Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Havenreglement gemeente Assen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHavenreglement gemeente Assen
CiteertitelHavenreglement gemeente Assen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening openbaar vaarwater Assen, art. 29

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-01-2009nieuwe regeling

19-08-2008

Berichten van de Brink, 07-01-2009

19-08-2008/BB2008-00951

Tekst van de regeling

Intitulé

Havenreglement gemeente Assen

 

 

Artikel 1.

Het havenreglement is van toepassing op het gebied: Vaart, Havenkanaal, passantenhaven Marsdijk, passantenhaven Kloosterveen danwel enig ander in het beheer van de gemeente zijnd vaarwater één en ander met inbegrip van de aangrenzende oevers, kaden en openbare terreinen.

Artikel 2.

Op de bij dit reglement behorende kaart (Bijlage I) staan de gedeelten van het openbaar water aangegeven die door ons college ten behoeve van de recreatievaart zijn aangewezen als winterligplaatsen en ligplaatsen voor passanten. Op de overige binnen de gemeente gelegen gedeelten van het openbaar water is het verboden met een pleziervaartuig ligplaats in te nemen.

Artikel 3.

Vaartuigen mogen alleen worden afgemeerd op de aangegeven aanlegplaatsen.

Artikel 4.

Voertuigen mogen alleen worden geparkeerd of gestald op de als zodanig aangegeven (openbare) parkeerplaatsen.

Artikel 5.

Van een aanlegplaats mag niet langer gebruik gemaakt worden dan voor een bepaalde handeling noodzakelijk is (brugbediening, schutten, aanmelden voor een passanten- of ligplaats).

Artikel 6.
 • a.

  Van een passantenplaats in de havens van Kloosterveen en Marsdijk mag niet langer dan 14 aaneengesloten dagen gebruik gemaakt worden.

 • b.

  In de Vaart mag van een passantenplaats niet langer gebruik worden gemaakt dan 2 aaneengesloten nachten. In het Havenkanaal mag van een passantenplaats niet langer gebruik worden gemaakt dan 3 aaneengesloten nachten. Een nacht is in dit geval gedefinieerd als de periode tussen het vroegste tijdstip waarop de bruggen worden geopend op enige dag tot het laatste openingstijdstip van de bruggen op de volgende dag.

 • c.

  Binnen 3 X 24 uur na het verlaten van een passantenplaats mag niet opnieuw een passantenplaats worden ingenomen binnen het openbaar water van de gemeente Assen.

Artikel 7.
 • 1.

  Voor de passantenhavens Marsdijk en Kloosterveen kunnen voor de periode van 1 oktober tot en met 31 maart vergunningen voor een winterligplaats worden uitgegeven.

 • 2.

  Op het traject Vaart Noordzijde tussen de Witterbrug en de fietsbrug bij de Langedijk en langs de Oude Hoofdvaartsweg mogen inwoners van Assen in de periode 1 april tot en met 30 september van enig jaar per adres maximaal één klein vaartuig (roeiboot, kano, opblaasboot, allen tot een lengte van 4 meter en een breedte van 2 meter) afmeren. Voor deze vaartuigen geldt een registratieplicht. In de periode van 1 oktober tot en met 31 maart is dit verboden en dienen de vaartuigen te zijn verwijderd.

Artikel 8.

Vaartuigen moeten deugdelijk worden afgemeerd, zodat ze vrij van andere vaartuigen, steigers en palen liggen. Wordt hieraan niet voldaan, dan kan hierin worden voorzien op kosten van de betrokken eigenaar. Zonodig moet het kluifhout worden ingenomen, de boegspriet worden getopt en het anker op de boeg genomen. In de haven Kloosterveen mag alleen tussen de meerpalen worden afgemeerd in het gebied aangegeven op de kaart Bijlage I.

Artikel 9.

De havenmeester is bevoegd aan de gebruikers tijdelijk in verband met onderhoudswerkzaamheden of iets dergelijks een andere ligplaats aan te wijzen dan de oorspronkelijk aangewezen plaats. Dit geldt ook voor een gebruiker van een seizoenligplaats.

Artikel 10.

Bij geval van storm, brand of enig ander onheil wordt van een ieder die in het havengebied aanwezig is, verwacht hulp te verlenen.

