Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Procedureregeling functiebeschrijving en -waardering gemeente Assen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingProcedureregeling functiebeschrijving en -waardering gemeente Assen
CiteertitelProcedureregeling functiebeschrijving en -waardering gemeente Assen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerppersoneelszaken

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. CAR/RLA
 2. Beleid schalenstelsel art. 1 lid 1.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

NVT

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-02-2015Nieuwe regeling

10-02-2015

Gemeenteblad, 18 februari 2015

BB 00087

Tekst van de regeling

Intitulé

Procedureregeling functiebeschrijving en –waardering

 

 

Procedureregeling functiebeschrijving en –waardering

Burgemeester en wethouders van de gemeente Assen;

Overwegende dat bij collegebesluit van 27 maart 2014 /BB0016/P94150, is vastgelegd dat de gemeente Assen per 1 januari 2015 voor het beschrijven en waarderen van functies aansluiting zoekt bij het sectorale functiewaarderingssysteem HR21 en terzake een licentie-overeenkomst heeft gesloten;

dat het noodzakelijk is dat in lijn met de uitgangspunten van HR21 een nieuwe procedureregeling, afgestemd op een generieke wijze van beschrijven en waarderen, wordt vastgesteld;

de instemming van de ondernemingsraad d.d. 27 februari 2014 met betrekking tot de aansluiting bij HR21;

de bereikte overeenstemming in de Commissie voor Georganiseerd Overleg van 4 december 2014 terzake de inhoud van deze regeling;.

b e s l u i t e n:

vast te stellen de:

Procedureregeling functiebeschrijving en -waardering gemeente Assen :

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

 • a.

  Bestuurder: de bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

 • b.

  Bevoegd gezag: het college van burgemeester en wethouders.

 • c.

  Bezwarencommissie: de commissie als bedoeld in de verordening bezwaarschriften, die is ingesteld ingevolge artikel 7:13 Algemene wet bestuursrecht en die zich bezig houdt met de advisering over bezwaarschriften inzake rechtspositionele aangelegenheden.

 • d.

  Directie: de algemeen directeur/gemeentesecretaris

 • e.

  Externe deskundige: een door de systeemhouder (VNG) erkend deskundige inzake de ontwikkeling, toepassing en werking van HR21.

 • f.

  Functie: Het samenstel van feitelijke taken en/of werkzaamheden dat de functiehouder op basis van een vastgestelde (generieke) functiebeschrijving dient uit te voeren.

 • g.

  Functiebeschrijving: de generieke beschrijving die krachtens een algemeen verbindend voorschrift door of namens het college van burgemeester en wethouders als zodanig is vastgesteld voor één of meerdere gelijkwaardige functies. De generieke beschrijving vloeit logisch voort uit de organisatiestructuur en verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen de gemeente Assen. De generieke functiebeschrijving is een resultaatgerichte weergave van aard, overwegend karakter, niveau en complexiteit van taken.

 • h.

  Functiehouder:

  • -

   de ambtenaar in de zin van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en de Regeling lokale arbeidsvoorwaarden (CAR/RLA) van de gemeente Assen, of

  • -

   de werknemer met wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht, als bedoeld in artikel 2:5 van de CAR, is aangegaan.

 • i.

  Functiewaardering: het bepalen van de relatieve functiewaarde van een functiebeschrijving aan de hand van de in HR21 vastgelegde waarderingsmethode.

 • j.

  Gecertificeerde gebruiker: de volgens de normering van de extern deskundige opgeleide lokale gebruiker die geautoriseerd is om te werken met HR21.

 • k.

  Gemeentelijk Managementteam: de directie en eenheidsmanagers.

 • l.

  Lokale functiebeschrijving: De volgens het format van HR21 lokaal gewijzigde normbeschrijving of toegevoegde (nieuwe) functiebeschrijving.

 • m.

  Normbeschrijving: de generieke functiebeschrijving zoals opgenomen in het normbestand van HR21. De normbeschrijving is voorzien van een vaste waardering (puntenreeks).

