Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Horecabeleid TT Festival 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHorecabeleid TT Festival 2018
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-05-201816-03-2019nieuwe regeling horecabeleid TT festival 2018

13-03-2018

gmb-2018-100202

Tekst van de regeling

Intitulé

Horecabeleid TT Festival 2018

 

1. Glas en Blik

 

Aanwijsbesluit:

 

De burgemeester van de gemeente Assen,

 

gelet op artikel 2:30:1 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Assen;

 

overwegende:

 

dat hij ingevolge artikel 2:30:1 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Assen, gebieden kan aanwijzen waar het gedurende een door haar te bepalen periode de leidinggevende/houder van een horeca-inrichting verboden is dranken in glas of blik te verstrekken

 

BESLUIT:

 

Dat het de leidinggevende/houder van een horecabedrijf, welke gelegen is in het gebied dat omsloten wordt door Europaweg-Zuid, Europaweg-West, Europaweg-Noord, Industrieweg en Overcingellaan, verboden is dranken in glas of blik te verstrekken vanaf woensdag 27 juni 16:00 uur tot en met maandag 2 juli 04:00uur.

Dat dit verbod niet geldt voor de besloten ruimte van een inrichting, gelegen in het gebied, mits is voldaan aan de volgende voorwaarden:

gedurende de tijd dat de inrichting voor het publiek geopend is, moet bij elke ingang van de besloten ruimte van de inrichting voldoende toezicht worden gehouden op het meenemen van glazen en blikjes vanuit de inrichting. Dit toezicht dient te geschieden door minimaal twee personen die uitsluitend belast zijn met de functie van portier;

de besloten ruimte van de inrichting mag niet in open verbinding staan met de openbare weg of terras door bijvoorbeeld het verwijderen van ramen en/of deuren, zodanig dat een adequate controle op het naleven van voornoemd niet mogelijk is.

 

Toelichting

Tijdens het TT evenement zullen duizenden mensen aanwezig zijn in de binnenstad van Assen. De ervaring is dat op grote schaal (al dan niet alcoholhoudende) drank wordt gebruikt. Dit wordt in de horeca gekocht en gebruikt en veel horecaondernemers zullen in plastic schenken. Ook op straat is er drankgebruik. In het belang van de openbare orde is het noodzakelijk een algeheel glas- en blikverkoop vanuit de Horeca inrichtingen te laten gelden. De duur en de gebiedsomvang zijn zo beperkt als in het belang van de openbare orde noodzakelijk is. Het belang van de openbare orde is afgewogen tegen de belangen van hen die door toepassing van deze regelgeving worden getroffen.

 

Het verkoopverbod van dranken in glas of blik geldt onder meer voor de volgende inrichtingen:

de verkoop vanuit cafetaria’s;

de verkoop vanuit en in horeca-inrichtingen;

de verkoop vanaf terrassen van horeca- inrichtingen.

 

Ook de verkopers vanuit verkoopkramen op of aan de openbare weg mogen geen dranken in glas of blik verstrekken. De grondslag hiervoor is niet het aanwijsbesluit, maar zal als voorschrift worden verbonden aan de noodzakelijke standplaatsvergunning en ontheffing (artikel 35) van de Drank- en Horecawet. (DHW).

Voor supermarkten en slijterijen is het streven om, net als in 2017, in overleg de sluitingstijden en/of de verkoop van alcohol houdende producten in glas en blik aan te passen aan de begintijden van de activiteiten van het TT festival 2018.

 

Juridisch kader:

Aanwijsbesluit: art. 2:30:1 Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Competentie: de burgemeester

 

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Competentie: het College

3. Stegen

 

In de nabijheid verschillende horeca-inrichtingen liggen gangen en stegen. De meeste van deze gangen en stegen zijn vluchtwegen bij brand. In verband met de brandveiligheidsvoorschriften en in overleg met de Brandweer zijn verkoopactiviteiten in de week van het TT festival in dergelijke gangen en stegen niet toegestaan. Vergunningen c.q. ontheffingen worden daarom niet verleend.

 

Juridisch kader:

Ontheffing art. 35 DHW

Competentie: de burgemeester

standplaatsvergunning artikel 5:18 APV

Competentie: college

4. Leegstaande Panden

 

Het kan erg lucratief zijn een leegstand pand tijdelijk in de TT week te gebruiken als horeca-inrichting.

