Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Avri

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Avri houdende de mandaatregeling Besluit mandaat directeur Avri 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAvri
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Avri houdende de mandaatregeling Besluit mandaat directeur Avri 2016
CiteertitelBesluit mandaat directeur Avri 2016
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. afdeling 10.1.1 Awb
 2. titel 3 boek 3 BW
 3. artikel 24 Gemeenschappelijke regeling Avri
 4. artikel 25 Gemeenschappelijke regeling Avri
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-07-201701-07-2016artikel 2

06-03-2017

Blad gemeenschappelijke regeling 2017, 353

.
19-07-201601-07-2016nieuwe regeling

27-06-2016

Blad gemeenschappelijke regeling 2016, 363

DB - 160627 - 7b

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit mandaat directeur Avri 2016

Het dagelijks bestuur en de voorzitter van Avri, ieder voor zover bevoegd;

 

Gelet op:

de afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

titel 3 van boek 3 van het Burgerlijk Wetboek;

de artikelen 24 en 25 van de Gemeenschappelijke regeling Avri;

 

besluiten:

 

vast te stellen het besluit mandaat directeur Avri 2016.

Artikel 1: Begripsbepalingen

Artikel 1 van de Gemeenschappelijke regeling Avri en artikel 1 van de organisatieverordening zijn van toepassing op dit besluit. Daarnaast wordt in dit besluit verstaan onder:

 • a.

  organisatiebesluit : de Organisatiebesluit Avri 2016

Artikel 2: Mandaat

 • 1.

  Aan de directeur wordt in mandaat verleend de bevoegdheid tot:

  • a.

   het benoemen, schorsen en ontslaan van ambtenaren;

  • b.

   het leidinggeven aan en aansturen van de medewerkers van de ambtelijke organisatie, waaronder ook wordt verstaan het toepassen van de arbeidsvoorwaardenregelingen voor Avri;

  • c.

   het beslissen tot privaatrechtelijke rechtshandelingen tot ten hoogste een bedrag van € 2.000.000,- per privaatrechtelijke rechtshandeling, met uitzondering van privaatrechtelijke rechtshandelingen als bedoeld in artikel 31a van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

  • d.

   het vertegenwoordigen van het Avri in en buiten rechte;

  • e.

   het nemen van besluiten tot het al dan niet verstrekken van informatie op basis van de Wet openbaarheid bestuur. De bevoegdheid, bedoeld in de eerste volzin, behelst niet de bevoegdheid te beslissen op bezwaarschriften, bedoeld in artikel 6:4, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, en

  • f.

   het aanwijzen van medewerkers van Avri, overeenkomstig artikel 23 van de Afvalstoffenverordening Avri, van de afdeling Integraal beheer openbare ruimte, bedoeld in

   artikel 3, eerste lid, onder a, van de Organisatieverordening , om toezicht te houden op de naleving van de Afvalstoffenverordening Avri en de daarop gebaseerde uitvoeringsbesluiten.

  • g.

   het horen in het kader van klachten op grond van de Algemene wet bestuursrecht;

  • h.

   het schriftelijk afdoen van klachten op grond van de Algemene wet bestuursrecht, en

  • i.

   het nemen van beslissingen in het kader van de uitvoering van de Wet bescherming persoonsgegevens.

 • 2.

  De directeur besluit slechts tot het benoemen, schorsen en ontslaan van managers nadat het dagelijks bestuur in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen naar voren te brengen.

Artikel 3: Volmacht en machtiging

Voor de toepassing van dit besluit wordt met mandaat gelijkgesteld de verlening van:

 • a.

  volmacht om namens Avri privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten, en

 • b.

  machtiging om namens Avri handelingen te verrichten die een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 4: Ondermandaat

 • 1.

  De directeur kan de bevoegdheden, genoemd in artikel 2, eerste lid, onder a tot en met d, schriftelijk in ondermandaat verlenen aan de functionarissen van de ambtelijke organisatie gelet op de taken van het organisatieonderdeel, overeenkomstig de organisatieverordening, waaraan zij leiding geven of waarbinnen zij werkzaam zijn.

 • 2.

  De directeur neemt bij het verlenen van ondermandaat het Budgethoudersregeling Gemeenschappelijke Regeling Avri in acht.

Artikel 5: Kaders mandaat

De uitoefening van bevoegdheden in mandaat, verleend bij of krachtens dit besluit, geschiedt met inachtneming van de: a. ter zake geldende instructies per geval of in algemene zin van het dagelijks bestuur of de voorzitter; b. door het algemeen bestuur vastgestelde begroting en het meerjaren beheersplan en voor zover in die begroting voor de betreffende rechtshandeling financiële middelen zijn opgenomen en deze niet zijn uitgeput, en c. het Budgethoudersregeling Gemeenschappelijke Regeling Avri

Artikel 6: Informatieplicht

 • 1.

  Eenieder aan wie bij of krachtens dit besluit mandaat verleend verschaft het dagelijks bestuur gevraagd of ongevraagd informatie over de uitvoering van de aan hem opgedragen taken.

 • 2.

  Eenieder aan wie bij of krachtens dit besluit mandaat is verleend informeert het dagelijks bestuur bij zwaarwegende omstandigheden en gebeurtenissen die betrekking hebben op de gemandateerde bevoegdheden.

 • 3.

  De directeur houdt een register bij van krachtens dit besluit genomen besluiten.

Artikel 7: Ondertekening

 • 1.

  Indien een besluit wordt genomen bij of krachtens het bepaalde in artikel 2, eerste lid, onder a, b c, e en f luidt de ondertekening:

  Het dagelijks bestuur van Avri

  namens deze:

  De directeur van Avri

  Gevolgd door de handtekening en naam van de functionaris.

 • 2.

  Indien een besluit wordt genomen bij of krachtens het bepaalde in artikel 2, eerste lid, onder d, luidt de ondertekening:

  Avri

  Voor deze de voorzitter van Avri

  namens deze:

  De directeur van Avri

  Gevolgd door de handtekening en naam van de functionaris.

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag nadat het is bekendgemaakt.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat directeur Avri 2016.

Aldus besloten door het dagelijks bestuur en de voorzitter van Avri op 27 juni 2016.

Het Dagelijks Bestuur van Avri

de secretaris de voorzitter

E.J. de Vries L. Verspuij

De voorzitter van Avri

L. Verspuij