Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Beleidsregels handhaving subsidiebeleid gemeente Assen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels handhaving subsidiebeleid gemeente Assen
CiteertitelBeleidsregels handhaving subsidiebeleid gemeente Assen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Subsidieverordening gemeente Assen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-02-200425-09-2012nieuwe regeling

03-02-2004

Berichten van de Brink, 18-02-2004

03-02-2004, BB/48876

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels handhaving subsidiebeleid gemeente Assen

 

 

Artikel 1. De subsidieverlening.
 • 1.

  Een subsidieaanvraag die niet volledig is of niet correct is ondertekend, wordt niet in behandeling genomen.

 • 2.

  De aanvrager wordt van de gebreken op de hoogte gesteld en krijgt de gelegenheid ze binnen 3 weken te herstellen.

 • 3.

  Een te laat ingediende subsidieaanvraag wordt afgewezen.

 • 4.

  Als de gebreken uit lid 1 worden hersteld, dan kan dit vertraging in de behandeling en in de bevoorschotting tot gevolg hebben. Deze gevolgen zijn voor rekening en risico van de aanvrager.

Artikel 2. Opschorting of achterwege laten van de bevoorschotting.
 • 1.

  Bevoorschotting vindt niet plaats als de aanvraag om subsidie is ontvangen, onvolledig, in- correct, of niet is ondertekend.

 • 2.

  Bevoorschotting wordt verminderd of opgeschort, als een ernstig vermoeden bestaat dat:

  • -

   de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet of onvoldoende worden gerealiseerd;

  • -

   de subsidieontvanger niet voldoet aan de plichten die voortvloeien uit de toepasselijke wet- en regelgeving of de verleningsbeschikking.

Artikel 3. De subsidievaststelling.
 • 1.

  Als een subsidieontvanger na afloop van het subsidiejaar of de gesubsidieerde activiteit binnen de termijn van 13 weken, of de in de verleningsbeschikking genoemde termijn, de voorgeschreven verantwoordingsinformatie niet of onvolledig indient, krijgt hij schriftelijk de gelegenheid binnen 6 weken alsnog aan deze verplichtingen te voldoen.

 • 2.

  Als de subsidieontvanger na het verstrijken van deze nadere termijn, nog steeds in gebreke is, wordt de subsidie definitief vastgesteld aan de hand van de bij het college bekende gegevens. De subsidie zal standaard 10% lager worden vastgesteld dan waarvoor subsidie is verleend, onverlet de bevoegdheid van het college om naar aanleiding van de bij het college bekende gegevens de subsidie lager vast te stellen. In de regel zal het aldus vastgestelde definitieve subsidiebedrag lager zijn dan het bij de subsidieverlening genoemde bedrag. Vaststelling op nihil behoort tot de mogelijkheden. Er volgt zo spoedig mogelijk terugvordering dan wel verrekening van de teveel betaalde voorschotten.

 • 3.

  De uitkomst van een eventueel ingesteld bezwaar of beroep daargelaten, zal geen herziening van de vastgestelde subsidie plaatsvinden als de betrokken subsidieontvanger alsnog aan zijn verplichtingen voldoet.

 • 4.

  Het niet alsnog indienen van de voorgeschreven verantwoordingsinformatie zal betrokken worden bij de beoordeling van nieuwe subsidieaanvragen van de desbetreffende subsidieontvanger en kan leiden tot wijziging of intrekking van de lopende subsidie en tot vermindering of opschorting van bevoorschotting op die subsidies, verleend aan dezelfde subsidieontvanger of tot weigering subsidie te verlenen op grond van een nieuwe aanvraag.

Aartikel 4. Inwerkingtreding.

Deze beleidsregels treden in werking de eerste dag volgend op die van bekendmaking.

Artikel 5. Citeertitel.

Deze beleidsregels worden aangehaald als: "Beleidsregels handhaving subsidiebeleid gemeente Assen".

Assen, 03-02-2004

 

Burgemeester  en  wethouders  van  Assen,

 de secretaris,                            de burgemeester,