Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Gebiedsaanwijzing glasverbod TT Festival 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGebiedsaanwijzing glasverbod TT Festival 2019
Citeertitel
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageKaart

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-03-201913-01-2020Nieuwe regeling

05-02-2019

gmb-2019-42019

Tekst van de regeling

Intitulé

Gebiedsaanwijzing glasverbod TT Festival 2019

DE BURGEMEESTER VAN ASSEN,

OVERWEGENDE

dat hij ingevolge artikel 2:30:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Assen, gebieden kan aanwijzen waar het gedurende een door hem te bepalen periode een ieder verboden is drinkgerei van glas of glazen verpakkingen, kennelijk bestemd voor het bewaren van dranken, op een openbare plaats binnen een aangewezen gebied bij zich te hebben of met zich mee te voeren;

dat de horeca tijdens dit evenement een belangrijke plaats inneemt;

dat het gebruik van glazen drinkgerei en glazen verpakkingen kan leiden tot ongewenste, gevaarlijke situaties;

dat het daarom gewenst is het gebruik van glazen drinkgerei en glazen verpakkingen te verbieden in het gebied waar het evenement wordt gehouden in het belang van de openbare orde en veiligheid;

Gelet op artikel 2:30:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Assen;

BESLUIT

Dat het een ieder verboden is drinkgerei van glas of glazen verpakkingen, kennelijk bestemd voor het bewaren dranken, bij zich te hebben of met zich mee te voeren vanaf woensdag 26 juni 2019 tot en met maandag 1 juli 2019 tussen 19:30 uur en 08.00 uur voor het gebied dat omsloten wordt door Het Kanaal, Industrieweg, Rolderstraat, Javastraat, Oostersingel, Zuidersingel, Collardslaan, Weiersstraat, zoals aangegeven op bijgevoegde kaart.

Toelichting

Tijdens het TT evenement zullen duizenden mensen aanwezig zijn in de binnenstad van Assen. In de binnenstad worden (al dan niet alcoholhoudende) dranken genuttigd, in horeca-inrichtingen, bijbehorende terrassen en op straat. In het belang van de openbare orde en veiligheid is het noodzakelijke een glasverbod te laten gelden. De duur en de gebiedsomvang zijn zo beperkt als in het belang van de openbare orde en veiligheid noodzakelijk is. Het belang van de openbare orde en veiligheid is afgewogen tegen de belangen van hen die door toepassing van deze regelgeving worden getroffen.

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het elektronisch gemeenteblad en treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

Tegen dit besluit kan een belanghebbende een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Assen, postbus 30018, 9400 RA Assen. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan dat binnen zes weken na de datum van bekendmaking. Volgens de wettelijke regels bevat het bezwaarschrift ten minste: de dagtekening, uw naam, adres en handtekening, een omschrijving van het besluit waar u bezwaar tegen maakt en de gronden van het bezwaar.

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking, het besluit waar u bezwaar tegen maakt blijft gelden. In afwachting van de beslissing op bezwaar kunt u de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dat kan alleen voor een spoedeisend belang. Uw brief aan de Voorzieningenrechter stuurt u naar de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

 

 

Aldus vastgesteld door de burgemeester op 5 februari 2019

M.L.J. Out,

Burgemeester