Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Subsidieregeling Uniek sporten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Uniek sporten
CiteertitelSubsidieregeling uniek sporten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-09-2019Nieuwe regeling

17-09-2019

gmb-2019-235192

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Uniek sporten

 

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  uniek sporten: het beoefenen van sport in unieke vorm, anders dan op medisch voorschrift, door personen met een motorische, zintuiglijke of verstandelijke beperking of met een chronische aandoening, die aantoonbare beperkingen opleveren bij sportbeoefening;

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders van Assen;

 • c.

  organisatie: de vereniging of stichting die structurele activiteiten op het gebied van uniek sporten en bewegen aanbiedt;

 • d.

  sporten: het geheel van lichamelijke of geestelijke activiteiten, gericht op ontspanning, met spel- of wedstrijdelement en, waarbij conditie of vaardigheid zijn vereist, respectievelijk worden bevorderd;

 • e.

  subsidiejaar: het kalenderjaar waarop de subsidie betrekking heeft;

 • f.

  structurele activiteiten: structureel sportaanbod dat tenminste 30 weken per jaar wordt aangeboden;

 • g.

  wet: de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2: Doelstelling

 • 1.

  Doel van deze subsidieregeling is het ondersteunen en bevorderen van uniek sporten door middel van subsidieverstrekking aan verenigingen of stichtingen.

 • 2.

  De subsidie is bedoeld voor de meerkosten van het uniek sporten, ten opzichte van de kosten van sportbeoefening door personen die niet zijn aangewezen op uniek sporten.

Artikel 3: Uitvoering van de subsidieregeling

Het college is belast met de uitvoering van de subsidieregeling.

Artikel 4: Subsidieplafond

 • 1.

  Het college stelt jaarlijks een subsidieplafond vast.

 • 2.

  Als bij de besluitvorming over de subsidieaanvragen die conform artikel 7 tijdig zijn binnengekomen blijkt dat het voor de subsidies benodigde bedrag hoger is dan het subsidieplafond, dan worden al deze subsidies met een zodanig percentage verlaagd dat overschrijding van het subsidieplafond achterwege blijft.

Artikel 5: Hoogte van de subsidie

 • 1.

  De hoogte van de subsidie wordt bepaald op basis van het aantal personen, woonachtig in Assen dat bij de organisatie gebruik maakt van het aanbod van uniek sporten op 1 januari voorafgaande aan het subsidiejaar.

 

 

 • 2.

  De berekening van de subsidie vindt plaats aan de hand van tredes volgens onderstaande systematiek:

 • Trede

 • Aantal leden

 • Vergoeding per lid

 • 1

 • 1 t/m 10

 • € 100

 • 2

 • 11 t/m 30

 • € 50

 • 3

 • 31 en meer

 • € 25

 

Artikel 6: Voorwaarden voor subsidieverlening

 • 1.

  De organisatie moet statutair gevestigd zijn in de gemeente Assen.

 • 2.

  Personen die gebruik maken van het aanbod van uniek sporten van de organisatie betalen hetzelfde bedrag aan contributie als de deelnemers aan het reguliere aanbod van de organisatie.

Artikel 7: De subsidieaanvraag

 • 1.

  Aanvragen worden voor 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar ingediend bij het college.

 • 2.

  Na 1 oktober ingediende aanvragen worden niet in behandeling genomen.

 • 3.

  In afwijking van het eerste lid kunnen aanvragen voor het subsidiejaar 2020 tot uiterlijk 30 november 2019 worden ingediend.

 • 4.

  De aanvraag is voorzien van een overzicht van in Assen woonachtige personen, die op 1 januari van het jaar voorafgaande aan het subsidiejaar, gebruik maken van het structurele aanbod van uniek sporten, voorzien van geboortedatum en adres.

 • 5.

  Indien een organisatie voor de eerste maal een subsidie aanvraagt, overlegt de aanvrager daarnaast: de laatst vastgestelde statuten, een beschrijving van de samenstelling van het bestuur, een korte beschrijving van uw doelen, activiteiten, werkwijze en organisatiestructuur.

 • 6.

  Het college kan bepalen dat voor het aanvragen van subsidie gebruik wordt gemaakt van een daartoe vastgesteld formulier.

Artikel 8: Beslistermijnen op subsidieaanvraag

 • 1.

  Op subsidieaanvragen wordt uiterlijk 31 december voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft beslist.

 • 2.

  Het college kan de beslissing op een aanvraag met maximaal 4 weken verdagen.

Artikel 9: Weigeringsgronden

De subsidie wordt naast de in artikel 16 van de Algemene subsidieverordening gemeente Assen 2010 genoemde gevallen geweigerd als er gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat:

 • a.

  de subsidie niet doelmatig en doeltreffend zal worden besteed;

 • b.

  de subsidie niet aantoonbaar ten goede komt aan de inwoners van de gemeente Assen;

 • c.

  de aanvrager niet voldoet aan de voor subsidieverstrekking vastgestelde criteria.

Artikel 10: Subsidieverlening en -vaststelling

 • 1.

  De subsidies op grond van deze regeling worden gelijktijdig in één beschikking verleend en vastgesteld.

 • 2.

  Artikel 15, lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Assen 2010 is niet van toepassing op subsidies verleend op grond van deze subsidieregeling.

Artikel 11: Hardheidsclausule

 • 1.

  Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in deze subsidieregeling, indien toepassing van de subsidieregeling tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

 • 2.

  In gevallen waarin deze subsidieregeling niet voorziet beslist het college.

Artikel 12: Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt inwerking op de dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  Deze subsidieregeling kan worden aangehaald als ‘Subsidieregeling uniek sporten’.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Assen van …….

M.L.J. Out, burgemeester

T. Dijkstra, secretaris