Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten voor De Boskamp

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten voor De Boskamp
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten voor De Boskamp
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1 aanhef en onderdelen a en b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2013verhoging lijkbezorgingsrechten

10-11-2011

Berichten van de Brink, 24-11-2010

2011-R01081
01-01-201101-01-2011nieuwe regeling

08-11-2010

Berichten van de Brink, 24-11-2010

8/11-11-2010

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten voor De Boskamp

 

 

Artikel 1. Begripsomschrijving

 

a.begraafplaats

:

de algemene begraafplaats De Boskamp aan de Boskamp te Assen;

b.graf

:

een particulier graf, grafkelder daaronder begrepen, ook wel genoemd eigen graf of familiegraf, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

-het doen begraven en begraven houden van lijken;

-het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

c.kindergraf

:

een particulier graf, ook wel genoemd eigen kindergraf, waarvoor het uitsluitend recht is verleend tot:

-het doen begraven en begraven houden van kinderen beneden de leeftijd van twaalf jaar;

-het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen van kinderen beneden de leeftijd van twaalf jaar;

d.urnengraf

:

een particulier urnengraf, grafkelder daaronder begrepen, ook wel genoemd eigen urnengraf, waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot:

het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

e.asbus

:

een bus ter berging van as van een overledene;

f.urn

:

een voorwerp ter berging van een asbus;

g.eenheid

:

een grafruimte waarvan de oppervlakte maximaal 2.40 meter bij 1.00 meter bedraagt;

h.gedenkteken

:

steen, zerk of ander monument, daaronder begrepen kettingen en hekwerken op een graf.

Artikel 2. Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3. Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4. Vrijstellingen
 • 1.

  De rechten worden niet geheven voor het lichten van een lijk of urn op rechterlijk gezag.

 • 2.

  De rechten als bedoeld in hoofdstuk 5 van de tarieventabel worden niet geheven als het een graf betreft dat door de Oorlogsgravenstichting is erkend als oorlogsgraf.

Artikel 5. Maatstaf van heffing en belastingtarief

De rechten worden geheven naar de maatstaven en tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 6. Belastingjaar
 • 1.

  Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2.

  Het belastingtijdvak voor de rechten bedoeld in hoofdstuk 5, onderdelen 5.1. tot en met 5.5. van de tarieventabel is gelijk aan de periode waarvoor is afgekocht.

Artikel 7. Wijze van heffing
 • 1.

  De onderhoudsrechten, bedoeld in hoofdstuk 5.6. van de tarieventabel, worden geheven bij aanslag.

 • 2.

  De overige rechten worden geheven bij wege van een gedagtekende kennisgeving, waarop het gevorderde bedrag is gemeld.

Artikel 8. Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang van de jaarlijks verschuldigde rechten
 • 1.

  De onderhoudsrechten als bedoeld in hoofdstuk 5 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is bij aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het jaar aanvangt, zijn de rechten bedoeld in 5.6. en 5.7.van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelte van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar na aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op de ontheffing van de rechten bedoeld in 5.6. en 5.7. van de tarieventabel voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na aanvang van de belastingplicht nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 10.

 • 4.

  Belastingbedragen van minder dan € 10 worden niet geheven.

Artikel 9. Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

Andere rechten dan de onderhoudsrechten in hoofdstuk 5 zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 10. Termijnen van betaling
 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen één maand na dagtekening van het aanslagbiljet of de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 11. Kwijtschelding

Bij de invordering van lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12. Nadere regels door het College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de lijkbezorgingsrechten.

Artikel 13. Inwerkingtreding en citeertitel
 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening lijkbezorgingsrechten voor De Boskamp.

 • 2.

  Deze treedt in werking op de achtste dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 4.

  De "Verordening op de heffing en invordering van de begraafrechten voor De Boskamp", vastgesteld op 8 november 2007 en laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 26 februari 2009, wordt met ingang van de in het derde lid genoemde datum ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE VERORDENING LIJKBEZORGINGSRECHTEN VOOR DE BOSKAMP
HOOFDSTUK 1. VERLENEN VAN RECHTEN
 • 1.1

   Voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van 20 jaar op een graf wordt geheven: € 1.128,00

 • 1.2

  Voor het verlenen van een uitsluitend recht op een kindergraf voor een periode van 20 jaar wordt geheven: € 564,00

 • 1.3

   Voor het verlenen van een uitsluitend recht op een urnengraf voor een periode van 10 jaar wordt geheven: € 282,00

 • 1.4

  Voor het verlengen van een uitsluitend recht als bedoeld in 1.1. en 1.2. met een periode van 10 jaar wordt geheven een recht gelijk aan de helft van het bedrag dat wordt geheven voor het verlenen van het uitsluitend recht.

 • 1.5

  Voor het verlengen van een uitsluitend recht als bedoeld in 1.3. met een periode van 10 jaar wordt geheven een recht gelijk aan het bedrag dat wordt geheven voor het verlenen van het uitsluitend recht.

 • 1.6.

  Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1. en 1.2. in verband met de wettelijk verplichte grafrusttermijn, wordt per verlengingsjaar een recht geheven dat gelijk is aan 5% van het bedrag dat wordt geheven voor verlenen van het uitsluitend recht.

 • 1.7

  1.7 Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.3. in verband met het feit dat de asbus niet zonder toestemming van de rechthebbende binnen een periode van 10 jaar mag worden verstrooid, wordt per verlengingsjaar een recht geheven dat gelijk is aan 10% van het bedrag dat wordt geheven voor het verlenen van het uitsluitend recht.

