Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Avri

Budgethoudersregeling Gemeenschappelijke Regeling Avri

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAvri
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBudgethoudersregeling Gemeenschappelijke Regeling Avri
CiteertitelBudgethoudersregeling Gemeenschappelijke Regeling Avri 2016
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Financiële verordening gemeenschappelijke regeling Avri
 2. Organisatiebesluit Avri 2016

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016nieuwe regeling

16-12-2015

Blad gemeenschappelijke regeling, 31-12-2015

DB 151216-8b

Tekst van de regeling

Intitulé

Budgethoudersregeling Gemeenschappelijke Regeling Avri

Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Avri (Avri);

 

gelet op de Financiële verordening gemeenschappelijke regeling Avri en het Organisatiebesluit Avri 2016;

 

besluit:

 

vast te stellen de budgethoudersregeling Gemeenschappelijke Regeling Avri.

Artikel 1: Begripsbepalingen

Artikel 1 van de Gemeenschappelijke regeling Avri is op deze regeling van toepassing. Daarnaast wordt in deze regeling verstaan onder:

 • a)

  Dagelijks Bestuur: het Dagelijks Bestuur van Avri, bedoeld in artikel 15 van de regeling;

 • b)

  Directeur: de directeur van Avri, tevens secretaris van Avri, bedoeld in artikel 34, eerste lid, van de regeling;

 • c)

  Functionaris: een medewerker in dienst van Avri, dan wel een door Avri ingehuurde medewerker of een bij Avri gedetacheerde medewerker;

 • d)

  Begroting: de raming van de te verwachten lasten en baten van Avri. De lasten en baten zijn in de begroting gerelateerd aan de te realiseren prestaties en doelstellingen;

 • e)

  Budget: betreft de door het Algemeen Bestuur, het Dagelijkse Bestuur of de Directeur toegekende middelen, bestemd voor het realiseren van een bepaald doel binnen een bepaalde tijd;

 • f)

  Budgethouder: de functionaris van Avri aan wie op grond van zijn functie een budget wordt toegekend en die daarmee bevoegd is tot besteding van het budget op basis van het Mandaatbesluit directeur Avri 2016 of het Mandaatbesluit medewerkers Avri 2016. Deze bevoegdheid geldt zowel voor de uitgaven als de inkomsten en investeringen, die in directe relatie staan tot het toegekende budget;

 • g)

  Budgetbeheerder: de functionaris die inkoop- en aanbestedingen van Goederen, Diensten of Werken initieert voor de budgethouder en het accorderen van de factuur door de budgethouder voorbereidt. De toewijzing van budgetbeheerders vindt plaats via het Mandaatbesluit directeur Avri 2016 dan wel via het Mandaatbesluit medewerkers Avri 2016.

Artikel 2 Aanwijzing Budgethouder

 • 1.

  De directeur is de budgethouder van de budgetten die door het Dagelijks Bestuur via de programmabegroting en productenraming of begrotingswijzigingen zijn toegekend en legt hierover verantwoording af aan het Dagelijks Bestuur.

 • 2.

  De directeur kan binnen de kaders van deze regeling budgethouders aanwijzen.

 • 3.

  De aanwijzing van budgethouders, de onderlinge vervangbaarheid en eventuele beperkingen / condities aan het budgetbehoudersschap en budgetbeheer worden vastgelegd in het mandaatbesluit medewerkers Avri 2016.

Artikel 3 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden budgethouders

 • 1.

  De budgethouder is verantwoordelijk voor de beheersing van de budgetten die aan hem zijn toegekend en de realisatie van de daarbij afgesproken prestaties.

 • 2.

  De budgethouder krijgt met het toekennen van een budget tevens mandaat, volmacht en machtiging voor het aangaan van contractuele en financiële verplichtingen voor werken, diensten en leveringen en het doen van betalingen.

 • 3.

  De budgethouder draagt zorg voor het realiseren van geraamde inkomsten op de toegekende budgetten.

 • 4.

  De budgethouder handelt bij het toewijzen en uitvoeren van het budgethouderschap publiekrechtelijk en privaatrechtelijk volgens de geldende regels, zoals in ieder geval vastgelegd in of vast te leggen in:

  • Mandaatbesluit directeur Avri 2016;

  • Mandaatbesluit medewerkers Avri 2016;

  • Inkoop- en aanbestedingsbeleid Avri 2016;

  • Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling Avri 2016.

 • 5.

  Opdrachten aan derden, die leiden tot financiële verplichtingen, kunnen uitsluitend door een budgethouder worden verleend met inachtneming van de volgende randvoorwaarden:

  • a)

   De opdracht is rechtmatig en past binnen het toegewezen/beschikbare budget;

  • b)

   De opdracht past binnen het limiet zoals opgenomen in de mandaatregeling;

  • c)

   De budgethouder draagt er zorg voor dat, in ieder geval, verplichtingen uit de verstrekte opdrachten groter of gelijk aan € 5.000 worden vastgelegd in de financiële administratie; Het mandaatbesluit medewerkers Avri 2016 (zie ook artikel 2 derde lid) biedt de mogelijkheid om de hoogte van dit bedrag op een lager niveau per budget vast te stellen.

  • d)

   Voor opdrachten met betrekking tot treasury wordt verwezen naar het Treasurystatuut.

Artikel 4 budgetbeheerder

 • 1.

  De budgethouder kan een budgetbeheerder aanwijzen.

 • 2.

  De budgetbeheerder initieert inkoop- en aanbestedingen van werken, diensten en leveringen voor de budgethouder en bereid het coderen en het accorderen van de factuur door de budgethouder voor.

Artikel 5: Bekendmaking en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de dag volgend op bekendmaking.

 • 2.

  Deze regeling wordt aangehaald als “Budgethoudersregeling Gemeenschappelijke Regeling Avri 2016”

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van Avri van 16 december 2015.

de secretaris, de voorzitter,

E.J. de Vries L. Verspuij