Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Regeling sportraad gemeente Assen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling sportraad gemeente Assen
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 84

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-01-201005-04-2014Onbekend

22-09-2009

Berchten van de Brink, 27-1-2010

BB-02172

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling sportraad gemeente Assen

 

 

Taken
Artikel 1.
 • 1.

  De sportraad heeft tot taak op verzoek of uit eigen beweging advies uit te brengen aan het college van burgemeester en wethouders over zaken die de sportbeoefening in de ruimste zin van het woord in de gemeente Assen betreffen.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders voorziet de sportraad van de voor haar werkzaamheden benodigde informatie.

Samenstelling en lidmaatschap
Artikel 2.
 • 1.

  De Sportraad bestaat uit:

  • a.

   één onafhankelijk voorzitter te benoemen door het college;

  • b.

   minimaal vijf en ten hoogste acht leden uit de zes domeinen van de sport zoals die genoemd staan in de Kadernota Sport en Bewegen 2009 - 2016.

 • 2.

  Op voordracht van de sportraad worden de leden benoemd door het college van burgemeester en wethouders.

 • 3.

  Uitgesloten van lidmaatschap zijn raadsleden en werknemers van de gemeente Assen.

 • 4.

  Bij benoeming hebben leden van de sportraad tenminste één jaar aantoonbare affiniteit met de maatschappelijke inbedding van sport in de Asser samenleving.

 • 5.

  In tussentijdse vacatures wordt binnen drie maanden voorzien.

Artikel 3.

De leden van de sportraad worden benoemd voor een tijdvak van vier jaar. Aftredende leden kunnen eenmaal worden herbenoemd. Een rooster van aftreden wordt vastgelegd in een huishoudelijk reglement.

Artikel 4.

Het lidmaatschap eindigt:

 • a.

  indien een lid zonder opgaaf van redenen op drie opeenvolgende vergaderingen afwezig is geweest;

 • b.

  de relatie met het domein waar hij of zij uit voortkwam verloren is gegaan;

 • c.

  bij schriftelijke ontslagneming.

Faciliteiten
Artikel 5.

Aan de sportraad wordt jaarlijks een door de gemeenteraad te bepalen budget toegekend.

Artikel 6
 • 1.

  Ter notulering van de vergaderingen krijgt de sportraad bijstand van een door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen ambtenaar.

 • 2.

  De sportraad kan zich tevens laten bijstaan door derden.

 • 3.

  Eventuele door de sportraad gemaakte kosten worden bestreden uit het haar ter beschikking staande budget.

Vergaderorde
Artikel 7.
 • 1.

  De vergaderingen van de sportraad zijn openbaar.

 • 2.

  Als het openbaar belang van de gemeente zich tegen deze openbaarheid verzet, of de belangen van één of meerdere personen daardoor onevenredig kunnen worden geschaad kan de bijeenkomst in beslotenheid worden gehouden.

 • 3.

  Een bijeenkomst kan ook in beslotenheid worden gehouden wanneer de voorzitter dit nodig vindt of wanneer tenminste twee leden dit verlangen. Vervolgens beslist de sportraad of de behandeling van het betreffende onderwerp achter gesloten deuren zal plaatsvinden. Met uitzondering van de leden van de sportraad en de in de artikel 6 en 8 bedoelde personen, verlaten alle aanwezigen in een dergelijk geval de vergaderruimte.

 • 4.

  Van een vergadering met gesloten deuren wordt een afzonderlijk verslag opgemaakt, dat niet openbaar wordt gemaakt tenzij de raad anders beslist.

Artikel 8.
 • 1.

  De sportraad vergadert zo vaak als zij wenst doch tenminste vier maal per jaar in aanwezigheid van een ambtenaar betrokken bij het sportbeleid. Een van deze vier bijeenkomsten wordt ook bezocht door de wethouder belast met sportaangelegenheden in zijn portefeuille.

 • 2.

  Besluiten over zaken worden genomen met gewone meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.

 • 3.

  Besluiten over personen worden schriftelijk genomen, behalve benoemingen die bij acclamatie geschieden. Als de stemmen staken beslist het lot.

huishoudelijk reglement
Artikel 9.
 • 1.

  De sportraad kan een huishoudelijk reglement opstellen.

 • 2.

  In dit reglement kunnen punten worden opgenomen, mits niet in tegenspraak met deze verordening of de Gemeentewet, zoals:

  • a.

   de vergaderfrequentie;

  • b.

   rooster van aftreden;

  • c.

   taakverdeling (behoudens voorzitter);

  • d.

   voorbereiding van vergaderingen;

  • e.

   de bevoegdheden van derden bij een vergadering;

  • f.

   samenwerking met andere adviesorganen binnen de gemeente Assen en het raadplegen daarvan in geval van gevraagd advies.

 • 3.

  Een afschrift van het huishoudelijk reglement wordt na vaststelling door de sportraad ter kennisneming gezonden aan het college van burgemeester en wethouders.

Besluiten en adviezen
Artikel 10.
 • 1.

  De adviezen van de sportraad worden opgesteld overeenkomstig het standpunt van de meerderheid van de vergadering.

 • 2.

  Van afwijkende meningen wordt, op verzoek van degene die het betreft, melding gemaakt in het advies.

Artikel 11.

Er kunnen in een vergadering van de sportraad geen geldige besluiten worden genomen, als niet tenminste de helft plus een van de leden aanwezig zijn.

Artikel 12.
 • 1.

  Als het college van burgemeester en wethouders in een voorstel aan de gemeenteraad afwijkt van het advies van de sportraad, dan vindt vermelding plaats van de motieven om af te wijken.

 • 2.

  Als het college van burgemeester en wethouders beslist in afwijking van het advies van de sportraad, dan worden de redenen daarvan binnen zes weken na dit besluit aan de sportraad medegedeeld.

Communicatie en verantwoording
Artikel 13.

De sportraad houdt aantekening van de punten die de raad behandelt. Nadat de notulen door de sportraad zijn vastgesteld worden deze terstond aan het college van burgemeester en wethouders ter kennisneming toegezonden.

Artikel 14.

De sportraad brengt ieder jaar, uiterlijk in maart, verslag uit aan het college van burgemeester en wethouders over haar werkzaamheden en de daarbij opgedane ervaringen over het afgelopen jaar.

In dit jaarverslag is ook een financiële paragraaf opgenomen met een verantwoording van de besteding van het door de raad beschikbaar gestelde budget.

Wijziging of intrekking
Artikel 15.

Over het aanvullen, wijzigen of intrekken van deze regeling wordt de sportraad gehoord. De sportraad kan hierover zelf voorstellen indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Hardheidsclausule
Artikel 16.

In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college van burgemeester en wethouders.

Inwerkingtreding
Artikel 17.

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van haar bekendmaking.

Citeertitel
Artikel 18.

Deze regeling kan worden aangehaald als "Regeling sportraad gemeente Assen".

Assen, 22 september 2009

 

Burgemeester  en  wethouders  van  Assen,

 

de secretaris,                            de burgemeester,