Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Verordening op de heffing en invordering van Precariobelasting 1996

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van Precariobelasting 1996
CiteertitelVerordening precariobelasting 1996
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbelastingen, heffingen en retributies

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 216
 2. Gemeentewet, art. 219
 3. Gemeentewet, art. 288

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2013Wijziging tarieven

10-11-2011

Berichten van de Brink, 24-11-2011

2011-R01065
01-01-2011tarieventabel

11-11-2010

Berichten van de Brink, 24-11-2010

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van Precariobelasting 1996

 

 

Artikel 1. Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  een jaar : een kalenderjaar;

 • b.

  een week : een periode van zeven achtereenvolgende dagen;

 • c.

  een dag : een periode van 24 uren, aanvangende te 00.00 uur.

Artikel 2. Belastbaar feit

Onder de naam "precariobelasting" wordt een belasting geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond.

Artikel 3. Belastingplicht

Het recht wordt geheven van degene die de voor het hebben van voorwerpen vereiste vergunning of ontheffing heeft verkregen.

Artikel 4. Tarieven
 • 1.

  De precariobelasting wordt geheven naar de tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de belasting wordt een gedeelte van een in de tabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 • 3.

  Belastingbedragen van minder dan € 11,34 worden niet geheven.

Artikel 5. Wijze van heffing

De belasting wordt geheven bij wege van aanslag.

Artikel 6. Heffingstijdvak

Het heffingstijdvak voor de rechten bedoeld in onderdeel 5 en 6 van de tarieventabel is gelijk aan een jaar.

Artikel 7. Termijnen van betaling
 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de belasting worden betaald binnen één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 8. Kwijtschelding

Bij de invordering van de precariobelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9. Heffing naar tijdsgelang en ontheffing
 • 1.

  Indien de belastingplicht in de loop van het jaar aanvangt wordt de belasting geheven over het aantal volle kalendermaanden dat in het jaar resteert na aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het heffingstijdvak eindigt, wordt ontheffing verleend over het aantal volle kalendermaanden dat na beëindiging van de belastingplicht in het heffingstijdvak resteert.

Artikel 10. Vrijstellingen

De belasting wordt niet geheven, indien voor het hebben van voorwerpen:

 • a.

  zakelijke rechten zijn gevestigd;

 • b.

  privaatrechtelijk overeenkomsten zijn gesloten, danwel

 • c.

  het hebben van voorwerpen anderszins rechtens moet worden gedoogd.

Artikel 11. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de precariobelasting.

Artikel 12. Inwerkingtreding en citeertitel
 • 1.

  De "Verordening Precariorechten" van 18 november 1993, goedgekeurd bij besluit van 13 januari 1994, nummer 94.000345, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Precariobelasting 1996".

Tariventabel behorende bij de "Verordening precariobleasting 1996" vastgesteld door de Raad van de gemeente Assen op 21 december 1995.

Het recht bedraagt voor:

 • 1.

  het innemen van een standplaats voor een kraam, eettent, wagen of een daarmee gelijk te stellen inrichting voor de verkoop van waren € 0,50 per m² in beslag genomen grond per dag;

 • 2.

  het innemen van een standplaats voor een tent, een wagen of een daarmee gelijk te stellen inrichting voor het geven van shows, demonstraties, tentoonstellingen en dergelijke € 122,00 per dag;

 • 3.

  het hebben van en/of gebruiken als terras met plaatsing van stoelen, tafels, tochtschermen en dergelijke € 12,00 per m² in beslag genomen grond per jaar;

 • 4.

  het innemen van een standplaats met een kermisattractie of vergelijkbare attractie op een locatie niet onderdeel uitmakend van een kermisinrichting € 0,50 per m² in gebruik genomen grond per dag.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 en 10 november 2011

De raad voornoemd,

K.S. Heldoorn, voorzitter

P. LAmbeck, griffier