Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Mandaatbesluit gemeente Assen 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit gemeente Assen 2019
CiteertitelMandaatbesluit gemeente Assen 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-05-202001-01-2019gewijzigde regelgeving

08-05-2020

gmb-2020-186381

01-01-202021-05-2020wijziging onderdeel 2 Mandaten p&o

03-12-2019

gmb-2020-52226

19-04-201901-01-2020nieuwe regeling

09-04-2019

gmb-2019-94073

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit gemeente Assen 2019

 

Inleiding

In het eerste onderdeel wordt nader ingegaan op de wettelijke voorschriften met betrekking tot mandaat. In het tweede onderdeel is het mandaatreglement opgenomen. Het sluitstuk is de mandaatlijst.

1. Wettelijke bepalingen uit de Awb

Sinds 1 januari 1998 zijn er wettelijke voorschriften over mandaat. Deze bepalingen zijn opgenomen in hoofdstuk 10, titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Begripsomschrijving

In artikel 10:1 Awb is de definitie van mandaat opgenomen. Mandaat is de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan een besluit te nemen.

Het bestuursorgaan dat het mandaat verleent, wordt in het vervolg van dit besluit mandaatverlener genoemd en degene die het mandaat ontvangt, wordt hierna de gemandateerde genoemd.

Het rechtsgevolg van mandaat is dat het besluit dat krachtens mandaat is genomen rechtens geldt als een besluit van het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan blijft derhalve verantwoordelijk.

Hoofdregel

Artikel 10:3, lid 1 Awb geeft de hoofdregel dat een bestuursorgaan mandaat kan verlenen, tenzij:

a. bij wettelijk voorschrift anders is bepaald of

b. de aard van de bevoegdheid zich tegen mandaatverlening verzet. Instructie/inlichtingen

Artikel 10:6 Awb bepaalt dat de mandaatgever de gemandateerde in het algemeen of per geval instructies kan geven ter zake van de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid. Daarnaast verschaft de gemandateerde de mandaatgever op diens verzoek inlichtingen over de uitoefening van de bevoegdheid.

Het in onderdeel 2 opgenomen Mandaatreglement is te beschouwen als een instructie als bedoeld in artikel 10:6 van de Awb.

De in dit genoemd reglement opgenomen bepalingen zijn een nadere uitwerking van de bepalingen van de Awb en moeten door de gemandateerde, naast de wettelijke bepalingen, in acht worden genomen bij de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden.

Bevoegdheid

Artikel 10:7 Awb bepaalt dat de mandaatverlener, ondanks een verleend mandaat, altijd bevoegd blijft de gemandateerde bevoegdheid uit te oefenen. Op zich is deze bepaling inherent aan de figuur van mandaat. Aan de andere kant is het van belang hier terughoudend mee om te gaan, omdat er anders onduidelijke situaties kunnen ontstaan. In het reglement zijn ten aanzien hiervan nadere "spelregels" opgenomen.

Wijze van ondertekenen

Artikel 10:10 Awb bepaalt dat een krachtens mandaat genomen besluit vermeldt namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen. De wijze van ondertekening is opgenomen in het Mandaatreglement.

Ondertekening mandaat

Zoals uit de definitie blijkt, gaat het bij het verlenen van een mandaat om het nemen van besluiten.

Dat impliceert ook de ondertekening van dat besluit. Degene die de beslissing neemt, ondertekent het besluit op de in het Mandaatreglement voorgeschreven wijze. De wijze van ondertekening is met een handgeschreven of een niet gekwalificeerde digitale handtekening. Omdat bij dit Mandaatbesluit voldoende herleidbaar en vastgesteld is bij welke functionaris de gemandateerde bevoegdheid is neergelegd kan zelfs iedere vorm van ondertekening worden weggelaten.

Andere rechtsvormen (volmacht)

Mandaat betreft een publiekrechtelijke vertegenwoordigingsbevoegdheid. Artikel 10:12 Awb bevat een zogenaamde schakelbepaling. Dat wil zeggen dat de bepalingen van de Awb van overeenkomstige toepassing zijn bij het aan personen, werkzaam onder zijn verantwoordelijkheid geven van:

- een volmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en

- een machtiging tot het verrichten van handelingen die een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn, zoals feitelijke handelingen, niet schriftelijke beslissingen.

Voor deze bepaling is gekozen om ervoor te zorgen dat binnen een bestuursorgaan één regeling van toepassing is. De bepalingen van de Awb gaan voor de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek. De bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek kunnen wel toepassing vinden, zolang ze niet in strijd zijn met de bepalingen van de Awb.

Mede om deze reden en om te zorgen voor een zo volledig mogelijk overzicht van bevoegdheden die namens de bestuursorganen worden uitgeoefend, is ervoor gekozen zoveel mogelijk ook de volmachten en de machtigingen in het mandaatbesluit op te nemen.

Het Mandaatreglement geldt dan ook voor de uitoefening van die bevoegdheden.

Verder is de mandaatlijst op team gerangschikt. De bevoegdheden gelden dan ook alleen voor de gemandateerde met bijbehorende HR 21 functiebenaming van het genoemde team.

2. Het Mandaatreglement

Naast de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht gelden ten aanzien van de uitoefening van de in het mandaatbesluit opgenomen mandaten de volgende bepalingen.

