Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN bij LEVERINGEN en DIENSTEN (AIVW 2017)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN bij LEVERINGEN en DIENSTEN (AIVW 2017)
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018

27-12-2017

gmb-2019-66765

Tekst van de regeling

Intitulé

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN bij LEVERINGEN en DIENSTEN (AIVW 2017)

I. Algemeen deel

Artikel 1. Begrippen

In deze Inkoopvoorwaarden bij Leveringen en Diensten worden de navolgende begrippen met een (begin)hoofdletter gebruikt:

1.1 Acceptatie: De formele goedkeuring van (onderdelen van) de Prestatie, afzonderlijk en in samenhang met elkaar.

1.2 Gebrek: Een storing of het niet of niet volledig voldoen van de Prestatie aan het Overeengekomen gebruik.

1.3 Leverancier: de partij waarmee Opdrachtgever een Overeenkomst gesloten heeft.

1.4 Opdrachtgever: de partij ten behoeve waarvan de Overeenkomst wordt gesloten.

1.5 Overeenkomst: de afspraken tussen Opdrachtgever en Leverancier met betrekking tot de levering van de Prestatie, waarvan de AIVW 2017 onderdeel uitmaken. Overeenkomsten die worden gesloten onder een mantel- of raamovereenkomst worden voor deze voorwaarden steeds als afzonderlijke Overeenkomst beschouwd.

1.6 Partij/Partijen: de Opdrachtgever en/of Leverancier.

1.7 Personeel: de door partijen bij de uitvoering van de Overeenkomst in te schakelen personeelsleden en/of hulppersonen.

1.8 Prestatie: alle door Leverancier op grond van de Overeenkomst te leveren goederen (waaronder begrepen Gebruiksrechten) en diensten.

1.9 Vergoeding: de in totaal voor de Prestatie overeengekomen prijs, te berekenen op basis van de initieel beoogde looptijd van de Overeenkomst en inclusief de initiële begroting van de werkzaamheden waarvoor geen vaste prijs is overeengekomen (alles ex. BTW).

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 De AIVW 2017 zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanvragen, offertes, aanbiedingen, opdrachtbevestigingen, bestellingen, overeenkomsten en alle andere rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Leverancier die betrekking hebben op de in de Overeenkomst gespecificeerde en daarmee samenhangende Prestatie.

2.2 De AIVW 2017 bestaan uit drie hoofdstukken:

i) hoofdstuk I (dat altijd van toepassing is); en

ii) hoofdstuk II inzake Leveringen van goederen; en

iii) hoofdstuk III inzake Diensten.

2.3 De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van Leverancier, onder welke benaming ook, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Mocht enige bepaling van de AIVW 2017 nietig zijn of vernietigd worden, althans naar het oordeel van de rechter niet van toepassing of ongeldig zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, maar zullen de AIVW 2017 voor het overige volledig van kracht blijven. Partijen zullen in overleg treden om de betreffende niet toepasselijke of ongeldige bepaling te vervangen door een nieuwe bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de eerdere bepaling in acht zal worden genomen.

2.5 In geval van strijdigheid tussen het bepaalde in de AIVW 2017 en het bepaalde in de Overeenkomst prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst boven het bepaalde in de AIVW 2017.

2.6 Wijzigingen van en aanvullingen op de AIVW 2017 gelden slechts indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. De wijziging en/of aanvulling geldt slechts voor de in artikel 2.1 bedoelde Overeenkomst.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

3.1 Een aanvraag voor een offerte of een andere uitnodiging tot het doen van een aanbod bindt Opdrachtgever niet. Offertes zijn kosteloos en hebben een geldigheidsduur van minimaal 90 dagen.

3.2 Alvorens een aanbod aan Opdrachtgever te doen heeft Leverancier zich in voldoende mate op de hoogte gesteld van de doelstellingen, in verband waarmee Opdrachtgever de Overeenkomst wil aangaan.

