Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Horecabeleid TT Festival 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHorecabeleid TT Festival 2017
CiteertitelHorecabeleid TT Festival 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpHorecabeleid TT Festival 2017

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

tevens vastgesteld door burgemeester

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Assen/CVDR91286/CVDR91286_4.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-05-201711-05-2018Horecabeleid TT Festival 2017

10-05-2017

gmb-2017-80301

BB00279

Tekst van de regeling

Intitulé

Horecabeleid TT Festival 2017

 

1. Glas en Blik

 

Aanwijsbesluit:

 

De burgemeester van de gemeente Assen,

 

gelet op artikel 2:30:1 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Assen;

 

overwegende:

 

dat hij ingevolge artikel 2:30:1 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Assen, gebieden kan aanwijzen waar het gedurende een door haar te bepalen periode de leidinggevende/houder van een horeca-inrichting verboden is dranken in glas of blik te verstrekken

 

BESLUIT:

 

Dat het de leidinggevende/houder van een horecabedrijf, welke gelegen is in het gebied dat omsloten wordt door Europaweg-Zuid, Europaweg-West, Europaweg-Noord, Industrieweg en Overcingellaan, verboden is dranken in glas of blik te verstrekken vanaf woensdag 21 juni 16:00 uur tot en met maandag 26 juni 04:00uur.

Dat dit verbod niet geldt voor de besloten ruimte van een inrichting, gelegen in het gebied, mits is voldaan aan de volgende voorwaarden:

gedurende de tijd dat de inrichting voor het publiek geopend is, moet bij elke ingang van de besloten ruimte van de inrichting voldoende toezicht worden gehouden op het vanuit de inrichting niet meenemen van glazen en blikjes. Dit toezicht dient te geschieden door minimaal twee personen die uitsluitend belast zijn met de functie van portier;

de besloten ruimte van de inrichting mag niet in open verbinding staan met de openbare weg of terras door bijvoorbeeld het verwijderen van ramen en/of deuren, zodanig dat een adequate controle op het naleven van voornoemd niet mogelijk is.

 

Toelichting

Tijdens het TT evenement zullen duizenden mensen aanwezig zijn in de binnenstad van Assen. De ervaring is dat op grote schaal (al dan niet alcoholhoudende) drank wordt gebruikt. Dit wordt in de horeca gekocht en gebruikt en veel horecaondernemers zullen in plastic schenken. Ook op straat is er drankgebruik. In het belang van de openbare orde is het noodzakelijke een algeheel glas- en blikverbod te laten gelden. De duur en de gebiedsomvang zijn zo beperkt als in het belang van de openbare orde noodzakelijk is. Het belang van de openbare orde is afgewogen tegen de belangen van hen die door toepassing van deze regelgeving worden getroffen.

 

Het verkoopverbod van dranken in glas of blik geldt onder meer voor de volgende inrichtingen:

de verkoop vanuit cafetaria’s;

de verkoop vanuit en in horeca-inrichtingen;

de verkoop vanaf terrassen van horeca- inrichtingen.

 

Ook de verkopers vanuit verkoopkramen op of aan de openbare weg mogen geen dranken in glas of blik verstrekken. De grondslag hiervoor is niet het aanwijsbesluit, maar zal als voorschrift worden verbonden aan de noodzakelijke standplaatsvergunning en ontheffing (artikel 35) van de Drank- en Horecawet. (DHW).

 

Juridisch kader:

Aanwijsbesluit: art. 2:30:1 Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Competentie: de burgemeester

2. Stegen

 

Naast verschillende horeca-inrichtingen liggen gangen en stegen. De meeste van deze gangen en stegen zijn vluchtwegen bij brand. In verband met de brandveiligheidsvoorschriften en in overleg met de Brandweer zijn verkoopactiviteiten in de laatste week van juni in dergelijke gangen en stegen niet toegestaan. Vergunningen c.q. ontheffingen worden daarom niet verleend.

 

Juridisch kader:

Ontheffing art. 35 DHW

Competentie: de burgemeester

 

Juridisch kader:

Standplaatsvergunning artikel 5:18 APV

Competentie: college

3. Leegstaande Panden

 

Het kan erg lucratief zijn een leegstand pand tijdelijk te gebruiken als horeca-inrichting.

Bij leegstaande panden beschikt de ondernemer echter niet over de vergunningen die nodig

zijn om een horeca-inrichting te exploiteren.

