Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen
CiteertitelVerordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk Assen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200510-02-2012nieuwe regeling

09-12-2004

Berichten van de Brink, 11-08-2005

09-12-2004

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen

 

 

Artikel 1.

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

peuterspeelzaalwerk:

het bieden van speelgelegenheid aan kinderen van twee tot vier jaar gedurende een of meer dagdelen per week van maximaal 3,5 uur met als doel de ontwikkeling van deze kinderen te bevorderen en hen samen te laten spelen;

b.

peuterspeelzaal:

een voorziening waar peuterspeelzaalwerk plaatsvindt;

c.

houder:

degene die een peuterspeelzaal exploiteert;

d.

beroepskracht:

degene die in een peuterspeelzaal werkzaamheden verricht die zijn opgenomen in de voor het peuterspeelzaalwerk geldende CAO en die beschikt over voor deze werkzaamheden passende beroepskwalificaties

e.

begleider:

degene die anders dan als beroepskracht is belast met de begeleiding van kinderen bij een peuterspeelzaal.

HOOFDSTUK 2. MELDINGSPLICHT.

Melding in exploitatie nemen van een peuterspeelzaal.

Artikel 2.
 • 1.

  Degene die voornemens is een peuterspeelzaal in exploitatie te nemen binnen de gemeente doet daarvan melding aan het college.

 • 2.

  De melding vindt plaats met behulp van een door het college vastgesteld en beschikbaar gesteld formulier.

Ambitieniveau van het peuterspeelzaalwerk.

Artikel 3.

De houder geeft in de melding aan het college aan voor welk ambitieniveau van het peuterspeelzaalwerk hij kiest, waarbij de volgende ambitieniveaus worden onderscheiden:

 • a.

  ambitieniveau 0: "spelen en ontmoeten";

 • b.

  ambitieniveau 1: "spelen, ontmoeten, ontwikkelen en signaleren";

 • c.

  ambitieniveau 2: "spelen, ontmoeten, ontwikkelen, signaleren en ondersteunen".

Termijn van in exploitatie nemen van een peuterspeelzaal.

Artikel 4.

 • 1.

  Een peuterspeelzaal wordt niet in exploitatie genomen binnen acht weken na het tijdstip van de melding.

 • 2.

  Indien uit het onderzoek van de toezichthouder, bedoeld in artikel 17, eerste lid, eerder is gebleken dat de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de bepalingen in hoofdstuk 3 van deze verordening, kan de exploitatie vanaf dat moment plaatsvinden.

Verbod op het in exploitatie nemen van een peuterspeelzaal.

 

Artikel 5.

Het is verboden een peuterspeelzaal in exploitatie te nemen indien uit het onderzoek van de toezichthouder, bedoeld in artikel 17, eerste lid, blijkt dat niet aan de eisen van de verordening wordt voldaan.

Register.

 

Artikel 6.

 • 1.

  Het college houdt een register bij van gemelde peuterspeelzalen. In dit register worden na een melding onmiddellijk de gegevens opgenomen die ingevolge artikel 2, tweede lid, en artikel 3 zijn verstrekt.

 • 2.

  Het college deelt de houder schriftelijk mee dat opneming van de peuterspeelzaal in het register heeft plaatsgevonden.

 • 3.

  Het register ligt op het gemeentehuis kosteloos voor eenieder ter inzage.

Wijzigingen van gegevens.

 

Artikel 7.
 • 1.

  De houder doet van wijzigingen in de gegevens die bij de melding zijn verstrekt, onmiddellijk mededeling aan het college.

 • 2.

  Het college deelt de houder schriftelijk mee dat de wijzigingen in het register zijn aangetekend.

HOOFDSTUK 3. DE KWALITEITSEISEN.

Algemene kwaliteitseisen.

 

Artikel 8.
 • 1.

  De houder van een peuterspeelzaal biedt peuterspeelzaalwerk aan dat bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving.

 • 2.