Artikel 2: Vaststelling functiebeschrijvingen

Lid 1

De directie, of in opdracht de eenheidsmanagers, selecteren (in samenspraak met de externe deskundige en/of een gecertificeerde gebruiker) per functie een normbeschrijving uit HR21. Indien de normbeschrijving voor de functie onvolledig is, dan wel een voor de functie dekkende normbeschrijving niet beschikbaar is, wordt een lokale functiebeschrijving opgesteld.

Lid 2

De geselecteerde normbeschrijving(en) en/of lokale functiebeschrijving(en), wordt/worden besproken binnen het gemeentelijk managementteam en door de directie voorlopig vastgesteld. De voorlopig vastgestelde functiebeschrijving(en) wordt/worden door de bestuurder ter informatie aangeboden aan de ondernemingsraad (OR).

Lid 3

Indien sprake is van een organisatiebrede functiebeschrijvingsronde, of indien sprake is van een organisatorische verandering zoals bedoeld in artikel 25 lid 1 van de WOR, dan stelt de bestuurder de OR in de gelegenheid advies uit te brengen over de voorgenomen vaststelling van de functiebeschrijvingen. Artikel 25 lid 2 tot en met 6 en artikel 26 WOR zijn in dat geval van overeenkomstige toepassing.

Lid 4

Met inachtneming van het bepaalde in lid 2 of 3, stelt de bestuurder de functiebeschrijvingen(norm- en lokale) bij algemeen verbindend voorschrift vast. De functies van algemeen directeur/secretaris en directeur/loco secretaris worden door het bevoegd gezag vastgesteld.

Artikel 3: Wijziging functiebeschrijvingen

Lid 1

Bij wijziging van de structuur, taken of doelstellingen van de organisatie wordt, onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, door of namens de directie bezien of de vastgestelde functiebeschrijvingen volledig en/of toereikend zijn. Het selecteren, wijzigen of opstellen van nieuwe functiebeschrijvingen verloopt volgens de procedure als beschreven in artikel 2.

Lid 2

Een verzoek tot heroverweging van de bestaande functiebeschrijvingen kan ook worden ingediend door de OR.

Artikel 4: Functiewaardering lokale functiebeschrijvingen

Lid 1

In opdracht van de bestuurder worden door de gecertificeerde gebruiker en/of externe deskundige, aan de hand van de in HR21 vastgelegde functiewaarderingsmethode, alle lokale functiebeschrijvingen gewaardeerd.

Lid 2

De waarderingsresultaten van de lokale functiebeschrijvingen worden ter toetsing aangeboden aan de externe/interne deskundige en het gemeentelijk managementteam.

Lid 3

De waarderingsresultaten worden opgenomen in een eindadvies functiewaardering aan het bevoegd gezag. Het waarderingsadvies bevat in ieder geval:

 • a.

  Een motivering, gerubriceerd per invalshoek en dimensie, van de subscores en de totaalscore per lokale functiebeschrijving;

 • b.

  Een overzicht van de functiewaarderingsresultaten van alle lokale functiebeschrijvingen;

 • c.

  Een gecombineerd overzicht van de functiewaarderingsresultaten van alle geselecteerde normbeschrijvingen en lokale functiebeschrijvingen;

 • d.

  Een verslag van de toetsing als bedoeld in lid 2 van dit artikel.

Artikel 5: Vaststelling functiewaardering en conversietabel

Lid 1

De directie stelt de waarderingen vast met inachtneming van het eindadvies functiewaardering. Afwijking van het advies kan slechts plaatsvinden op basis van zwaarwegende argumenten.

Lid 2

Het bevoegd gezag stelt op basis van de vastgestelde gemeentelijke salarisstructuur, na verkregen overeenstemming binnen de commissie voor Georganiseerd Overleg, een conversietabel vast. Wijziging van de gemeentelijke salarisstructuur vindt niet plaats zonder overeenstemming binnen de commissie voor Georganiseerd Overleg.

Lid 3

Door middel van toepassing van de vastgestelde conversietabel worden de waarderingen van alle geselecteerde normbeschrijvingen en lokale functiebeschrijvingen omgezet naar functionele schalen.