 

Met bijvoorbeeld een ontheffing op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet zou het mogelijk zijn zwak-alcoholhoudende drank te verstrekken tijdens een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard. Echter deze leegstaande panden voldoen niet aan de eisen die gesteld worden aan horeca-inrichtingen die in het bezit zijn van de benodigde vergunningen. Ook komen de brandveiligheidseisen in het geding. Om te voorkomen dat er verkoopactiviteiten in en vanuit leegstaande panden plaatsvinden worden geen vergunningen en/of ontheffingen verleend.

 

Juridisch kader:

Drank- en horecavergunning art. 3 DHW

Exploitatievergunning artikel 2:28 APV

Ontheffing art. 35 van de DHW

Competentie: de burgemeester

4. Raamverkoop Horeca

 

In de APV is een tijdelijk terras ten behoeve van raamverkoop als volgt gedefinieerd: een buiten de besloten ruimte van de openbare inrichting liggend deel waarvan de ramen tijdelijk worden verwijderd ten behoeve van het verstrekken van alcoholhoudende drank.

In artikel 2:29:1 van de APV staat dat een tijdelijk terras ten behoeve van raamverkoop uitsluitend kan worden toegestaan van maandag tot en met zaterdag tijdens de laatste volledige kalenderweek van juni. De burgemeester stelt nadere regels omtrent de dagen, tijdstippen en omvang. Formeel is het op basis van deze bepaling niet mogelijk om raamverkoop na zaterdag 24.00 uur toe te staan. Daarvoor zou de A.P.V. moeten worden aangepast.

De burgemeester stelt de volgende nadere regels vast:

Horeca-inrichtingen met een drank- en horecavergunning mogen vanaf woensdag 21 juni tot en met zondag 25 juni de ramen van hun inrichting verwijderen om vanuit hun inrichting zwak-alcoholhoudende drank te verkopen.

 

De tijden waarop raamverkoop is toegestaan zijn als volgt:

Woensdag 21 op donderdag 22 juni: Raamverkoop 18.00-01.00

 

Donderdag 22 op vrijdag 23 juni: Raamverkoop 18.00-03.00

 

Vrijdag 23 op zaterdag 24 juni: Raamverkoop 18.00-04.00

 

Zaterdag 24 op zondag 25 juni: Raamverkoop 18.00-04.00

 

De afmeting voor het tijdelijke terras is 1.00 meter vanuit de gevel en qua breedte de maximale lengte van het open raam van het pand. Dit tijdelijke terras mag alleen tijdens de tijden waarop raamverkoop is toegestaan worden gebruikt.

 

Voor raamverkoop is het noodzakelijk om een aanvraag in te dienen. Op grond van de openbare orde en veiligheid en/of doorstroming van het publiek is het mogelijk dat de aanvraag voor raamverkoop wordt geweigerd.

 

Een aanvraag voor raamverkoop wordt in elk geval geweigerd, indien tevens een aanvraag voor een tappunt op het terras is aangevraagd en kan worden verleend of reeds is verleend.

 

Aan de vergunningaanvraag zijn leges verbonden.

 

Juridisch kader:

Raamverkoop: 2:29:1 APV

Competentie: de burgemeester

5. Horeca-alcoholvrij

 

Cafetaria’s, broodjeshuizen e.d. die in het bezit zijn van een exploitatievergunning mogen vanaf woensdag 21 juni tot en met zondag 25 juni vanuit de ramen etenswaren en alcoholvrije dranken verkopen. De verkoop van alcoholvrije drank mag alleen in plastic bekers.

De verkooptijden zijn conform de tijden zoals genoemd bij punt 4.

Voor deze activiteiten hoeft geen vergunning c.q. ontheffing worden aangevraagd.

6. Terrassen

 

In de voorschriften verbonden aan de exploitatievergunning staat dat zonder vergunning van burgemeester en wethouders geen verkoop c.q. tappunten of andere opstallen, behalve tafels en stoelen, verplaatsbare terrasschotten, bloembakken en parasols, op een terras mogen worden geplaatst.

Tevens kan de burgemeester in het belang van de openbare orde en veiligheid bij een evenement bepalen dat de exploitatie van een terras tijdelijk wordt opgeschort dan wel wordt afgeweken van de afmeting/situering van het terras.

 

Vanaf woensdag 21 juni tot en met zondag 25 juni gelden de volgende regels.