3.3 Indien en voor zover Leverancier beschikt over onvoldoende informatie om aan de in het vorige lid bedoelde verplichting te voldoen, dient zij hieromtrent navraag te doen bij Opdrachtgever. Opdrachtgever zal alle in redelijkheid verlangde informatie aan Leverancier verstrekken (tenzij deze vertrouwelijk van aard is en in redelijkheid ook niet onder een geheimhoudingsovereenkomst verstrekt kan worden).

3.4 Leverancier houdt bij het doen van een aanbod tot het verrichten van de Prestatie rekening met de in de vorige twee leden bedoelde informatie.

3.5 Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat hetzij (1) Opdrachtgever een schriftelijk aanbod van Leverancier schriftelijk heeft aanvaard, (2) partijen een schriftelijk opgemaakte overeenkomst hebben ondertekend of (3) Leverancier uitvoering geeft aan een schriftelijke opdracht van Opdrachtgever.

3.6 Een voornemen tot gunning houdt geen aanvaarding in zoals bedoeld in het voorgaande lid of in de zin van artikel 6:217 lid 1Burgerlijk Wetboek.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Overeengekomen termijnen voor de Prestaties gelden als vast en fataal, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien niet binnen de overeengekomen termijnen is gepresteerd, is Leverancier zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, tenzij Leverancier bewijst dat het niet halen van de termijnen niet aan Leverancier is toe te rekenen.

4.2 Voor zover uit de Overeenkomst voortvloeit dat Leverancier het transport van de bij de Prestatie behorende zaken verzorgt, rust het risico van beschadiging of verlies gedurende het transport bij Leverancier.

4.3 Slechts met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Opdrachtgever, kan de Leverancier de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door derden of uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en/of plichten overdragen aan derden. De Leverancier draagt zelf de verantwoordelijkheid om de door hem ingeschakelde derden te informeren over de afspraken die gelden tussen de Leverancier en de Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst.

4.4 Opdrachtgever zal zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en de daarmee samenhangende nadere overeenkomsten nakomen en steeds de vereiste medewerking verlenen.

4.5 De Prestatie zal geacht worden te zijn aanvaard na het leveren van de Prestatie, tenzij de Opdrachtgever binnen redelijke termijn na het leveren van de Prestatie schriftelijk het tegendeel kenbaar heeft gemaakt.

4.6 De Leverancier verleent de Opdrachtgever het recht de Prestatie ook vóór de aanvaarding daarvan te gebruiken.

Artikel 5. Vergoeding, facturatie en betaling

5.1 De door Opdrachtgever ten behoeve van de Prestatie aan Leverancier te betalen vergoedingen zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

5.2 Tenzij in de overeenkomst schriftelijk anders is bepaald, is de prijs vast en bindend voor de duur van de overeenkomst. De vermelde prijs is exclusief omzetbelasting (BTW) en omvat alle directe en/of indirecte kosten die met de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst verband houden en worden geacht in de overeengekomen prijzen en tarieven te zijn inbegrepen.

5.3 Niet redelijkerwijs in de Overeenkomst inbegrepen extra Prestaties, zijn slechts meerwerk voor zover dit uitsluitend aan de Opdrachtgever is toe te rekenen. Meerwerk zal door de Leverancier slechts in behandeling worden genomen nadat de inhoud en het budget schriftelijk zijn overeengekomen met de Opdrachtgever.

5.4 Opdrachtgever is gerechtigd de naleving door Leverancier van de wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, de AIVW 2017 en de daarmee samenhangende overeenkomsten, alsmede de juistheid van toegezonden facturen, door een onafhankelijke ter zake deskundige derde te laten controleren.

5.5 Indien de goederen of diensten niet beantwoorden aan de Overeenkomst is de Opdrachtgever bevoegd om de betaling naar rato van de tekortkoming geheel of gedeeltelijk op te schorten.

5.6 Indien de prestatie niet conform de overeenkomst binnen de overeengekomen termijn en/of op de overeengekomen plaats is geleverd, is Leverancier zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, tenzij Leverancier bewijst dat het niet halen van de termijnen niet aan Leverancier is toe te rekenen. Leverancier is aan de Opdrachtgever zonder aanmaning of andere voorafgaande verklaring een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van 0,1% van de prijs van de desbetreffende prestatie, vermeerderd met de omzetbelasting, voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt, tot een maximum van 10%. Indien de aflevering eerder blijvend onmogelijk is geworden, is de boete onmiddellijk in haar geheel verschuldigd.