HOOFDSTUK 2. BEGRAVEN
 • 2.1

  Voor het begraven van een overledene van 12 jaar en ouder op maandag tot en met vrijdag wordt geheven: € 630,00

 • 2.2

  Voor het begraven van een kind beneden de leeftijd van 12 jaar op maandag tot en met vrijdag wordt geheven: € 315,00

 • 2.3

  Voor een begrafenis op zaterdag wordt het recht verhoogd met 50%.

 • 2.4

  2.4 Voor het begraven op zondag of een algemeen erkende feestdag wordt het recht verhoogd met 100%.

HOOFDSTUK 3. BIJZETTEN ASBUSSEN
 • 3.1

  Voor het bijzetten van een asbus of urn in een graf of urnengraf op maandag tot en met vrijdag wordt geheven: € 200,00

 • 3.2

  Voor het bijzetten van een asbus of urn op zaterdag wordt het recht verhoogd met 50%.

HOOFDSTUK 4. OPGRAVEN EN HERBEGRAVEN
 • 4.1

  Voor het opgraven en eventueel verkisten van een lijk of overblijfselen van een lijk wordt geheven: € 1.500,00 In dit recht is begrepen het eventueel herbegraven in hetzelfde graf.

 • 4.2

  Voor het verwijderen van een asbus of urn uit een graf of urnengraf wordt geheven: € 200,00 In dit recht is begrepen het eventueel terugplaatsen van de asbus of urn in hetzelfde graf.

HOOFDSTUK 5. ONDERHOUD BEGRAAFPLAATS
 • 5.1

  Voor een bijdrage in onderhoudskosten van de begraafplaats wordt bij verlening van het uitsluitend recht geheven:

  • -

   - voor een graf voor een periode van 20 jaar: € 2.143,00

  • -

   - voor een kindergraf voor een periode van 20 jaar: € 1.072,00

  • -

   - voor een urnengraf voor een periode van 10 jaar: € 536,00

 • 5.2

  Voor een bijdrage in de onderhoudskosten van de begraafplaats wordt bij verlenging van het uitsluitend recht op een graf of kindergraf met een periode van 10 jaar een bedrag geheven bij verlening van het uitsluitend recht.

 • 5.3

  Voor een bijdrage in de onderhoudskosten van de begraafplaats wordt bij de verlenging van het uitsluitend recht op een urnengraf met een periode van 10 jaar een bedrag geheven dat gelijk is aan het bedrag dat wordt geheven bij verlening van het uitsluitend recht.

 • 5.4

  Voor een bijdrage in de onderhoudskosten van de begraafplaats voor een graf of kindergraf wordt in verband met de wettelijk verplichte grafrusttermijn, per verlengingsjaar een recht geheven dat gelijk is aan 5% van het bedrag dat wordt geheven als bijdrage voor onderhouds- kosten bij het verlenen van het uitsluitend recht.

 • 5.5

  Voor een bijdrage in de onderhoudskosten van de begraafplaats voor een urnengraf wordt in verband met het feit dat de asbus niet zonder toestemming van de rechthebbende binnen een periode van 10 jaar mag worden verstrooid, per verlengingsjaar een recht geheven dat gelijk is aan 10% van het bedrag dat wordt geheven als bijdrage voor onderhoudskosten bij het verlenen van het uitsluitend recht.

 • 5.6

  Voor een bijdrage in de onderhoudskosten van de begraafplaats voor een graf waarvoor het uitsluitend recht vóór 1970 voor onbepaalde tijd is verleend, wordt jaarlijks als bijdrage in de onderhoudskosten van de begraafplaats voor een graf geheven: € 54,00.

 • 5.7

  Voor graven waarvoor het uitsluitend recht vóór 1970 voor bepaalde tijd is verleend,  geldt een overgangsregeling voor de lopende grafrechttermijn.

  • a.

   Voor een bijdrage in de onderhoudskosten van de begraafplaats voor een graf waarvoor het uitsluitend recht vóór 1970 is verleend voor bepaalde tijd wordt gedurende de lopende grafrechttermijn jaarlijks voor een graf geheven: € 54,00.

  • b.

   b. Bij verlenging van het uitsluitend recht voor een graf met een periode van 10 jaar is 5.2. van toepassing.

 • 5.8

  Indien een grafbedekking zich uitstrekt over een graf dat bestaat uit meer dan één eenheid, dan wordt ten aanzien van elke extra eenheid of een deel daarvan, 100% van de rechten genoemd in dit hoofdstuk geheven.

 • 5.9

  Voor graven waarvoor het uitsluitend recht is verleend vóór 1 januari 1969, waarvoor bij verlening geen jaarlijkse onderhoudskosten zijn geheven, worden geen rechten geheven op grond van dit hoofdstuk.

HOOFDSTUK 6. INSCHRIJVEN EN OVERBOEKEN VAN GRAVEN, KINDERGRAVEN EN URNENGRAVEN.
 • 6.1

  Voor het inschrijven en overboeken van graven, kindergraven en urnengraven in een daartoe bestemd register wordt geheven: € 124,00

HOOFDSTUK 7. VERGUNNING GEDENKTEKEN
 • 7.1

  Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen of vernieuwen van een gedenkteken op graven, kindergraven of urnengraven wordt geheven per vergunning: € 93,00.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 en 10 november 2011

K.S. Heldoorn, voorzitter

P. Lambeck, griffier