Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Vergoeding vrijwilligers brandweer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVergoeding vrijwilligers brandweer
CiteertitelVergoeding vrijwilligers brandweer
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Rechtspositieregeling vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer, art. 9.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-200410-03-2014Onbekend

18-05-2004

Berichten van de Brink,

18-5-2004, BB 49606

Tekst van de regeling

Intitulé

Vergoeding vrijwilligers brandweer

 

 

Artikel 1.

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder "vrijwilliger": vrijwilliger in de zin van de Rechtspositieregeling vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer.

Artikel 2.
 • 1.

  De vrijwilliger geniet per kalenderjaar een vaste vergoeding, welke per kwartaal voor 1/4 deel wordt uitbetaald.

 • 2.

  De vaste vergoeding wordt vastgesteld op het bedrag, dat in de hierna volgende staat is vermeld achter de door de vrijwilliger beklede rang.

Rang

 

aspirant-brandwacht

€ 314,00

brandwacht

€ 314,00

brandwacht 1e klasse

€ 314,00

hoofdbrandwacht

€ 314,00

aspirant-onderbrandmeester

€ 314,00

onderbrandmeester

€ 471,00

brandmeester

€ 471,00

brandmeester (tevens ondercommandant)

€ 2.766,00

aspirant-officier

€ 314,00

adjunct-hoofdbrandmeester

€ 2.963,00

adjunct-hoofdbrandmeester (tevens commandant)

€ 3.962,00

adjunct-hoofdbrandmeester 1e klasse

€ 3.339,00

adjunct-hoofdbrandmeester 1e klasse (tevens commandant)

€ 4.457,00

hoofdbrandmeester

€ 3.716,00

hoofbrandmeester (tevens commandant)

€ 4.946,00

hoofdbrandmeester 1e klasse

€ 4.300,00

hoofdbrandmeester 1e klasse (tevens commandant)

€ 5.727,00

commandeur

€ 4.896,00

commandeur (tevens commandant)

€ 6.534,00

commandeur 1e klasse

€ 5.336,00

commandeur 1e klasse (tevens commandant)

€ 7.107,00

adjunct-hoofdcommandeur (tevens commandant)

€ 7.938,00

Artikel 3.
 • 2.

  De vrijwilliger beneden de rang van adjunct-hoofdbrandmeester die, na een door of vanwege de burgemeester ontvangen oproep, deelneemt aan de oefening, of die de lessen van een voor zijn betrekking voorgeschreven cursus volgt, heeft recht op een vergoeding.

 • 2.

  De vrijwilliger die, na daartoe te zijn opgeroepen, werkelijke dienst verricht in verband met brandbestrijding of andere hulpverleningen, heeft recht op een vergoeding.

 • 3.

  De vergoeding, bedoeld in het eerste lid onderscheidenlijk de vergoeding bedoeld in het tweede lid wordt vastgesteld op het per uur uitgedrukt bedrag, dat in kolom 2 onderscheidenlijk in kolom 3 van onderstaande staat is vermeld achter de door de vrijwilliger beklede rang.

rang

Uurbedrag oefeningen, cursussen e.d.

Uurbedrag brandbestrijding en hulpverlening

aspirant-brandwacht

€ 9,71

€ 18,17

brandwacht

€ 10,31

€ 19,38

brandwacht 1e klasse

€ 11,17

€ 20,99

hoofdbrandwacht

€ 12,38

€ 23,21

aspirant-onderbrandmeester

€ 10,91

€ 20,45

onderbrandmeester

€ 13,66

€ 25,54

brandmeester

€ 15,50

€ 29,15

brandmeester (tevens ondercommandant)

€ 0,00

€ 27,66

aspirant-officier

€ 13,66

€ 25,54

adjunct-hoofdbrandmeester

€ 0,00

€ 29,63

adjunct-hoofdbrandmeester (tevens commandant)

€ 0,00

€ 29,63

adjunct-hoofdbrandmeester 1e klasse

€ 0,00

€ 33,39

adjunct-hoofdbrandmeester 1e klasse (tevens commandant)

€ 0,00

€ 33,39

hoofdbrandmeester

€ 0,00

€ 37,16

hoofdbrandmeester (tevens commandant)

€ 0,00

€ 37,16

hoofdbrandmeester 1e klasse

€ 0,00

€ 43,00

hoofdbrandmeester 1e klasse (tevens commandant)

€ 0,00

€ 43,00

commandeur

€ 0,00

€ 48,96

commandeur (tevens commandant)

€ 0,00

€ 48,96

commandeur 1e klasse

€ 0,00

€ 53,36

commandeur 1e klasse (tevens commandant)

€ 0,00

€ 53,36

adjunct-hoofdcommandeur (tevens commandant)

€ 0,00

€ 59,55

Artikel 4.
 • 1.

  De algemene salarismutaties voor de sector gemeenten zoals die in het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden worden overeengekomen zijn wat betreft het percentage en de ingangsdatum van overeenkomstige toepassing op de bedragen genoemd in artikel 2, tweede lid en artikel 3, derde lid.

 • 2.

  De overeenkomstige het vorige lid berekende vaste vergoedingen worden afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf gulden en de uurvergoedingen op het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf cent.

Artikel 5.

Het college van burgemeester en wethouders kan een vergoedingsregeling vaststellen voor het verrichten van wacht-, consignatie- en bewakingsdiensten door de vrijwilliger.

Artikel 6.

Het college van burgemeester en wethouders kan in bijzondere gevallen aan de vrijwilliger een vergoeding voor derving van loon of inkomsten toekennen wegens het verrichten van de in artikel 3, eerste en tweede lid, bedoelde brandweerdienst.

Artikel 7.

Indien de vrijwilliger met toepassing van deze verordening een lagere vaste vergoeding zou ontvangen dan hij ontving op grond van de oude verordening, blijft het laatstbedoelde bedrag voor hem van toepassing.

Artikel 8.

Deze verordening welke kan worden aangehaald als "Vergoedingsregeling vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer" treedt in werking met ingang van de achtste dag na bekendmaking.

Assen, 18 mei 2004

 

Burgemeester  en  wethouders  van  Assen,

de secretaris,                           

de burgemeester,