5.7 De boete komt de opdrachtgever toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen, daaronder mede begrepen:

- zijn vordering tot nakoming van de Prestaties die aan de overeenkomst beantwoorden;

- zijn recht op schadevergoeding voor zover de schade het bedrag van de boete te boven gaat.

5.8 Een factuur dient te voldoen aan de wettelijke eisen alsmede de eisen die in de Overeenkomst worden gesteld.

5.9 Facturatie mag pas plaatsvinden na levering en acceptatie van de prestatie.

5.10 De betalingstermijn bedraagt 30 dagen na ontvangst factuur, tenzij anders overeengekomen.

5.11 Leverancier verzendt de factuur elektronisch overeenkomstig de geldende eisen voor facturatie zoals opgenomen in de Gemeentelijke ICT-kwaliteitsnormen, tenzij anders tussen partijen overeengekomen.

5.12 De Opdrachtgever heeft de bevoegdheid om in door haar bepaalde gevallen dat deel van de prijs dat betrekking heeft op loonbelasting en premies niet aan opdrachtgever te betalen, maar te voldoen via een G-rekening dan wel rechtstreeks aan de fiscus en de bedrijfsvereniging.

Artikel 6. Kwaliteit, keuring en garanties

6.1 De Leverancier garandeert dat de Prestaties voldoen aan de Overeenkomst, aan de algemeen geldende normen en aan de voorschriften die bij of krachtens wet of verdrag gelden met betrekking tot, doch niet uitsluitend, veiligheid, gezondheid en milieu.

6.2 De Opdrachtgever is gerechtigd om de Prestaties te keuren en de Leverancier verleent waar nodig zijn medewerking. Indien de Opdrachtgever bepaalde Prestaties schriftelijk heeft goedgekeurd, vervalt het recht zoals genoemd in de voorgaande zin ten aanzien van die Prestaties.

6.3 De Leverancier verbindt zich al het mogelijke te doen de gebreken op zo kort mogelijke termijn te (doen) herstellen of de Prestatie te (doen) vervangen.

6.4 Bij gebreke van behoorlijke nakoming van deze herstelverplichting en/of nakoming daarvan binnen de gestelde termijn, zomede in spoedeisende gevallen, heeft de Opdrachtgever het recht voor rekening en risico van de Leverancier het nodige te verrichten of door derden te doen verrichten. De Leverancier wordt hiervan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld.

6.5 De Leverancier verleent tenminste een garantie voor de Prestatie van twaalf maanden vanaf het moment dat de Gemeente de Prestatie heeft goedgekeurd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze garantie laat onverlet de aansprakelijkheid van de Leverancier.

6.6 De in lid 5 genoemde garantietermijn wordt verlengd met de herstelperiode voor zover de Prestatie gedurende deze periode niet gebruikt kan worden dan wel niet naar behoren genoten kan worden; De garantieperiode vangt opnieuw aan bij ingebruikname.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 De partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, is tegenover de andere partij aansprakelijk voor de door deze geleden en/of te lijden schade.

7.2 Leverancier vrijwaart de Opdrachtgever tegen alle (financiële) gevolgen van aanspraken van derden (waarbij personeel en andere in opdracht van de Opdrachtgever werkzaam zijnde personen als derden zijn te beschouwen) in enig verband staande met de uitvoering van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.

7.3 De aansprakelijkheid voor schade, uit welke hoofde dan ook, is – tenzij anders overeengekomen – beperkt tot vier maal de hoogte van de Vergoeding per gebeurtenis, met dien verstande dat de aansprakelijkheid nooit meer zal bedragen dan EURO 5.000.000,-- per gebeurtenis. Samenhangende gebeurtenissen worden daarbij aangemerkt als één gebeurtenis.

7.4 De in het vorige lid bedoelde beperking van aansprakelijkheid komt te vervallen:

i) ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel en/of;

ii) indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de andere partij of diens Personeel; en/of

iii) in geval van schending van intellectuele eigendomsrechten.

