Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Verordening op het educatief beraad

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op het educatief beraad
CiteertitelVerordening op het educatief beraad
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Rijksregeling basiseducatie voor volwassenen
 2. Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-01-199401-01-2010nieuwe regeling

16-12-1993

Berichten van de Brink, 06-01-1994

16-12-1993

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op het educatief beraad

 

 

SAMENSTELLING.

ARTIKEL 1.

 • 1.

  Er is een educatief beraad (het beraad).

 • 2.

  De samenstelling van het beraad is opgebouwd met personen uit de kring van:

  • -

   de Molukse gemeenschap;

  • -

   de Turkse gemeenschap;

  • -

   de Marokkaanse gemeenschap;

  • -

   Tamil - Union;

  • -

   de Surinaamse en Antilliaanse gemeenschap;

  • -

   de vrouwenorganisaties;

  • -

   de projecten voor mensen zonder betaald werk (SPOOR);

  • -

   het sociaal cultureel werk Assen + Rolde;

  • -

   het emancipatorisch vrouwenwerk;

  • -

   de beroepseducatie;

  • -

   de openbare bibliotheek;

  • -

   het dag- en avondonderwijs;

  • -

   de instelling voor basiseducatie;

  • -

   het maatschappelijk werk.

Elk van de hierbovengenoemde groepen wijst één vertegenwoordiger aan.

3. De gemeenten Assen en Rolde hebben ieder één lid in het beraad.

Het betreft een door de beide colleges van burgemeester en wethouders aan te wijzen ambtenaar.

DE VOORZITTER.

ARTIKEL 2.

Het beraad kiest uit zijn midden een voorzitter.

HET SECRETARIAAT.

ARTIKEL 3.

De secretariaatswerkzaamheden worden vervuld door een door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen ambtenaar.

TAKEN.

ARTIKEL 4.

 • 1.

  Het educatief beraad bereidt jaarlijks voor 15 juli voorafgaand aan het jaar waarop het programma betrekking heeft, ten behoeve van het college van burgemeester en wethouders van Assen, een ontwerp-programma voor basiseducatie voor, waarin wordt aangegeven in welke mate en op welke wijze in de behoefte aan basiseducatie zal worden voorzien, in het jaar waarop het programma betrekking heeft.

 • 2.

  Het ontwerp-programma bevat een met redenen omklede opgave van activiteiten, die in het jaar waarop het programma betrekking heeft, voor bekostiging in aanmerking moeten komen.

 • 3.

  In het ontwerp-programma wordt aangegeven welke instelling(en) verantwoordelijk is (zijn) voor de uitvoering van de activiteiten en op welke wijze het budget wordt aangewend.

 • 4.

  Het ontwerp-programma is afgestemd op de behoefte aan basiseducatie van de diverse in aanmerking komende doelgroepen en geeft aan welke toegankelijkheidsbevorderende activiteiten zijn voorzien in het kader van activering, werving en toeleiding.

 • 5.

  In het ontwerp-programma wordt aangegeven op welke wijze de samenhang tussen de verschillende onderdelen van de basiseducatie wordt gewaarborgd.

 • 6.

  Het ontwerp-programma geeft eveneens inzicht in de behoefte aan ondersteuning.

 • 7.

  Het ontwerp-programma is mede gebaseerd op een verslag, waarin uitvoering van het programma in het voorafgaande jaar is getoetst aan de oogmerken van dat programma.

VERGADERINGEN.

ARTIKEL 5.

 • 1.

  Het beraad vergadert tenminste vier keer per jaar en voorts zo dikwijls als door de voorzitter nodig wordt geoordeeld of door tenminste drie leden schriftelijk met opgave van redenen aan de voorzitter wordt gevraagd.

 • 2.

  De vergaderingen worden belegd door de voorzitter die zorgt dat ieder lid, spoedeisende gevallen uitgezonderd, tenminste één week vóór het houden van de vergadering onder vermelding van zoveel mogelijk van de zaken waarvoor de vergadering is belegd, schriftelijk wordt opgeroepen.

 • 3.

  De vergaderingen van het beraad zijn openbaar.

 • 4.

  De voorzitter draagt er zorg voor, dat tegelijk met de oproeping dag en uur van de vergadering ter openbare kennis wordt gebracht.

BESLUITVORMING.

ARTIKEL 6.

 • 1.

  Het beraad besluit bij meerderheid van stemmen.

 • 2.

  Voor het overige is op de besluitvorming de gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

INWERKINGTREDING.

ARTIKEL 7.

Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na bekendmaking.