Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Avri

Besluit tot aanwijzing van toezichthouders op grond van de Afvalstoffenverordening Avri 2016 (aanwijzingsbesluit toezichthouders Avri 2016)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAvri
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit tot aanwijzing van toezichthouders op grond van de Afvalstoffenverordening Avri 2016 (aanwijzingsbesluit toezichthouders Avri 2016)
CiteertitelBesluit tot aanwijzing van toezichthouders op grond van de Afvalstoffenverordening Avri 2016 (aanwijzingsbesluit toezichthouders Avri 2016)
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt alle eerdere aanwijzingsbesluiten waarbij personen zijn belast met het toezicht op enige wet en regelgeving.

Deze regeling treedt in werking een dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Afvalstoffenverordening Avri 2016, art. 23
  2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 5.10, lid 3
  3. Algemene wet bestuursrecht, titel 5.2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-05-201601-01-2016nieuwe regeling

14-04-2016

Blad gemeenschappelijke regeling, 10-05-2016

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit tot aanwijzing van toezichthouders op grond van de Afvalstoffenverordening Avri 2016 (aanwijzingsbesluit toezichthouders Avri 2016)

Het Dagelijks bestuur van Avri:

 

gelet op artikel 23 van de Afvalstoffenverordening Avri 2016, artikel 5.10 derde lig van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht

 

besluit:

Artikel 1  

Aan te wijzen als medewerker belast met het toezicht op de naleving van de Afvalstoffenverordening Avri en krachtens die verordening vastgestelde uitvoeringsbesluiten:

  • 1.

    de medewerkers belast met toezichthoudende taken die zijn aangesteld in vaste of tijdelijke dienst van Avri, afdeling Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR), team Handhaving;

  • 2.

    de gedetacheerde en extern ingehuurde medewerkers belast met toezichthoudende taken die werkzaam zijn bij Avri, afdeling IBOR, team Handhaving.

Artikel 2  

De in artikel 1 bedoelde medewerkers worden in het bezit gesteld van een legitimatiebewijs.

Artikel 3  

Alle eerdere aanwijzingsbesluiten waarbij personen zijn belast met het toezicht op enige wet en regelgeving worden ingetrokken.

Artikel 4  

Dit besluit treedt in werking een dag na bekendmaking in het blad gemeenschappelijke regeling en werkt terug tot 1 januari 2016.

Geldermalsen, 14 april 2016

Het dagelijks bestuur van Avri

namens deze:

De directeur van Avri

E.J. de Vries