7.5 Indien er als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Leverancier, of een aan Leverancier toerekenbaar gedragen of nalaten, aan Opdrachtgever door een overheidstoezichthouder een boete wordt opgelegd, welke boete (deels) rechtstreeks verband houdt met voornoemde tekortkoming, gedragen of nalaten, vrijwaart Leverancier Opdrachtgever voor (dat deel van) die boete. De vrijwaring geldt niet voor zover de boete (mede) verband houdt met gedrag van Opdrachtgever zelf. Op deze vrijwaring zijn de voorgaande beperkingen van aansprakelijkheid niet van toepassing.

7.6 Alle verplichtingen, ook die krachtens de belasting-, zorgverzekerings- en sociale verzekeringswetgeving met betrekking tot Personeel van Leverancier, komen ten laste van Leverancier. Leverancier vrijwaart Opdrachtgever tegen elke aansprakelijkheid die daarmee verband houdt. Op deze vrijwaring zijn de voorgaande beperkingen van aansprakelijkheid niet van toepassing.

7.7 Leverancier heeft zich op een naar verkeersnormen passende en gebruikelijke wijze verzekerd en houdt zich zodanig verzekerd tegen alle aansprakelijkheid voortvloeiende uit de Overeenkomst en de onderhavige voorwaarden, waaronder in ieder geval begrepen beroeps en bedrijfsaansprakelijkheid, althans biedt anderszins aantoonbaar voldoende waarborgen ter dekking van eventuele aansprakelijkheid.

Artikel 8. Geheimhouding

8.1 Partijen maken hetgeen hen bij de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komt, en waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of redelijkerwijs kunnen vermoeden, tot minimaal twee jaar na afloop van de Overeenkomst, op geen enkele wijze verder bekend behalve voorzover enig wettelijk voorschrift, onderzoek door een bevoegde toezichthouder of uitspraak van de rechter of een door partijen aangewezen geschillenbeslechter hen tot bekendmaking daarvan verplicht. De inhoud van de onder de AIVW 2017 gesloten Overeenkomst(en) als zodanig mag/mogen met andere gemeenten, aan gemeenten gelieerde rechtspersonen en gemeentelijke samenwerkingsverbanden worden gedeeld.

8.2 Partijen verplichten hun personeel en andere ingeschakelde hulppersonen om de geheimhoudingsverplichting opgenomen in het vorige lid na te komen.

8.3 Partijen geven alle gegevens die zij van elkaar hebben ontvangen en die vertrouwelijk van aard zijn op eerste verzoek terug.

8.4 De partij die in dit artikel opgenomen geheimhoudingsverplichting schendt, is aan de andere partij een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van 4 keer de Vergoeding per overtreding, onverminderd het recht de daadwerkelijk geleden schade te verhalen (met inachtneming van artikel 7). De hiervoor bedoelde boete bedraagt evenwel nooit meer dan € 50.000,- per overtreding.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, die niet te wijten is aan schuld van een Partij en evenmin krachtens, wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk rechtsverkeer geldende opvatting voor rekening van de betreffende partij komt, levert jegens de andere Partij overmacht op.

9.2 Onder overmacht aan de zijde van Leverancier wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan Personeel, stakingen, ziekte van Personeel (m.u.v. pandemie), verlate aanlevering of ongeschiktheid van voor het verrichten van de Prestatie benodigde goederen dan wel liquiditeits‑of solvabiliteitsproblemen.

Artikel 10. Intellectuele eigendom

10.1 Alle (aanspraken op) intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) met betrekking tot enig resultaat voortvloeiende uit de Overeenkomst, berusten bij de Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Leverancier draagt deze (aanspraken op) IE-rechten – voor zover nodig – om niet over aan de Opdrachtgever. De Leverancier zal op eerste verzoek kosteloos meewerken aan het bewerkstelligen van de overdracht.

10.2 Onder resultaat als bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt verstaan al hetgeen in het kader van de Overeenkomst tot stand wordt gebracht ongeacht of de Leverancier daarbij gebruik maakt van enige bijdrage van de Opdrachtgever en/of derden.

