Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Beleidsregels subsidie gemeentelijke monumenten Assen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels subsidie gemeentelijke monumenten Assen
CiteertitelBeleidsregels subsidie gemeentelijke monumenten Assen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpvolkshuisvesting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Subsidieverordening gemeente Assen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200729-09-2012nieuwe regeling

16-11-2006

Berichten van de Brink, 21-12-2006

BB 01124, 16-11-2006

Tekst van de regeling

Intitulé

BELEIDSREGELS SUBSIDIE GEMEENTELIJKE MONUMENTEN ASSEN

 

 

Artikel 1. Begripsbepaling

In aanvulling op artikel 1 van hoofdstuk 1 van de Subsidieverordening gemeente Assen wordt voor toepassing van deze beleidsregels het volgende verstaan onder:

 • a.

  gemeentelijk monument:monument dat overeenkomstig de bepalingen van de Monumentenverordening gemeente Assen door burgemeester en wethouders als beschermd monument is 

  aangewezen;

 • b.

  restaureren: het treffen van voorzieningen tot opheffing van bouwtechnische gebreken, het normale onderhoud te boven gaand, noodzakelijk voor de instandhouding van de cultuurhistorische waarde van het monument;

 • c.

  eigenaar: natuurlijk persoon of rechtspersoon die het recht van eigendom of een ander zakelijk recht heeft op een beschermd monument;

 • d.

  subsidiabele kosten: kosten die naar het oordeel van B&W noodzakelijk zijn om een beschermd monument in stand te houden;

Artikel 2. Reikwijdte

Subsidie op grond van deze beleidsregels kan worden verleend indien voldaan wordt aan de voorwaarden en bepalingen zoals neergelegd in de Subsidieverordening gemeente Assen en de nadere voorwaarden en bepalingen van deze beleidsregels.

Artikel 3. Subsidiabele kosten
 • 1.

  Subsidiabel zijn de kosten van werkzaamheden, maatregelen en voorzieningen als bedoeld in de Leidraad subsidiabele restauratiekosten, opgenomen als bijlage bij deze regeling, met dien verstande dat kosten uitsluitend subsidiabel zijn voor zover de werkzaamheden:

  • -

   strekken tot instandhouding van het beschermde monument en zijn monumentale waarde;

  • -

   sober en doelmatig zijn;

  • -

   technisch noodzakelijk zijn;

  • -

   de werkzaamheden zijn gericht op maximaal behoud van aanwezige historische materialen en constructies.

 • 2.

  Kosten voor werkzaamheden die zijn gericht op het voorkomen van verval of het voorkomen van gevolgschade, zijn subsidiabel.

 • 3.

  Kosten voor werkzaamheden die zijn gericht op vervanging van materialen die hun functie niet meer kunnen vervullen, zijn subsidiabel.

 • 4.

  Kosten voor werkzaamheden die zijn gericht op reconstructie (terug restaureren) zijn niet subsidiabel, tenzij ze in uitzonderlijke gevallen naar het oordeel van burgemeester en wethouders van cultuur historisch en monumentale waarde gewenst zijn.

 • 5.

  Kosten voor het peeling systeem zijn subsidiabel, indien geen sprake is van restauratiesubsidie. Hierbij moeten alle oude verflagen van al het hout aan de buitenzijde van het gehele pand worden verwijderd en nieuwe verf in 3 lagen (gronden, voorlakken en aflakken) weer worden aangebracht.

 • 6.

  Niet subsidiabel zijn:

  • -

   kosten voor werkzaamheden die voortvloeien uit veranderen gebruik;

  • -

   kosten voor werkzaamheden die zijn gericht op comfortverbetering.

Artikel 4. Subsidieverlening en vaststelling
 • 1.

  Op grond van deze beleidsregel kunnen burgemeester en wethouders een bijdrage toekennen ter tegemoetkoming in de kosten voor zover deze noodzakelijk zijn voor de instandhouding van een beschermd gemeentelijk monument en voor zover de voorzieningen op een sobere en doelmatige wijze worden getroffen.

 • 2.

  Om voor subsidie voor restauratie in aanmerking te komen dienen de kosten van voorzieningen ten minste € 5000,-- te bedragen.

 • 3.

  De subsidie voor restauratie bedraagt maximaal 20 % van de kosten van voorzieningen, doch ten hoogste € 10.000,--.

 • 4.

  Om voor subsidie voor het peelingsysteem in aanmerking te komen dienen de kosten van voorzieningen ten minste € 15.000,-- te bedragen.

 • 5.

  De subsidie voor het peeling systeem bedraagt maximaal 25 % van de kosten van voorzieningen, doch ten hoogste € 10.000--.

 • 6.

  Bij zelfwerkzaamheden zijn alleen de materiaalkosten subsidiabel.

Artikel 5 Subsidieaanvraag
 • 1.

  Een aanvraag om subsidie wordt bij het college van burgemeester en wethouders volgens een vastgesteld formulier ingediend en gaat vergezeld van:

  • -

   een beschrijving van de technische staat waarin de gebreken van het object nauwkeurig staan vermeld (eventueel rapport Monumentenwacht); tekeningen, aangevende zowel de bestaande als de te maken toestand, de plattegronden, dwars- en langsdoorsneden, de gevels met belendingen, detailtekeningen en de plaatselijke situatie, toe te passen materialen en kleuren;

  • -

   een bestek of uitgebreide omschrijving van de werkzaamheden,;

  • -

   een gespecificeerde begroting van de kosten;

  • -

   andere in het formulier aangegeven bescheiden;

 • 2.

