Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Gemeente Assen - Aanwijsbesluit gebiedsaanwijzing verkoopverbod glas en blik TT-festival 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeente Assen - Aanwijsbesluit gebiedsaanwijzing verkoopverbod glas en blik TT-festival 2017
Citeertitel
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpaanwijsbesluit verbod verkoop glas en blik TT evenement 2017
Externe bijlagekaart gebied verbod verkoop glas blik TT 2017

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-06-2017aanwijsbesluit verbod verkoop glas en blik TT evenement 2017

16-06-2017

gmb-2017-103960

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeente Assen - Aanwijsbesluit gebiedsaanwijzing verkoopverbod glas en blik TT-festival 2017

 

DE BURGEMEESTER VAN ASSEN

Gelet op artikel 2:30:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Assen;

 

Overwegende:  

 • -

  dat hij ingevolge artikel 2:30:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Assen, gebieden kan aanwijzen waar het gedurende een door hem te bepalen periode;

 • -

  dat het voorhanden hebben van glazen drinkgerei en blik tijdens druk bezochte evenementen zoals de TT kan leiden tot ongewenste, gevaarlijke situaties;

 • -

  dat het daarom gewenst is de verkoop van glazen drinkgerei en blik te verbieden in het gebied waar het evenement wordt gehouden in het belang van de openbare orde en veiligheid, gezondheid en/of bescherming van het woon- en leefklimaat;

BESLUIT:

 • -

  Dat het een ieder die een openbare inrichting, winkelbedrijf of slijtersbedrijf uitoefent, verboden is om dranken te verstrekken in glas of blik;

 • -

  Dit verbod geldt vanaf woensdag 21 juni 2017 tot en met zondag 25 juni 2017 tussen 19:30 uur en 08.00 uur voor het gebied dat omsloten wordt door Het Kanaal, Industrieweg, Rolderstraat, Javastraat, Oostersingel, Zuidersingel, Collardslaan, Weiersstraat, zoals aangegeven op bijgevoegde kaart.

   

Toelichting:

 • -

  Tijdens het TT evenement zullen duizenden mensen aanwezig zijn in de binnenstad van Assen. In de binnenstad worden (al dan niet alcoholhoudende) dranken genuttigd, in horeca-inrichtingen, bijbehorende terrassen en op straat. In het belang van de openbare orde, veiligheid, gezondheid en de bescherming van het woon- en leefklimaat is het noodzakelijk om de verkoop van glas en blik te verbieden. De duur en de gebiedsomvang zijn zo beperkt als in bovengenoemde belangen noodzakelijk is. Deze belangen en met name het belang van de openbare orde en veiligheid is afgewogen tegen de belangen van hen die door toepassing van deze regelgeving worden getroffen.

   

Bekendmaking en Inwerkingtreding

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het elektronisch gemeenteblad en treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

 

Bezwaar

Tegen dit besluit kan een belanghebbende een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Assen, postbus 30018, 9400 RA Assen. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan dat binnen zes weken na de datum van bekendmaking. Volgens de wettelijke regels bevat het bezwaarschrift ten minste: de dagtekening, uw naam, adres en handtekening, een omschrijving van het besluit waar u bezwaar tegen maakt en de gronden van het bezwaar.

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking, het besluit waar u bezwaar tegen maakt blijft gelden. In afwachting van de beslissing op bezwaar kunt u de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dat kan alleen voor een spoedeisend belang. Uw brief aan de Voorzieningenrechter stuurt u naar de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

 

Aldus vastgesteld door de burgemeester op d.d. 16 juni 2017

 

M.L.J. Out

Burgemeester