Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Beleidsregels jongerenactiviteitenbudget 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels jongerenactiviteitenbudget 2009
CiteertitelBeleidsregels jongerenactiviteitenbudget 2009
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Subsidieverordening gemeente Assen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-01-201125-09-2012Onbekend

16-06-2009

Berichten van de Brink, 7 april 2011

BB-00957
01-01-2000Onbekend

16-06-2009

Onbekend

Onbekend

16-06-2009

7 april 2011, Berichten van de Brink

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Jongerenactiviteitenbudget 2009

 

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In aanvulling op artikel 1 van hoofdstuk 1 van de Subsidieverordening gemeente Assen wordt voor toepassing van deze beleidsregels het volgende verstaan onder:

 • a.

  jongeren: inwoners van Assen in de leeftijd 12-23 jaar;

 • b.

  jongerenactiviteiten: kleinschalige activiteiten georganiseerd voor en door jongeren in de onder a. genoemde leeftijdscategorie. Het gaat hierbij expliciet om participatie van jongeren in de organisatie en de uitvoering van de activiteit.

Artikel 2. Reikwijdte
 • 1.

  Subsidie op grond van deze beleidsregels kan worden verleend indien voldaan wordt aan de voorwaarden en bepalingen zoals neergelegd in de Subsidieverordening gemeente Assen en de nadere voorwaarden en bepalingen van deze beleidsregels.

 • 2.

  Subsidie wordt verstrekt voor het organiseren van de jongeren activiteiten die vóór en dóór jongeren worden georganiseerd. Jongeren, in de leeftijd van twaalf tot en met drieëntwintig jaar, kunnen voor een origineel plan een subsidie van maximaal € 1500,-- aanvragen. Het gaat om een nieuw idee, iets waar niet alleen de subsidieaanvragers behoefte aan hebben, maar waar ook andere jongeren plezier van hebben. Het gaat om een eenmalige activiteit, die in Assen wordt gehouden.

Artikel 3. Subsidieaanvraag
 • 1.

  Aanvragen dienen uiterlijk 6 weken voor het plaatsvinden van de activiteit te worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen.

 • 2.

  Een aanvraag kan worden ingediend door een jongere of een groep jongeren in georganiseerd verband, al dan niet in het bezit van een rechtsvorm.

 • 3.

  Indien een aanvraag wordt ingediend vanuit bestaande institutionele verbanden die niet direct uit jongeren bestaan, maar wel gericht zijn op de doelgroep, moet het om een vernieuwende activiteit gaan, bij voorkeur in samenwerkingsverband. Jongeren dienen te worden betrokken bij de organisatie van de activiteit.

 • 4.

  Bij een aanvraag om subsidie worden in afwijking van in artikel 10 van de Subsidieverordening gemeente Assen, de volgende gegevens ingediend:

  • -

   een activiteitenplan;

  • -

   een begroting;

  • -

   een opgave van eventueel bij anderen aangevraagde subsidie voor dezelfde activiteiten, met daarbij de stand van zaken met betrekking tot de beoordeling van die aanvraag of aanvragen;

  • -

   een overzicht van de te heffen contributies en bijdragen of te hanteren tarieven.

Voor de aanvraag kan gebruik gemaakt worden van het beschikbare formulieren, zie bijlage.

Artikel 4. Toetsingscriteria en weigeringsgronden
 • 1.

  Op grond van doelmatigheidscriteria en het realiseren van een evenwichtig aanbod aan jongerenactiviteiten, kan het college van burgemeester en wethouders besluiten slechts eenmaal een gelijksoortige activiteit te subsidiëren.

 • 2.

  Subsidie wordt slechts verstrekt indien:

  • -

   activiteiten betrekking hebben op sportieve, culturele, educatieve, informatieve en/of recreatieve activiteiten voor en door jongeren.

  • -

   activiteiten bijdragen aan de realisatie van gemeentelijke doelen op het gebied van jeugdbeleid.

  • -

   activiteiten openbaar toegankelijk zijn.

 • 3.

  Indien een activiteit naar mening van het college van burgemeester en wethouders in mindere mate bijdraagt aan de realisatie van gemeentelijke doelen op het gebied van jongerenbeleid, dan andere activiteiten waarvoor subsidie op grond van deze regeling is aangevraagd, kan het college van burgemeester en wethouders besluiten de activiteit niet of gedeeltelijk te subsidiëren.

 • 4.

  Indien de subsidie betrekking heeft op activiteiten die van religieuze, levensbeschouwelijke of partijpolitieke aard of uitsluitend bestemd zijn voor leden van een kerkgenootschap, de leden van een politieke partij, de leden van een vakorganisatie of daarmee gelijk te stellen organisaties, dit naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders, verleent het college van burgemeester en wethouders geen subsidie uit dit budget.

Artikel 5. Subsidieverlening
 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan met inachtneming van deze beleidsregels een eenmalige subsidie verlenen.

 • 2.

  Een eenmalige subsidie bedraagt maximaal € 1.500,- en wordt alleen verstrekt voor directe kosten van de uit te voeren activiteiten, verminderd met subsidies en giften van derden, eigen bijdragen en entreegelden voor zover de overige inkomsten in combinatie met de gemeentelijke subsidie leiden tot een exploitatieoverschot.

 • 3.

  Geen subsidie wordt verleend voor huisvestingskosten en personele kosten die niet direct zijn gerelateerd aan de activiteit.

Artikel 6. Beslissing op een aanvraag

Het college van burgemeester en wethouders beslist op een aanvraag uit het jongerenactiviteitenbudget binnen zes weken, nadat de volledige gegevens zijn ontvangen.

Artikel 7. Subsidievaststelling

Subsidie wordt vastgesteld op basis van een inhoudelijk en financieel verslag dat binnen 12 weken na afloop van de activiteit dient te worden ingediend. Wanneer bij de vaststelling van de subsidie blijkt dat de overige inkomsten in combinatie met de gemeentelijke subsidie leiden tot een exploitatieoverschot dan zal de subsidie lager worden vastgesteld, zodanig dat het exploitatieoverschot verdwijnt.

Artikel 8. Subsidieplafond

Voor elk kalenderjaar is voor het subsidiëren van het bedrag beschikbaar zoals dat in de begroting is vastgesteld. Dit bedrag vormt het subsidieplafond. Subsidie wordt verleend op basis van de volgorde waarin de aanvragen bij de gemeente zijn binnengekomen.

Artikel 9. Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden acht dagen na bekendmaking in werking.

Artikel 10. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als “ Beleidsregels Jongerenactiviteitenbudget 2009”.

Assen, 16-06-2009

 

Burgemeester  en  wethouders  van  Assen,

 de secretaris,                            de burgemeester,