Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Uitvoeringsbesluit behorend bij Afvalstoffenverordening Assen 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit behorend bij Afvalstoffenverordening Assen 2010
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Afvalstoffenverordening Assen 2010

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201028-11-2016Onbekend

24-11-2009

Berichten van de Brink, 7 april 2011

BB-01909

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit behorend bij Afvalstoffenverordening Assen 2010.

 

 

Nieuw paragraaf

Uitvoeringsbesluit behorend bij Afvalstoffenverordening Assen 2010.

Burgemeester en wethouders van Assen;

Overwegende dat het in het belang van de doelmatige verwijdering van huishoudelijke en andere categorieën van afvalstoffen wenselijk is regels te stellen ter uitvoering van een aantal artikelen van de Afvalstoffenverordening Assen 2010;

besluiten vast te stellen de hierna volgende uitwerkingen van artikelen uit de Afvalstoffenverordening Assen 2010, tezamen genoemd Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Assen 2010.

§ 1. Inzameling van huishoudelijke afvalstoffen
Artikel 1.1 Aanwijzing inzameldienst en andere inzamelaars

(Uitwerking artikel 2)

Naast de eigen afvalinzameldienst worden de volgende inzamelaars aangewezen die zijn belast met afzonderlijk inzamelen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen:

 • -

  - Huishoudelijk verpakkingsglas (glasbakken) : Van Gansewinkel B.V.

 • -

  - Huishoudelijk textiel: Humana B.V.

Artikel 1.2 Omschrijving van de categorieën huishoudelijke afvalstoffen

(Uitwerking artikel 3)

Ter omschrijving van de categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden de definities, zoals die door het Afval Overleg Orgaan (AOO, VROM) voor alle voorkomende categorieën huishoudelijk afvalstoffen zijn opgesteld, overgenomen.

Artikel 1. 3 Aanwijzing inzamelmiddel of – voorziening

(Uitwerking artikel 4)

Als inzamelmiddelen en/of inzamelvoorzieningen, als bedoeld in artikel 9, tweede lid van de verordening, worden aangewezen:

 • a.

  grijze minicontainers voor de inzameling van huishoudelijk restafval en groene minicontainers voor de inzameling van huishoudelijk GFT-afval

 • b.

  verzamelcontainers voor de inzameling van huishoudelijk rest- en GFT-afval

 • c.

  ondergrondse containers voor de inzameling van huishoudelijk afval

 • d.

  blauw-grijze minicontainers voor de inzameling van oud papier en karton en kunststof verpakkingsafval

 • e.

  rode kca-boxen voor de inzameling van klein (huishoudelijk) chemisch afval (kca)

 • f.

  (ondergrondse) verzamelcontainers voor de inzameling van glas en textiel bij de winkelcentra en in voorkomende gevallen in de wijk

 • g.

  milieupark Het Kanaal voor alle categorieën van huishoudelijke afvalstromen

 • h.

  speciaal hiervoor bestemde zakken voor de inzameling van kunststof verpakkingsafval

§ 2. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen
Artikel 2.1 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

(Uitwerking artikel 10)

 • 1

  Het gebruik van een van gemeentewege verstrekt inzamelmiddel: minicontainers, kca-box

  • 1.

   1.De deksels van de minicontainers moeten goed gesloten zijn.

  • 2.

   Het aanbieden van minicontainers moet ordelijk geschieden door plaatsing daarvan, op een krachtens artikel 11 eerste lid van de afvalstoffenverordening vastgestelde inzameldag, op een daartoe aangewezen clusterplaats of, bij het ontbreken van een clusterplaats, op het voetpad zo dicht mogelijk bij de rijweg of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de rijweg.

  • 3.

   Indien de minicontainers met een zijlader worden geleegd dienen de minicontainers met het handvat van de rijrichting af gericht zijn (klepopening richting de rijweg) en in een enkele rij te worden geplaatst, waarbij tussen de containers een afstand van ongeveer 30 cm. in acht moet worden genomen. Tevens dienen de minicontainers niet achter obstakels, zoals geparkeerde auto’s, struiken en lantaarnpalen te worden geplaatst.

  • 4.

   De minicontainers moeten zodanig op de weg worden geplaatst dat deze: a. het voetgangersverkeer en overige verkeer niet hinderen of in de doorgang belemmeren; b. geen gevaar of schade opleveren.

  • 5.

   Het is verboden klein chemisch afval anders dan door persoonlijke afgifte aan de medewerker van de

   chemokar van de inzameldienst aan te bieden.

  • 6.

   Het is verboden klein chemisch afval onbeheerd op de weg achter te laten.

  • 7.