1. Bij de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden neemt de gemandateerde het bepaalde bij of krachtens wetten, besluiten, verordeningen, circulaires, richtlijnen, beleidsregels en algemeen vastgesteld beleid in acht.

2. Als het college c.q. de burgemeester mandaat verleent ten aanzien van de uitvoering van een bevoegdheid, moet deze opgevat worden in de ruime zin. Naast het nemen van besluiten wordt hieronder in ieder geval verstaan:

- het nemen van alle voorbereidingsbesluiten en het verrichten van alle voorbereidingshandelingen;

- het uitreiken van bewijs van ontvangst aanvragen e.d.;

- het vaststellen van formulieren voor het indienen van aanvragen e.d.

- verdagen en/of uitstellen;

- verzoeken om aanvullende informatie;

- het doorzenden van geschriften tot behandeling waarvan kennelijk een ander bestuursorgaan bevoegd is;

- het voeren van correspondentie, die direct te maken heeft met de opgedragen taken;

- het stellen van nadere voorwaarden;

- het toekennen van bedragen in termijnen;

- het afleggen van verantwoording aan het rijk;

- het bekend maken van besluiten/beschikkingen;

- en alle andere besluiten die genomen moeten worden en alle andere handelingen die moeten worden verricht binnen het kader van de uitvoering van de verleende bevoegdheid.

3. In het geval van afwezigheid van de gemandateerde kunnen de mandaten worden uitgeoefend door zijn plaatsvervanger of een hogere functionaris.

4.1. De gemandateerde dient bij de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid ervan bewust te zijn dat het krachtens mandaat genomen besluit geldt als een besluit van het bestuursorgaan en dat het in bepaalde gevallen gelet op de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van belang is hiermee te overleggen.

4.2. In het geval een krachtens mandaat, te nemen besluit, inclusief de in punt 2 van dit Mandaatreglement genoemde bevoegdheden, voorzienbaar belangrijke politieke, beleidsmatige of financiële gevolgen heeft of zou kunnen hebben, overlegt de gemandateerde over zijn voorgenomen besluit met de gemeentesecretaris in hoeverre het besluit aan het college van burgemeester en wethouder wordt voorgelegd. De gemeentesecretaris geeft aan wat het vervolg is.

4.3. De gemeentesecretaris voert wijzigingen door binnen door het college vastgestelde mandatenlijst.

5.1. In een krachtens mandaat genomen besluit wordt vermeld namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen. Degene die het besluit in mandaat neemt, ondertekent het besluit namens het bestuursorgaan.

5.2. De ondertekening is dan als volgt:

- naam bestuursorgaan;

- namens deze(n);

- handtekening;

- naam van de gemandateerde;

- functieaanduiding.

5.3. De teamleider P&O (manager II) heeft ondertekeningsmandaat ten aanzien van rechtspositionele besluiten die in de mandaatlijst genoemd zijn.

De ondertekening is dan als volgt:

- naam bestuursorgaan;

- overeenkomstig het door “functionaris invullen” genomen besluit;

- handtekening;

- naam van teamleider P&O;- teamleider P&O.

6.0 De burgemeester verleent volmacht aan een budgetverantwoordelijke, conform het budgetbesluit, voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen die rechtstreeks voortvloeien uit hoofde van zijn budgetverantwoordelijkheid. Deze volmacht geldt in brede zin.

6.1. De gemandateerde functionaris is tevens gevolmachtigd de gemeente te vertegenwoordigen.

6.2. Algemene machtiging wordt verleend aan de Adviseurs III en IV van het team Juridische Zaken, de Medewerkers ontwikkeling III (juristen) van de teams grondzaken en ruimtelijke plannen ter vertegenwoordiging van de gemeente en haar bestuursorganen in bestuursrechtelijke geschillen bij de rechtbank. Specifieke bevoegdheden die vallen onder de algemene machtiging zijn in elk geval in het schrijven van verweer, het vertegenwoordigen van de bestuursorganen in hoger beroep, en tevens alles wat gemachtigde noodzakelijk acht om de belangen van de bestuursorganen zo goed mogelijk te behartigen.

7.0. Voor zover de wettelijke grondslag van een bevoegdheid wijzigt zonder dat de bevoegdheid zelf is gewijzigd, blijft het mandaat van kracht.

Aldus vastgesteld in de vergadering van B&W van de gemeente Assen op 9 april 2019

M.L.J. Out, voorzitter

T. Dijkstra, secretaris

 

 

Grondslag/naam van de regeling

Artikelen

Omschrijving van de bevoegdheid

Mandaatgever

Gemandateerde

Bijzonderheden

1.

Algemeen

 

 

 

 

 

1.1

Algemene wet bestuursrecht

Artikel 2:1 lid 2

Het verlangen van een schriftelijke machtiging

Burgemeester, college

Medewerker publiek I, II, III, Adviseur II, III, IV, Projectleider I, II, III

Adviseur II, III en IV van Team Juridische Zaken

Medewerker publiek I, II en III van het team burgerzaken

Projectleider I, II en II van de teams GGW

1.2

Gemeentewet

Artikel 160 lid 1 onder e

Het besluiten tot het aangaan van een privaatrechtelijke rechtshandeling op basis van vastgestelde beheersproducten

Burgemeester

Manager II, Projectleider I, II, III

Betreffende teamleider en Projectleider

 

1.3

Gemeentewet

Artikel 160 lid 1 onder e

Het besluiten tot het aangaan van een privaatrechtelijke rechtshandeling

College

Manager II, Projectleider II, III

Nb. Het vertegenwoordigen van de gemeente in rechte geschiedt door de burgemeester. Deze kan volmacht verlenen aan een medewerker, is op incidentele basis, tenzij in dit besluit anders is geregeld. NB 2. Deze bevoegdheid geldt voorzover de betreffende functionaris budgetbevoegdheid heeft.

