Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Besluit gegevensverstrekking samenwerking kwijtschelding 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit gegevensverstrekking samenwerking kwijtschelding 2018
CiteertitelBesluit gegevensverstrekking GBLT
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBesluit gegevensverstrekking samenwerking kwijtschelding 2018

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 67 van de Invorderingswet 1990
  2. artikel 231, derde lid, van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-02-201801-01-2018Besluit gegevensverstrekking GBLT

18-01-2018

gmb-2018-24925

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit gegevensverstrekking samenwerking kwijtschelding 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Assen;

 

overwegende dat het gelet op de samenwerking met het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn (hierna: GBLT) voor wat betreft kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor inwoners van de wijk Kloosterveen het wenselijk is om alle gegevens te verstrekken die nodig zijn voor de uitvoering van kwijtschelding.

gelet op artikel 67, tweede lid van de Invorderingswet 1990, alsmede gelet op artikel 231, tweede en derde lid, van de Gemeentewet;

 

BESLUITEN:

Vast te stellen het "Besluit gegevensverstrekking samenwerking kwijtschelding 2018"

Artikel 1  

Het is de invorderingsambtenaar van de gemeente Assen toegestaan om aan de ambtenaar belast met de invordering van het GBLT de gegevens te verstrekken die nodig zijn om te toetsen of een belastingschuldige van de gemeente Assen in aanmerking komt voor kwijtschelding.

Artikel 2  

Ten aanzien van de gegevensverstrekking als bedoeld in artikel 1 gelden de volgende voorwaarden:

a. De ambtenaar belast met de invordering van het GBLT mag de door de invorderingsambtenaar van de gemeente Assen verstrekte gegevens uitsluitend gebruiken om te toetsen of een belastingschuldige van de gemeente Assen en/of het GBLT in aanmerking komt voor kwijtschelding:

b. De ambtenaar belast met de invordering van het GBLT mag de door de invorderingsambtenaar van de gemeente Assen verstrekte gegevens niet aan een ander bestuursorgaan binnen het GBLT of aan derden verstrekken, tenzij een wettelijke bepaling hiertoe verplicht.

Artikel 3  

1. Dit besluit treedt in werking na op de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2018.

2. Dit besluit wordt aangehaald als "Besluit gegevensverstrekking GBLT".

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 18 januari 2018

M.L.J. Out, voorzitter

T. Dijkstra, secretaris