Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Schaderegeling ingravingen  kabels en leidingenAssen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSchaderegeling ingravingen  kabels en leidingenAssen
CiteertitelSchaderegeling ingravingen kabels en leidingen Assen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpschaderegeling kabels en leidingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-08-2019nieuwe regeling

09-01-2018

gmb-2019-207831

BB 00537/P114488

Tekst van de regeling

Intitulé

Schaderegeling ingravingen  kabels en leidingenAssen

Ten gevolge van de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en/of leidingen in en op openbare gronden ontstaat schade aan elementenverharding, overige verhardingen of groenvoorzieningen.

Die schade moet worden hersteld en de herstelkosten komen altijd voor rekening van de netbeheerder.

In deze Schaderegeling ingravingen zijn (onder andere) de voorwaarden en tarieven vastgelegd met betrekking tot de wijze van verrekening van de herstelkosten van elementenverharding, gesloten verharding, natuursteenverhardingen en groenvoorzieningen en de beheers- en degeneratiekosten.

Inhoudsopgave

Artikel 1.Algemeen.

Artikel 2.Toepasselijkheid.

Artikel 3.Uitgangspunten bij verrekening van herstelkosten.

Artikel 4.Verhalen van overige schade.

Artikel 5.Tarieven.

Artikel 6.Overige en slotbepalingen.

Artikel 7.Citeertitel.

Artikel 1. Algemeen

 

De begripsbepalingen van de vigerende Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI) zijn op deze Schaderegeling ingravingen van toepassing tenzij daarvan nadrukkelijk wordt afgeweken. 

 

De Schaderegeling ingravingen is vastgesteld door burgemeester en wethouders als nadere regel ter uitwerking van de AVOI.

 

Alle technische en procedurele aspecten die verband houden met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en/of leidingen zijn opgenomen in het Handboek kabels en leidingen Assen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 

Deze regeling is van toepassing op alle werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en/of leidingen in of op de openbare grond van de gemeente Assen, behoudens voor de aspecten waarin is voorzien in privaatrechtelijke overeenkomsten.

 

Artikel 3. Uitgangspunten bij verrekening van herstelkosten

 

De gemeente Assen stelt de netbeheerder in de gelegenheid de ontstane schade ten gevolge van de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en/of leidingen gedeeltelijk zelf voor eigen rekening en risico te (laten) herstellen. De netbeheerder verzorgt daarbij de uitvoering van het provisorisch herstel van de elementenverharding. De gemeente verzorgt het definitieve herstel van de elementenverhardingen, groenvoorzieningen (inclusief bermen en gazons) en gesloten verhardingen.

De beheer-, degeneratie- en herstelkosten worden berekend volgens de vigerende tarieven, zie artikel 5.1.

 

Indien herstel niet binnen de gestelde termijnen plaatsvindt, onvoldoende is of uitblijft kan de gemeente Assen het herstel laten verrichten door een door de gemeente geselecteerde aannemer. De marktconforme kosten worden aan de netbeheerder doorberekend. De netbeheerder wordt hiervan vooraf (schriftelijk) op de hoogte gebracht door de gemeente Assen.

 

Hieronder is per categorie aangegeven wat de uitzonderingen op het bovenstaande zijn:

 

 • 1.

  Herstel van reguliere elementenverhardingen:  

  Geen uitzonderingen.

   

 • 2.

  Herstel van natuursteenverharding of sierbestrating: 

  Geen uitzonderingen.

   

 • 3.

  Herstel van groenvoorzieningen (incl. bermen en gazons): 

  De gemeente Assen voert werkzaamheden aan c.q. het herstel van groenvoorzieningen (inclusief bermen en gazons) in eigen beheer uit of laat dit uitvoeren door een door de gemeente geselecteerde aannemer. 

  De gemeente Assen berekent 100% van de marktconforme kosten door aan de netbeheerder.

   

  Als de netbeheerder bij uitzondering toestemming krijgt van de gemeente om de werkzaamheden aan c.q. het herstel van groenvoorzieningen zelf uit te voeren geeft de gemeente aan onder welke voorwaarden dit dient te gebeuren. In ieder geval geldt dan voor de netbeheerder een garantietermijn van een jaar of een volledig groeiseizoen (week 13 t/m 45)na oplevering.

 • 1.

    

  Bij werkzaamheden waar ter plaatse gesloten verharding aanwezig is en de netbeheerder toestemming heeft gekregen van de gemeente Assen om de gesloten verharding open te breken, dient de netbeheerder ervoor te zorgen dat nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd de sleuf tijdelijk dicht gestraat wordt.

  Het opbreken van de gesloten verharding en het dichtstraten van de sleuf dient te gebeuren conform de voorschriften uit het Handboek kabels en leidingen van de gemeente Assen.

   

  De gesloten verharding wordt tijdens het periodieke onderhoudsprogramma in opdracht van de gemeente Assen hersteld. De gemeente Assen berekent 100% van de marktconforme herstelkosten door aan de netbeheerder. De herstelkosten worden berekend volgens de vigerende tarieven, zie artikel 5.2.