   Klein chemisch afval moet in de KCA-box, in de originele verpakking of in een deugdelijke verpakking

   voorzien van een opschrift met een beschrijving van de inhoud, worden aangeboden.

  • 8.

   Het gezamenlijk gewicht van de minicontainers en de inhoud daarvan, mag niet meer bedragen dan 70 kilogram.

  • 9.

   Er mag uitsluitend één grijze dan wel groene minicontainer één keer in de twee weken worden aangeboden, tenzij de gebruiker van het perceel van het college toestemming daarin heeft om een tweede grijze dan wel groene minicontainer aan te bieden.

  • 10.

   Inzamelmiddelen worden in bruikleen gegeven en mogen alleen worden aangewend ten behoeve van de inzameling van de categorie van huishoudelijke afvalstoffen, genoemd in artikel 1.3 van dit besluit.

  • 11.

   De gebruiker is verantwoordelijk voor de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen en dient de inzamelmiddelen in oorspronkelijke staat te houden.

  • 12.

   De inzamelmiddelen behoren bij het perceel, ten behoeve

   waarvan deze inzamelmiddelen zijn verstrekt, en moeten bij verhuizing van de gebruiker van dat perceel in de originele staat op het perceel worden achtergelaten.

  • 13.

   Indien een extra inzamelmiddel is verstrekt, dan moet dit inzamelmiddel, bij verhuizing van de gebruiker van

   dat perceel in originele staat worden ingeleverd.

  • 14.

   Indien een extra inzamelmiddel is verstrekt, dan moet dit inzamelmiddel in originele staat worden ingeleverd

   als niet meer wordt voldaan aan de voorwaarde waaronder deze is verstrekt.

  • 15.

   Voor het beschadigen of het verdwijnen van de inzamelmiddelen is de gebruiker aansprakelijk, tenzij de gebruiker via een aangifte bij de politie kan aantonen dat dit buiten zijn schuld is geschied.

  • 16.

   Beschadiging of verdwijning van de inzamelmiddelen dienen binnen twee weken te worden gemeld bij de inzameldienst.

  • 17.

   Bij beschadiging of verdwijning kan tegen betaling een nieuw inzamelmiddel worden verkregen tenzij een en ander buiten schuld van de gebruiker is geschied.

  • 18.

   De gebruiker dient er voor te zorgen dat het inzamelmiddel regelmatig wordt gereinigd.

  • 19.

   Het is verboden de volgende voorwerpen c.q. stoffen in de minicontainers te deponeren:

   • -

    brandende of gloeiende voorwerpen of hete vloeibare stoffen

   • -

    agressieve, giftige of explosieve stoffen

   • -

    omvangrijke en / of zware voorwerpen die schade aan de inzamelauto en/of de medewerkers van de inzameldienst kunnen veroorzaken c.q. toebrengen.

     

 • 2

  Het gebruik van een van gemeentewege verstrekt inzamelmiddel: verzamelcontainers bij gestapelde bouw en hoogbouw

  • 1.

   In de verzamelcontainer mag uitsluitend huishoudelijk afval worden aangeboden.

  • 2.

   De verzamelcontainer dient na gebruik goed te worden gesloten.

  • 3.

   Het is verboden afvalstoffen naast de verzamelcontainer te plaatsen.

  • 4.

   In ondergrondse verzamelcontainers mag uitsluitend huishoudelijk afval worden aangeboden. Hierbij wordt in

   voorkomende gevallen papier in afzonderlijke ondergrondse containers ingezameld.

  • 5.

   Gebruikers van percelen waarvoor een ondergrondse verzamelcontainer is aangewezen, hebben uitsluitend toegang tot de ondergrondse verzamelcontainer middels een toegangspas. De toegangspas wordt in bruikleen verstrekt.

  • 6.

   De gebruiker is verantwoordelijk voor de in bruikleen ontvangen toegangspas.

  • 7.

   De toegangspas behoort bij het perceel ten behoeve waarvan deze is verstrekt, en moet bij verhuizing van de gebruiker van dat perceel in de originele staat op het perceel wordenachtergelaten.

  • 8.

   Voor het beschadigen of het verdwijnen van de toegangspas is de gebruiker aansprakelijk.

  • 9.

   Beschadiging of verdwijning van de toegangspas dient binnen twee weken te worden gemeld bij deinzameldienst.

  • 10.

   Bij verdwijning kan tegen betaling een nieuwe toegangspas worden verkregen.

    

 • 3

  Verzamelcontainers voor glas- en textielafval

  • 1.

   In daartoe van gemeentewege geplaatste glasbakken mag alleen glazen verpakkingsmateriaal worden achtergelaten.

  • 2.

