Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer op basis van het keuzemodel arbeidsvoorwaarden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer op basis van het keuzemodel arbeidsvoorwaarden
CiteertitelRegeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer op basis van het keuzemodel arbeidsvoorwaarden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling werkt terug tot 01-01-2010

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Regeling keuzemodel arbeidsvoorwaarden

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-05-201201-01-201001-01-2014Wijziging van de regel

01-01-1998

Berichten van de Brink, 24 mei 2012

BB-00298
01-01-199825-05-2012Onbekend

01-01-1998

Berichten van de Brink,

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer op basis van het keuzemodel arbeidsvoorwaarden

 

 

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a

  Werkgever:het college van burgemeester en wethouders;

   

 • b

  Medewerker:de medewerk(st)er overeenkomstig artikel 1 sub 2 van de regeling Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden gemeente Assen;

   

 • c

  Reiskostenvergoeding:de vergoeding van reiskosten woon-werkverkeer op basis van een vaste reiskostenvergoeding.

Artikel 3

Om een aanvraag in te dienen voor een onbelaste reiskostenvergoeding, neemt de medewerker deel aan het keuzemodel arbeidsvoorwaarden overeenkomstig artikel 2 van de Regeling keuzemodel arbeidsvoorwaarden gemeente Assen.

Artikel 4

Lid 1

Via het keuzemodel arbeidsvoorwaarden kan een medewerker kiezen voor een vaste reiskostenvergoeding.

 

Lid 2

Voor deze vrije vergoeding gelden de volgende uitgangspunten:

 • a.

  de vergoeding is €0,19 perkilometer;

 • b.

  er wordt maximaal een vergoeding verstrekt op basis van 214 dagen per jaar.

 • c.

  Bij vaststelling van deze dagen gaat het om SV dagen.

 • d.

  De medewerker rijdt op minstens 60% van deze 214 dagen naar de vaste arbeidsplaats.

 • e.

  Op het moment dat een medewerker meer dan 75 kilometer van de vaste arbeidsplaats woont vindt er een verrekening plaats op basis van de werkelijk gereden kilometers.

 • f.

  Eventuele vrgoedingen voor woon-werk verkeer in het kader van de verhuiskostenregeling en een tijdelijke aanstelling worden hierin verrekend.

 

Lid 3

Eenmaal per kalenderjaar draagt de salarisadministratie zorg voor een nacaluclatie in die gevallen waar een medewerker meer dan 75 kilometer van de vaste arbeidsplaats woont. De gegevens voor deze nacalculatie worden door de salarisadministratie gehaald uit het tijdschrijfsysteem.

 

Lid 4

 • a.

  Bij een periode van langdurige afwezigheid van de medewerker wordt de vaste reiskostenvergoeding maximaal 6 aaneensluitende weken doorbetaald.

 • 1.

  Op het moment dat de werkgever de verwachting heeft dat er sprake gaat zijn van langdurige afwezigheid zal de vaste vergoeding alleen de lopende en de eerstevolgende kalendermaand uitbetaald worden.

 • 1.

  Op het moment dat de medewerker in lid 4b. weer gaat werken wordt aan deze medewerker de maand hierop volgend weer de mogelijkheid gegeven om een vaste reiskostenvergoeding te ontvangen.

 • 1.

  Heeft een medewerker als bedoelt in lid 4b. eerder in het jaar al de keuze gemaakt voor een volledige uitbetaling van de vaste reisvergoeding, dan zal de salarisadministratie een herberekening uitvoeren en deze uiterlijk in de salarisbetaling van december van een kalenderjaar verrekenen.

Artikel 5 Eenmalige uitbetaling van de kilometers 2009

Door de wisseling van het verrekeningssysteem inzake de kilometervergoeding woon-werkverkeer worden aan de medewerker gedurende 3 maanden in 2010 de kilometers voor 2009 berschikbaar gesteld.

 

Medewerkers worden voor deze periode schriftelijk geïnformeerd. Op het moment dat een medewerker hier geen keuze voor maakt komen de kilometers voor 2009 na deze 3 maanden te vervallen.

Artikel 6 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de werkgever een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 7 Inwerkingtreding en duur  

 • 1.

  Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 2010

 • 2.

  De regeling is van kracht, zolang de vaste reiskostenvergoeding op grond van de Wet op de Loonbelasting mogelijk is.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 22 februari 2010,

 

 

, burgemeester

 

 , secretaris