  De houder organiseert het peuterspeelzaalwerk op zodanige wijze, voorziet de peuterspeelzaal zowel kwalitatief als kwantitatief zodanig van personeel en materieel, draagt zorg voor een zodanige verantwoordelijkheidstoedeling en voert een zodanig pedagogisch beleid, dat een en ander leidt of moet leiden tot verantwoord peuterspeelzaalwerk.

Eisen ten aanzien van veiligheid en gezondheid.

Artikel 9.

De houder voert een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en de gezondheid van de op te vangen kinderen in elk door hem geëxploiteerde peuterspeelzaal zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder legt, voor zover hierin niet wordt voorzien bij of krachtens andere wet- en regelgeving, in een risico-inventarisatie schriftelijk vast welke risico's de opvang van kinderen met zich meebrengt.

Oppervlakte speelruimte.

Artikel 10.

 • 1.

  Voor ieder kind is minimaal 3,5 m2 bruto-oppervlakte aan binnenspeelruimte beschikbaar.

 • 2.

  Voor ieder kind is buitenspeelruimte beschikbaar, waarvan de bruto-oppervlakte minimaal 3 m2 per kind bedraagt en die voor kinderen bereikbaar is.

Groepen en groepsgrootte.

Artikel 11.

 • 1.

  De opvang van kinderen vindt plaats in vaste groepen in passend ingerichte vaste afzonderlijke ruimtes.

 • 2.

  In een groep zijn ten hoogste vijftien kinderen gelijktijdig aanwezig.

 • 3.

  In afwijking van het tweede lid kan op een groep een 16e kind worden geplaatst als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • a.

  er aantoonbaar sprake is van een periode van maximaal 2 maanden en

 • b.

  de peuterspeelzaal kan aantonen dat binnen twee maanden een ander kind de groep verlaat.

Aantal beroepskrachten of begeleiders per groep.

 

Artikel 12.
 • 1.

  Het aantal beroepskrachten of begeleiders per groep is afhankelijk van het door de houder gekozen ambitieniveau.

 • 2.

  Indien de houder heeft gekozen voor ambitieniveau 0: "spelen en ontmoeten" zijn er in elke groep tenminste twee begeleiders aanwezig en er is één beroepskracht voor tenminste 50% van de openingsuren aanwezig in de peuterspeelzaal.

 • 3.

  Indien de houder heeft gekozen voor ambitieniveau 1: "spelen, ontmoeten, ontwikkelen en signaleren" zijn er in elke groep tenminste één beroepskracht en één begeleider aanwezig.

 • 4.

  Indien de houder heeft gekozen voor ambitieniveau 2: "spelen, ontmoeten, ontwikkelen, signaleren en ondersteunen" zijn er in elke groep tenminste twee beroepskrachten aanwezig.

Overeenkomst tussen houder en ouder.

Artikel 13.

Opvang in een peuterspeelzaal geschiedt op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen de houder en een ouder.

Informatieplicht aan de ouders.

Artikel 14.

De houder van een peuterspeelzaal informeert de ouder voorafgaand aan het aangaan van deze overeenkomst in ieder geval over:

 • 1.

  de plaatsingsprocedure en leveringsvoorwaarden;

 • 2.

  het gekozen ambitieniveau als bedoeld in artikel 3;

 • 3.

  het te voeren beleid, waaronder het beleid inzake veiligheid en gezondheid, alsmede het pedagogisch beleid waarin vanuit de visie op de ontwikkeling van kinderen de visie op de omgang met kinderen is beschreven;

 • 4.

  de wijze en frequentie van informatie-uitwisseling na plaatsing van het kind bij de peuterspeelzaal.

Verklaring omtrent het gedrag.

Artikel 15.

 • 1.

  Personen die als beroepskracht of begeleider werkzaam zijn bij een peuterspeelzaal zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag, afgegeven volgens de Wet justitiële gegevens.

 • 2.

  Deze verklaring wordt aan de houder overlegt voordat een persoon zijn werkzaamheden aanvangt. De verklaring is op het moment dat zij wordt overgelegd niet ouder dan twee maanden.

 • 3.

