Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Beleid schalenstelsel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleid schalenstelsel
CiteertitelBeleid schalenstelsel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBeleid schalenstelsel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-02-201801-01-2018Beleid schalenstelsel

04-12-2018

gmb-2018-24903

BB00593

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleid schalenstelsel

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

Ambtenaar

de ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onder a, van de CAR/RLA;

Functieschaal

De aan de HR21 normfunctie gekoppelde salarisschaal;

Uitloopschaal

Een schaal hoger dan de functieschaal;

 • a.

  Wachtjaren

  Bij het bereiken van de maximum anciënniteit van de functieschaal gaan wachtjaren in. Na vijf wachtjaren en de kwalificatie ‘normaal’ functievervulling komt de ambtenaar in aanmerking voor benoeming in de uitloopschaal. Deze wachttijd van vijf jaar hoeft gedurende het dienstverband bij de gemeente Assen slechts eenmaal doorlopen te worden;

 • b.

  bovennormalefunctievervulling

  Van "boven-normale" functievervulling is sprake, wanneer de ambtenaar op meerdere voor zijn functie wezenlijke gezichtspunten, als bedoeld in het reglement functionerings-beoordeling boven de gestelde functie-eisen uitgaat (m.a.w. hoger dan een G scoort).

Artikel 2 Indeling

Het salaris van de ambtenaar wordt met inachtneming de voor de functie vastgestelde salarisschaal:

Bij indiensttreding voor 1 januari 2018 in de functieschaal of uitloopschaal;

Bij indiensttreding na 1 januari 2018 in de functieschaal.

Artikel 3 Uitloopschaal

De uitloopschaal is de hoogste aan de functie verbonden schaal. Deze schaal wordt toegekend bij het voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • a.

  de ambtenaar dient het maximumsalaris, verbonden aan de functieschaal, te hebben bereikt.

 • b.

  er dient van een zgn. "boven-normale" functievervulling sprake te zijn.

 • c.

  Ambtenaren, die, na vijf jaar op het maximum van de functieschaal hebben gestaan en de kwalificatie "normaal" verwerven, komen eveneens voor benoeming in de uitloopschaal in aanmerking.

Artikel 4 Bevordering naar uitloopschaal

Wanneer de ambtenaar wordt bevorderd naar de uitloopschaal, wordt:

 • a.

  het salaris in de nieuwe schaal vastgesteld op het eersthogere bedrag in die schaal, waarmee gerealiseerd wordt dat het verschil tussen het nieuwe en het oude salaris van de ambtenaar tenminste 75% bedraagt van het verschil tussen het bedrag dat de ambtenaar het laatst ontving en het naasthogere bedrag in die oude schaal, of het naastlagere bedrag in die oude schaal, als het salaris in de oude schaal al overeenkwam met het maximumbedrag uit die schaal;

 • b.

  als de datum van bevordering samenvalt met de datum van de periodieke verhoging wordt voor de toepassing van dit artikel uitgegaan van het oude salaris inclusief de periodieke verhoging.

Artikel 5 Bevordering naar hogere functieschaal

Wanneer de ambtenaar wordt bevorderd naar, dan wel instroomt in een functie met een hogere functieschaal, niet zijnde de uitloopschaal, komt de ambtenaar vanuit deze hogere functieschaal niet voor benoeming in de uitloopschaal in aanmerking.

 

Artikel 6 Afwijkingen

In voorkomende gevallen kunnen burgemeester en wethouders naar redelijkheid en billijkheid afwijken van de bovengenoemde spelregels.

Artikel 7 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze regeling kan aangehaald worden als “beleid schalenstelsel”, en treedt in werking op 1 januari 2018.