Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Verordening Verzilverlening gemeente Assen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Verzilverlening gemeente Assen
CiteertitelVerordening Verzilverlening gemeente Assen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp
Externe bijlageBijlage I

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-06-2019Nieuwe regeling

06-06-2019

gmb-2019-209654

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Verzilverlening gemeente Assen

 

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

a) Aanvrager: een eigenaar-bewoner, die een aanvraag voor een Verzilverlening doet. Bij twee of meer eigenaren gelden deze gezamenlijk als aanvrager.

b) Verzilverlening: een lening ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van de maatregelen.

c) College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen.

d) Maatregelen: maatregelen en voorzieningen zoals bedoeld in artikel 3.

e) Werkelijke kosten: de totale kosten van materialen en werkzaamheden of de kosten van de investering voor zover noodzakelijk voor het treffen van maatregelen, vermeerderd met afsluitkosten en eventueel financieringskosten voor het verkrijgen van de lening.

f) SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, gevestigd te Amersfoort. Financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647.

 

Artikel 2 Toepassingsbereik

1. Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:

a) Eigenaar-bewoners die het vermogen dat vast zit in de woning willen verzilveren t.b.v. de door de gemeente vastgestelde maatregelen. De minimale leeftijd is 10 jaar voor de wettelijke AOW-leeftijd en kent geen maximum leeftijd. Indien er 2 aanvragers zijn geldt dit voor beide.

b) De WOZ-waarde van de woning bedraagt maximaal het maximum dat op het moment van aanvraag geldt voor het verkrijgen van Nationale Hypotheekgarantie (NHG) voor woningen zonder het treffen van energiebesparende voorzieningen.

c) Eigenaar-bewoners van een bestaande woning van minimaal 1 jaar oud in de gemeente Assen.

2. De aanvrager moet de woning waarvoor een Verzilverlening wordt verstrekt zelf bewonen of gaan bewonen.

Artikel 3 Maatregelen

Tot de maatregelen worden gerekend bouwkundige en technologische aanpassingen zoals opgesomd en omschreven op de lijst van maatregelen in bijlage I van deze verordening.

1. De Verzilverlening kan nooit meer bedragen dan de werkelijke kosten. De Verzilverlening bedraagt minimaal € 2.500 en kan nooit meer bedrag dan € 50.000.

2. Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van maatregelen uitbreiden en/of inkorten.

 

Artikel 4 Beleidsdoelen

Indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de maatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen, in dat geval kan het college besluiten een aanvrager te verwijzen naar SVn voor het aanvragen van een Verzilverlening.

a) Ouderen in staat stellen langer zelfstandig thuis te wonen.

b) Het uitbreiden van de voorraad levensloopbestendige woningen in de gemeente Assen.

 

Artikel 5 Budget

De raad van de gemeente Assen stelt het budget vast dat beschikbaar is voor Verzilverleningen.

1. Verzilverleningen zijn alleen beschikbaar voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.

2. Indien het vastgestelde budget niet meer toereikend is, worden de aanvragen door het college afgewezen.

 

Artikel 6 Bevoegdheid college

Het college toetst de aanvraag aan artikel 2, 3, 4 en 5 en is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, de aanvrager naar SVn te verwijzen voor het aanvragen van een Verzilverlening.

 

Artikel 7 Uitbetaling lening

De netto lening wordt via een bouwdepot verstrekt. Facturen van de aannemer of installateur die het

project uitvoeren dient de aanvrager, samen met het SVn declaratieformulier in. Na akkoord van de gemeente zorgt SVn voor de betaling van de facturen.

 

Artikel 8 Procedure aanvraag en toewijzing

1. Een aanvraag voor een Verzilverlening wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier en gaat onder opgave van:

a. de te treffen maatregelen;

b. een financiële onderbouwing van de te treffen maatregelen, bijvoorbeeld offertes;

c. een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

2. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

3. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

4. Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, besluit het college de aanvraag buiten behandeling te stellen.

5. Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

6. Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die d.m.v. een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

7. Uit overschrijding van de in het zesde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

8. De in lid 6 bedoelde beslissing is een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen bezwaar en beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden.

 

Artikel 9 Afwijzen aanvraag/intrekken toewijzing

Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit voor het aanvragen van een Verzilverlening bij SVn in, indien:

a) het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

b) er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

c) de Verzilverlening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens;

d) de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500.

 

Artikel 10 Financiële toets, verstrekken en beheer Verzilverlening door SVn

1. De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Verzilverlening uit het gemeentelijke budget. De toewijzing voor het aanvragen van een Verzilverlening vormt het startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn.

2. De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties Verzilverlening van SVn en de samenwerking tussen de gemeente Assen en SVn.

3. SVn stelt de definitieve hoogte van de Verzilverlening vast en bij een positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets, wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en gemeente hiervan op de hoogte.

4. SVn verstrekt en beheert een geoffreerde Verzilverlening. Indien de aanvrager het niet eens is met de financiële toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn en vervolgens eventueel bij het KIFID of zich wenden tot de bevoegde burgerlijke rechter.

 

Artikel 11 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

 

Artikel 12 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

 

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 7 juni 2019.

 

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Verzilverlening gemeente Assen”.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 6 juni 2019.

De raad voornoemd,

M.L.J. Out, voorzitter

I. Rozema, griffier