Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Financiering huisvesting

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingFinanciering huisvesting
CiteertitelFinanciering huisvesting
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-1998Onbekend

01-01-1998

Berichten van de Brink,

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Financiering huisvesting

 

 

Artikel 1.

Aan de door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen ambtenaren in vaste dienst van de gemeente Assen, onder verband van eerste danwel tweede hypotheek, geldleningen te verstrekken, waarvan het bedrag en de voorwaarden, met inachtneming van de volgende bepalingen, door het college van burgemeester en wethouders wordt vastgesteld.

Artikel 2.

In het geval de geldlening onder verband van eerste hypotheek zal worden verleend, zal deze ten hoogste bedragen:

 • a

  voor de bouw van een woning:van het bedrag der stichtingskosten, vermeerderd met de op de aankoop vallende kosten en verminderd met een eventueel van overheidswege te ontvangen bijdrage;

 • b

  voor de aankoop van een bestaande woning: van de van gemeentewege getaxeerde waarde van die woning, vermeerderd met de op de aankoop en de hypotheekverlening vallende kosten en verminderd met een eventueel van overheidswege te ontvangen bijdrage;

 • c

  voor de verbouw, verbetering of uitbreiding van een reeds in eigendom verworven woning: van de kosten van verbouw, verbetering of uitbreiding;

 • d

  voor de reeds in bezit verworven woning: na aflossing van het schuldrestant van de aanvankelijk bij derden gesloten hypothecaire geldlening, 95% van de van gemeentewege getaxeerde waarde van die woning.

Artikel 3.

In het geval de geldlening onder verband van tweede hypotheek zal worden verleend, zal deze, tezamen met de geldlening onder verband van eerste hypotheek, ten hoogste de in artikel 2 genoemde maxima bedragen.

Artikel 4.

In een bijzonder geval, ter beoordeling van het college van burgemeester en wethouders, kan een geldlening tot 100% worden verstrekt.

Artikel 5.

De lening zal worden verstrekt tegen de algemeen geldende hypotheekrente, evenwel met dien verstande, dat geen hogere rente wordt bedongen dan die, welke de gemeente zelf op het tijdstip van de kredietverlening voor door haar aan te gane geldleningen met eenzelfde looptijd als die van bedoeld krediet, verschuldigd is.

Artikel 6.

Het is de ambtenaar toegestaan gedurende de looptijd van de lening één keer, bij onderhandse akte van schuldbekentenis, het rentepercentage te doen wijzigen.

Artikel 7.

De aflossing van de lening vindt plaats in maximaal 30 jaar bij wijze van annuïteiten, welke in gelijke maandelijkse termijnen op de bezoldiging van de ambtenaar worden ingehouden.

Artikel 8.

De voor de ambtenaar uit de kredietverstrekking voortvloeiende lasten mogen, met inbegrip van de geraamde jaarlijkse kosten voor onderhoud, verzekering, belastingen, niet hoger zijn dan 17,5% in een bijzonder geval, ter beoordeling van het college van burgemeester en wethouders 20% van het op het tijdstip van kredietverstrekking voor de betrokkene geldende ambtelijk inkomen.

Artikel 9.

De geldnemer is verplicht in de akte van schuldbekentenis met hypotheekstelling vrij en onbezwaard aan de gemeente Assen te cederen alle rechten voor hem/haar als verzekeringnemer voortvloeiende uit een overeenkomst van risicoverzekering, gedurende de looptijd van de lening gesloten op zijn/haar leven. De risicoverzekering moet worden afgesloten voor het bedrag, waarmee de hypothecaire geldlening uitgaat boven 60% van:

 • a

  bij de bouw van een woning benodigde stichtingskosten, vermeerderd met de op de aankoop vallende kosten en verminderd met een eventueel van overheidswege te ontvangen bijdrage;

 • b

  bij de aankoop van een bestaande woning, de koopsom van die woning, vermeerderd met de op de aankoop en hypotheekverlening vallende kosten en verminderd met een eventueel van overheidswege te ontvangen bijdrage;

 • c

  de kosten van verbouw, verbetering of uitbreiding;

 • d

  de ingeval van aanvankelijk bij derden gesloten hypothecaire geldlening, van gemeentewege getaxeerde waarde van die woning.

De risicodekking mag een aan de hypothecaire geldlening gerelateerd aflopend verloop hebben. Van voormelde overeenkomst van risicoverzekering dient een kopie aan de gemeente Assen ter hand te worden gesteld.

Artikel 10.

De te bouwen of te kopen, te verbouwen, te verbeteren of uit te breiden woning, moet in de regel gelegen zijn binnen het gebied, bedoeld in artikel 14:1:15 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling/Lokale Regeling Arbeidsvoorwaarden; de woning mag slechts daarbuiten zijn gelegen indien de ambtenaar tevoren ontheffing heeft gekregen.

Artikel 11.

In de terzake te sluiten hypotheekakte, waarvan de kosten voor rekening van de betrokkene komen, dienen de gebruikelijke bepalingen ten aanzien van een behoorlijk onderhoud van de woning, de verzekering tegen brand en een regelmatige betaling van rente en aflossing te worden opgenomen.

Artikel 12.

Bij het verlaten van de gemeentedienst zal het restant van de geldlening onmiddellijk opeisbaar zijn, met dien verstande, dat:

 • a

  de ambtenaar, die gaat verhuizen, voldoende tijdsruimte wordt geboden een andere woning te betrekken en de te verlaten woning te verkopen en

 • b

  deze bepaling geen toepassing vindt ten aanzien van medewerkers, die de gemeentedienst verlaten wegens ouderdoms- of invaliditeitspensioen en ten aanzien van de weduwe of weduwnaar van een overleden ambtenaar.

Artikel 13.

Het college van burgemeester en wethouders kan aan de kredietverstrekking nog andere voorwaarden, welke hun dienstig voorkomen, verbinden. Zij kunnen een kredietverstrekking weigeren wanneer de koopsom of de stichtingskosten hen niet aanvaardbaar voorkomen, of indien het verzoek naar hun oordeel om andere redenen niet voor inwilliging in aanmerking komt.

Artikel 14

Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na bekendmaking.

Assen,

 

Burgemeester  en  wethouders  van  Assen,

de secretaris,                           

de burgemeester,