10.3 De Leverancier doet voor zover mogelijk afstand van alle eventuele persoonlijkheidsrechten op in het kader van de Overeenkomst tot stand gebrachte auteursrechtelijke werken.

10.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt of verkrijgt de Leverancier geen gebruiksrecht met betrekking tot enig resultaat van de Overeenkomst.

10.5 De Opdrachtgever behoudt zich uitdrukkelijk het auteursrecht voor met betrekking tot ieder in het kader van de Overeenkomst aan Leverancier openbaar gemaakt werk. De Leverancier erkent dit voorbehoud.

10.6 De Leverancier garandeert dat de gekochte Goederen en toebehoren alsmede de geleverde Diensten en al hetgeen daarmee gepaard gaat of daaruit resulteert vrij zijn van alle bijzondere lasten en beperkingen die aan het vrije gebruik daarvan door de Opdrachtgever in de weg zouden kunnen staan, zoals octrooirechten, merkrechten, modelrechten of auteursrechten en vrijwaart de Opdrachtgever tegen alle aanspraken van derden dienaangaande.

10.7 In het geval van aanspraken van derden zal de Leverancier alles in het werk stellen om in overleg met de Opdrachtgever te bewerkstelligen dat de Opdrachtgever het ongestoorde gebruik van het geleverde zal kunnen voortzetten.

10.8 In het geval van aanspraken van derden waarvoor de hierboven genoemde vrijwaringverplichting geldt, zal de Leverancier alle schade van de Opdrachtgever vergoeden inclusief proceskosten, waaronder tevens begrepen redelijke advocaatkosten voor het voeren van gerechtelijke procedures.

Artikel 11. Opschorting, opzegging en ontbinding

Opschorting

11.1 Leverancier is niet gerechtigd zijn verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten dan na het sturen van een ingebrekestelling, waarin aan Opdrachtgever een redelijke termijn van minimaal 30 dagen wordt geboden om alsnog aan de verplichtingen te voldoen. Opzegging

11.2 Overeenkomsten voor bepaalde tijd kunnen – behoudens de specifieke opzeggingsgronden in de AIVW 2017 of de Overeenkomst – niet tussentijds worden opgezegd (artikel 7:408 lid 1 BW is niet van toepassing). Overeenkomsten voor onbepaalde tijd kunnen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van respectievelijk drie (3) maanden voor Opdrachtgever en achttien (18) maanden voor Leverancier.

11.3 Ook als meerdere Overeenkomsten onderlinge samenhang vertonen is Opdrachtgever gerechtigd slechts een deel van de Overeenkomsten (selectief) op te zeggen tegen het einde van de dan actuele looptijd en met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden. Een dergelijke opzegging heeft overigens geen effect op de overige samenhangende overeenkomsten.

Ontbinding

11.4 Indien een partij tekortschiet in de nakoming van een overeengekomen verplichting, kan de andere partij haar in gebreke stellen waarbij de nalatige partij alsnog een redelijke termijn voor de nakoming wordt gegund. Blijft nakoming ook dan uit dan is de nalatige partij in verzuim. Ingebrekestelling is niet nodig wanneer voor de nakoming een fatale termijn geldt, nakoming blijvend onmogelijk is of indien uit een mededeling dan wel de houding van de andere partij moet worden afgeleid dat deze in de nakoming van haar verplichting zal tekortschieten.

11.5 Onverminderd hetgeen overigens in de Overeenkomst is vastgelegd, kan elk van de partijen de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte geheel of gedeeltelijk ontbinden indien de andere partij in verzuim is dan wel een van de overige situaties bedoeld in artikel 11.4 zich voordoet.

