Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Reïntegratieverordening Wet werk en inkomen kunstenaars

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReïntegratieverordening Wet werk en inkomen kunstenaars
CiteertitelReïntegratieverordening Wwik
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpmaatschappelijke zorg

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wwik

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2006nieuwe regeling

05-10-2006

Berichten van de Brink, 19-10-2006

05-10-2006

Tekst van de regeling

Intitulé

Reïntegratieverordening Wet werk en inkomen kunstenaars

 

 

Artikel 1. Begrippen
 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

Wwik:

Wet werk en inkomen kunstenaars;

b.

kunstenaar:

de persoon bedoeld in artikel 1 onder e Wwik die jegens het dagelijks bestuur recht heeft op een uitkering op grond van de Wwik;

c.

echtgenoot:

de echtgenoot van de kunstenaar, waaronder begrepen de geregistreerde partner bedoeld in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a van de Wwik;

d.

gemengde beroepspraktijk:

beroepspraktijk waarin inkomsten worden verworven uit scheppende, uitvoerende of toegepaste kunst naast inkomsten uit arbeid, beroep of bedrijf van andere aard;

e.

ISD:

Intergemeentelijke Sociale Dienst;

f.

dagelijks bestuur:

het dagelijks bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Assen.

 • 2.

  Tenzij anders is bepaald, worden begrippen in deze verordening gebruikt in dezelfde betekenis als in de Wwik.

Artikel 2. Doelgroep
 • 1.

  De doelgroep van deze verordening is de persoon jonger dan 65 jaar:

  • a.

   die jegens het dagelijks bestuur recht heeft op een uitkering op grond van de Wwik of

  • b.

   die echtgenoot is van de onder a bedoelde persoon.

 • 2.

  Tot de doelgroep van deze verordening behoort gedurende maximaal 12 maanden nadat door het dagelijks bestuur een aanbod voor een voorziening als bedoeld in artikel 3, eerste lid, is gedaan, tevens de persoon, bedoeld in het eerste lid, van wie de uitkering anders dan op grond van artikel 19, eerste of tweede lid, van de Wwik, is beëindigd.

Artikel 3. Taak ISD
 • 1.

  Het dagelijks bestuur kan, op verzoek van de aanvrager voorzieningen, waaronder scholing, aanbieden aan personen behorende tot de doelgroep of op andere wijze ondersteuning aanbieden, gericht op het bevorderen van de arbeidsinschakeling of het wegnemen van belemmeringen voor de arbeidsinschakeling in het kader van het opbouwen van een gemengde beroepspraktijk waarmee de kunstenaar in zijn levensonderhoud kan voorzien.

 • 2.

  De aangeboden voorziening wordt vastgelegd in een overeenkomst die door het dagelijks bestuur en de aanvrager worden ondertekend.

Artikel 4. Afweging
 • 1.

  Bij de afweging welke voorziening het meest geschikt is voor de persoon uit de doelgroep, worden de mogelijkheden en belemmeringen van de persoon en het belang van de ISD tegen elkaar afgewogen.

 • 2.

  Als een persoon uit de doelgroep direct bemiddelbaar is voor arbeidsinschakeling, kan het dagelijks bestuur besluiten dat de kunstenaar geen recht heeft op ondersteuning of een voorziening.

Artikel 5. Plichten deelnemen

Onverminderd andere verplichtingen ingevolge de Wwik geldt voor een persoon uit de doelgroep die deelneemt aan of deelgenomen heeft aan een voorziening de verplichting:

 • a.

  van de aangeboden voorziening gebruik te maken;

 • b.

  alle inlichtingen te verstrekken over de voortgang van de voorziening en over wijzigingen in zijn persoonlijke situatie die van belang kunnen zijn voor de beoordeling van de aanspraak op ondersteuning en de noodzaak tot voortzetting van een voorziening;

 • c.

  medewerking te verlenen aan een onderzoek naar de voortgang en/of de passendheid van de voorziening;

 • d.

  naar vermogen mee te werken aan de aangeboden voorziening of ondersteuning;

 • e.

  na te laten alles wat de realisatie van het doel van de voorziening belemmert.

Artikel 6. Besluit
 • 1.

  Het dagelijks bestuur neemt op een verzoek om een voorziening binnen acht weken een beslissing met inachtneming van de Wwik en deze verordening.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur informeert de kunstenaar over de voor hem geldende rechten en verplichtingen, die voortvloeien uit de Wwik en deze verordening.

Artikel 7. Voorschriften

Het dagelijks bestuur kan aan het aanbieden van de voorziening de voorwaarde verbinden dat de kunstenaar verplicht is tot het voldoen van een waarborgsom of mee te werken aan een geldlening in het geval de kunstenaar of diens echtgenoot, indien de voorziening betrekking heeft op de echtgenoot, naar het oordeel van het dagelijks bestuur zonder gegronde reden onvoldoende aan een voorziening of ondersteuning meewerkt.

Artikel 8. Beëindiging

Het dagelijks bestuur kan het recht op de voorziening of ondersteuning beëindigen:

 • a.

  indien een persoon uit de doelgroep die deelneemt aan een voorziening zijn verplichtingen, bedoeld in artikel 5, niet nakomt;

 • b.

  indien een persoon die deelneemt aan een voorziening niet meer tot de doelgroep, bedoeld in artikel 2, behoort;

 • c.

  indien een voorziening naar het oordeel van het dagelijks bestuur niet langer nodig is.

Artikel 9. Niet voldaan aan verplichtingen
 • 1.

  Indien de belanghebbende, naar het oordeel van het dagelijks bestuur, is tekortgeschoten in de verplichtingen zoals genoemd in artikel 5 lid 1 van deze verordening worden de kosten van het traject op belanghebbende gevorderd.

 • 2.

  Indien de situatie als bedoeld in lid 1 zich heeft voorgedaan wordt belanghebbende pas na een periode van 12 maanden opnieuw een voorziening ingevolge deze verordening aangeboden.

Artikel 10. Onvoorziene omstandigheden

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het dagelijks bestuur.

Artikel 11. Slotbepalingen
 • 1.

  Deze verordening wordt aangehaald als "Reïntegratieverordening Wwik".

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2006.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 5 oktober 2006

 

De raad voornoemd,

, voorzitter

, griffier