  De eigenaar die een aanvraag indient die niet voldoet aan het gestelde onder lid 1 van dit artikel kan door burgemeester en wethouders niet in behandeling worden genomen.

Artikel 6 Subsidievoorschriften

De subsidie wordt verleend onder de voorwaarden dat:

 • 1.

  de aanvang van het werk ten minste twee weken van tevoren wordt gemeld bij burgemeester en wethouders;

  • -

   de werkzaamheden binnen één jaar na de datum van het besluit tot verlening van de subsidie zijn voltooid en gereed gemeld;

  • -

   aan de door burgemeester en wethouders met controle belaste personen op de door die personen te bepalen tijdstippen:

   • I

    toegang wordt verleend tot het pand;

   • II

    inzage wordt verleend van de op het treffen van de voorzieningen betrekking hebbende bescheiden en tekeningen;

   • III

    de op het treffen van de voorzieningen betrekking hebbende gegevens worden verstrekt;

  • -

   het pand verzekerd is tegen brand- en stormschade, alsmede blikseminslag;

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen in het belang van het monument aanvullende voorschriften verbinden aan het verlenen van subsidie.

Artikel 7. Onderhoudsvoorwaarden

Subsidie wordt verleend en vastgesteld onder de voorwaarde dat de eigenaar het monument in goede staat zal onderhouden teneinde het behoud op langere termijn te waarborgen.

Artikel 8 Beslissing op de aanvraag
 • 1.

  Bij een beslissing tot toekenning van een bijdrage stellen burgemeester en wethouders de hoogte van die bijdrage vast; deze vaststelling is in zoverre voorlopig, dat, als na het treffen van de voorzieningen blijkt dat de werkelijke kosten lager zijn dan die welke bij de toekenning door burgemeester en wethouders zijn goedgekeurd, de toegekende bijdrage dienovereenkomstig wordt verlaagd.

 • 2.

  Aanvragen kunnen in een jaar worden gehonoreerd voor zover het totaal beschikbare budget voor dat jaar toereikend is. De raad bepaalt daartoe jaarlijks het begrotingsplafond.

 • 3.

  Honorering vindt plaats na volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

 • 4.

  Die aanvragen, die gelet op het beschikbare budget niet kunnen worden gehonoreerd, kunnen met ingang van 1 januari van het daarop volgende jaar wederom worden ingediend, als de weigering uitsluitend is gebaseerd op een onvoldoende budget.

Artikel 9. Weigeringsgronden

Burgemeester en wethouders verlenen geen subsidie indien:

 • 1.

  Met het treffen van voorzieningen het belang van de monumentenzorg niet of in onvoldoende mate wordt gediend.

 • 2.

  De kosten van de voorzieningen niet in een redelijke verhouding staan tot het te bereiken resultaat.

 • 3.

  Met het treffen van voorzieningen is begonnen voordat op de aanvraag om een bijdrage is beslist.

 • 4.

  Voor de te treffen voorzieningen een monumentenvergunning is vereist en deze niet is verleend.

 • 5.

  Wanneer door toekenning van de subsidie het gemeentelijk budget voor monumentenzorg zou worden overschreden.

Artikel 10. Gereedmelding en vaststelling subsidie
 • 1.

  Na voltooiing van de werkzaamheden, doch uiterlijk binnen 8 weken na de voltooiing, meldt de subsidie-aanvrager aan burgemeester en wethouders dat de bedoelde werkzaamheden gereed zijn.

 • 2.

  De gereedmelding is tevens de aanvraag om vaststelling van de subsidie.

 • 3.

  De gereedmelding als bedoeld in het tweede lid omvat:

  • -

   een volledig overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden en de daarop betrekking hebbende kosten inclusief een overzicht van het uitgevoerde meer- en minderwerk;

  • -

   alle rekeningen en betaalbewijzen met betrekking tot de werkzaamheden;

 • 4.

  Vaststelling van de subsidie vindt plaats nadat de getroffen voorzieningen door burgemeester en wethouders zijn gecontroleerd en akkoord bevonden.

 • 5.

  De hoogte van de uit te keren subsidie wordt berekend op basis van de werkelijke kosten.

 • 6.

  De subsidie wordt uitbetaald binnen 6 weken na vaststelling en geschiedt door overschrijving op de bij de aanvraag door de eigenaar opgegeven giro of bankrekening.

Artikel 11. Intrekken van subsidie

Als blijkt dat de subsidie ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend

dan wel een voorwaarde als bedoeld in deze verordening niet is nageleefd kunnen burgemeester en wethouders:

 • -

  een besluit tot verlening of vaststelling van subsidie geheel of gedeeltelijk intrekken en deze slechts ten dele uitbetalen;

 • -

  reeds betaalde subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen.

Artikel 12. Hardheidsclausule

Het college van burgemeester en wethouders kan in bijzondere gevallen afwijken van het

bepaalde in deze beleidsregels.

Artikel 13. Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op de eerste dag volgend op die van bekendmaking in 'Berichten van de Brink'.

Artikel 14. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als 'Beleidsregels restauratie gemeentelijke monumenten in Assen'.

Assen, 16-11-2006

 

Burgemeester  en  wethouders  van  Assen,

 

de secretaris,                            de burgemeester,