Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Avri

Overig besluit van algemene strekking van de gemeenschappelijke regeling Avri houdende de vaststelling van de inrichting van de organisatie Organisatiebesluit Avri 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAvri
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingOverig besluit van algemene strekking van de gemeenschappelijke regeling Avri houdende de vaststelling van de inrichting van de organisatie Organisatiebesluit Avri 2016
CiteertitelOrganisatiebesluit Avri 2016
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 24 lid 1 Gemeenschappelijke regeling Avri

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-07-2016nieuwe regeling

27-06-2016

Blad gemeenschappelijke regeling 2016, 364

DB - 160627 - 8b

Tekst van de regeling

Intitulé

Organisatiebesluit Avri 2016

Het dagelijks bestuur van Avri

 

gelet op

artikel 24, eerste lid, onder c, van de Gemeenschappelijke regeling Avri,

 

besluit;

vast te stellen

 

Organisatiebesluit Avri 2016

Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen

Artikel 1: Begripsbepalingen

Artikel 1 van de Gemeenschappelijke regeling Avri is van toepassing op dit besluit. Daarnaast wordt in dit besluit verstaan onder:

 • a.

  organisatie: de organisatie van Avri, bedoeld in artikel 34, eerste lid, van de regeling;

 • b.

  directeur: de directeur van Avri, bedoeld in artikel 34, eerste lid van de regeling, die, overeenkomstig artikel 34, derde lid, van de regeling, tevens optreedt als secretaris;

 • c.

  managementteam: het managementteam, bedoeld in artikel 4, vierde lid;

 • d.

  manager: een manager van een organisatieonderdeel;

 • e.

  organisatieonderdeel: de onderdelen van de organisatie, bedoeld in artikel 3, eerste lid;

 • f.

  regeling: gemeenschappelijke regeling Avri.

Hoofdstuk 2: Structuur, taken en functies van de onderdelen van de organisatie

Artikel 2: Indeling in organisatorische eenheden

 • 1.

  De ambtelijke organisatie van Avri is ingedeeld in organisatieonderdelen. Deze organisatieonderdelen worden aangeduid met de benaming afdeling.

 • 2.

  De afdelingen staan onder leiding van een manager.

 • 3.

  Aan het hoofd van de ambtelijke organisatie staat de directeur. Deze wordt bijgestaan door een managementteam.

 • 4.

  Het managementteam bestaat uit de directeur (voorzitter) en de managers.

 • 5.

  De directeur stelt, na advies van het managementteam, benodigde hulpstructuren vast.

 • 6.

  De hulpstructuren kunnen zijn een teamleider, coördinerend medewerker en/of een senior.

 • 7.

  De structuur en de taken van de organisatieonderdelen van Avri zijn gebaseerd op het (nog op te stellen) Strategisch Bedrijfsplan.

Artikel 3: Hoofdstructuur

 • 1.

  Ingesteld worden de volgende onderdelen van de organisatie:

  • a.

   de afdeling Bedrijfsvoering;

  • b.

   de afdeling Integraal Beheer Openbare Ruimte;

  • c.

   de afdeling Afvalbeheer, en

  • d.

   de afdeling Klant en Advies.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie.

 • 3.

  Het dagelijks bestuur benoemt, schorst en ontslaat, overeenkomstig artikel 34, tweede lid, van de regeling, de directeur.

Artikel 4: Taken en bevoegdheden directeur en managementteam

 • 1.

  De organisatie Avri staat overeenkomstig artikel 34, eerste lid, van de regeling, onder leiding van de directeur.

 • 2.

  De directeur vormt samen met de managers het managementteam.

 • 3.

  De taak van het managementteam is de algehele coördinatie van werkzaamheden van de organisatie, onder verantwoordelijkheid van de directeur.

 • 4.

  De directeur is dagelijks bestuurder zoals bedoeld in de Wet op de ondernemingsraden voor Avri en overlegt met de ondernemingsraad.

Artikel 5: Directeur

 • 1.

  Onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur is de directeur belast met de algehele leiding van de uitvoeringsdienst en met de zorg voor een juiste taakvervulling door de uitvoeringsdienst.

 • 2.

  De directeur is integraal verantwoordelijk voor het functioneren van Avri voor de inzet en het beheer van middelen, voor de inhoudelijke kwaliteit van de taakuitvoering en dienstverlening en het realiseren van de gestelde doelen. Voorts heeft de directeur de taken en bevoegdheden genoemd in deze verordening.

 • 3.

  De directeur treedt op als bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden.

 • 4.

  De directeur legt voor de uitvoering van zijn taken verantwoording af aan het dagelijks bestuur. Daartoe worden er jaargesprekken gevoerd met een delegatie uit het dagelijks bestuur.