  Artikel 4. Verhalen van overige schade

 

Niet alle schades die de gemeente als gevolg van kabel en/of leidingwerkzaamheden lijdt kunnen door de vooraf vastgestelde schadehersteltarieven worden gedekt.

 

Dit is het geval bij:

 

 • 1.

  Schade aan groenvoorzieningen (excl. bermen en gazons);  

  Met betrekking tot het opnemen van beplanting zullen al vóór het verstrekken van het instemmingsbesluit specifieke afspraken worden vastgelegd, zie ook art 3.3.

   

  De schade aan bomen wordt achteraf vastgesteld. De aansprakelijkheidsstelling voor de schade vindt plaats conform het civiele aansprakelijkheidsrecht. Het totale schadebedrag wordt opgebouwd uit de getaxeerde schade inclusief taxatiekosten, beredderingskosten en overige bijkomende kosten zoals voor verhalen van schade.

   

 • 2.

  Schade die ontstaat buiten de sleuf 

  Als gevolg van werkzaamheden kan er ook schade ontstaan buiten de sleuf (aan materialen, lantaarnpalen, verkeerslichten, geparkeerde auto’s, e.d.). Zover het gemeentelijke eigendommen betreft kan de gemeente deze schade gaan verhalen conform het civiele aansprakelijkheidsrecht.

   

 • 3.

  Verborgen gebreken 

  Indien binnen een jaar na oplevering en goedkeuring van herstelde elementenverharding een buitenproportionele oneffenheid wordt geconstateerd door de gemeente dan zal de netbeheerder in staat gesteld worden om de verharding te (laten) herstellen.

  Het is inherent dat alleen die schade in ogenschouw wordt genomen die aantoonbaar het gevolg is van werkzaamheden van die netbeheerder die als laatste werkzaamheden op de onderhavige locatie heeft uitgevoerd en indien de elementenverharding door de netbeheerder is hersteld.

   

  Indien herstel niet binnen de gestelde termijnen plaatsvindt, onvoldoende is of uitblijft kan de gemeente Assen het herstel laten verrichten door een door de gemeente geselecteerde aannemer. De marktconforme kosten worden voor 100% aan de netbeheerder doorberekend.

  Artikel 5. Tarieven

 

 • 1.

  Beheer- en degeneratiekosten: 

  De beheer- en degeneratiekosten worden berekend volgens de vigerende VNG richtlijn Tarieven (graaf)werkzaamheden Telecom en de daarbij behorende Tarieven (her)straatwerkzaamheden kabels- en/of leidingwerken. Voor de gemeente Assen wordt het tarief A (herstel en onderhoud door de gemeente) gehanteerd. 

  Deze tarieven worden voor alle netbeheerders gehanteerd en worden jaarlijks vastgesteld door de VNG.

   

 • 2.

  Tarief herstel gesloten verhardingen: 

  In de gemeente Assen wordt voor het herstel van asfaltverharding € 323,00 excl. BTW per m2 gehanteerd, inclusief verkeersmaatregelen en de aan- en afvoerkosten.

   

  Voor het herstel van gebonden (puin)fundering wordt het tarief van € 11,00 excl. BTW per m2 gehanteerd.

   

 • 3.

  Tarief herstel groenvoorzieningen (exclusief bomen) o.b.v. werkelijke kosten: 

  Het herstel en onderhoud van bermen en gazons gebeurt door de gemeente en hiervoor geldt het D tarief van de vigerende VNG richtlijn Tarieven (graaf)werkzaamheden Telecom en de daarbij behorende Tarieven (her)straatwerkzaamheden kabels- en/of leidingwerken.

   

  Herstel en onderhoud van heesters gebeurt door de gemeente en hiervoor geldt het volgende D tarief, dat is inclusief verkeersmaatregelen en de aan- en afvoerkosten.

   

 • 1.

  Heesters: € 11,50   

  De tarieven genoemd onder 2 en 3 zijn vastgesteld in 2017, jaarlijkse indexering vindt plaats conform het landelijke prijsindexcijfer van de grond-, weg-, en waterbouw, onderwerp “wegen met gesloten verharding” van het CBS. Dit indexcijfer wordt steeds bepaald in januari, april, juli en oktober. Het indexcijfer van de maand oktober bepaalt het tarief voor het volgende jaar.

  Artikel 6. Overige en slotbepalingen

 

Deze regeling is van toepassing op werken en werkzaamheden waarover op het moment van in werking treden geen andere overeenkomsten zijn aangegaan tussen de gemeente Assen en belanghebbende(n).

 

Deze regeling is niet van toepassing op gemeentelijke kabels en/of leidingen.

 

Deze regeling treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking.

 

Artikel 7. Citeertitel

 

 •  

  Deze regeling wordt aangehaald als: Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen Assen.

    

  Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 9 januari 2018.

   

De burgemeester,

M.L.J. Out

De secretaris.

T. Dijkstra