Bij leegstaande panden beschikt de ondernemer echter niet over de vergunningen die nodig

zijn om een horeca-inrichting te exploiteren.

 

Met bijvoorbeeld een ontheffing op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet zou het mogelijk zijn zwak-alcoholhoudende drank te verstrekken tijdens een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard. Echter deze leegstaande panden voldoen niet aan de eisen die gesteld worden aan horeca-inrichtingen die in het bezit zijn van de benodigde vergunningen. Ook komen de brandveiligheidseisen in het geding. Om te voorkomen dat er verkoopactiviteiten in en vanuit leegstaande panden plaatsvinden worden geen vergunningen en/of ontheffingen verleend.

 

Juridisch kader:

Drank- en horecavergunning art. 3 DHW

Exploitatievergunning artikel 2:28 APV

Ontheffing art. 35 van de DHW

Competentie: de burgemeester

 

5. Raamverkoop Horeca

 

In de APV is een tijdelijk terras ten behoeve van raamverkoop als volgt gedefinieerd: een buiten de besloten ruimte van de openbare inrichting liggend deel waarvan de ramen tijdelijk worden verwijderd ten behoeve van het verstrekken van alcoholhoudende drank.

In artikel 2:29:1 van de APV staat dat een tijdelijk terras ten behoeve van raamverkoop uitsluitend kan worden toegestaan van maandag tot en met zaterdag voorafgaand aan het weekend van de Moto GP. De burgemeester stelt nadere regels omtrent de dagen, tijdstippen en omvang. Formeel is het op basis van deze bepaling niet mogelijk om raamverkoop na zaterdag 24.00 uur toe te staan. Daarvoor zou de A.P.V. moeten worden aangepast.

 

De burgemeester stelt de volgende nadere regels vast:

Horeca-inrichtingen met een drank- en horecavergunning mogen vanaf woensdag 27 juni tot en met zondag 1 juli de ramen van hun inrichting verwijderen om vanuit hun inrichting zwak-alcoholhoudende drank te verkopen.

 

De tijden waarop raamverkoop is toegestaan zijn als volgt:

 

Woensdag 27 op donderdag 28 juni

 

Raamverkoop

 

18.00-01.00

 

Donderdag 28 op vrijdag 29 juni

 

Raamverkoop

 

18.00-03.00

 

Vrijdag 29 op zaterdag 30 juni

 

Raamverkoop

 

18.00-04.00

 

Zaterdag 30 juni op zondag 1 juli

 

Raamverkoop

 

18.00-04.00

 

De afmeting voor het tijdelijke terras is 1.00 meter vanuit de gevel en qua breedte de maximale lengte van het open raam van het pand. Dit tijdelijke terras mag alleen tijdens de tijden waarop raamverkoop is toegestaan worden gebruikt.

 

Voor raamverkoop is het noodzakelijk om een aanvraag in te dienen. Op grond van de openbare orde en veiligheid en/of doorstroming van het publiek is het mogelijk dat de aanvraag voor raamverkoop wordt geweigerd.

 

Een aanvraag voor raamverkoop wordt in elk geval geweigerd, indien tevens een aanvraag voor een tappunt op het terras is aangevraagd en kan worden verleend of reeds is verleend.

 

In de Tarieventabel behorende bij belastingen, heffingen en rechten 2018 is vastgelegd dat er een bedrag van € 600,-- aan precario wordt geheven.

 

Juridisch kader:

Raamverkoop: 2:29:1 APV

Competentie: de burgemeester

 

6. Horeca-alcoholvrij

 

Cafetaria’s, broodjeshuizen e.d. die in het bezit zijn van een exploitatievergunning mogen vanaf woensdag 27 juni tot en met zondag 1 juli vanuit de ramen etenswaren en alcoholvrije dranken verkopen. De verkoop van alcoholvrije drank mag alleen in plastic bekers.

De verkooptijden zijn conform de tijden zoals genoemd bij punt 4.

Voor deze activiteiten hoeft geen vergunning c.q. ontheffing worden aangevraagd.

7. Terrassen

In de voorschriften verbonden aan de exploitatievergunning staat dat zonder vergunning van burgemeester en wethouders geen verkoop c.q. tappunten of andere opstallen, behalve tafels en stoelen, verplaatsbare terrasschotten, bloembakken en parasols, op een terras mogen worden geplaatst. Tevens kan de burgemeester in het belang van de openbare orde en veiligheid bij een evenement bepalen dat de exploitatie van een terras tijdelijk wordt opgeschort dan wel wordt afgeweken van de afmeting/situering van het terras.