 • 5.

  De directeur kan de hem gemandateerde bevoegdheden in ondermandaat aan de afdelingsmanagers verlenen.

Artikel 6: Managementteam

 • 1.

  Met inachtneming van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de algemeen directeur heeft het managementteam de verantwoordelijkheid voor:

  • a.

   het realiseren van het beleid, de producten en diensten met de inzet van de daartoe benodigde middelen;

  • b.

   de ontwikkeling en vormgeving van het middelenbeleid (personeel, informatievoorziening, juridische zaken, organisatie, financiën, automatisering, communicatie en huisvesting).

Artikel 7: Controller

 • 1.

  De controller is eerste adviseur van de directeur en geeft gevraagd en ongevraagd advies en rapporteert over knelpunten, realisatie van de gestelde doelen, initiatieven of instrument ontwikkelingen.

 • 2.

  De controller draagt zorg voor de kaders en richtlijnen ten behoeve van de bedrijfsvoering en planning- en controlcyclus.

Artikel 8: Managers

 • 1.

  De managers zijn integraal verantwoordelijk voor het bereiken van de doelstellingen en de uitvoering van taken van hun afdeling, waaronder het jaarplan van de betreffende afdeling.

 • 2.

  De managers leggen voor de uitvoering van hun taken verantwoording af aan de directeur.

Artikel 9: De afdeling Bedrijfsvoering

 • 1.

  Deze afdeling is verantwoordelijk voor het ondersteunen en faciliteren van de uitvoering van de primaire processen.

 • 2.

  De kerntaken van de afdeling betreffen de informatievoorziening en automatisering (I&A), personeel en organisatie (P&O), planning en control (P&C), kwaliteit, arbo en milieu (KAM), juridische zaken, facilitair en (bestuurs-)secretariaat.

Artikel 10: De afdeling integraal beheer openbare ruimte (IBOR)

 • 1.

  Deze afdeling is verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte en handhaving ten behoeve van de gemeenten waarmee een dienstverleningsovereenkomst als bedoeld in artikel 20, tweede lid, van de regeling is gesloten.

 • 2.

  De kerntaken van de afdeling betreffen het zo efficiënt mogelijk en kwalitatief goed uitvoeren van de overeenkomst met de betrokken gemeente.

Artikel 11: De afdeling Afvalbeheer

 • 1.

  Deze afdeling is verantwoordelijk voor het zorg dragen voor een goede verwerking van de afvalstromen en grondstoffen afkomstig van huishoudens en bedrijven. Daarnaast is deze afdeling verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de terreinen die Avri in gebruik heeft en de daarop aanwezige gebouwen en installaties.

 • 2.

  De kerntaken van deze afdeling betreffen het inzamelen, overslaan, transporteren en bewerken en verwerken van afvalstromen en grondstoffen en het beheer en onderhoud van de daarvoor gebruikte terreinen.

Artikel 12: De afdeling Klant en Advies

 • 1.

  Deze afdeling is verantwoordelijk voor het vormen van de schakel tussen de klanten c.q. opdrachtgevers van Avri (daaronder worden verstaan de burgers, gemeenten en bedrijven) en de operationele organisatie.

 • 2.

  De kerntaken van deze afdeling betreffen klantgerichte dienstverlening aan inwoners, contractmanagement, contractbeheer en beleidsontwikkeling.

Artikel 13: Plaatsvervanging

 • 1.

  Bij afwezigheid van de directeur wordt een lid van het managementteam als plaatsvervanger aangewezen. De directeur stelt hiervoor een plaatsvervangingsbesluit vast. Het plaatsvervangingsbesluit behoeft de goedkeuring van het dagelijks bestuur.

 • 2.

  De leden van het managementteam kunnen elkaar bij afwezigheid vervangen. De directeur stelt (bij langdurige afwezigheid) hiervoor een plaatsvervangingsbesluit vast. Het plaatsvervangingsbesluit behoeft de goedkeuring van het dagelijks bestuur.

 • 3.

  In aanvulling op het eerste lid kunnen de leden van het managementteam elkaar ook in andere situaties vervangen. De directeur stelt hiervoor in het plaatsvervangingsbesluit, bedoeld in het eerste lid, nadere regels.

 • 4.

  De managers regelen de onderlinge vervanging van medewerkers binnen hun afdeling.

Hoofdstuk 3: Slotbepalingen

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Organisatiebesluit Avri 2016.

Artikel 15: Bekendmaking en inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag nadat het is bekendgemaakt, .

Aldus voorlopig vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van Avri 27 juni 2016,

Het Dagelijks Bestuur van Avri

de secretaris de voorzitter

E. J. de Vries L. Verspuij

De voorzitter

L. Verspuij