Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

UITVOERINGSREGELS PARKEREN GEMEENTE ASSEN 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUITVOERINGSREGELS PARKEREN GEMEENTE ASSEN 2020
CiteertitelUitvoeringsregels parkeren gemeente Assen 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Assen/24810/CVDR24810_3.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-02-2020nieuwe regeling

17-12-2019

gmb-2020-49747

Tekst van de regeling

Intitulé

UITVOERINGSREGELS PARKEREN GEMEENTE ASSEN 2020

HET COLLEGE van burgemeester en wethouders van DE GEMEENTE Assen,

Gelet op artikel 3 van de Parkeerverordening 2009

HEEFT BESLOTEN:

UITVOERINSGREGELS PARKEREN GEMEENTE ASSEN 2020 vast te stellen, inhoudende NADERE REGELS en BELEIDSREGELS voor het PARKEREN in de GEMEENTE ASSEN

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 

 • a.

  Parkeren op eigen terrein:  parkeren op eigen oprit, carport(s), garage(s), garagebox (ook een gehuurde)

 • b.

  Parkeerterrein:De parkeerterreinen aan de Kanaalstraat / Burgemeester de Dreuplein, Stelling,

  Oude Molenstraat, Zuidersingel, Jan van Riebeeckstraat, plaatselijke bekend als Veemarktterrein;

 • c.

  Bewoner: Inwoner van Assen volgens de BRP en woonachtig in het gebied waar betaald- of vergunningparkeren van kracht is;

 • d.

  Bedrijf: bedrijf gevestigd in Assen volgens de registratie van de KvK in het gebied waar betaald - of vergunningparkeren van kracht is;

 • e.

  Betaald parkeren: Parkeren tegen een vergoeding in door het college aangewezen gebieden;

 • f.

  Vergunningparkeren: Parkeren met een vergunning van het college in door het college aangewezen gebieden;

 • g.

  Werknemer: persoon werkzaam voor een in lid 1d genoemd bedrijf;

 • h.

  Adres: adres als bedoeld in de basisregistratie gebouwen;

 • i.

  Zorgprofessional: BIG geregistreerde professional zoals huisartsen, verloskundigen, medewerkers trombosedienst, medewerkers thuiszorgorganisaties, wijkverpleegkundigen  en medewerkers kraamverzorging . De mantelzorgers zijn uitgezonderd van deze begripsbepaling;

 • j.

  Brp: Basisregistratie personen

 • k.

  Week: periode van 7 opeenvolgende dagen

 • l.

  Maand: periode van 1 kalendermaand

 • m.

  Kwartaal: periode van 3 opeenvolgende kalendermaanden;

 • n.

  Half jaar: periode van 6 opeenvolgende kalendermaanden;  

 • o.

  Jaar: periode van 12 opeenvolgende kalendermaanden;

 • p.

  Vergunning: een bewijs om te mogen parkeren op apparatuur parkeerplaatsen of belanghebbende parkeerplaatsen. Het bewijs is het digitale kenteken of een papieren versie

 

Artikel 2. Bewonersvergunning

 • 1.

  Het college verleent op aanvraag aan bewoners een vergunning als:

  a. De bewoner volgens de Basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven in een gebied waar betaald parkeren of vergunningparkeren van toepassing is.

  b. Het kenteken staat op naam van de bewoner.

 • 2.

  Het college verbindt in het belang van een evenredige verdeling van parkeerplaatsen  de volgende voorwaarden aan de verstrekking van een bewonersvergunning als bedoel in het eerste lid:

  a. Indien bewoner kan parkeren op eigen terrein behorend bij zijn woning kan dezelfde bewoner maximaal 1 bewonersvergunning aanvragen.

  b. Indien bewoner geen mogelijkheid heeft op eigen terrein te parkeren dan kan dezelfde bewoner maximaal 2 bewonersvergunningen aanvragen.

 • 3.

  Het college verleent op aanvraag tevens een bewonersvergunning en een bezoekersregeling als bedoeld in artikel 3 aan een bewoner die in het bezit is van meer dan 1 woning in het gebied voor betaald-en vergunningparkeren.

 • 4.

  Als op één adres sprake is van verhuur van afzonderlijke delen van die woning in het kader van bewoning geldt dat er een maximum van 2 parkeervergunning wordt verleend per adres.

 

Artikel 3. Bezoekersregeling bewoners  

 • 1.

  Het college stelt op grond van artikel 3, derde lid onder e. van de parkeerverordening de navolgende bezoekersregeling vast voor bezoekers aan bewoners in gebieden waar vergunningparkeren van toepassing is:

  a. Het aantal uren voor de bezoekersregeling is vastgesteld op maximaal 1200 uur per kalenderjaar per adres.

  b. Als na het kalenderjaar nog uren resteren uit het tegoed als bedoeld in het eerste lid komen deze aan het einde van het jaar te vervallen. De bezoekersuren zijn inclusief mantelzorg uren en uren van ingehuurde bedrijven etc. die werkzaamheden komen verrichten.

 • 2.

  Het tegoed als genoemd in het eerste lid kunnen maximaal 10 kentekens tegelijkertijd van voertuigen aanmelden als bezoeker.

 • 3.

  In uitzondering op het gestelde in lid 1 en 2 kunnen bewoners, die in bezit zijn van een niet digitale parkeervergunning hun bezoek het papieren exemplaar in hun voertuig laten tonen.