1.4

Gemeentewet

Artikel 160 lid 1 onder f

Het besluiten tot het aangaan van een rechtsgeding, bezwaarprocedure of administratief beroep

College

Manager II

Betreffende teamleider

Het betreft hier het nemen van een procesbesluit

1.5

Algemene wet bestuursrecht

Artikel 7:11

Het nemen van een beslissing op bezwaar conform het advies van de Algemene commissie bezwaarschriften

Burgemeester

College

Manager II

Betreffende teamleider

1.6

Algemene wet bestuursrecht

Artikel 5:11, 5:12 en bijzondere regelgeving

Het aanwijzen als toezichthouder in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en de uitvoering daarvan

College

Manager II

Betreffende teamleider

1.7

 

Artikel 5:37

Het nemen van een besluit omtrent de invordering van een dwangsom

College

Manager II

Betreffende teamleider

2.

P&O

 

 

 

 

 

2.1

Gemeentewet

Artikel 160 lid 1, onder c

Het nemen van besluiten aangaande organisatieverandering

College

Algemeen directeur

 

3.

Team Juridische Zaken

 

 

 

 

 

3.1

Wet openbaarheid van bestuur

Hele regeling

Het besluiten op verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur en de verdere uitvoering daarvan

Burgemeester, college

Manager II

 

3.2

Wet hergebruik overheidsinformatie

Hele regeling

Het besluiten op verzoeken om informatie op grond van de Wet hergebruik overheidsinformatie en de verdere uitvoering daarvan

Burgemeester, college

Manager II

 

3.3

Algemene verordening gegevensbescherming

Artikelen 15, 17, 18, 20, 21

Het nemen van besluiten op grond van de wet

College

Manager II

 

3.4

 

Artikelen 12, 30, 33, 35

Het melden van een datalek, het vaststellen van een verwerkingsregister, het vaststellen van een privacyverklaring en het vaststellen van een gegevensbeschermingsbeoordeling

College

Functionaris gegevensbescherming

 

3.5

Burgerlijk Wetboek

 

Het afhandelen van schadeclaims tot € 100.000,-

Burgemeester, College, leerplichtambtenaar, heffingsambtenaar

Manager II

 

3.6

Algemene wet bestuursrecht

Titel 4.1

Het beslissen op een ingebrekestelling

Burgemeester, college

Adviseur III, IV

 

3.7

  

Artikel 6:6

Het bieden van een termijn om verzuimen in een bezwaarschrift te herstellen

Burgemeester, college

Adviseur IV

Het betreft hier de Secretaris bezwaarschriftencommissie

3.8

 

Artikel 6:14

Het verzenden van een ontvangstbevestiging in het kader van een bezwaarschrift

Burgemeester, college

Adviseur IV

Het betreft hier de Secretaris bezwaarschriftencommissie

3.9

 

Artikel 7:1a

Het beslissen omtrent instemming met direct beroep

Burgemeester, college

Adviseur III, IV

Mandaat geldt niet als dit besluit wordt genomen door degene die het oorspronkelijk besluit in mandaat heeft genomen

3.10

 

Artikel 7:10

Het beslissen omtrent verdaging en verder uitstel van het besluit op bezwaar

Burgemeester, college

Adviseur III, IV

Mandaat geldt niet als dit besluit wordt genomen door degene die het oorspronkelijk besluit in mandaat heeft genomen

3.11

 

Titel 9.1 met uitzondering van artikel 9:12a, 9:13 en 9:14

Het behandelen van klachten

Burgemeester, college

Manager II

 

3.12

 

Hoofdstuk 6, 7 en 8

Het verrichten van handelingen in verband met het voeren van bestuursrechtelijke rechtsgedingen, het maken van bezwaar en (hoger) beroep bij een rechter en het verzoeken om een voorlopige voorziening

Burgemeester, college

Manager II

 

4.

Team bouwen en wonen en ondernemen

 

 

 

 

 

4.1

Woningwet

Hele regeling

Het uitvoeren van regelgeving ten aanzien van bouwen, gebruik, slopen en welstand

College

Medewerker beleidsuitvoering I, II, III

Medewerker publiek II

Medewerker handhaving I, II

 

4.2

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Artikel 2.1, 2.2, 2.4, 2.10, 2.31 en 2.33

Het verlenen, weigeren, wijzigen of intrekken van een omgevingsvergunning

College

Medewerker beleidsuitvoering I, II, III

medewerker publiek II

Medewerker handhaving I, II

 

NB. T.a.v. de bevoegdheid van artikel 2:12 lid 1 sub a onder 3 geldt dat de afweging om wel of geen medewerking te verlenen ligt bij het college

4.3

 

