Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Assen 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Assen 2016
CiteertitelUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Assen 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Afvalstoffenverordening Assen 2016

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-11-2016Nieuwe regeling

02-11-2016

Gemeenteblad, 25 november 2016

BB 00479

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Assen 2016

Burgemeester en wethouders van de gemeente Assen;

overwegende dat de gemeenteraad bij besluit van 27 oktober 2016, 2016-R00479 de Afvalstoffenverordening Assen 2016 heeft vastgesteld;

dat de raad burgemeester en wethouders ter uitvoering van deze verordening de bevoegdheid heeft toegekend om een aantal onderwerpen op basis van een door het te nemen besluit nader te regelen;

besluiten vast te stellen de volgende regeling: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Assen 2016.

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan dan wel mede verstaan onder:

 • a.

  inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een minicontainer, kca-box of big bag, ten behoeve van één huishouden;

 • b.

  inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of -plaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer, wijkcontainer of brengdepot, ten behoeve van meerdere huishoudens;

 • c.

  verordening: Afvalstoffenverordening Assen 2016.

Artikel 2. Aanwijzing inzamelende instanties

Als inzamelaar op grond van artikel 4, eerste lid, van de verordening worden aangewezen:

 • a.

  Sympany B.V. voor de inzameling van textiel via huis-aan-huisinzameling, wijkcontainers en op het milieupark aanwezige containers;

 • b.

  Suez Recycling Services voor de inzameling van glas via wijkcontainers en de op het milieupark aanwezige containers.

Artikel 3. Afzonderlijke inzameling

De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 7 van de verordening vastgesteld:

 • a.

  huishoudelijk restafval: afval afkomstig uit particuliere huishoudens dat overblijft na scheiding in andere deelstromen zoals genoemd in artikel 7 van de verordening;

 • b.

  groente-, fruit- en tuinafval: dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen, dat van organische oorsprong is, beperkt is van omvang en apart wordt ingezameld;

 • c.

  plastic- en metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD): verpakkingen van kunststof/plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons, zoals bedoeld in het kader van de Raamovereenkomst verpakkingen;

 • d.

  oud papier en karton (OPK): huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties, zoals drankenkartons voor zuivel en frisdranken, ordners en ringbanden met metaal of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang, vinyl;

 • e.

  textiel: kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisels, grote lappen stof en gordijnen die schoon zijn, niet vervuild met andere afvalfracties en niet eerder gebruikt als bijvoorbeeld poets- of verflappen;

 • f.

  grof tuinafval/snoeiafval: plantaardige of organische afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder gft-afval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen, zoals grof loofafval, snoeihout et cetera, met uitzondering van bielzen, tuinhekken en tuinschuttingen, graszoden en grond;

 • g.

  afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA): de producten zoals genoemd in de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur;

 • h.

  matrassen: afgedankte matrassen;

 • i.

  metalen: producten met als belangrijkste bestanddeel ferro (ijzerhoudende materialen) en non-ferro;

 • j.

  asbest en asbesthoudend materiaal: afval waarin zich asbest bevindt;

 • k.

  dakleer: dakbedekkingsmaterialen, ook wel genoemd dakleer, bestaand uit beplatingsmateriaal van hout of kunststof, voorzien van een laag koolteer of bitumen, dit is inclusief dakgrind, waarop zich teer bevindt of waaraan bitumen zijn gehecht;

 • l.

  verpakkingsglas: op kleur gescheiden eenmalige glasverpakkingen, zoals flessen, potten en andere glazen verpakkingen, met uitzondering van vlakglas, gehard glas, hittebestendig glas, (glas)keramiek, gloei- en spaarlampen, TL-lampen, nagellakflesjes, stenen kruiken, porselein, kristal, spiegels, doppen van flessen, kunststofflessen en kurken;

 • m.

  vlakglas: vensterglas, dubbel glas, et cetera;

 • n.

  recyclebaar puin: schoon puin

 • o.

  B- hout: schoon houtafval, platen spaanplaat of multiplex, geschilderd hout

 • p.

