Cf. werving en selectiestatuut, binnen de formatie en budgetruimte. Uitsluitend na overleg met de werkgeverscie.

10

CAR/RLA

 

Artikelen 8:3, 8:3:1, 8:3:1a, 8:4, 8:5, 8:5a, 8:6, 8:7, 8:7:1, 8:8, 8:8:1, 8:9, 8:12, 8:12:1, 8:13, 8:15:1, 8:15:2

Het verlenen van (gedwongen) ontslag t.a.v. het overig griffiepersoneel

Werkgeverscommissie

-----

 

11

CAR/RLA

 

Artikel 15:1:15

Het vaststellen van beoordelingen van personeelsleden van de griffie

Werkgeverscommissie

Voorzitter werkgeverscie.

 

12

CAR/RLA

 

Artikel 3:1 i.c.m. artikel 9, lid 3 van de Bezoldigingsregeling i.c.m. artikel 2, lid 2 en artikel 3 Regeling inzake beschrijving en waardering van functies

Het vaststellen van een functiebeschrijving voor het overig griffiepersoneel

Werkgeverscommissie

-------

 

13

CAR/RLA

 

Artikel 3:1 i.c.m. artikel 9, lid 3 van de Bezoldigingsregeling i.c.m. artikel 2, lid 2 en artikel 3 Regeling inzake beschrijving en waardering van functies

Het vaststellen van een functiewaardering t.a.v. het overig griffiepersoneel

Werkgeverscommissie

-------

 

14

Ziektewet

 

 

Het ondertekenen namens de gemeente van re-integratie-meldingen en verzending aan het UWV

Werkgeverscommissie

Griffier