Artikel 2.5

Het verlenen, weigeren, wijzigen of intrekken van een gefaseerde omgevingsvergunning

College

Medewerker beleidsuitvoering I, II, III

Medewerker publiek II

Medewerker handhaving I, II

 

4.4

 

Artikel 2.26

Het vragen of verstrekken van adviezen

College

Medewerker beleidsuitvoering I, II, III

Medewerker publiek II

Medewerker handhaving I, II

 

4.5

 

Artikel 2.31 en 2.33

Het nemen van besluiten van voorschriften en het wijzigen en intrekken van een omgevingsvergunning

College

Medewerker beleidsuitvoering I, II, III

Medewerker publiek II

Medewerker handhaving I, II

 

4.6

 

Hoofdstuk 3 in relatie tot artikel 4:5 Awb

Het nemen van besluiten omtrent de totstandkoming van Wabo-besluiten

College

Medewerker beleidsuitvoering I, II, III

Medewerker publiek II

 

4.7

 

Artikel 5.14, 5.18, 5.19 en 5.23

Het nemen van handhavingsmaatregelen

College

Medewerker handhaving I, II

 

4.8

 

Artikel 125 Gemeentewet in relatie tot bijzondere regelgeving

Het opleggen van verplichtingen tot het treffen van voorzieningen, maatregelen en aanschrijvingen

College

Manager II

Medewerker handhaving I, II

 

 

4.9

 

Artikel 125 Gemeentewet in relatie tot bijzondere regelgeving

Het nemen van besluiten omtrent handhaving tot beëindiging van overtreding, herstel oude staat of voorkomen nieuwe overtreding

College

Manager II

Medewerker handhaving I, II

 

4.10

 

Artikel 125, 168 Gemeentewet in relatie tot bijzondere regelgeving

Het stilleggen van bouwactiviteiten, het gebruik en/of sloopactiviteiten

College

Manager II

Medewerker handhaving I, II

 

4.11

 

Artikel 125 Gemeentewet in relatie tot bijzondere regelgeving

Het nemen van handhavingsbesluiten

College

Manager II

Medewerker handhaving I, II

 

4.12

Algemene wet bestuursrecht

Artikel 5:11, 5:12 en bijzondere regelgeving

Het aanwijzen als toezichthouder in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en de uitvoering daarvan

College

Manager II

 

4.13

 

Artikel 5:37

Het nemen van een besluit omtrent de invordering van een dwangsom

College

Manager II

 

4.14

Bouwbesluit

Artikel 1.18 tot en met 1.22

Acceptatie van gebruiksmelding

College

Medewerker beleidsuitvoering I, II, III

 

4.15

Bouwbesluit

Artikel 1.26 tot en met 1.33

Acceptatie van sloopmelding

College

Medewerker beleidsuitvoering I, II, III

 

5.

Team Openbare ruimte en orde

 

 

 

 

 

5.1

Drank- en Horecawet

Hele regeling

Het nemen van een besluit omtrent de Drank- en Horecavergunning

 Burgemeester

 Medewerker beleidsuitvoering I, II

 

5.2

APV gemeente Assen

Artikel 2:10 en 2:25

Het nemen van besluiten ten aanzien van evenementen, inclusief in gebruikname gemeentegrond

Burgemeester, College

Medewerker beleidsuitvoering I, II, III

 

5.3

 

Artikel 2:10

Het nemen van besluiten omtrent het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg

College

Medewerker beleidsuitvoering I, II, III

 

5.4

 

Artikel 2:11

Het nemen van besluiten voor de verlening van een vergunning voor het beschadigen, veranderen van een weg

College

Medewerker beleidsuitvoering II, III

 

5.5

 

Artikel 2:73:1

Het afhandelen van een melding carbidschieten

College

Medewerker beleidsuitvoering II, III

 

5.6

 

Artikel 4:3, 4:5 en 4:6

Het nemen van besluiten met betrekking tot ontheffing gebruik toestellen en geluidsapparatuur, produceren geluid inclusief geluidsvoorschriften

College

Medewerker beleidsuitvoering I, II, III

 

5.7

 

Artikel 5:13

Het nemen van besluiten ten aanzien van collectes

College

Medewerker beleidsuitvoering I, II

 

5.8

 

Artikel 5:23

Het nemen van besluiten omtrent het houden snuffelmarkten

College

Medewerker beleidsuitvoering II, III

 

5.9

 

Hoofdstuk 4

Het nemen van besluiten omtrent kamperen

College

Medewerker beleidsuitvoering I, II

 

5.10

 

Hoofdstuk 2, 3 en artikel 5:18

Het nemen van een besluit ten aanzien van: a) toezicht openbare inrichtingen; b) prostitutiebedrijven; c) vertoningen e.d. op de weg; d) standplaatsen

Burgemeester, college

Medewerker beleidsuitvoering I, II, III

 

5.11

Wegenwet

Artikel 15

Verlenen van toestemming voor het uitwegen op openbare wegen in nieuwe situaties

College

Medewerker beleidsuitvoering II, III

 

5.12

Wet op de kansspelen

Wet op de kansspelen, Speelautomatenverordening gemeente Assen

Het nemen van besluiten op grond van de Wet op de kansspelen en de Speelautomatenverordening gemeente Assen

College

Medewerker beleidsuitvoering I, II

 