 

Vanaf woensdag 27 juni tot en met zondag 1 juli 2018 geldt het navolgende:

Het organiseren van het TT festival in de week voorafgaand aan TT races op het circuit is opgedragen aan de organisatie TT festival 2018. Aanvragen door derden voor het organiseren van de boven in dit hoofdstuk genoemde andere activiteiten in en rondom het centrum van de gemeente Assen zullen niet worden gehonoreerd.

 

De standaardvoorschriften bij het toestaan van een tappunt zijn:

er mogen maximaal 4 kranen in het tappunt aanwezig zijn;

het tappunt, inclusief een eventuele luifel, moet binnen de afmetingen van het terras worden geplaatst;

er dient een schriftelijke overeenkomst met de organisatoren TT Festival 2018 te zijn vastgelegd, waarbij deze tappunten in de totale vergunningaanvraag van de organisatie TT festival 2018 zijn meegenomen;

het eventueel plaatsen van een tappunt is alleen mogelijk indien de horeca exploitant de beschikking heeft over een Drank en Horeca vergunning.

 

Het is mogelijk dat op grond van de openbare orde en veiligheid de plaats van het tappunt op het terras wordt aangewezen dan wel een tappunt op het terras wordt geweigerd.

 

Het is niet toegestaan vanaf/op terrassen eetwaren te verkopen, podia te plaatsen, of vermaak, van welke aard ook, aan te bieden.

 

Het aanbrengen van overkappingen en/of het plaatsen van partytenten op terrassen e.d. is niet toegestaan.

 

Terrasschotten en plantenbakken moeten vanaf woensdag 27 juni 18.00 uur tot en met zondag 1 juli 06.00 uur verwijderd zijn. Dit i.v.m. de openbare orde en veiligheid.

 

Juridisch kader:

Exploitatievergunning: art. 2:28 APV

Ontheffing: art. 35 DHW

Competentie: de burgemeester

 

Juridisch kader:

Standplaatsvergunning: art. 5:18 APV

Competentie: college

8. Tijden

 

De tijden waarop horecabedrijven en de tappunten op de terrassen open mogen zijn volgt:

 

Woensdag 27 juni op donderdag 28 juni

 

Sluitingsuur inrichting

Tappunt Terras

 

04.00

18.00-01.00

Opbouw vanaf 16.00

 

Donderdag 28 juni op vrijdag 29 juni

 

Sluitingsuur inrichting

Tappunt Terras

 

05.00

18.00-03.00

Opbouw vanaf 16.00

 

Vrijdag 29 juni op zaterdag 30 juni

 

Sluitingsuur inrichting

Tappunt Terras

 

05.00

18.00-04.00

Opbouw vanaf 16.00

 

Zaterdag 30 juni op zondag 1 juli

 

Sluitingsuur inrichting

Tappunt Terras

 

05.00

18.00-04.00

Opbouw vanaf 16.00

 

Juridisch kader:

Sluitingstijd inrichting: art. 2:29, lid 1 APV

Sluitingstijd terras: art. 2:29, lid 3 APV

Competentie: burgemeester

 

9. Muziek.

Horecaondernemers mogen gebruik maken van geluidsdragers ter vermaak van het publiek op hun terras en/of de onmiddellijke omgeving. Deze geluidsdragers zijn alleen toegestaan op de volgende plaatsen (A. en B.) en onder de volgende voorwaarden (1 en 2).

 

A. Geluidsdragers in de inrichting mogen niet zodanig zijn opgesteld dat zij voornamelijk dienen ter vermaak van het publiek op het terras en de onmiddellijke omgeving.

 

B. Geluidsdragers buiten de inrichting mogen alleen aan of tegen de buitengevel worden

bevestigd.

 

Het is de standplaatshouder niet toegestaan enige muziek ten gehore te

brengen vanuit een bier carrousel c.q. een drankuitgiftepunt.

 

Geluidsdragers aan of tegen de buitengevels en in de ramen mogen niet hoger worden bevestigd dan - gemeten vanaf de grond tot aan de bovenkant van de geluidsdrager - twee meter. De geluidsdragers zelf mogen niet langer zijn dan 0,75 meter. Maximaal twee geluidsdragers zijn toegestaan en deze mogen niet gestapeld worden. De geluidsdragers moeten recht naar voren of schuin naar beneden worden gericht.