  C-hout: verduurzaamd hout;

 • q.

  drukhouders: houders waarin een ontplofbare stof heeft gezeten zoals LPG-tanks, gasflessen, brandblussers en overige drukhouders;

 • r.

  gips: gipsplaten en gipsblokken;

 • s.

  harde kunststoffen: stromen als kunststof tuinstoelen, speelgoed, emmers;

 • t.

  grof huishoudelijk afval: volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden (onder andere meubels, vloerbedekking);

 • u.

  klein chemisch afval: huishoudelijke afvalstoffen, zoals vermeld op de KCA-lijst van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu;

 • v.

  bouw- en sloopafval: gemengd puin bestaande uit een mix van harde steenachtige materialen zoals puin, gasbeton, dakpannen, serviesgoed, sloophout, sanitair en isolatiematerialen;

 • w.

  banden: banden van personenauto’s en fietsen, vrachtvoertuigen, tractoren;

 • x.

  plantaardige oliën en vetten;

 • y.

  piepschuim: geëxpandeerd polystyreen/piepschuim (EPS);

 • z.

  kadavers: kadavers van dode gezelschapsdieren, zoals huisdieren, vogels en vissen.

Artikel 4. Aanwijzing inzamelmiddelen en –voorzieningen

Aangewezen worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen:

 • a.

  grijze minicontainers voor de inzameling van huishoudelijk restafval;

 • b.

  groene minicontainers (of grijze containers met groen deksel) voor de inzameling van huishoudelijk GFT-afval;

 • c.

  verzamelcontainers voor de inzameling van huishoudelijk rest- en GFT-afval;

 • d.

  ondergrondse containers voor de inzameling van huishoudelijk afval;

 • e.

  blauwe minicontainers of grijze minicontainers met blauw deksel voor de inzameling van huishoudelijk oud papier en karton en PMD;

 • f.

  grijze minicontainers met oranje deksel voor de inzameling van PMD;

 • g.

  speciaal hiervoor bestemde zakken voor de inzameling van PMD;

 • h.

  grijze minicontainers met geel deksel voor de inzameling van luierafval;

 • i.

  rode kca-boxen voor de inzameling van klein huishoudelijk chemisch afval (kca);

 • j.

  (ondergrondse) verzamelcontainers voor de inzameling van glas en textiel bij de winkelcentra en in voorkomende gevallen in de wijk;

 • k.

  milieupark Het Kanaal voor diverse categorieën huishoudelijke afvalstromen.

Artikel 5. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 • 1.

  Krachtens artikel 10, eerste lid, van de verordening worden voor het gebruik van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen de volgende regels gesteld:

  • a.

   het beheer van de inzamelmiddelen, die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente, berust bij de gemeente;

  • b.

   de inzameldienst is bevoegd om de container te voorzien van een sticker en chip waarop staat vermeld: een barcode, de afvalstroom waarvoor de container is bestemd, het volume van de container, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam of een huisnummer;

  • c.

   de door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij de woning;

  • d.

   de gebruiker van een perceel dient zich tot het klantcontactcentrum van de gemeente te wenden indien bij een verhuizing naar een perceel geen of kapot door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel wordt aangetroffen, bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel;

  • e.

   de inzamelmiddelen blijven eigendom van de gemeente en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden;

  • f.

   de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als waren deze zijn eigendom;

  • g.

   de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaken;

  • h.

   de verstrekte inzamelmiddelen voor rest- en gft-afval mogen alleen worden gereinigd met water;

  • i.

   in het inzamelmiddel en de inzamelvoorziening mogen geen hete vloeistoffen, hete as of andere hete voorwerpen worden gedeponeerd, die tot beschadiging van het inzamelmiddel kunnen leiden.

 • 2.

  Krachtens artikel 10, eerste lid, van de verordening worden omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden de volgende regels gesteld:

  • a.

   het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in containers dient ordelijk te geschieden door plaatsing van de container op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg, dan wel op een inzamel- of clusterplaats, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen en waarbij aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd;

  • b.

   indien de weg zodanig smal is dat het voor de inzameldienst niet mogelijk is deze weg in te rijden, dient het inzamelmiddel aan het begin van deze weg te worden geplaatst;

  • c.

   inzamelmiddelen dienen goed gesloten te zijn en inzamelingvoorzieningen moeten na gebruik goed gesloten worden;

  • d.

   uit de inzamelmiddelen en de inzamelvoorzieningen mag geen huishoudelijk afval steken;

  • e.

   het huishoudelijk restafval en het gft-afval dat in een inzamelvoorziening (wijkcontainer) wordt gedeponeerd, dient zich in afgesloten huisvuilzakken te bevinden;

  • f.

   afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de container zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder uit de container te worden verwijderd;

  • g.

   het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden minicontainer mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 70 kilogram;

  • h.

   het gewicht van de aangeboden hoeveelheid huishoudelijk klein chemisch afval mag per keer niet zwaarder zijn dan 50 kilogram;

  • i.

   klein chemisch afval mag om veiligheidsredenen niet aan de openbare weg worden aangeboden, maar moet persoonlijk worden overhandigd op milieupark Het Kanaal;