5.13

Luchtvaartwet

Luchtvaartwet, Regeling burgerluchthavens, Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen

Het afgeven van verklaringen van geen bezwaar

College

Medewerker beleidsuitvoering I, II

 

5.14

Winkeltijdenwet

Artikel 3 lid 1 en 2 van de Winkeltijdenwet in combinatie met artikel 7 lid 1 van de Winkeltijden verordening

Het nemen van besluiten op grond van deze regelgeving

College

Medewerker beleidsuitvoering I, II

 

5.15

Gemeentewet

Artikel 125, artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht in combinatie met artikelen 2:6, 2:9, 2:10, 2:11, 2:12, 2:18, 2:25, 2:29, 2:53:1, 2:53:1, 2:53:2, 2:73:1, 4:6, 4:12:5, 4:12:6, 4:12:7, 4:12:9, 4:12:10,4:11, 4:13, 5:2 tot en met 5:9, 5:11, 5:12, 5:13, 5:15, 5:18, 5:23, 5:24, 5:34 van de Algemene plaatselijke verordening

Het nemen van handhavingsbesluiten inclusief vooraankondiging ten aanzien van handhaving in de openbare ruimte

College

Medewerker toezicht I, II, II, IV, V

 

Medewerker beleidsuitvoering I, II

 

5.16

 

Artikel 125, artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht in combinatie met Verordening openbaar vaarwater en Havenreglement

Het nemen van handhavingsbesluiten inclusief vooraankondiging

College

Medewerker toezicht I, II, III

Medewerker beleidsuitvoering I, II

 

5.17

 

Artikel 125 in combinatie met hoofdstuk 5 van de Marktverordening gemeente Assen 2006

Het nemen van handhavingsbesluiten inclusief vooraankondiging

College

Medewerker beleidsuitvoering I, II

( Marktmeester)

5.18

Marktverordening gemeente Assen 2006

Hele regeling

Het uitvoeren van de regeling

College

Medewerker beleidsuitvoering I, II

(Marktmeester)

5.19

Wegenverkeerswet 1994

Artikel 170 en 171, in combinatie met het Besluit wegslepen van voertuigen, Wegsleepverordening gemeente Assen 2009 en artikel 5:29 van de Algemene wet bestuursrecht

Het opmaken van een proces verbaal, het meevoeren van een voertuig en het in bewaring stellen daarvan, het uitreiken en /of bekendmaken van de beschikking tot toepassing van bestuursdwang

College

Medewerker toezicht I, II, III

 

5.20

 

In combinatie met het Besluit wegslepen van voertuigen, Wegsleepverordening gemeente Assen 2009

Het bijhouden van een bewaringsregister , het innen van kosten van bestuursdwang , het opschorten van afgifte van het voertuig

College

Medewerker toezicht I, II, III

 

5.21

Wet milieubeheer

Wet milieubeheer artikel 10:33 in combinatie met Aansluitverordening riolering gemeente Assen 2008

Het nemen van besluiten omtrent rioolaansluitingen

College

Medewerker publiek I, II

 

5.22

Algemene wet bestuursrecht

Artikel 5:11, 5:12 en bijzondere regelgeving

Het aanwijzen als toezichthouder in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en de uitvoering daarvan

College

Manager II

 

5.23

 

Artikel 5:37

Het nemen van een besluit omtrent de invordering van een dwangsom

College

Manager II

 

5.24

Telecommunicatie verordening gemeente Assen

Artikel 2, 4, 6 en 7

Het nemen van besluiten op grond van de Telecommunicatie verordening gemeente Assen

College

Medewerker publiek I, II

 

5.25

Gemeentewet

Artikel 125 Gemeentewet in relatie tot bijzondere regelgeving

Het nemen van handhavingsbesluiten

College

Manager II

Medewerker toezicht III, IV

Medewerker beleidsuitvoering I, II

 

5.26

Algemene wet bestuursrecht

Artikel 5:11, 5:12 en bijzondere regelgeving

Het aanwijzen als toezichthouder in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en de uitvoering daarvan

College

Manager II

 

5.27

 

Artikel 5:37

Het nemen van een besluit omtrent de invordering van een dwangsom

College

Manager II

 

6.

TEAM SOCIAAL DOMEIN (Binnen, buiten, kwaliteit)

 

 

 

 

 

6.1

Verordening leerlingenvervoer gemeente Assen

Artikel 2 e.v.

Het nemen van besluiten op grond van de verordening leerlingenvervoer gemeente Assen

College

Medewerker beleidsuitvoering II, III,

 

Betreft consulenten Wmo

6.2

Besluit administratiefrechtelijke bepalingen wegverkeer

Artikelen 12 en 49

Het nemen van besluiten op aanvragen voor een gehandicaptenparkeerkaart of een gehandicaptenparkeerplaats

College

Medewerker beleidsuitvoering II, III

 

Betreft consulenten Wmo

6.3

Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Assen

Hoofdstuk 4 en 6

Artikel 30, lid 3, in combinatie met de nadere regels

Het nemen van besluiten op aanvragen op grond van deze regeling

College

Adviseur IV

Medewerker beleidsuitvoering I, II

 

Betreft besluiten op grond van de Wmo

Indicatiestellers Jeugd zijn bevoegd de indicatie te stellen voor jeugdigen die overgaan van de Jeugdwet naar de Wmo.

