Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Handhavingskader exploitatie horecabedrijven

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHandhavingskader exploitatie horecabedrijven
CiteertitelHandhavingskader exploitatie horecabedrijven
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpalgemeen bestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemeen Plaatselijke Verordening gemeente Assen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-05-2010nieuwe regeling

23-03-2010

Berichten van de Brink, 12-05-2010

BB00437

Tekst van de regeling

Intitulé

Handhavingskader exploitatie horecabedrijven

 

 

Artikel 1. Harddrugs

Horecabedrijven waarbij geconstateerd wordt of een redelijk vermoeden bestaat dat harddrugs worden verhandeld of gebruikt, worden met onmiddellijke ingang gesloten voor de termijn van één jaar.

Atikel 2. Softdrugs
 • 1.

  Horecabedrijven waar softdrugs worden verhandeld of gebruikt zullen worden gesloten indien de openbare orde of veiligheid wordt aangetast, of dreigt te worden aangetast, bijvoorbeeld door criminele activiteiten zoals heling, geweldsdelicten of vuurwapenhandel.

 • 2.

  Afhankelijk van de ernst van het geval, zoals de hoeveelheid softdrugs, of eventuele directe betrokkenheid van de leidinggevende van het horecabedrijf kan sluiting plaatsvinden met onmiddellijke ingang danwel na voorafgaande waarschuwing, indien hierna geen verbetering optreedt.

 • 3.

  Na voorafgaande waarschuwing vindt sluiting plaats van in beginsel drie maanden.

 • 4.

  Indien binnen een half jaar na sluiting opnieuw een overtreding wordt geconstateerd, vindt sluiting plaats

Artikel 3. Optreden tegen overlast
 • 1.

  Tegen overlast in en rondom een horecabedrijf als in dit artikel bedoeld treedt de burgemeester als volgt op.

 • 2.

  Bij de eerste overtreding stuurt de burgemeester een waarschuwingsbrief; afhankelijk van de ernst van het geval kan sluiting plaatsvinden met onmiddellijke ingang. onmiddellijke sluiting van het horecabedrijf vindt plaats gedurende een week.

 • 3.

  Bij de tweede overtreding binnen een half jaar volgt sluiting van het bedrijf gedurende twee weken.

 • 4.

  Bij de tweede overtreding na een half jaar, maar binnen een jaar, volgt sluiting van het bedrijf gedurende een week.

 • 5.

  Bij de derde overtreding binnen een jaar volgt sluiting van het bedrijf gedurende een maand.

 • 6.

  Bij de vierde overtreding volgt intrekking van de exploitatievergunning, ofwel definitieve sluiting.

 • 7.

  Vormen van overlast waartegen de burgemeester zal optreden zijn:

  • ·

   schreeuwen van bezoekers;

  • ·

   snel wegrijdende auto's, gierende banden, slaande portieren, het hardrijden over verkeersdrempels ;

  • ·

   geluidsoverlast;

  • ·

   ruzies en vechtpartijen;

  • ·

   vernielingen;

  • ·

   urineren tegen (winkel)panden;

  • ·

   vervuiling door rommel en glasscherven;

  • ·

   parkeeroverlast;

Artikel 4. Optreden tegen overtreding sluitingsduur
 • 1.

  De toezichthouder legt geconstateerde overtredingen vast in een rapport, waarin staan vermeld: datum, tijdstip, plaats, adres, omschrijving van de overtreding en de actie die is ondernomen. Dit rapport wordt naar de burgemeester gestuurd. De burgemeester draagt er zorg voor dat het rapport zowel naar de betrokken gemeentelijke diensten, de politie als naar het horecabedrijf wordt gestuurd.

 • 2.

  Nieuwe overtredingen die binnen 15 maanden na de laatste overtreding zijn begaan, hebben bestuursrechtelijke consequenties.

 • 3.

  Bij een eerste overtreding zal het betreffende horecabedrijf een aanschrijving dwangsom zal ontvangen. De overtreder kan hierop reageren. De aankondiging behelst de mededeling dat bij volgende overtredingen de burgemeester van plan is sancties op te leggen. De vooraankondiging is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

 • 4.

  Per volgende overtreding, de tweede tot en met de vierde overtreding, van de vastgestelde sluitingsuren zal een dwangsom van € 1.134,-- worden verbeurd, tot een maximum van in totaal € 3.402,--. Tevens zal worden aangekondigd dat bij het voortduren van de overtredingen na het bereiken van het maximum dat aan dwangsommen kan worden verbeurd, de burgemeester tot sluiting van het horecabedrijf zal overgaan door het intrekken van de exploitatievergunning.

 • 5.

  Een vijfde overtreding zal tot gevolg hebben dat de burgemeester de exploitatievergunning intrekt.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Dit handhavingskader treedt in werking op de eerste dag volgende op die van bekendmaking.

Assen, 27-02-2012, De burgemeester