Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Verordening vergoeding wachtdiensten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening vergoeding wachtdiensten
CiteertitelVerordening vergoeding wachtdiensten
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerppersoneel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De historie van de regeling is mogelijk niet compleet. Er kunnen wijzigingen ontbreken tussen het ontstaan van de regeling en de eerste opgenomen wijziging daarvan.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2002Wijzigen eurobedragen

26-06-2001

Berichten van de Brink, 7 april 2011

07-09-1998

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening vergoeding wachtdiensten

Vastgesteld door de raad van de gemeente Assen dd. 16-12-1993

Inwerkingtreding: 14-01-1994

1e Wijziging: 07-09-1998; inwerkingtreding: 01-04-1998

Wijziging in eurobedragen op grond van de Aanpassingsverordening euro

d.d. 26-06-2001; inwerkingtreding: 01-01-2002

VERORDENING VERGOEDING WACHTDIENSTEN

Artikel 1.

De ambtenaar of arbeidscontractant die wachtdiensten verricht, dat wil zeggen zich gedurende een bepaalde periode buiten de vastgestelde werktijden doorlopend beschikbaar moet houden om eventueel voorkomende werkzaamheden te verrichten, heeft recht op een vergoeding.

Artikel 2.
  • 1.

    De in artikel 1 bedoelde bedraagt € 99,77 per week.

  • 2.

    Voornoemd bedrag wordt aangepast conform de algemeen geldende salarismaatregelen.

Artikel 3.

Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na bekendmaking en kan worden aangehaald als de Verordening vergoeding wachtdiensten.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26-06-2001

 

De raad voornoemd,

, voorzitter

, griffier