Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Stimuleringsregeling allochtone en Molukse zelforganisaties

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingStimuleringsregeling allochtone en Molukse zelforganisaties
CiteertitelStimuleringsregeling allochtone en Molukse zelforganisaties
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Subsidieverordening gemeente Assen, artikel 2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201008-01-2013Onbekend

23-02-2010

Berichten van de Brink, 7-4-2011

BB-00317

Tekst van de regeling

Intitulé

Stimuleringsregeling allochtone en Molukse zelforganisaties

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen;

gelet op artikel 2 van de Subsidieverordening gemeente Assen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze beleidsregel verstaat onder:

a.allochtone zelforganisatie

:

een organisatie opgericht en instandgehouden voor en door etnische minderheden overwegend ter behartiging van de belangen van in Assen woonachtige leden of donateurs;

b.Molukse zelforganisatie

:

een organisatie opgericht en instandgehouden voor en door Molukse inwoners overwegend ter behartiging van de belangen van de in Assen woonachtige leden of donateurs;

c.etnische minderheden

:

personen die geboren zijn in of waarvan tenminste één van de ouders geboren is in het buitenland.

d.organisatiekosten

:

kosten die een allochtone of Molukse zelforganisatie moet maken om te kunnen functioneren, niet zijnde kosten voor permanente huisvesting, personele kosten, activiteitenkosten en investeringen

Artikel 2. Reikwijdte

Het college verleent een jaarlijkse subsidie van maximaal € 1.000,-- per allochtone of Molukse organisatie voor de organisatiekosten zodat deze organisatie bijeenkomsten kan organiseren voor haar achterban en op basis hiervan de gemeente kan voorzien van advies en signalen kan afgeven.

Artikel 3. Subsidieverlening allochtone en molukse zelforganisaties
 • 1.

  Het maximaal te verlenen subsidiebedrag per organisatie per jaar bedraagt:

  • a.

   € 250,-- bij 0-20 geregistreerde leden en/of donateurs;

  • b.

   € 500,-- bij 21-40 geregistreerde leden en/of donateurs;

  • c.

   € 750,-- bij 41-75 geregistreerde leden en/of donateurs;

  • d.

   € 1.000,-- bij meer dan 75 geregistreerde leden of donateurs.

 • 2.

  Voor het bepalen van het aantal leden en/of donateurs wordt uitgegaan van het aantal in Assen woonachtige leden en/of donateurs op 1 januari van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 • 3.

  Subsidie wordt niet verstrekt aan allochtone of Molukse zelforganisaties die alleen activiteiten organiseren die een puur politiek, godsdienstig of levensbeschouwelijk

  doel hebben.

Artikel 4. Subsidieaanvraag
 • 1.

  Aanvragen voor subsidie kunnen bij het college worden ingediend op uiterlijk 1 maart van het desbetreffende subsidiejaar via het voor deze regeling bestemde format;

 • 2.

  Indien een instelling voor de eerste keer subsidie bij de gemeente Assen aanvraagt, voegt zij een exemplaar van de oprichtingsakte en de statuten als bijlagen toe;

 • 3.

  Het college neemt een besluit tot subsidieverlening inzake de aanvragen binnen zes weken na de indieningstermijn;

 • 4.

  Voor elk kalenderjaar is voor deze regeling een bedrag beschikbaar zoals dat in de begroting voor het betreffende kalenderjaar wordt vastgesteld door de raad. Dit bedrag vormt het subsidieplafond;

 • 5.

  Als het bedrag van het subsidieplafond lager is dan de som van de maximaal toe te kennen subsidiebedragen die zijn aangevraagd, weigert het college alle aanvragen gedeeltelijk met een gelijk percentage.

Artikel 5. Subsidievaststelling

De subsidieontvanger dient uiterlijk op 1 maart in het jaar volgend op het jaar waarop de subsidie betrekking heeft een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in via het voor deze regeling bestemde format.

Artikel 6. Citeertitel
 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als Stimuleringsregeling allochtone en Molukse zelforganisaties.

 • 2.

  Deze treedt in werking op 1 januari 2010.

Assen, 23-02-2010

 

Burgemeester  en  wethouders  van  Assen,

 de secretaris,                            de burgemeester,