Betreft consulenten Wmo,

Indicatiestellers Jeugd, back office medewerkers Wmo en Jeugd

6.4

 

Artikel 2.1.3 Nadere regels

Het verzamelen van de voor het onderzoek van belang zijnde gegevens en maken van afspraken

 

Medewerker Publiek I

Machtiging

6.5

Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Assen

Hoofdstuk 5 en 6

Artikel 30, lid 3, in combinatie met de nadere regels

Het nemen van besluiten op aanvragen op grond van deze regeling

College

Adviseur IV

Medewerker beleidsuitvoering I, II, III

 

Betreft besluiten op grond van de Jeugdwet

Betreft indicatiestellers Jeugd, back office medewerkers Wmo en Jeugd

6.6

 

Artikel 2.2.2 Nadere regels

Het verzamelen van de voor het onderzoek van belang zijnde gegevens en maken van afspraken

 

Medewerker Publiek I

Machtiging

6.7

Jeugdwet

Artikel 2.4

Het doen van een verzoek tot onderzoek bij de RvdK i.v.m. maatregel m.b.t. gezag

College

Manager II

Medewerker beleidsuitvoering I, II

 

Volmacht

Betreft coördinator, gedragswetenschapper

6.8

Jeugdwet

Artikel 6.1.8

Het indienen van een verzoek bij de rechtbank gericht op het verkrijgen van een machtiging, spoedmachtiging of voorwaardelijke machtiging voor een gesloten plaatsing

College

Manager II

Medewerker beleidsuitvoering I, II

 

Volmacht

Betreft coördinator, gedragswetenschapper

  

6.9

 

 

Vertegenwoordigen op de zitting

College

Medewerker beleidsuitvoering I, II

Machtiging

Betreft casemanager

6.10

Jeugdwet

Artikel 2:4

Het doen van een verzoek om gedwongen uithuisplaatsing

College

Medewerker beleidsontwikkeling I, II

 

6.11

Wet kinderopvang

  

Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang

Artikel 1.46, 1.47, 1.65, leden 1 en 4, 1.66

 

Artikel 7, 8

Het nemen van besluiten op grond van de Wet kinderopvang, Besluit kwaliteitseisen peuterspeelzaal en Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenalndse kinderopvang en personregister kinderopvang

College

Medewerker beleidsuitvoering II

 

6.12

Wet kinderopvang

In combinatie met artikel 125 Gemeentewet

Het nemen van handhavingsbesluiten

College

Manager II

Betreft teamleider Sociaal Domein Binnen

6.13

Leerplichtwet

Artikel 3a, 5, 5a, 7, 8, 9, 15

Het nemen van besluiten omtrent vervangende leerplicht, vrijstellingen, en omzetting van leerplicht

College

Medewerker handhaving I

(Leerplichtambtenaar)

6.14

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening i.c.m. Beleidsregels integrale schuldhulpverlening gemeente Assen 2017

Artikel 3, 5 en 7

Het nemen van besluiten op aanvragen op grond van deze regeling

College

Adviseur IV

Medewerker beleidsuitvoering I, II, III

(financiële regisseurs en back office medewerkers team Binnen)

 

6.15

Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Assen

Hoofdstuk 5 en 6

Artikel 30, lid 3, in combinatie met de nadere regels

Het nemen van besluiten op aanvragen op grond van deze regeling

College

Adviseur IV

Medewerker beleidsuitvoering I, II, III

(indicatiestellers Jeugd, back office medewerkers Wmo en jeugd)

 

7.

Team Burgerzaken

 

 

 

 

 

7.1

Rijkswet op het Nederlanderschap

Artikel 6, 15, 15a, 16 en 28

Het nemen van besluiten en het verlenen van kennisgevingen op grond van deze regeling

Het bevestigen en weigeren van optieverklaring

Burgemeester

 

Burgemeester

Adviseur IV, V, Medewerker gegevens III

 

7.2

 

Artikel 14 en 17

Het voeren van correspondentie inzake het vaststellen of intrekken van het Nederlanderschap

Het voeren van correspondentie

Burgemeester

 

Burgemeester

Adviseur IV, V

 

Adviseur IV, V, Medewerker gegevens III, Medewerker publiek I, II

 

7.3

AMVB verkrijging en verlies Nederlanderschap

Hele regeling

Het in ontvangst nemen van optieverklaringen en naturalisatieverzoeken, toetsing gegeven

Burgemeester

Adviseur IV, V medewerker gegevens -beheer III

 

7.4

Wet basisregistratie personen

Hele regeling

Het nemen van besluiten

 

Het voeren van correspondentie

College

 

College

Adviseur IV, V Medewerker gegevensbehee r III

Adviseur IV, V, Medewerker gegevens III, Medewerker publiek I, II, III

 

7.5

 

 

Het verstrekken van uittreksels, diverse verklaringen, verstrekken van inlichtingen en muteren van gegevens

College

Adviseur IV, V, Medewerker gegevens III, Medewerker publiek I, II, III

 

7.6

Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens

Hele regeling

Het aanvragen van uittreksels uit registers en in ontvangst nemen verzoeken om een verklaring omtrent het gedrag, het opvragen van justitiële informatie voor naturalisatie en optie

Burgemeester

Adviseur IV, V, Medewerker gegevens III, Medewerker publiek I, II, III

 