11.6 Onverminderd hetgeen overigens in de Overeenkomst is bepaald, en onverminderd hetgeen overigens in de wet is bepaald, kan Opdrachtgever de Overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten middels een aangetekend schrijven ontbinden binnen twaalf (12) maanden nadat Opdrachtgever constateert dat:

i) Leverancier (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt; of

ii) Leverancier zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; of

iii) de onderneming van Leverancier wordt ontbonden; of

iv) Leverancier zijn onderneming staakt; of

v) sprake is van een ingrijpende wijziging in de zeggenschap over de activiteiten van de onderneming van Leverancier die maakt dat het in alle redelijkheid niet van de Opdrachtgever kan worden verwacht dat zij de Overeenkomst in stand houdt; of

vi) op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Leverancier beslag wordt gelegd (anders dan door Opdrachtgever); of

vii) het Bureau BIBOB een negatief advies heeft uitgebracht over de organisatie van Leverancier; of

viii) voor zover de Overeenkomst door middel van een aanbestedingsprocedure als bedoeld in de Aanbestedingswet tot stand is gekomen, zich gedurende de looptijd van de Overeenkomst ten aanzien van Leverancier uitsluitingsgronden voordoen als bedoeld in artikel 2.86 Aanbestedingswet.

Indien de overmachttoestand als bedoeld in artikel 9 zestig (60) aaneengesloten dagen of gedurende in totaal meer dan negentig (90) dagen binnen een kalenderjaar heeft geduurd, of zodra duidelijk is dat de overmachttoestand langer dan dergelijke termijn zal duren, is de wederpartij van degene die zich op overmacht beroept, gerechtigd deze Overeenkomst tussentijds met onmiddellijke ingang (gedeeltelijk) te ontbinden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

12.1 Op de Overeenkomst en alle daarmee verband houdende overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 De eenvormige wetten, opgesteld door de in 1964 te 's-Gravenhage gehouden diplomatieke Conferentie betreffende de unificatie van het internationale kooprecht ("LUF" en "LUVI") en het Weens Koopverdrag, zijn niet van toepassing.

12.3 Alle geschillen (daaronder begrepen geschillen die slechts één van de partijen als zodanig beschouwt) die naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter bij het arrondissement van Opdrachtgever.

II. Aanvullende bepalingen bij Levering van goederen

Artikel 13. Leveringen

13.1 De Leverancier levert de goederen conform Delivered Duty Paid (DDP), volgens Incoterms 2010, zoals vastgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC).

13.2 Tenzij schriftelijk een andere tijd of plaats is overeengekomen, geschiedt de Aflevering uitsluitend op Werkdagen tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. De Leverancier dient zijn vervoerder hiervan op de hoogte te stellen.

13.3 Indien de Opdrachtgever de Goederen gemotiveerd afkeurt, zal de Leverancier op zijn eigen kosten de Goederen ophalen.

13.4 De Goederen worden geacht te zijn goedgekeurd vanaf het moment van volledige operationele ingebruikname door de Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of bepaalde omstandigheden nopen tot schriftelijke goedkeuring van de Opdrachtgever.

13.5 De Leverancier verleent tenminste een garantie voor de Goederen van twaalf maanden vanaf het moment dat de Opdrachtgever de Goederen heeft goedgekeurd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze garantie laat onverlet de aansprakelijkheid van de Leverancier.

13.6 Het eigendom van en risico voor, op grond van voornoemde herstelverplichting, vervangen zaken berusten bij de Leverancier vanaf het tijdstip van vervanging. Hij dient zodanige zaken zo spoedig mogelijk tot zich te nemen, tenzij de Opdrachtgever verzoekt de vervangen zaken aan haar ter beschikking te stellen voor onderzoek.

13.7 De Leverancier garandeert dat voor een periode van tenminste vijf jaar of een termijn die schriftelijk is overeengekomen na Aflevering van de Goederen, onderdelen van de Goederen kunnen worden geleverd.

13.8 De Leverancier is gehouden om alle bij de Goederen behorende gebruiksaanwijzingen en productinformatie, alsmede eventuele kwaliteitskeurmerken of –certificaten, opgesteld zoveel mogelijk in de Nederlandse taal, zonder additionele kosten, aan de Opdrachtgever ter beschikking te stellen.

13.9 De Leverancier zal voor zijn rekening en risico alle voorkomende gebreken aan de geleverde Goederen na Aflevering of voltooiing binnen de door de Opdrachtgever bij eerste aanzegging gestelde redelijke termijn wegnemen door herstel of vervanging.

