Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Aanwijzingsbesluit c.q. intrekkingsbesluit toezichthouders

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit c.q. intrekkingsbesluit toezichthouders
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpaanwijzingsbesluit toezichthouders Wmo

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 6.1, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2018aanwijzingsbesluit toezichthouders

26-04-2018

gmb-2018-115839

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit c.q. intrekkingsbesluit toezichthouders

 

Het college van de gemeente Assen

 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb),

 

 

O v e r w e g e n d e

 

- dat het college, conform artikel 2.1.1 lid 2 Wmo 2015, zorgdraagt voor de kwaliteit en de continuïteit van de voorzieningen;

- dat de toezichthouder bij een onderzoek beoordeelt of de voorziening voldoet aan de kwaliteitseisen uit artikel 3.1 Wmo 2015 en het gemeentelijk beleid;

- dat de aanbieder er zorg voor draagt dat de voorziening van goede kwaliteit is;

- dat een voorziening in elk geval:

 

* veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt verstrekt,

* afgestemd is op de reële behoefte van de cliënt en op andere vormen van zorg of hulp die de cliënt ontvangt;

* wordt verstrekt in overeenstemming met de op de beroepskracht rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de professionele standaard;

* wordt verstrekt met respect voor en inachtneming van de rechten van de cliënt;

* wordt verstrekt met inachtneming van de handreiking VNG: Kwaliteitseisen Beschermd Wonen en Opvang (indien van toepassing)

 

- dat artikel 6.1 lid 1 Wmo 2015 bepaalt dat het college personen aanwijst die belast zijn met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wmo 2015;

 

b e s l u i t :

 

Kwaliteitsmanagers van het Contractteam Noord en Midden Drenthe voor wat betreft het toezicht op de kwaliteit en de continuïteit van de Wmo-voorzieningen aan te wijzen als toezichthouders als bedoeld in artikel 6.1 lid 1 Wmo 2015;

- Mirjam Offerein, gemeente Assen

- Petra Vening, gemeente Noordenveld

 

genoemde personen te machtigen alle feitelijke handelingen te verrichten die nuttig en noodzakelijk bij de uitoefening van de toezichthoudende taak;

de toezichthouders mede op te dragen om, binnen de wettelijke mogelijkheden, toezicht te houden op PGB aanbieders;

 

het aanwijzingsbesluit in te trekken van:

- Linda Adema, gemeente Midden-Drenthe

- Steven Edwards, gemeente Assen

- Gieljan Scholing, gemeente Assen

 

dat dit aanwijzingsbesluit c.q intrekking aanwijzigingsbesluit met terugwerkende kracht in werking treedt op 1 juni 2018

 

Aldus besloten op 26 april 2018

 

 

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen.