Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

FPU gemeenten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingFPU gemeenten
CiteertitelFPU gemeenten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

CAR/RLA

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-1998Onbekend

01-01-1998

Berichten van de Brink,

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

FPU gemeenten

 

 

FPU gemeenten

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 2 Faciliteiten

Lid 1

Als het dienstbelang het wenselijk maakt dat een ambtenaar op een later moment deel neemt aan de FPU Gemeenten dan de ambtenaar zélf als wens heeft geuit, kan de ambtenaar in aanmerking komen voor:

Lid 2

Als het dienstbelang het wenselijk maakt dat een ambtenaar op een vroeger moment deelneemt aan de FPU Gemeenten dan de ambtenaar zélf als wens heeft geuit, kan de ambtenaar in aanmerking komen voor een financiële bijdrage of een stimulans anderszins.

Artikel 3 Het informeren van ondernemingsraad/georganiseerd overleg

De ondernemingsraad wordt geïnformeerd over de toepassing van deze regeling en de invulling van het lokaal beschikbare budget voor deze regeling.

Artikel 4 Onvoorziene gevallen

Voor gevallen waarin deze verordening niet of niet naar billijkheid voorziet, treft het college van burgemeester en wethouders een bijzondere voorziening.

Artikel 5 Slotbepaling

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2000 en kan worden aangehaald als "Regeling in het kader van de FPU Gemeenten".

Algemeen

De FPU Gemeenten is opgenomen in de CAR en is een recht voor de ambtenaar. Op lokaal niveau kan de werkgever de deelname aan de regeling beïnvloeden door het aanbieden van bepaalde faciliteiten. Deze faciliteiten dienen in een lokale regeling te worden vermeld. Voor dit lokaal beleid is 0,1% van de lokale loonsom beschikbaar. Over deze regeling dient overeenstemming te bestaan in het Georganiseerd Overleg (GO). In het LOGA is overeengekomen dat de ondernemingsraad jaarlijks of op verzoek wordt geïnformeerd over de aanwending van dit budget. Dit is in het derde artikel opgenomen.

Artikel 1 Begripsomschrijving

In dit artikel staat in onderdeel a gedefinieerd wie onder het begrip "ambtenaar" dient te worden verstaan. De ambtenaar is immers degene die, onder voorwaarden, gebruik kan maken van de FPU Gemeenten. Uit de formulering wordt duidelijk dat onder ambtenaar zowel diegene met een aanstelling als diegene met een arbeidsovereenkomst kan worden begrepen.

Artikel 2 Faciliteiten

Lid 1

Met de nieuwe FPU Gemeenten wordt later uittreden beloond. Hoe later men uittreedt, des te hoger is de FPU-uitkering en des te hoger is de Aanvulling werkgever. Bovendien kan door middel van deze regeling het langer in dienst blijven extra aantrekkelijk worden gemaakt voor de ambtenaar. Bijvoorbeeld door:

 • a

  Extra verlof.Een ambtenaar zal in veel gevallen eerst voor een gedeelte uittreden en op een later moment volledig. Vanwege het dienstbelang kan het wenselijk zijn dat een bepaalde ambtenaar langer (deels) in dienst blijft, bijvoorbeeld totdat een opvolger is gevonden en ingewerkt. Dit kan bijvoorbeeld bereikt worden door de ambtenaar op dat moment niet méér of niet volledig FPU-ontslag te laten aanvragen (maar minder dan zijn oorspronkelijke FPU-wens) en méér verlof toe te kennen (hetgeen betekent dat de bezoldiging op dat moment niet wijzigt en er geen extra FPU-uitkering wordt "verbruikt"). Dit kan voor de ambtenaar een extra financiële prikkel betekenen om (deels) langer te blijven.

