Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Avri

Tijdelijk besluit mandaat directeur Avri 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAvri
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingTijdelijk besluit mandaat directeur Avri 2016
CiteertitelTijdelijke Besluit mandaat directeur Avri 2016
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 10.1.1
 2. Burgerlijk Wetboek, boek 3, titel 3
 3. Gemeenschappelijke regeling Avri, art. 24
 4. Gemeenschappelijke regeling Avri, art. 25

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201601-07-2016nieuwe regeling

16-12-2015

Blad gemeenschappelijke regeling, 31-12-2015

DB 151216-7

Tekst van de regeling

Intitulé

Tijdelijk besluit mandaat directeur Avri 2016

Het dagelijks bestuur en de voorzitter van Avri, ieder voor zover bevoegd;

 

Gelet op:

de afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

titel 3 van boek 3 van het Burgerlijk Wetboek;

de artikelen 24 en 25 van de Gemeenschappelijke regeling Avri;

 

besluiten:

 

vast te stellen het tijdelijk besluit mandaat directeur Avri 2016.

 

Artikel 1: Begripsbepalingen

Artikel 1 van de Gemeenschappelijke regeling Avri en artikel 1 van het organisatiebesluit zijn van toepassing op dit besluit. Daarnaast wordt in dit besluit verstaan onder:

 • a.

  organisatiebesluit : het Organisatiebesluit Avri 2016

Artikel 2: Mandaat

 • 1.

  Aan de directeur wordt in mandaat verleend de bevoegdheid tot:

  • a.

   het benoemen, schorsen en ontslaan van medewerkers van Avri;

  • b.

   het leidinggeven aan en aansturen van de medewerkers van Avri, waaronder ook wordt verstaan het toepassen van de arbeidsvoorwaardenregelingen voor Avri;

  • c.

   het beslissen tot privaatrechtelijke rechtshandelingen tot ten hoogste een bedrag van € 5.000.000 per privaatrechtelijke rechtshandeling die verplichten tot een periode van maximaal één jaar, met uitzondering van privaatrechtelijke rechtshandelingen als bedoeld in artikel 31a van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

  • d.

   het vertegenwoordigen van het Avri in en buiten rechte;

  • e.

   het nemen van besluiten tot het al dan niet verstrekken van informatie op basis van de Wet openbaarheid bestuur. De bevoegdheid, bedoeld in de eerste volzin, behelst niet de bevoegdheid te beslissen op bezwaarschriften, bedoeld in artikel 6:4, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, en

  • f.

   het aanwijzen van medewerkers van Avri, overeenkomstig artikel 23 van de Afvalstoffenverordening Avri, van de afdeling Integraal beheer openbare ruimte, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a, van het Organisatiebesluit, om toezicht te houden op de naleving van de Afvalstoffenverordening Avri en de daarop gebaseerde uitvoeringsbesluiten.

 • 2.

  De directeur besluit slechts tot het benoemen, schorsen en ontslaan van managers nadat het dagelijks bestuur in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen naar voren te brengen.

Artikel 3: Volmacht en machtiging

Voor de toepassing van dit besluit wordt met mandaat gelijkgesteld de verlening van:

 • a.

  volmacht om namens Avri privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten, en

 • b.

  machtiging om namens Avri handelingen te verrichten die een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 4: Ondermandaat

 • 1

  De directeur kan de bevoegdheden, genoemd in artikel 2, eerste lid, onder a tot en met d, schriftelijk in ondermandaat verlenen aan medewerkers van Avri gelet op de taken van het organisatieonderdeel, overeenkomstig het organisatiebesluit, waaraan zij leiding geven of waarbinnen zij werkzaam zijn.

 • 2

  De directeur neemt bij het verlenen van ondermandaat de Budgethoudersregeling gemeenschappelijke regeling Avri 2016 in acht.

Artikel 5 Kaders mandaat

De uitoefening van bevoegdheden in mandaat, verleend bij of krachtens dit besluit, geschiedt met inachtneming van de:

 • a.

  ter zake geldende instructies per geval of in algemene zin van het dagelijks bestuur of de voorzitter;

 • b.

  door het algemeen bestuur vastgestelde begroting en de meerjarenbegroting en voor zover in die begroting voor de betreffende rechtshandeling financiële middelen zijn opgenomen en deze niet zijn uitgeput, en

 • c.

  de Budgethoudersregeling gemeenschappelijke regeling Avri 2016.

Artikel 6 Informatieplicht

 • 1.

  Eenieder aan wie bij of krachtens dit besluit mandaat verleend verschaft het dagelijks bestuur of de voorzitter gevraagd of ongevraagd informatie over de uitvoering van de aan hem opgedragen taken.

 • 2.

  Eenieder aan wie bij of krachtens dit besluit mandaat is verleend informeert het dagelijks bestuur of de voorzitter bij zwaarwegende omstandigheden en gebeurtenissen die betrekking hebben op de gemandateerde bevoegdheden.

 • 3.

  De directeur houdt een register bij van krachtens dit besluit genomen besluiten.

Artikel 7: Ondertekening

 • 1.

  Indien een besluit wordt genomen bij of krachtens het bepaalde in artikel 2, eerste lid, onder a, b c, e en f luidt de ondertekening:

   

  Het dagelijks bestuur van Avri

   

  namens deze:

   

  De directeur van Avri

   

  Gevolgd door de handtekening en naam van de functionaris.

 • 2.

  Indien een besluit wordt genomen bij of krachtens het bepaalde in artikel 2, eerste lid, onder d, luidt de ondertekening:

   

  Avri

   

  de voorzitter van Avri

   

  met volmacht:

   

  De directeur van Avri

   

  Gevolgd door de handtekening en naam van de functionaris.

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag nadat het is bekendgemaakt en vervalt op 1 juli 2016.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke Besluit mandaat directeur Avri 2016.

Aldus besloten door het dagelijks bestuur en de voorzitter van Avri op 16 december 2015.

Het Dagelijks Bestuur van Avri

de secretaris de voorzitter

E.J. de Vries L. Verspuij

De voorzitter van Avri

L. Verspuij