Horeca-inrichtingen met een drank- en horecavergunning en een terrasvergunning mogen, onder de volgende voorschriften, één tappunt op het terras plaatsen:

• er mogen maximaal 4 kranen in het tappunt punt aanwezig zijn;

• het tappunt, inclusief een eventuele luifel, moet binnen de afmetingen van het terras worden geplaatst;

 

Voor dit tappunt moet een aanvraag worden ingediend. Aan de vergunningaanvraag zijn leges verbonden.

 

Het is mogelijk dat op grond van de openbare orde en veiligheid de plaats van het tappunt op het terras wordt aangewezen dan wel een tappunt op het terras wordt geweigerd.

 

Een aanvraag voor een tappunt op het terras wordt in elk geval geweigerd, indien tevens een aanvraag voor raamverkoop is aangevraagd en kan worden verleend of reeds is verleend.

 

Het is niet toegestaan vanaf/op terrassen eetwaren te verkopen, podia te plaatsen, of vermaak, van welke aard ook, aan te bieden.

 

Het aanbrengen van overkappingen en/of het plaatsen van partytenten op terrassen e.d. is niet toegestaan.

 

Terrasschotten en plantenbakken moeten vanaf woensdag 21 juni 18.00 uur tot en met zondag 25 juni 06.00 uur verwijderd zijn. Dit i.v.m. de openbare orde en veiligheid.

 

Juridisch kader:

Exploitatievergunning: art. 2:28 APV

Ontheffing: art. 35 DHW

Competentie: de burgemeester

 

Juridisch kader:

Standplaatsvergunning: art. 5:18 APV

Competentie: college

7. Tijden

 

De tijden waarop horecabedrijven en de tappunten op de terrassen open mogen zijn en de tijden waarop raamverkoop (zie ook onder 4 en 5) is toegestaan zijn als volgt:

Woensdag 21 juni op donderdag 22 juni

Sluitingsuur inrichting

Tappunt Terras

Raamverkoop

04.00

18.00-01.00

Opbouw vanaf 16.00

18.00-01.00

Donderdag 22 juni op vrijdag 23 juni

Sluitingsuur inrichting

Tappunt Terras

Raamverkoop

05.00

18.00-03.00

Opbouw vanaf 16.00

18.00-03.00

 

Vrijdag 23 juni op zaterdag 24 juni

Sluitingsuur inrichting

Tappunt Terras

Raamverkoop

05.00

18.00-04.00

Opbouw vanaf 16.00

18.00-04.00

 

Zaterdag 24 juni op zondag 25 juni

Sluitingsuur inrichting

Tappunt Terras

Raamverkoop

05.00

18.00-04.00

Opbouw vanaf 16.00

18.00-04.00

 

 

Juridisch kader:

Sluitingstijd inrichting: art. 2:29, lid 1 APV

Sluitingstijd terras: art. 2:29, lid 3 APV

Sluitingstijd raamverkoop: 2:29:1 APV

Competentie: burgemeester

8. Muziek.

 

Horecaondernemers mogen gebruik maken van geluidsdragers ter vermaak van het publiek op hun terras en/of de onmiddellijke omgeving. Deze geluidsdragers zijn alleen toegestaan op de volgende plaatsen (A. en B.) en onder de volgende voorwaarden (1 en 2).

 

A. Geluidsdragers in de inrichting mogen niet zodanig zijn opgesteld dat zij voornamelijk dienen ter vermaak van het publiek op het terras en de onmiddellijke omgeving.

 

B. Geluidsdragers buiten de inrichting mogen alleen aan of tegen de buitengevel of in een raam worden geplaatst c.q. bevestigd. Het is de standplaatshouder niet toegestaan enige muziek ten gehore te brengen vanuit een bier carrousel c.q. een drankuitgiftepunt.

 

Geluidsdragers aan of tegen de buitengevels en in de ramen mogen niet hoger worden bevestigd dan - gemeten vanaf de grond tot aan de bovenkant van de geluidsdrager - twee meter. De geluidsdragers zelf mogen niet langer zijn dan 0,75 meter. Maximaal twee geluidsdragers zijn toegestaan en deze mogen niet gestapeld worden. De geluidsdragers moeten recht naar voren of schuin naar beneden worden gericht.

 

De tijden waarop de geluidsdragers zijn toegestaan lopen parallel met de tijden waarop het tappen vanuit een tappunt op het terras en/of vanuit de ramen is toegestaan.

 

Allerlei andere soorten van vermaak op de terrassen en vanuit de inrichting zijn niet toegestaan. Bij vermaak moet worden gedacht aan DJ’s, muzikanten e.d.

 

Juridisch kader:

Art. 4:2, lid 5 APV

Competentie: college