13.10 De Opdrachtgever heeft het recht de levering van de Prestatie uit te stellen. Leverancier zal in dit geval de zaken deugdelijk verpakt, afgescheiden en herkenbaar opslaan, beveiligen en verzekeren.

Artikel 14. Tot de levering behorende informatiedragers en/of diensten

14.1 Indien en voor zover het meeleveren van certificaten, attesten, montagevoorschriften, onderhouds- en bedieningsvoorschriften, tekeningen of andere documenten, of het geven van training en instructie is overeengekomen, maken deze deel uit van de prestatie.

14.2 De Leverancier dient ervoor te zorgen dat al deze zaken op of vóór de afleverdatum tijdig in het bezit van de Opdrachtgever zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij ontbreken van een of meerdere van deze zaken geldt de prestatie als niet geleverd en wordt aanvaarding niet geacht te hebben plaatsgehad.

Artikel 15. Verpakking en transport

15.1 De Leverancier zal de leverantie zodanig verpakken en beveiligen, dat deze bij normaal transport en normale behandeling zijn bestemming in ongeschonden staat bereikt en veilig gelost kan worden.

15.2 De Leverancier zal aan de instructies van de Opdrachtgever op dit gebied voldoen, het transportrisico verzekeren en de benodigde documenten verzorgen.

15.3 Verpakking en transport dienen aan relevante wettelijke eisen te voldoen.

15.4 Zendingen die niet aan het voorgaande voldoen, kunnen worden geweigerd.

15.5 De Leverancier neemt alle verpakkingen kosteloos terug, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

III. Aanvullende bepalingen bij Diensten

Artikel 16. Diensten

16.1 De Leverancier zal de diensten uitvoeren binnen de termijn en op de plaats zoals deze zijn opgenomen in de Overeenkomst.

16.2 De Leverancier draagt de volledige verantwoordelijkheid voor zowel zijn eigen Prestaties, Prestaties van Personeel van Leverancier alsmede Prestaties van de door de Leverancier ingeschakelde derden.

16.3 Feitelijke uitvoering van de Diensten door de Leverancier of daarmee gepaard gaande handelingen houdt niet in dat de Opdrachtgever de Diensten zonder meer goedkeurt. De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om eventuele verrichtte Diensten te keuren, controleren of niet goed te keuren.

16.4 De goedkeuring van de Diensten zal geschieden door middel van een schriftelijke verklaring van de Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever de Diensten niet goedkeurt, geeft zij gemotiveerd aan waarom de goedkeuring onthouden wordt.

Artikel 17. Personeel van Leverancier

17.1 Voor zover Diensten worden verricht ten kantore en/of in de openbare ruimte van de Opdrachtgever, zijn de Leverancier, Personeel van Leverancier en de door de Leverancier ingeschakelde derden gehouden de vastgestelde huisregels voor dat kantoor/gebouw en/of die openbare ruimte na te leven.

17.2 Indien gedurende de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat Personeel van Leverancier niet functioneert in het belang van de goede uitvoering van de Overeenkomst en/of wegens omstandigheden zijn werkzaamheden niet kan voortzetten, dan heeft de Opdrachtgever het recht de desbetreffende persoon door de Leverancier te laten vervangen.

17.3 Voor de vervanging van Personeel van Leverancier is voorafgaande schriftelijke toestemming vereist van de Opdrachtgever, tenzij directe vervanging van Personeel van Leverancier noodzakelijk is. In dat laatste geval kan worden volstaan met mondelinge toestemming van de Opdrachtgever. Uitgangspunt daarbij is dat personen beschikbaar worden gesteld die een vergelijkbare deskundigheid, opleiding en ervaring hebben (conform het vereiste in de Offerteaanvraag).

17.4 Vervanging van Personeel van Leverancier wordt op een korte termijn – doch uiterlijk binnen twee weken of zoveel korter als noodzakelijk – door de Leverancier voorzien. Eventuele kosten die gepaard gaan met vervanging komen voor rekening van de Leverancier.

17.5 De Leverancier staat ervoor in dat het Personeel van Leverancier gerechtigd is om in Nederland arbeid te verrichten dan wel Diensten te verrichten.

