Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Verordening winkeltijden gemeente Assen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden gemeente Assen
CiteertitelVerordening winkeltijden gemeente Assen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet 149
 2. Winkeltijdenwet, artikel 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-201415-10-2015Verandering i.vm. besluit zondagsopenstelling

06-03-2014

Gemeenteblad, 11 maart 2014

BB 00034
09-07-200901-04-2014Onbekend

02-07-2009

Berichten van de Brink, 8 juli 2009

BB 2009-01035

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening winkeltijden gemeente Assen

 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

de wet

:

de Winkeltijdenwet;

b.

feestdagen

:

nieuwjaarsdag, tweede paasdag, hemelvaartsdag, tweede pinkster-dag, eerste en tweede kerstdag;

c.

uitsluitend of in hoofd-zaak

:

in ieder geval 70% van de omzet.

Arikel 2. Beslissingstermijn
 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders beslist op een aanvraag van ontheffing binnen acht weken.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen.

Artikel 3. Overdracht van de ontheffing
 • 1.

  Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college van burgemeester en wethouders onder mededeling van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 4. Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt:

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen daarin gestelde termijn of, bij gebreken van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 5. Zon- en feestdagenregeling

Van het verbod vervat in artikel 2, eerste lid, onder a van de wet, geldt een algemene vrijstelling van 12 uur tot 18 uur.

Artikel 6. (Vervallen)

(Vervallen)

Artikel 7. Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties
 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voorzover deze betrekking hebben op nieuwjaarsdag, tweede paasdag, hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en eerste of tweede kerstdag, ten behoeve van:

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • b.

   het uitstallen van goederen.

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van: feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen en beurzen.

Artikel 8. Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- feestdagen

Het college van burgemeester en wethouders kan bepalen dat de vrijstelling genoemd in artikel 12 van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet niet geldt voor de gehele gemeente of voor een of meer delen van de gemeente.

Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur.

 

ARTIKEL 9. Ontheffing verbod artikel 2 winkeltijdenwet
 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet, voorzover deze betrekking hebben op werkdagen.

 • 2.

  de ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 10. Toerisme

De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, van deze wet gelden, in verband met de toeristische aantrekkingskracht van dit evenement c.q. gebied, niet:

 • 1.

  voor winkels, niet zijnde een supermarkt, waar uitsluitend of in hoofdzaak, ook buiten de TT-nacht, etenswaren, T-shirts, petten en souvenirs plegen te worden verkocht, waarbij uitsluitend de verkoop van deze goederen is toegestaan mits niet verpakt in glas of blik op:de vrijdag voorafgaande aan de zaterdag, waarop de TT-motorwedstrijden uitgaande van de Stichting Circuit van Drenthe worden gehouden, van 22.00 uur tot 05.00 uur;

 • 2.

  voor winkels gelegen op een kampeerterrein, gedurende het tijdvak van 1 april tot 1 oktober op:

  • a.

   zondag, tweede paasdag, hemelvaartsdag, tweede pinksterdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 18.00 uur;

  • b.

   Goede Vrijdag van 19.00 tot 20.00 uur.

Artikel 11. Overgangsbepaling

(Vervallen)

Artikel 12. Inwerkingtreding
 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening winkeltijden gemeente Assen" en treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De "Verordening winkelsluiting Assen", vastgesteld bij besluit van 15 december 1994, wordt met ingang van 1 juni 1996 ingetrokken.

Artikelsgewijze toelichting verordening winkelteijden gemeente Assen
Artikel 1. Begripsbepalingen

Voor de omschrijving van het begrip feestdagen is aansluiting gezocht bij artikel 2 van de wet. Koninginnedag is in de wet niet meer aangemerkt als een feestdag.

Artikel 2. Overdracht van de ontheffing.

De bepaling bindt de overdracht van de ontheffing aan de toestemming van burgemeester en wethouders. Deze tussenkomst geeft ons college de gelegenheid om inzicht te krijgen in de handel en wandel van de opvolger.

Artikel 5 Zon- en feestdagenregeling

(Vervallen)

Artikel 6. (Vervallen)

(Vervallen)

Artikel 7. Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

Het artikel is gebaseerd op artikel 4 van de wet. Het stellen van voorschriften en beperkingen is mogelijk. Hierbij wordt gedacht aan de voorschriften en beperkingen zoals deze waren verwoord in de Winkelsluitingswet 1976.

 • Feestelijkheden en bijeenkomsten:ontheffingen voor feestelijkheden en bijeenkomsten kunnen alleen worden verleend indien deze een cultureel of sociaal doel hebben, waarbij de inkomsten ten gunste komen aan een van te voren vastgesteld goed doel.

 • Veilingen:onder veiling moet worden verstaan een openbare verkoping bij opbod, afslag of inschrijving.

 • Beurzen:aan een ontheffing voor het houden van beurzen worden in elk geval de volgende voorschriften verbonden:

  • -

   er moet een toegangsprijs van minimaal € 2,27 per bezoeker worden geheven;

  • -

   er moeten tenminste tien ondernemers op nationale of regionale schaal deelnemen;

  • -

   de ondernemers dienen ingeschreven te zijn in het Handelsregister;

  • -

   de beurs dient tenminste drie aaneengesloten dagen te duren.

Deze voorwaarden zijn conform die zoals die onder de werking van de Winkelsluitingswet werden gehanteerd.

Artikel 8. Verbod straatverkoop van bepaalde goederen op zon- en feestdagen.

De vrijstelling betreft het te koop aanbieden en verkopen van voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken.

Artikel 10. Toerisme.

De grondslag van het artikel is artikel 3, derde lid, onder a, van de wet.

In artikel 10 van de verordening wordt met name de openstelling van bepaalde winkels in de TT-nacht geregeld.

Dit artikel is conform voorgaande jaren.

Artikel 12. Inwerkingtreding.

De wet kent geen overgangsregeling. Voor de zon- en feestdagen in de periode juni tot en met december 1996 die op grond van de oude Winkelsluitingswet door ons zijn aangewezen, is deze overgangsregeling opge-nomen.Dat houdt in dat de reeds toegewezen zon- en feestdagen na 1 juni niet opnieuw hoeven te worden aangevraagd. Wij kunnen dan naast die reeds aangewezen zondagen nog een aantal zon- en feestdagen aanwijzen tot een maximum van 12. Voor 1996 geldt namelijk het maximum van 12 aan te wijzen zon- en feestdagen ongeacht het tijdstip waarop de Winkelsluitingswet in werking is getreden.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 2 Juli 2009

De raad voornoemd,

 

, voorzitter

 

, griffier