Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Volmachtenlijst

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVolmachtenlijst
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 160

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-01-201506-09-2016Nieuwe regeling

20-01-2015

Gemeenteblad, 27 januari 2015

BB 00010

Tekst van de regeling

Intitulé

Volmachtenlijst

 

 

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

Omschrijving van de bevoegdheid/rechtshandeling

Volmacht aan

Opmerking

Het verlenen van een opdracht tot afbraak van panden, (in eigendom van gemeente) die in verband met de uitvoering van bestemmingsplannen moeten verdwijnen

Teamleider Vastgoed en Grondzaken

 

Het verkopen van kavels voor bedrijfsterreinen en particuliere woningbouw

Teamleider Vastgoed en Grondzaken en teamleider bouwen, wonen en ondernemen

 

Het verkopen van panden en/of gronden binnen vastgestelde grondexploitaties aan projectontwikkelaars en toegelaten instellingen

Teamleider Vastgoed en Grondzaken

Toegelaten instelling is bijv. woningcorporatie.

Het toewijzen van startersleningen koopwoningen

(Beleids-)Medewerker Wonen

 

Het vestigen en beëindigen van zakelijke rechten en kwalitatieve rechten en verplichtingen

Teamleider Vastgoed en Grondzaken

 

Het (tijdelijk) verhuren of in gebruik geven en opzeggen verhuur of in gebruik geven van eigendom gemeente / gemeentelijke objecten

Teamleider Vastgoed en Grondzaken

In geval precario niet van toepassing is.

 

 

 

Het verpachten van onroerende zaken, die eigendom van gemeente zijn.

Teamleider Vastgoed en Grondzaken

 

Het verkopen van kleine stukjes grond: groenstroken volgens groenkaart en overige stukjes grond tot maximaal € 50.000,-

Teamleider Vastgoed en Grondzaken

€ 50.000,- is de verkoopprijs exclusief bijkomende kosten

Het aankopen van kleine stukjes grond tot maximaal € 50.000.-

Teamleider Vastgoed en Grondzaken

€ 50.000,- is de aankoopprijs exclusief bijkomende kosten

Het beslissen over schadeloosstelling aan huurder/onderhuurder van panden en/of gronden in eigendom gemeente

Teamleider Vastgoed en Grondzaken

 

Het verlenen van toestemming tot doorverkoop van het door de gemeente verkochte bouwterrein obv AVV

Teamleider Vastgoed en Grondzaken

 

Het wijzigen van overeenkomst aan-/verkoop van onroerende zaken

Teamleider Vastgoed en Grondzaken

Wijzigingen van ondergeschikt belang

Het compareren van akten, ondertekenen akten en kwijtingsbevoegdheid

 

Is comparitiebesluit

Het nemen van besluiten omtrent het maximaal uit te geven abonnementen voor parkeergarages

Medewerker Adviseur Parkeren

 

Het verstrekken van abonnementen voor parkeergarages aan personeelsleden

Medewerker Adviseur Parkeren

 

Het aangaan van overeenkomsten m.b.t. gebruik van gymnastiekruimten, sporthallen en sportvelden

Medewerker Verhuur Sport

 

Het vertegenwoordigen gemeente bij opleveringen verhuurde eigendommen

Medewerker Accountmanager en verhuur gemeente-eigendommen

 

Het sluiten en opzeggen van de volgende verzekeringen: opstal- en brandverzekeringen, CAR verzekeringen, electronicaverzekeringen, diverse kleine goederenverzekeringen. Tevens het afdoen van schadeclaims op deze verzekeringen

Medewerker Administratief Beheer Vastgoed

 

Het besluiten tot het voeren van privaatrechtelijke rechtsgedingen en het verrichten van handelingen in privaatrechtelijke rechtsgedingen

Teamleider Vastgoed en Grondzaken

Het gaat om het procesbesluit.

Het doen van aangifte bij schade aan gemeentelijke eigendom

Medewerker Administratief beheer Vastgoed

 

Tenaamstelling voertuigen

Medewerker uitvoering wagenpark

 

Het verkopen van afgeschreven meubilair

Teamleider services

 

Het oninbaar verklaren van financiële vorderingen

Invorderingsambtenaar

 

Het opleggen van een toegangsverbod voor het stadhuis voor bepaalde tijd

Eenheidsmanager Klant

 

Het aanvragen van een omgevingsvergunning namens de gemeente

Projectleider

 

Het vertegenwoordigen van de gemeente in vve’s

Medewerker Vastgoedeconoom en/of Vastgoedjurist en projectleider onderhoud

 

Het ondertekenen van een gebruikersovereenkomst in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens

Projectleider, Teamleider

 

Nota bene: volmachten die betrekking hebben op gronden worden in overeenstemming met de grondprijzenbrief en de vastgestelde grondexploitaties uitgeoefend.