 

De tijden waarop de geluidsdragers zijn toegestaan lopen parallel met de tijden waarop het tappen vanuit een tappunt op het terras .

 

Allerlei andere soorten van vermaak op de terrassen en vanuit de inrichting of voor de inrichting zijn niet toegestaan. Bij vermaak moet worden gedacht aan Dj’s, muzikanten e.d.

 

Juridisch kader:

Art. 4:2, lid 5 APV

Competentie: college

 

 

Handhavingsstrategie

 

Door het team Toezicht & Handhaving van de Gemeente Assen is aangegeven dat het duidelijk moet zijn hoe richting de ondernemers opgetreden wordt die de beleidsregels vastgesteld voor het TT 2018 festival overtreden. Dit gaat dan onder meer om de volgende overtredingen;

 

Terrassen worden niet overeenkomstig de tijden genoemd in de brief gericht aan de ondernemers ingekort of verwijderd;

Terras schotten, bloembakken e.d. worden niet tijdig opgeruimd;

Overkappingen worden geplaatst in strijd met de beleidsregels;

Er wordt zonder ontheffing artikel 35 Drank en Horecawet een carrousel- tappunt op het terras geplaatst;

Het schenken van glas en blik in strijd met de beleidsregels;

Er wordt in strijd met de beleidsregels etenswaren e.a. verkocht op het terras;

Er vindt vermaak plaats op het terras of voor de inrichting van een (horeca) ondernemer;

Geluidsboxen zijn niet conform de beleidsregels geplaatst;

Sluitingstijden van de tappunten/foodpunten van de horeca inrichtingen en het voortbrengen van geluid worden overtreden;

Het overtreden van sluitingstijden van reguliere winkels (ondernemers) na 22.00 uur die niet tot de uitzonderingscategorie behoren;

 

Maatregelen en of sancties;

 

Indien geconstateerd wordt dat de terrassen niet conform de uitgaande brief aan de (horeca )ondernemer worden ingekort of opgeschort wordt een waarschuwingsbrief uitgereikt aan de horeca ondernemer om binnen een half uur de situatie te herstellen. Wordt niet binnen de gestelde termijn voldaan volgt er gezien het spoedeisend karakter een last onder bestuursdwang. Dit houdt in dat het terrasmeubilair op kosten van de ondernemer verwijderd wordt. Bij een volgende overtreding tijdens het TT Festival is een hersteltermijn niet meer aan de orde maar wordt gelijk bestuursdwang toegepast.

Idem 1

Voor overkappingen e.d. die in strijd met de beleidsregels worden geplaatst geldt dat een last onder dwangsom wordt opgelegd. Er zal een hersteltermijn van een half uur worden geboden om een dergelijke overkapping te verwijderen.

Word hier niet aan voldaan wordt per overtreding € 500,- per dag tot een maximum van € 2500, opgelegd;

Het zonder ontheffing art. 35 Drank en Horecawet plaatsen van een tappunt of carrousel is een overtreding van de Drank en Horecawet. De alcoholverkoop wordt gesloten. Bij een volgende overtreding volgt een bestuurlijke boete.

Idem 3

Idem 3

Idem 3

Idem 3

Het negeren van de sluitingstijden van zowel de vergunde tappunten- carrousels als sluitingstijden van de inrichtingen (horeca) ondernemers heeft tot gevolg dat na een eerste constatering een waarschuwingsbrief zal worden uitgereikt. Na een tweede constatering wordt de ontheffing Art. 35 Drank en Horecawet voor het plaatsen van een tappunt- carrousel ingetrokken voor de rest van de dagen. Blijkt dat op de laatste dag van het evenement de sluitingstijden van het tappunt- carrousel wordt overtreden dient u er rekening mee te houden dat voor een volgende editie van het TT festival geen ontheffing art. 35 Drank en Horecawet zal worden verstrekt.

Het negeren van de sluitingstijden van de inrichting is een overtreding van de exploitatie vergunning van de betreffende ondernemer. U kunt lezen in uw exploitatievergunning wat de consequenties kunnen zijn van de overtreding.

10 Overtredingen van sluitingstijden van reguliere winkels zal bij een eerste overtreding een

waarschuwingsbrief uitgaan. Bij een volgende overtreding zal een last onder dwangsom worden opgelegd van € 1000,00 per overtreding met een maximum van € 5000,00.