Artikel 6: Voorbereiding, indelingsadvies, indelingsbesluit, bezwaar en beroep

Lid 1

Het gemeentelijk managementteam adviseert de bestuurder over de indeling van de functies in norm- en/of lokale functiebeschrijvingen.

Lid 2

In geval van een organisatiebrede functiebeschrijvingsronde, of indien sprake is van een ingrijpende organisatorische verandering, wordt het indelingsadvies, inclusief de waarderingsrapporten van eventuele lokale functies, ter toetsing voorgelegd aan een indelingscommissie. De indelingcommissie bestaat uit:

 • a.

  een lid aan te wijzen door het bevoegd gezag, niet zijnde een bestuurder van de gemeente of anderszins werkzaam voor of bij de gemeente;

 • b.

  een lid aan te wijzen door de werknemersdelegatie vanuit de commissie voor Georganiseerd Overleg, niet werkzaam bij of voor de gemeente of vaste adviseur van de werknemersdelegatie in de Commissie voor Georganiseerd Overleg;

 • c.

  een voorzitter, aan te wijzen door de leden onder a en b.

Lid 3

Namens het bevoegd gezag wordt aan de functiehouder schriftelijk bekendgemaakt welke (norm- of lokale) functiebeschrijving zij voornemens is op de functie van toepassing te verklaren (indelingsbesluit). In het voorgenomen indelingsbesluit zijn tevens de gevolgen opgenomen voor de inschaling, het salaris en/of de bezoldiging.

Lid 4

De functiehouder wordt in de gelegenheid gesteld zijn/haar zienswijze over de indeling aan de norm- of lokale functiebeschrijving kenbaar te maken. De termijn voor het kenbaar maken van de zienswijze bedraagt vier weken. De zienswijze wordt schriftelijk en gemotiveerd kenbaar gemaakt aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag legt de zienswijze ter advisering voor aan de indelingscommissie

Lid 5

Na het verstrijken van de termijn als bedoeld in lid 4, wordt namens het bevoegd gezag en na kennisneming van eventueel ingediende zienswijzen en het advies van de indelingscommissie, schriftelijk en gemotiveerd aan de functiehouder in welke functiebeschrijving de functie van de functiehouder is ingedeeld en welke de gevolgen zijn voor de inschaling, het salaris en/of bezoldiging. Deze mededeling is een besluit als bedoeld in artikel 1:3 van de Awb. Tegen dit besluit kan de functiehouder schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken bij het bevoegd gezag.

Artikel 7: Nieuwe en gewijzigde taken

Lid 1

Indien aan een functiehouder, door of namens directie, nieuwe of gewijzigde taken worden opgedragen, dan heroverweegt het bevoegd gezag, na en met inachtneming van het advies van het gemeentelijk managementteam, de indeling in de functiebeschrijving.

Lid 2

Indien de heroverweging leidt tot een nieuw indelingsbesluit, dan is het bepaalde in artikel 6 (met uitzondering van lid 2) van overeenkomstige toepassing. In het geval dat de heroverweging niet leidt tot een nieuw indelingsbesluit, dan wordt de functiehouder hiervan onverwijld in kennis gesteld.

Arrtikel 8: Nadere regels

Het bevoegd gezag kan nadere regels stellen omtrent hetgeen in deze procedureregeling is neergelegd voorzover aard en strekking van deze regeling zich daartegen niet verzet. Indien en voor zover bij nadere regels van deze regeling wordt afgeweken, dient hierover voorafgaand instemming te worden gevraagd aan het Georganiseerd overleg. Het bepaalde in artikel 27 lid 2 t/m 7 WOR is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9: Slotbepaling

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet beslist het bevoegd gezag.

Artikel 10: Inwerkingtreding en intrekking

Lid 1

De regeling inzake beschrijving en waardering van functies, zoals vastgesteld op 6 februari 2002 en in werking getreden op 1 juli 2000, wordt ingetrokken.

Lid 2

Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Procedureregeling functiebeschrijving en -waardering gemeente Assen

Lid 3

Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen,

M.L.J. Out, voorzitter

Mw. I. Oostmeijer-Oosting, secretaris