 

Artikel 4. Bewonersvergunning specifieke doelgroepen

 • 1.

  Het college verleent op aanvraag voor een tijdsperiode korter dan een jaar een vergunning aan bewoners in één van de navolgende situaties:

  a. Aan erven gedurende de periode van verkoop van de woning van overledene.

  b. Toekomstige bewoners die het huis gekocht hebben maar er nog niet wonen.

  c. Nieuwe bewoners die gedurende het jaar komen wonen voor de resterende periode van het jaar.

 • 2.

  Het college verleent een tijdelijke bewonersvergunning voor een periode van een week, maand, kwartaal, half jaar.

 • 3.

  Voor het verstrekken van een vergunning als bedoeld in het eerste lid geldt dat aanvrager zelf voldoende aannemelijk kan maken dat hij tot de doelgroep behoort.

 

Artikel 5. Vergunning parkeerterreinen

 • 1.

  Het college verleent op aanvraag aan bewoners die woonachtig zijn in een zone voor betaald-of vergunningparkeren een vergunning om te parkeren op parkeerterreinen.

 • 2.

  Het college verleent voor bedrijven en/ of  werknemers van bedrijven die gevestigd zijn in een zone voor betaald-of vergunningparkeren  een vergunning voor parkeerterreinen, uitgezonderd de Jan van Riebeeckstraat(Veemarktterrein)

 • 3.

  Voor het Veemarktterrein kan alleen een parkeervergunning aangevraagd worden door bedrijven en /of werkenden die gevestigd zijn in de volgende gebieden:

  • Overcingellaan/Industrieweg tussen het Kanaal en de Spoorstraat

  • Nijlandstraat

  • Paul Krugerstraat en Kloekhorststraat

  • Rolderstraat en het Stadsbedrijvenpark, deel tussen de Havenkade en de Dr. A.F. Philipsweg en de bedrijven aan de Prins Hendrikstraat

  • Hendrik de Ruiterstraat en het Stationsplein

   

Artikel 6. Zorgverleners

 • 1.

  Het college verleent een vergunning op aanvraag voor individuele zorgprofessionals in zones waar vergunningparkeren of betaald parkeren van toepassing is en als zodanig door het college zijn aangewezen.

 • 2.

  De zorgprofessional kan bij aanvraag voldoende aannemelijk maken dat hij in aanmerking komt voor deze vergunning.

 • 3.

  Voor zorginstellingen met activiteiten in gebieden waar betaald-en vergunningparkeren van toepassing is verleent het college op aanvraag een vergunning waarbij de volgende voorwaarden aan de vergunning zijn verbonden:

  a. De vergunning worden op kenteken verleend via de Desyde ParkApp

 •  

 

Artikel 7. Bedrijven algemeen

 

 • 1.

  Het college verleent een vergunning op aanvraag aan bedrijven en bezoekers van die bedrijven in zones waar vergunningparkeren of betaald parkeren van toepassing is en als zodanig door het college zijn aangewezen.

 • 2.

  Het college verbindt de navolgende maximum aantallen voor bedrijven aan de vergunning als genoemd in het eerste lid:

  a. aantal werknemers/bezoekers 5 max aantal vergunningen.

  b. aantal werknemers/bezoekers 10 max 10 vergunningen.

  c. aantal werknemers/bezoekers 25 of meer max. 20 vergunningen

 

Artikel 8. Bedrijven specifieke situaties

 • 1.

  Voor bedrijven in het gebied van betaald parkeren gaat het om een vergunning om te parkeren op een van de parkeerterreinen genoemd in artikel 5.

 • 2.

  Voor bedrijven in het gebied van de vergunningzones is het mogelijk om flexibele werknemers-bezoekersvergunningen aan te schaffen om daarmee in de vergunningzone van de vestiging te kunnen parkeren.

 • 3.

  Bedrijven kunnen voor de duur van de bouwactiviteiten in gebieden waar betaald-en vergunningparkeren van toepassing is op aanvraag een vergunning aanvragen. Hierbij geldt een maximum van drie vergunningen per bedrijf per activiteit.

 • 4.

  Het college verleent voor bedrijven met activiteiten in gebieden waar betaald-en vergunningparkeren van toepassing is op aanvraag een vergunning waarbij de volgende voorwaarden aan de vergunning zijn verbonden:

  a. aan 1 vergunning kunnen maximaal 4 kentekens worden gekoppeld en

  b. op deze vergunning kan slechts 1 kenteken tegelijkertijd zijn aangemeld.

 • 5.

  Bedijven als bedoeld in het vorig lid verrichten op regelmatige basis werkzaamheden in betreffende gebieden. Hierbij kan gedacht worden aan service verlenende bedrijven, schoonmaakbedrijven, storingsdiensten en bezorgdiensten etc.

 • 6.

  De bedrijfsaanvragen kan bij aanvraag voldoende aannemelijk maken dat hij in aanmerking komt voor deze vergunning.

 

Artikel 9. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze regeling indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

    

Artikel 10. Intrekking, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Het Besluit vaststelling maximum uit te geven parkeervergunningen wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Uitvoeringsregels parkeren gemeente Assen 2020”

 • 3.

  Deze nadere regels treden in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

  

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders op 17 december 2019.

 

M.L.J. Out, voorzitter

 

T. Dijkstra, secretaris