  • j.

   bij de afgifte van afvalstoffen op milieupark Het Kanaal is het Acceptatiereglement milieupark Het Kanaal van toepassing;

  • k.

   de inzameling van grof huishoudelijk afval, oud ijzer en grote elektrische en elektronische apparaten vindt op afroep plaats; de aanbieder dient voor deze inzameling op afroep een afspraak te maken met de gemeente;

  • l.

   het grof huishoudelijk afval dient op de afgesproken dag en tijd op een voor het inzamelmaterieel goed bereikbare plaats bij de woning klaar te staan;

  • m.

   grof huishoudelijk afval mag bij het overdragen of het aanbieden geen groter volume hebben dan 1 m3;

  • n.

   kleinere stukken grof huishoudelijk afval of grof tuinafval moeten zoveel mogelijk in een of meer bundels samengedrukt en -gebonden worden overgedragen of aangeboden waarbij een bundel niet langer mag zijn dan 1,5 meter, niet breder dan 0,5 meter en niet zwaarder dan 20 kilogram.

Artikel 6. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

Krachtens artikel 7 van de verordening worden de volgende regels gesteld:

 • a.

  GFT-afval dat wordt aangeboden in de minicontainer wordt eens per twee weken ingezameld;

 • b.

  Huishoudelijk restafval dat wordt aangeboden in de minicontainer wordt eens per vier weken ingezameld;

 • c.

  PMD (zowel aangeboden in minicontainers als met de speciale zakken) wordt eens per twee weken ingezameld;

 • d.

  Oud papier en karton (zowel aangeboden in minicontainers als gebundeld in dozen) wordt eens per twee weken ingezameld;

 • e.

  Luierafval wordt eens per vier weken ingezameld;

 • f.

  Inzamelmiddelen mogen, mits goed gesloten, de avond voor de vastgestelde inzameldag vanaf 20.00 uur op de juiste wijze worden aangeboden;

 • g.

  De inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk 22.00 uur aan het einde van de vastgestelde inzameldag, van de weg zijn verwijderd;

 • h.

  Grof huishoudelijk afval, oud ijzer en grote elektrische en elektronische apparatuur dient op de overeengekomen inzameldag uiterlijk om 7.30 uur op de juiste wijze worden aangeboden;

 • i.

  In verband met geluidhinder mogen (ondergrondse) verzamelcontainers voor de inzameling van glas en textiel alleen tussen 07.00 uur en 22.00 uur worden gebruikt;

 • j.

  Voor openingstijden van het milieupark wordt verwezen naar het Acceptatiereglement Milieupark Het Kanaal.

Artikel 7. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken, kunnen op grond van artikel 10, derde lid, van de verordening door burgemeester en wethouders voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke inzamelplaatsen worden aangewezen.

Artikel 8. Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst

Op grond van artikel 11 van de verordening kan de inzameldienst ook bedrijfsafval uit de kantoor-, winkel- en dienstensector inzamelen.

Artikel 9. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

Bedrijven die krachtens artikel 12 van de verordening bedrijfsafvalstoffen aanbieden, dienen deze aan te bieden overeenkomstig de in de verordening en dit besluit gestelde regels.

Artikel 10. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Krachtens artikel 10, derde lid, van de verordening worden de volgende regels gesteld: het is gebruikers van een perceel op een recreatiepark verboden huishoudelijk afval ter inzameling aan te bieden.

Artikel 11. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

Op grond van artikel 13, eerste lid, van de verordening worden de volgende regels gesteld:

 • a.

  bedrijfsafval mag uitsluitend in inzamelmiddelen worden aangeboden;

 • b.

  de inzamelmiddelen mogen niet op of aan de openbare weg geplaatst worden anders dan voor onmiddellijke overdracht aan de inzamelaar;

 • c.

  de gebruikte inzamelmiddelen dienen na lediging onmiddellijk te worden teruggeplaatst in of op het perceel van de gebruiker overeenkomstig de daarvoor geldende regels.

Artikel 12. Ter inname aanbieden van dode gezelschapsdieren

Krachtens artikel 20, eerste lid, van de verordening wordt milieupark Het Kanaal aangewezen voor het aanbieden van dode gezelschapsdieren.

Artikel 13. Intrekken oude regeling

Het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Assen 2010 wordt ingetrokken.

Artikel 14. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van zijn bekendmaking.

Artikel 15. Citeerbepaling

Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Assen 2016.

 

 

Aldus vastgesteld op 2 november 2016 door burgemeester en wethouders van Assen,

 

M.L.J. Out,burgemeester  

T. Dijkstra,secretaris