Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Regeling verstrekking van een fiets op basis van het keuzemodel arbeidsvoorwaarden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling verstrekking van een fiets op basis van het keuzemodel arbeidsvoorwaarden
CiteertitelRegeling verstrekking van een fiets op basis van het keuzemodel arbeidsvoorwaarden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-199801-01-2014Onbekend

01-01-1998

Berichten van de Brink,

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling verstrekking van een fiets op basis van het keuzemodel arbeidsvoorwaarden

 

 

Artikel 1 Begrippen

 • a

  Medewerk(st)er:de medewerk(st)er aangesteld of op arbeidsovereenkomst werkzaam op grond van hoofdstuk 2 van de CAR/RLA die een fiets mede voor woon-/werkverkeer gebruikt of gaat gebruiken;

 • b

  Fiets:een fiets, inclusief zaken die in direct verband met het gebruik voor woon-werkverkeer staan, zoals onderhoudsbeurten, regenkleding, sloten, fietsverzekering en dergelijke.

Artikel 2 Procedure

Om een aanvraag in te dienen voor een onbelaste verstrekking van een fiets, neemt de medewerk(st)er deel aan het keuzemodel arbeidsvoorwaarden overeenkomstig artikel 2 van de Regeling keuzemodel arbeidsvoorwaarden gemeente Assen.

Artikel 3 Beperkingen

 • 1.

  Een medewerk(st)er kan slechts eenmalig per drie jaren een fiets op grond van deze regeling aanschaffen (ook al is het fiscale maximum van € 749,- voor een fiets + € 82,-- voor toebehoren niet volledig benut).

 • 2.

  Als de fiets + toebehoren meer dan € 749,-- respectievelijk € 82,-- kost, betaalt de medewerk(st)er het meerdere in een bedrag ineens zelf aan de leverancier. Een fietsverzekering wordt afzonderlijk vergoed.

Artikel 4 Gebruikmaking van het keuzemodel arbeidsvoorwaarden

 • 1.

  De verstrekking van een fiets vindt plaats overeenkomstig de regeling Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden Gemeente Assen.

 • 2.

  Indien de verstrekking van een fiets plaats vindt tegen inlevering van vakantie- en/of spaaruren geldt voor de berekening van de omvang en duur van de inlevering van vakantie- en/of spaaruren het volgende:

  • a

   De waarde van één vakantie-uur of spaaruur staat gelijk aan het 1/156e deel van het actuele voltijdsalaris (bruto), met een minimum van € 13,-.

  • b

   het aantal uren waarmee de vakantie- en/of spaarsaldi worden verminderd, wordt als volgt berekend: het bedrag op de aankoopnota van de fiets (of het maximumbedrag van € 749,-- + € 82,-,-- + premiebedrag van de fietsverzekering) wordt gedeeld door het uurvergoedingsbedrag op basis van sub a van dit artikellid. De verlaging van de vakantie- en/of spaarsaldi vindt zoveel mogelijk naar evenredigheid plaats gedurende 3 jaren, ingaande het lopende kalenderjaar, nader te bepalen in de keuzesimulator arbeidsvoorwaarden;

  • c

   in overleg met de medewerk(st)er kan de vermindering van de vakantie- en/of spaarsaldi ook in minder dan 3 jaren plaatsvinden, nader te bepalen in de keuzesimulator arbeidsvoorwaarden;

 • 3.

  Bij de berekening van het aantal in te leveren vakantieuren wordt rekening gehouden met de gestelde maxima op grond van artikel 4A:1 van de CAR/RLA.

 • 4.

  Als de dienstbetrekking blijft bestaan, is tussentijdse beëindiging niet mogelijk.

Artikel 5 Beëindiging zakelijk gebruik

Als de medewerk(st)er binnen een periode van drie jaar na de verstrekking uit dienst treedt, de fiets geheel of ten dele aan derden verkoopt, verpandt of anderszins in zekerheid geeft, is de medewerk(st)er aan de gemeente Assen voor elke nog niet-verstreken maand een bedrag wegens privé-gebruik verschuldigd ter grootte van 1/36e van de aanschafprijs.

Artikel 6 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de werkgever een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 7 Inwerkingtreding en duur

 

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.

 • 2.

  De regeling is van kracht, zolang de belastingvrije verstrekking van een fiets op grond van de Wet op de Loonbelasting mogelijk is.

Artikel 1

 • a

  Medewerk(st)er: Verstrekking van fietsen mag belastingvrij, als de werkgever aannemelijk kan maken dat de medewerk(st)er de fiets meer dan de helft van de werkdagen gebruikt voor (een deel van) het woon-/werktraject; de belastingdienst vindt het aannemelijk dat medewerk(st)ers die tot 15 kilometer van het werk wonen de fiets ook daadwerkelijk gebruiken voor woon-/werkverkeer. Medewerk(st)ers die verder dan 15 kilometer van het werk wonen moeten desgevraagd aannemelijk kunnen maken dat zij de fiets meer dan de helft van de tijd gebruiken voor (een deel van) het woon-/werktraject. De medewerk(st)er mag de fiets dus ook gebruiken voor vervoer van en naar het bus- of treinstation of de carpoolplaats.

  Een ten onrechte belastingvrij verstrekte fiets kan tot gevolg hebben dat de gemeente een naheffing krijgt.

  Voor ambtenaren geldt, dat een afwijzing gemotiveerd moet worden en dat bezwaar open staat binnen 6 weken op grond van de Algemene wet bestuursrecht.

 • b

  Fiets:de te verstrekken fiets dient te voldoen aan de eisen die de fiscus stelt en dient dus mede gebruikt te kunnen worden voor woon-/werkverkeer.

Artikel 3

De beperkingen vinden hun basis in de Wet op de Loonbelasting.

Artikel 4

Het uitspreiden van de inlevering van vakantiedagen over 3 jaar betekent, dat het aantal uren waarmee de vakantie- en/of spaarsaldi verlaagd worden daardoor relatief laag is (mogelijkheid b.). Voor degenen die er de voorkeur aan geven om de inlevering van hun vakantie- en/of spaaruren over een kortere periode (maar dan uiteraard met een groter aantal) te realiseren is mogelijkheid c. opgenomen. Voor alle varianten geldt dat de inlevering van vakantie- en/of spaaruren in het lopende kalenderjaar een aanvang neemt. Er kunnen maximaal 72 vakantie-uren worden ingeleverd (fulltimers; deeltijders naar rato).

Artikel 5

In dit artikel wordt de consequentie beschreven wanneer het zakelijk gebruik wordt beëindigd.

Assen,

 

Burgemeester  en  wethouders  van  Assen,

 

de secretaris,                            de burgemeester,