Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Beleidsregels voortgezet algemeen volwassenenonderwijs VAVO

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels voortgezet algemeen volwassenenonderwijs VAVO
CiteertitelToelatingsreglement VAVO
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet educatie en beroepsonderwijs

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-10-2005nieuwe regeling

06-10-2005

Berichten van de Brink, 27-10-2005

BB- 55184

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels voortgezet algemeen volwassenenonderwijs VAVO

 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  VAVO : Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs;

 • b.
 • c.

  gemeenten : Samenwerkingsverband Noord- en Midden-Drenthe, waartoe behoren de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Midden-Drenthe, bekostigers van het VAVO;

 • d.

  RMC : Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voor voortijdige schoolverla- ters;

 • e.

  Aanvrager : de indiener van de schriftelijke aanvraag tot deelname aan het VAVO. Dit zijn de potentiële deelnemers van 18 tot 23 jaar en bij 16- en17- jarigen de ouders en/of verzorgers;

 • f.

  ROC Drenthe College : de uitvoerende instantie van VAVO;

 • g.

  VO/MBO : zijn informatieplichtig naar de ingeschreven leerlingen;

 • h.

  leerplichtambtenaar : beoordeelt onafhankelijk t.a.v. het verstrekken van dispensatie voor 16- en 17-jarigen.

Artikel 2. Doelen.
 • a.

  Het samenwerkingsverband heeft als doel "doorstroom naar het HBO" vastgesteld.

 • b.

  Het samenwerkingsverband koopt individuele trajecten in, waarbij het profiel is afgestemd op de HBO-opleiding waar de cursist naar door wil stromen.

 • c.

  Het VAVO-traject dient in één jaar te worden afgerond.

Artikel 3. Toelatingscriteria VAVO
 • 1.

  Het VAVO staat, met inachtneming van het in dit artikel gestelde, open voor deelnemers die de, door de WEB gestelde, minimale leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

 • 2.

  Deelnemers onder de 18 jaar hebben dispensatie nodig voor het volgen van volwassenenonderwijs.

 • 3.

  Voor lid 2 is 15 oktober van het kalenderjaar van inschrijving de peildatum.

 • 4.

  Potentiële deelnemers worden, ongeacht gevolgd voortraject (voortgezet onderwijs, MBO) getoetst en toegelaten aan de hand van de volgende criteria:

  • a.

   de leeftijd van de deelnemer: niet jonger dan 16 en niet ouder dan 22 jaar;

  • b.

   de deelnemer is gezakt voor havo-5 en herkansen is niet-mogelijk/wenselijk;

  • c.

   de deelnemer is voor de tweede keer gedoubleerd in havo-4 en heeft daardoor teveel leerjaren verbruikt;

  • d.

   er is sprake van een dermate sociale/emotionele problematiek dat voortzetting van de opleiding gewenst is binnen het VAVO. Het advies van een onafhankelijke deskundige is hierbij noodzakelijk;

  • e.

   de deelnemer moet gemotiveerd zijn. Deze motivatie moet blijken uit een schriftelijke verklaring van hemzelf (bij leerplichtigen mede ondertekend door de ouders/verzorgers) en de laatst bezochte school.

  • f.

   in alle niet voorziene gevallen besluit het college van de gemeente Assen.

 • 5.

  Deelname aan het VAVO, gefinancierd vanuit de WEB-middelen, kan plaatsvinden als een potentiële deelnemer:

  • a.

   voldoet aan de in de leden 4 a. en e. genoemde criteria en daarnaast;

  • b.

   voldoet aan minimaal 1 van de in de leden 4 b. c. en d. genoemde criteria.

Artikel 4. Aanvraag.
 • 1.

  De aanvrager dient voor de aanvraag tot deelname aan het VAVO een schriftelijke verklaring van hemzelf, bij leerplichtigen mede ondertekend door de ouders/verzorgers en de laatst bezochte school op te sturen naar het ROC Drenthe College.

 • 2.

  Na ontvangst van de vereiste informatie wordt een ontvangstbevestiging verzonden aan de aanvrager.

Artikel 5. Toetsing.

De in artikel 3, lid 4 onder a tot en met d genoemde toelatingscriteria worden getoetst door een adviescommissie.

Artikel 6. Adviescommissie.

De adviescommissie bestaat uit de trajectbegeleider van het RMC en de leerplichtambtenaar van de woongemeente.

De adviescommissie benoemt uit haar midden een secretaris.

Artikel 7. Procedure toetsing en besluitvorming.
 • 1.

  Het ROC nodigt de potentiële deelnemer uit voor een quickscan. Dit leidt tot een advies voor doorstroming naar VAVO, MBO of regulier VO, doorverwijzing naar hulpverlening of voor verder onderzoek.

 • 2.

  Het ROC bericht de adviescommissie en de potentiële deelnemer binnen 10 dagen over de uitkomsten van de quickscan.

 • 3.

  De potentiële deelnemer wordt vervolgens besproken in de adviescommissie.

 • 4.

  In geval van twijfel wordt de potentiële deelnemer en bij leerplichtigen ook de ouders/verzorgers door de adviescommissie uitgenodigd voor een gesprek.

 • 5.

  De adviescommissie stelt vervolgens het college van de gemeente, waarin de kandidaat woonachtig is, op de hoogte van de uitkomsten.

 • 6.

  Op basis van de uitkomsten van de schriftelijke informatie dan wel de gesprekken neemt het college van de gemeente, waarin de aanvrager woont, een voorlopig besluit tot bekostiging. Daarover bericht de adviescommissie het ROC.

 • 7.

  Daarop besluit het college van de gemeente, waarin de kandidaat woonachtig is, over het al dan niet bekostigen van het traject voor de duur van één jaar. Wanneer het hierbij gaat om leerplichtigen neemt de leerplichtambtenaar een besluit over het al dan niet toekennen van leeftijdsdispensatie. Als het advies wijst naar verder onderzoek zal het RMC besluiten over de bijdrage aan de kosten van dat onderzoek. Over dit besluit bericht het college van de betrokken gemeente zowel de deelnemer als het ROC.

 • 8.

  Het ROC stelt een traject van 1 jaar op, rekening houdend met de gekozen vervolgopleiding in het HBO. Zowel de deelnemer als gemeente, de trajectbegeleider en eventueel de leerplichtambtenaar ontvangen schriftelijk de inhoud van het traject.

 • 9.

  De trajectbegeleider RMC heeft regelmatig voortgangsgesprekken met het ROC. Het ROC informeert de gemeenten over de voortgang door middel van kwartaalrapportages en een eindrapportage.

Artikel 8. Bezwaarmogelijkheden.

Tegen een besluit bestaat de mogelijkheid tot bezwaar bij de commissie voor bezwaar en beroepschriften van de woongemeente.

Artikel 9. Adres.

De adviescommissie wordt ondergebracht bij het RMC Noord- en Midden-Drenthe en is schriftelijk bereikbaar op het volgende postadres:

gemeente Assen,

t.a.v. RMC - Adviescommissie VAVO

Postbus 136

9400 AC Assen

Artikel 10. Overige bepalingen.
 • 1.

  In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bevoegd gezag van de woongemeente.

 • 2.

  Dit reglement kan worden aangehaald als "toelatingsreglement VAVO".

Artikel 11. Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking, nadat deze in de plaatselijke media zijn gepubliceerd.

Assen, 06-10-2005 

Burgemeester  en  wethouders  van  Assen,

de secretaris,                           

de burgemeester,