17.6 De Leverancier is verantwoordelijk voor en aansprakelijk voor de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen uit de belastingwetgeving en de sociale zekerheidswetgeving, waaronder begrepen verplichtingen die verband houden met het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). De Leverancier vrijwaart de Opdrachtgever tegen alle aanspraken terzake. De Leverancier zal - indien wettelijk vereist dan wel door de Opdrachtgever wordt vereist - met een G-rekening werken. Indien de Opdrachtgever geconfronteerd wordt met een naheffing, worden deze kosten een–op-een verhaald op de Leverancier.

Artikel 18. Verwerking persoonsgegevens, bewerkersrelatie

18.1 Voor zover Leverancier in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens voor Opdrachtgever verwerkt, wordt Leverancier als bewerker / verwerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) / EU verordening 2016/679 (AVG) aangemerkt.

18.2 Leverancier is niet gerechtigd om op enig moment de persoonsgegevens die zij ter beschikking krijgt op enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk anders te (doen) gebruiken dan voor de uitvoering van de Overeenkomst, een en ander behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.

18.3 Leverancier zal, onverminderd hetgeen in artikel 17 staat vermeld, passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging daarvan, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

18.4 Leverancier verklaart zich reeds nu voor alsdan bereid een separate bewerkersovereenkomst  af te sluiten met Opdrachtgever met daarin opgenomen aanvullende of afwijkende afspraken omtrent de verwerking van persoonsgegevens. De betreffende bewerkersovereenkomst prevaleert op hetgeen in de onderhavige voorwaarden is bepaald. Voor deze bewerkingsovereenkomst zal de bewerkingsovereenkomst die de Opdrachtgever voorstelt als basis dienen.

18.5 Leverancier verwerkt persoonsgegevens louter binnen de Europese Economische Ruimte, althans een land dat door een besluit van de Europese Commissie als veilig is aangemerkt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

18.6 Opdrachtgever stemt er reeds nu voor alsdan mee in dat Leverancier de verwerking van persoonsgegevens kan uitbesteden aan een derde (een zogenaamde “sub-bewerker”) , mits Leverancier:

i) louter sub-bewerkers betrekt die afdoende garanties bieden met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking aan de vereisten van de wet- en regelgeving voldoet en de bescherming van de rechten van de betrokkene is gewaarborgd;

ii) de volledige aansprakelijkheid aanvaardt voor het handelen van de ingeschakelde subbewerkers;

iii) met deze sub-bewerker voorafgaand aan de uitbesteding een schriftelijke overeenkomst sluit, op grond waarvan:

(1) alle verplichtingen die op grond van de Overeenkomst (waaronder de AIVW 2017) met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens op Leverancier rusten mede komen te rusten op deze sub-bewerker;

(2) de betreffende sub-bewerker zich eveneens richt naar de instructies van Opdrachtgever.

Artikel 19. Meldplicht beveiligingsincidenten

19.1 Leverancier zal Opdrachtgever na ontdekking onverwijld informeren over alle inbreuken op de beveiliging alsmede andere incidenten die op grond van wetgeving moeten worden gemeld aan een toezichthouder of betrokkene, onverminderd de verplichting de gevolgen van dergelijke inbreuken en incidenten zo snel mogelijk ongedaan te maken dan wel te beperken.

19.2 Leverancier zal het doen van meldingen aan de toezichthouder(s) overlaten aan Opdrachtgever (behoudens dwingendrechtelijke verplichtingen).

19.3 Leverancier zal alle noodzakelijke medewerking verlenen aan het zo nodig, op de kortst mogelijke termijn, verschaffen van aanvullende informatie aan de toezichthouder(s) en/of betrokkene(n).

19.4 De kosten voor de werkzaamheden die op grond van dit artikel door Leverancier moeten worden verricht komen voor rekening van Leverancier, tenzij Leverancier bewijst dat de inbreuk niet aan hem is toe te rekenen.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van B&W op 27 december 2017

 

M.L.J. Out, voorzitter

 

T. Dijkstra, secretaris