Artikel 11.

De gebruiker van een aanlegplaats, ligplaats, stallingsplaats e.d. dient deze net, ordelijk en overeenkomstig de bestemming in te richten en te gebruiken.

Artikel 12.

Een passantenplaats of ligplaats is uitsluitend bestemd voor eigen gebruik; onderverhuring, ingebruikgeving aan derden of medegebruik is niet toegestaan.

Artikel 13.

Aan de gebruiker van een aangewezen passantenplaats of ligplaats kan door de havenmeester worden toegestaan een kleinere volgboot, zeilboot of zeilplank binnen de begrenzing van de aangewezen plaats onder te brengen.

Artikel 14.

De tarieven voor het gebruik van een passantenplaats of ligplaats worden jaarlijks door de gemeente Assen vastgesteld. Voor het hebben van een plaats binnen het havengebied zijn de bedragen verschuldigd zoals die door de gemeente Assen zijn vastgesteld.

Artikel 15.

Niet toegestaan is het:

 • a.

  aanbrengen van wijzigingen aan steigers, kaden e.d.;

 • b.

  dumpen van afval, olie, de inhoud van chemische toiletten of andere verontreinigingen anders dan in de daarvoor bestemde containers;

 • c.

  gebruik van onderwaterclosets;

 • d.

  op de steigers en kaden laten liggen van toebehoren als masten, rondhout, meertouwen e.d.;

 • e.

  ontsteken van open vuur;

 • f.

  vissen vanaf steigers;

 • g.

  los laten lopen van honden;

 • h.

  het betreden of verhalen van een aan derden toebehorende boot anders dan wanneer hierdoor schade aan deze boot of andere zaken (ook van derden) kan worden voorkomen;

 • i.

  "zeil maken" en/of "voeren van zeil" binnen het havengebied;

 • j.

  verstoren van de rust;

 • k.

  het is niet toegestaan voor anker te gaan in openbaar vaarwater anders dan in geval van nood.

Artikel 16.
 • 1.

  Een ieder die zich in het havengebied bevindt alsmede de gebruikers van aanleg- en ligplaatsen zijn verplicht de aanwijzingen van de havenmeester op te volgen. Bij het niet opvolgen van de instructies of het bij herhaling overtreden van het havenreglement kan ontzegging van verder gebruik van alle havenfaciliteiten volgen voor een bepaalde periode. Onder havenfaciliteiten wordt mede verstaan aanlegplaatsen.

 • 2.

  De gemeente Assen is niet aansprakelijk voor:

  • a.

   vermissing en/of beschadiging van eigendommen van gebruikers van de havens en ligplaatsen;

  • b.

   schade en gevolgschade, die ontstaat door het gebruik van de havens en ligplaatsen en door derdengebruik, anders dan voor zover hem ernstige nalatigheid te verwijten is.

 • 3.

  Eventuele schade die veroorzaakt wordt door een gebruiker van de havens en ligplaatsen, zal door de gemeente op hem worden verhaald, evenals boetes in verband met milieuverontreiniging of welke overtreding dan ook.

Artikel 17.

Daar waar dit reglement spreekt van de "havenmeester" hieronder tevens te verstaan de door of namens het college van burgemeester en wethouders aangewezen vervanger en de met het toezicht belaste ambtenaren.

Artikel 18.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet alsmede in geval van twijfel of geschil omtrent de uitleg van dit reglement beslist in eerste instantie de havenmeester of zijn vervanger.

Artikel 19.

De bedieningstijden van de bruggen in de Vaart zijn gelijk aan de tijden geldend voor de Drentse Hoofdvaart met uitzondering van de ochtend. Hier geldt een tijd van 8.30 uur in plaats van 8.00 uur. De bedieningstijden van de bruggen in het Havenkanaal zijn gelijk aan de tijden geldend in het Noord-Willemskanaal.

Artikel 20.
 • 1.

  Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als Havenreglement gemeente Assen.

 • 2.

  Deze nadere regels treden in werking op de dag na publicatie.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Assen, gehouden op 19 augustus 2008.

de voorzitter,

K.S. Heldoorn

de griffier,

Th. Vlieger