 • b

  Ruimere toekenning studiefaciliteiten.Een oudere ambtenaar kan het soms op een gegeven moment niet meer goed bijbenen. En dat terwijl hij enorm gedreven is en betrokken bij het werk. Zo iemand zal wellicht wél bereid zijn om langer te blijven als hij begeleiding krijgt. Ook de mogelijkheid tot het volgen van een opleiding of cursus kan doorslaggevend zijn voor een ambtenaar om tóch langer in actieve dienst te blijven. Een toekenning van studiefaciliteiten voor een langere periode of een vergoeding van 100% (in plaats van een lager percentage uit de studie-faciliteitenregeling) kan dan wellicht de drempel voor deze ambtenaar verlagen.

 • c

  Een financiële tegemoetkoming.Als het dienstbelang het noodzakelijk maakt dat een ambtenaar (deels) langer in dienst blijft, dan kan de ambtenaar die aan zo’n verzoek tegemoet komt, worden beloond. Dit kan gebeuren in de vorm van een eenmalige uitkering of een (maandelijkse) verhoging van de FPU-uitkering.

 • d

  Een aanpassing van de betrekking.Een ambtenaar die gedeeltelijk is uitgetreden, kan het op een gegeven moment "genoeg" vinden en méér of volledig wensen uit te treden. Als het dienstbelang het noodzakelijk maakt dat de ambtenaar langer werkzaam blijft, kan dit aantrekkelijk worden gemaakt.Te denken valt aan het schrappen van lichamelijk zware elementen uit een betrekking en/of het vervangen van deze elementen door meer begeleidende taken, met behoud van de bezoldiging. Op dat moment is er sprake van extra salariskosten (er wordt in sommige gevallen immers méér salaris betaald dan, op grond van de functiewaardering, passend is bij de betreffende betrekking). Dit kan gefinancierd worden uit het budget voor deze regeling.

 • e

  Een stimulans anderszins.Hier kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een nieuw (aangepast) bureau of een fitnesscursus. Maar ook aan een afspraak met de ambtenaar dat deze nog een (paar) opdracht(en) uitvoert en vervolgens met FPU-ontslag gaat. De werkgever kan een dergelijke afspraak voor de ambtenaar bijvoorbeeld aantrekkelijk maken door hem toe te staan dat er thuis gewerkt wordt of dat er PC-faciliteiten voor thuis worden geregeld.

Uiteraard kunnen de onder a tot en met e genoemde mogelijkheden worden gecombineerd.

Lid 2

Het nieuwe seniorenbeleid in de vorm van de FPU Gemeenten stimuleert het langer blijven werken. Daarnaast is het ook een voorziening die (deels) stoppen met werken mogelijk maakt voor hen die niet langer een productieve bijdrage aan de organisatie (kunnen of willen) leveren. Immers de Aanvulling werkgever wordt uitgekeerd bij zowel deeltijd-FPU-ontslag als voltijd-FPU-ontslag. Soms zal het zo zijn dat het voor de organisatie beter is dat een ambtenaar met FPU-ontslag gaat, terwijl de ambtenaar zélf dit nog niet wenst. De reden zal meestal financieel van aard zijn: betrokkene acht de FPU-uitkering te laag en wenst langer door te werken teneinde op een later tijdstip een hogere FPU-uitkering te krijgen. In dat geval kan (deeltijd-)FPU-ontslag worden bevorderd door een financiële prikkel. Als extra stimulans kan gedacht worden aan een vrijetijdsfiets, of een PC-voorziening voor thuis waardoor het deels blijven werken gemakkelijker kan worden gemaakt.

Artikel 3 Het informeren van ondernemingsraad/georganiseerd overleg

Het georganiseerd overleg dient in te stemmen met de lokale regeling. Het informeren over de concrete aanwending van het budget is in dit artikel neergelegd.

Artikel 4 Onvoorziene gevallen

In principe kan hier alles waar werkgever en werknemer overeenstemming over bereiken onder vallen. Vanzelfsprekend wordt over de wijze van gebruik van dit artikel de ondernemingsraad geïnformeerd conform artikel 3 van deze regeling.

Assen, 

Burgemeester  en  wethouders  van  Assen,

de secretaris,                           

de burgemeester,