   Het is verboden glas op andere plaatsen (m.u.v. milieupark Het Kanaal) achter te laten dan in daartoe van gemeentewege geplaatste glasbakken.

  • 3.

   In daartoe van gemeentewege geplaatste textielbakken mag alleen textiel (en in bepaalde gevallen schoeisel) worden achtergelaten.

  • 4.

   Het is verboden textiel op andere plaatsen (m.u.v. milieupark Het Kanaal) achter te laten dan in daartoe van gemeentewege geplaatste textielbakken

 

 • 4.

  Aanbieden van huishoudelijk afval op milieupark Het Kanaal

  • 1.

   Regels over de wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen op milieupark Het Kanaal kunnen worden aangeboden zijn vastgelegd in het ‘Acceptatiereglement milieupark Het Kanaal’.

 

 • 5.

  C ategorieën huishoudelijke afvalstoffen die zonder inzamelmiddel ter inzameling kunnen worden aangeboden

  • 1.

   Categorieën huishoudelijke afvalstoffen die zonder inzamelmiddel ter inzameling kunnen worden aangeboden zijn grof huishoudelijk afval, grof tuinafval, groot wit- en bruingoed en oud papier en karton (voor zover geen blauw-grijze minicontainer is verstrekt).

  • 2.

   Het overdragen of aanbieden van deze afvalstoffen moet ordelijk geschieden door plaatsing daarvan, op de afgesproken inzameldag, op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de rijweg of op een daartoe aangewezen clusterplaats.

  • 3.

   De afvalstoffen moeten zodanig op de weg worden geplaatst dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade oplevert.

  • 4.

   Het grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en het groot wit- en bruingoed mag bij het ter inzameling  overdragen of aanbieden geen grotere afmeting hebben dan 1m3.

  • 5.

   Kleinere stukken grof huishoudelijk afval en grof tuinafval dienen zoveel mogelijk in een of meer samengedrukte en/ of samengebonden bundels te worden overgedragen of aangeboden.

  • 6.

   Stukken of bundels grof huishoudelijk afval en grof tuinafval mogen niet zwaarder zijn dan 25 kg per stuk en geen grotere inhoud hebben dan 0,5 m3.

  • 7.

   De in het eerste lid genoemde maten en het in het derde lid genoemde gewicht gelden niet voor grof huishoudelijk afval, zoals meubilair en wit- en bruingoed en grof tuinafval, zoals boomstronken, dat niet kan worden verkleind.

  • 8.

   Oud papier dient zoveel mogelijk in een of meersamengedrukte en/ of samengebonden bundels of dozen te worden overgedragen of aangeboden; de bundels mogen niet zwaarder zijn dan 15 kg

Artikel 2.2 Vaststellen dagen en tijden waarop huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden

(Uitwerking artikel 11)

huishoudelijk rest- en GFT-afval , oud papier en karton

 • 1.

  De dagen waarop huishoudelijk rest- en GFT -afval en oud papier en karton kan worden aangeboden, worden via de afvalkalender bekendgemaakt en liggen ter inzage bij de inzameldienst.

 • 2.

  De gebruiker van een minicontainer moet er voor zorgen dat de minicontainer op de vastgestelde inzameldag voor 07.30 uur wordt aangeboden en zo spoedig mogelijk na lediging door de

  inzameldienst, doch voor 19.00 uur is verwijderd.

  Milieupark Het Kanaal

 • 3.

  Huishoudelijke afvalstoffen mogen op het milieupark uitsluitend tijdens de openingstijden wordenaangeboden. De openingstijden zijn op maandag tot en met vrijdag van 07.30 tot 17.00 uur en op zaterdagen van 09.00 uur tot 13.00 uur.

  glas

 • 4.

  Het is verboden om glas achter te laten in de glascontainers tussen 21.00 uur en 07.00 uur.

  grof huishoudelijk afval, grof tuinafval, groot wit- en bruingoed, klein chemisch afval, niet volumineus wit- en bruingoed

 • 5.

  De inzameling van deze categorieën van afvalstoffen vindt plaats op afroep bij het perceel.

 • 6.

  Deze afvalstoffen mogen alleen ter inzameling worden aangeboden na telefonische afspraak met de inzameldienst.

 • 7.

  Aanbieding van deze afvalstoffen is uitsluitend toegestaan op de dag en tijd zoals overeengekomen bij de afspraak als bedoeld in het zevende lid.

 • 8.

  Klein chemisch afval dient te worden aangeboden aan de chemokar van de inzameldienst.

 • 9.

  Aan de chemokar kan ook niet-volumineus wit- en bruingoed ter inzameling worden aangeboden.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouderes d.d. 24-11-2009.