7.7

Paspoortwet

In combinatie met Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001

Het nemen van besluiten en het voornemen

 

Het voeren van correspondentie

Burgemeester

Adviseur IV, V

 

Adviseur IV, V, Medewerker gegevens III, Medewerker publiek I, II, III

 

7.8

Wegenverkeerswet

Hele regeling

Het nemen van besluiten

 

Het voeren van correspondentie

Burgemeester

Adviseur IV, V

 

Adviseur IV, V, Medewerker gegevens III, Medewerker publiek I, II, III

 

7.9

Kieswet

Hoofdstuk D, E2, E4

Het registreren van kiesgerechtigheid, het verstrekken van inlichtingen uit Kiezersregister, , Het Indelen van de gemeente in stemdistricten, Het benoemen van stembureauleden

College

Adviseur IV, V

Voor alle bevoegdheden als bedoeld in de Kieswet geldt dat de gelijkluidende bevoegdheden als bedoeld in de Wet raadgevend referendum van overeenkomstige toepassing zijn.

7.10

 

H4, J7, J8, J22, K4, K8, K10, L11, L12, L13, M4, N11, N12

Het ondertekenen van een ondersteuningsverklaring, het uitreiken van een (nieuwe) stempas, het distribueren van stembiljetten over stembureaus, het verstrekken van een kiezerspas, het beslissen op een verzoek om volmacht, het aantekenen van namen van gemachtigden, het toezenden van een volmachtbewijs aan een gemachtigde, het in ontvangst nemen van processen verbaal, verzegelde pakken en enveloppen, het overbrengen van processen verbaal met opgave vastgestelde aantallen stemmen, verzegelde pakken en enveloppen naar voorzitter hoofdstembureau

Burgemeester

Adviseur IV, V, Medewerker gegevens III, Medewerker publiek I, II, III

 

7.11

Wet algemene bepalingen burgerservicenummer

Artikel 5, 8, 9 en 21

Het verstrekken van informatie en inlichtingen aan de minister, het toekennen van een Burgerservicenummer na inschrijving in het BRP, het toezenden van een kennisgeving na verstrekking van een Burgerservicenummer

College

Adviseur IV, V, Medewerker gegevens III, Medewerker publiek I, II, III

 

7.12

Burgerlijk Wetboek

1:63

Het aanwijzen van locaties voor het sluiten van een huwelijk of geregistreerd partnerschap

College

Adviseur IV, V Medewerker publiek I, II

 

7.13

Verdrag van Straatsburg

Artikel 3 in combinatie met artikel 11 Besluit op de lijkbezorging

Afgifte van Laissez Passer (lijkenpas)

Burgemeester

Medewerker publiek I, II

 

7.14

Wet op de lijkbezorging

Artikel 17, 21, en 68

  

Het nemen van besluiten en het voeren van correspondentie op grond van deze regeling

  

Burgemeester

   

Adviseur IV, V Medewerker publiek I, II

  

 

7.15

 

Artikel 22

Verhaal nalatenschap

 

College

Adviseur IV, V, Medewerker publiek I, II

 

7.16

 

Artikel 29

Het nemen van besluiten ten aanzien van het opgraven van een lijk

Burgemeester

Adviseur IV, V

Medewerker publiek I, II

 

7.17

Beheersverordening begraafplaatsen in combinatie met Reglement begraafplaatsen

Hele regeling

Met uitzondering van artikel 17 Reglement begraafplaatsen

Het nemen van besluiten met betrekking tot de uitgifte van graven, grafrechten, gedenktekens, grafbedekking

College

Medewerker publiek I, II

 

Medewerker technische uitvoering 0

Het uitgeven van graven gebeurt op aangeven van de beheerder begraafplaats

7.18

Algemene subsidieverordening gemeente Assen 2010

Hele regeling

Het nemen van besluiten op grond van de verordening en subsidieregelingen tot een bedrag van € 50.000,-

College

Beleidsmedewerker uitvoering III

Betreft uitvoering door Front office subsidies

8.

Team strategie en advies

 

 

 

 

 

8.1

Algemene subsidieverordening gemeente Assen 2010

Hele regeling

Het nemen van besluiten op grond van verordening en subsidieregelingen boven € 50.000,-

College

Manager II

 

8.2

Wet bevordering integriteitbeoordelingen openbaar bestuur

Artikelen 5, 6, 7, 33

Het vragen om advies aan bureau Bibob en in gelegenheid stellen tot het geven van een zienswijze

College/Burgemeester

Manager II

 

8.3

Wet milieubeheer i.c.m. Gemeentewet en Algemene wet bestuursrecht

Artikel 9.1.2.1

Het nemen van handhavingsbesluiten, inclusief het voornemen (lachgas)

College

Manager II, na afstemming met de burgemeester

 

8.4

Algemene wet bestuursrecht

Artikel 5:37

Het nemen van een invorderingsbeschikking (lachgas)

College

Manager II, na afstemming met de burgemeester

 

9.

Team ruimte

 

 

 

 

 

9.1

Besluit administratiefrechtelijke bepalingen wegverkeer

Besluit administratiefrechtelijke bepalingen wegverkeer, in combinatie met Regeling verkeersregelaars paragraaf 2 en 3

Het aanwijzen van verkeersregelaars

College

Medewerker publiek I, II

 

9.2

Besluit administratiefrechtelijke bepalingen wegverkeer

Artikel 34 en verder

Het tijdelijk plaatsen van of toepassen van verkeerstekens en het tijdelijk uitvoeren van maatregelen.