  Indien de houder of de toezichthouder redelijkerwijs vermoedt dat een persoon niet langer voldoet aan de eisen voor het afgeven van een verklaring omtrent het gedrag, verlangt de houder dat die persoon opnieuw een verklaring omtrent het gedrag overlegt die niet ouder is dan twee maanden. De desbetreffende persoon overlegt de verklaring binnen een door de houder vast te stellen termijn.

HOOFDSTUK 4. HET GEMEENTELIJK TOEZICHT.
Aanwijzing van toezichthouders.

Artikel 16.

Het college wijst toezichthouders aan.

Onderzoek door de toezichthouder.

Artikel 17.

 • 1.

  De toezichthouder onderzoekt na een melding als bedoeld in artikel 2, eerste lid, binnen 8 weken of de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de voorschriften in hoofdstuk 3 van deze verordening.

 • 2.

  Onverminderd het eerste lid onderzoekt de toezichthouder periodiek of de exploitatie van elke peuterspeelzaal plaatsvindt in overeenstemming met de voorschriften in hoofdstuk 3 van deze verordening.

 • 3.

  Naast het onderzoek bedoeld in het eerste en tweede lid kan de toezichthouder incidenteel onderzoek verrichten naar de naleving door een houder van de voorschriften in hoofdstuk 3 van deze verordening.

Het INSPECTIERAPPORT.

Artikel 18.

 • 1.

  De toezichthouder legt zijn oordeel naar aanleiding van een onderzoek bij een peuterspeelzaal vast in een inspectierapport.

 • 2.

  Indien de toezichthouder oordeelt dat door de houder de voorschriften van deze verordening niet zijn of zullen worden nageleefd, vermeldt hij dat in het rapport.

 • 3.

  Alvorens het rapport vast te stellen, stelt het college de houder in de gelegenheid van het ontwerprapport kennis te nemen en daarover zijn zienswijze kenbaar te maken. De toezichthouder vermeldt de zienswijze van de houder in een bijlage bij het rapport.

 • 4.

  De toezichthouder zendt het inspectierapport onverwijld aan de houder, die een afschrift daarvan zo spoedig mogelijk ter inzage legt op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats.

 • 5.

  De toezichthouder maakt het inspectierapport uiterlijk drie weken na de vaststelling daarvan openbaar.

Aanwijzing en bevel.

Artikel 19.

 • 1.

  Het college kan de houder een schriftelijke aanwijzing geven indien op basis van het inspectierapport blijkt dat deze de voorschriften in deze verordening niet of in onvoldoende mate naleeft.

 • 2.

  In de aanwijzing geeft het college met redenen omkleed aan op welke punten de voorschriften niet of in onvoldoende mate worden nageleefd, alsmede de in verband daarmee te nemen maatregelen.

 • 3.

  Indien de toezichthouder oordeelt dat de kwaliteit van de opvang bij een peuterspeelzaal zodanig tekortschiet dat het nemen van maatregelen redelijkerwijs geen uitstel kan lijden, kan de toezichthouder een schriftelijk bevel geven. Het bevel heeft een geldigheidsduur van zeven dagen, die door het college kan worden verlengd.

 • 4.

  De houder neemt de maatregelen binnen de bij de aanwijzing onderscheidenlijk het bevel gestelde termijn.

Strafbepaling.

Artikel 20.

Overtreding van de artikelen 2, eerste lid, en de artikelen in hoofdstuk 3 van deze verordeningen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie.

HOOFDSTUK 5. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.
Overgangsbepaling.

Artikel 21.

 • 1.

  Het college neemt in het register de peuterspeelzalen op die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening over een vergunning op grond van de Verordening kinderopvang 1999 beschikken.

 • 2.

  Een houder van een peuterspeelzaal als bedoeld in het eerste lid verstrekt desgevraagd aan het college alle gegevens die nodig zijn voor het register.

 • 3.

  Beroepskrachten en begeleiders die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening werkzaam zijn bij een peuterspeelzaal, leggen aan de houder binnen twee maanden na de inwerkingtreding een verklaring omtrent het gedrag over.

Inwerkingtreding.

 

Artikel 22.

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

Citeertitel.

Artikel 23.

De verordening wordt aangehaald als: "Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk Assen".