College

Medewerker ontwikkeling III, IV

 

9.3

Wegenverkeerswet en Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

Artikel 15 en 18

Het nemen van een verkeersbesluit tot het plaatsen van bord E6, bijlage I RVV 1990

College

Medewerker beleidsuitvoering II, III

 

9.4

Reglement verkeersegels en verkeerstekens 1990

Artikel 87

Het nemen van besluiten op een aanvraag voor ontheffing van parkeerverbod en verbod om stil te staan

College

Medewerker ontwikkeling III, IV

 

9.5

Wegenverkeerswet

Artikel 15 en artikel 18

Het nemen van een verkeersbesluit tot het plaatsen of verwijderen van verkeerstekens en het nemen van verkeersmaatregelen

College

Manager II

 

9.6

Code interbestuurlijke verhoudingen

in combinatie met artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening

Het voeren van vooroverleg over structuurvisies en bestemmingsplannen

College

Medewerker ontwikkeling III, IV

 

9.7

Besluit ruimtelijke ordening

Artikel 1.2.1, 1.2.2., 1.2.6

Het elektronisch ondertekenen van ruimtelijke plannen

College

Medewerker ontwikkeling III, IV

 

9.8

Verordening tegemoetkoming in planschade gemeente Assen 2008

in combinatie met artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening

Het aanwijzen van een adviseur planschade, het uitvoeren van afhandelings-en uitvoeringswerkzaamheden

College

Medewerker ontwikkeling III, IV

 

10.

Team vastgoed en grondzaken

 

 

 

 

 

10.1

Leegstandswet

Artikel 15

Het besluiten op een aanvraag in de zin van de wet

College

Medewerker bedrijfsvoering III

 

10.2

Wet voorkeursrecht gemeenten

Artikel 8 en 12

Het nemen van het beginselbesluit tot aankoop en opheffen van het voorkeursrecht

College

Manager II

Uitoefening mandaat als bedoeld in artikel 8 van de wet geldt indien:

Na aankoop perceel door gemeente.

Niet meer wordt voldaan aan de vereisten van artikel 3, 4, 5

  

10.3

Wet op het primair onderwijs

Artikelen 103, 104, 105, 106, 108 en 110

Besluiten en uitvoering ten aanzien van onderwijshuisvesting

College

Manager II

 

10.4

Wet op de expertise centra

Artikelen 101, 102, 103, 104, 106 en 108

Besluiten en uitvoering ten aanzien van onderwijshuisvesting

College

Manager II

 

10.5

Wet op het voortgezet onderwijs

Artikelen 76n, 76o, 76p, 76q, 76s en 76u

Besluiten en uitvoering ten aanzien van onderwijshuisvesting

College

Manager II

 

11.

Team informatie

 

 

 

 

 

11.1

Wet Bag

Gehele regeling

Het nemen van besluiten en uitvoering van alle overige handelingen die de wet voorschrijft

College

Medewerker ontwikkeling III Medewerker gegevens III

Adviseur IV

 

11.2

Wet basisregistratie grootschalige topografie

Gehele regeling

Het nemen van besluiten en uitvoering van alle overige handelingen die de wet voorschrijft

College

Medewerker ontwikkeling III Medewerker gegevens III

Adviseur IV

 

11.3

Wet basisregistratie ondergrond

Gehele regeling

Het nemen van besluiten en uitvoering van alle overige handelingen die de wet voorschrijft

College

Medewerker ontwikkeling III Medewerker gegevens III

Advsieur IV

 

11.4

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

Gehele regeling

Het nemen van besluiten en uitvoering van alle overige handelingen die de wet voorschrijft

College

Medewerker ontwikkeling III Medewerker gegevens III

Adviseur IV

 

12.

Team PSA

 

 

 

 

 

12.1

 

 

Het afgeven van een openbaar vervoersverklaring t.b.v. belastingdienst

 

Medewerker bedrijfsvoering II

Betreft PSA samenwerking SDA

13.

Team reiniging

 

 

 

 

 

13.1

Afvalstoffenverordening

Artikel 2 lid 2,

artikel 9 en 16

Het aanwijzen van inzamelaars, het aanwijzen van centrale aanbiedplaatsen voor huisvuil en ondergrondse opstelplaatsen voor oud papier, glas en andere afvalcomponenten

 

College

Manager II

 

13.2

Afvalstoffenbesluit

Artikel 10 in combinatie met artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit afvalstoffenheffing

Het wijzigen van de ophaalroutes voor het huisvuil

College

Manager II

 

14.

Team Infrabeheer

 

 

 

 

 

14.1

Wegenwet

Artikel 16

Het wijzigen van gladheidsbestrijdingsroutes

College

Manager II

 

15.

Team groenbeheer

 

 

 

 

 

15.1

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen

Artikel 5

Het ontzeggen van toegang

College

Medewerker technische uitvoering 0

 

15.2

Reglement begraafplaatsen gemeente Assen 2014

Hele regeling

Het uitvoering geven aan de betreffende bepalingen in de regeling

College

Medewerker technische uitvoering 0