Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Avri

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Avri houdende uitvoeringsbesluit afval Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Avri 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAvri
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Avri houdende uitvoeringsbesluit afval Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Avri 2017
CiteertitelUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Avri 2017
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Avri 2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Afvalstoffenverordening Avri 2017

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2018nieuwe regeling

06-02-2017

Gemeenteblad 2016, 647

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Avri 2017

Het dagelijks bestuur van Avri besluit,

 

overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de aangewezen inzameldienst en andere inzamelaars, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening Avri 2017;

 

gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening Avri 2017;

 

vast te stellen het volgende Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Avri 2017

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan onder:

 • a.

  verordening: Afvalstoffenverordening Avri 2017 ;

Artikel 2. Aanwijzing inzamelende instanties (uitwerking artikel 3)

 • 1.

  als inzameldienst op grond van artikel 3, eerste lid, van de verordening is aangewezen Avri, onderdeel Afvalbeheer gevestigd te Geldermalsen;

 • 2.

  als inzamelaar op grond van artikel 3, tweede lid, van de verordening worden aangewezen:

  • a.

   Kerken, scholen, verenigingen en andere maatschappelijke entiteiten waarmee individueel een uitvoeringsovereenkomst is gesloten voor de inzameling van oud papier en karton afkomstig van huishoudens.

  • b.

   bij de aanwijzing van andere inzamelaars op grond van artikel 3, tweede lid, van de verordening, worden de voorschriften en beperkingen als bedoeld in artikel 3, derde lid, van de verordening vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst met de aan te wijzen inzamelaar.

Artikel 3. Afzonderlijke inzameling (uitwerking artikel 7)

De volgende omschrijvingen van bestanddelen huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 7, tweede lid, van de verordening vastgesteld:

 • a.

  groente-, fruit- en tuinafval: dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is, beperkt is van omvang en apart wordt ingezameld;

 • b.

  klein chemisch afval: huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de KCA-lijst van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu;

 • c.

  glas: op kleur gescheiden eenmalige glasverpakkingen zoals flessen, potten en andere glazen verpakkingen, met uitzondering van vlakglas, (glas)keramiek, gloei- en spaarlampen, TL-lampen, nagellakflesjes, stenen kruiken, porselein, kristal, spiegels, doppen van flessen, kunststofflessen en kurken;

 • d.

  oud papier en karton: huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties, (drankenkartons voor zuivel en frisdranken, ordners en ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang, vinyl en doorslagpapier vallen niet onder oud papier en karton);

 • e.

  kunststof verpakkingen: verpakkingen van kunststof zoals bedoeld in het kader van de Raamovereenkomst verpakkingen;

 • f.

  drankenkartons; gebruikte drankenkartons afkomstig uit huishoudens;

 • g.

  textiel: kleding, schoenen, accessoires, huishoudtextiel, knuffels, grote lappen stof en gordijnen die niet vervuild zijn met andere afvalfracties en niet eerder gebruikt als bijvoorbeeld poets- of verflappen;

 • h.

  frituurolie en -vet: gebruikte frituurolie en –vet afkomstig uit huishoudens;

 • i.

  elektrische en elektronische apparatuur: de producten zoals genoemd in de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur;

 • j.

  grof tuinafval: plantaardige of organische afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder gft-afval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen, zoals grof loofafval, snoeihout etcetera, met uitzondering van bielzen, tuinhekken, tuinschuttingen en verhardingen;

 • k.

  asbest en asbesthoudend materiaal: afval waarin zich asbest bevindt;

 • l.

  grof huishoudelijk afval: volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden;

 • m.

  huishoudelijk restafval: afval afkomstig uit particuliere huishoudens, dat overblijft na scheiding in andere deelstromen genoemd in artikel 3 van de verordening;

 • n.

  medicijnen en injectienaalden: afkomstig uit huishoudens;

 • o.

  Matrassen: gebruikte matrassen afkomstig uit huishoudens;

 • p.

  EPS (piepschuim): gebruikt EPS afkomstig uit huishoudens;

 • q.

  gips: afkomstig uit huishoudens.

Artikel 4. Aanwijzing inzamelmiddelen- en voorzieningen (uitwerking artikel 8)

Op grond van artikel 8, tweede lid, van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:

 • a.

  voor restafval van huishoudens een minicontainer voor de gebruiker van één perceel of een verzamelcontainer voor gebruikers van een aantal percelen;

 • b.

  voor gft-afval van huishoudens een minicontainer voor de gebruiker van één perceel of een verzamelcontainer voor gebruikers van een aantal percelen;

 • c.

  voor klein chemisch afval op verzoek een kca-box;

 • d.

  voor oud papier en karton een minicontainer voor de gebruiker van één perceel, een verzamelcontainer voor gebruikers van een aantal percelen en een brengvoorziening papier op wijkniveau;

 • e.

  voor glas een brengvoorziening glas op wijkniveau;

 • f.

  voor textiel een brengvoorziening textiel op wijkniveau;

 • g.

  voor kunststofverpakkingen en drankenkartons inzamelzakken.

 • h.

  medicijnen en injectienaalden, brengvoorziening bij de apotheken

Artikel 5. Frequentie van inzamelen (uitwerking artikel 9)

Op grond van artikel 9, zesde lid,van de verordening wordt van de overige bestanddelen huishoudelijke afvalstoffen de volgende inzamelfrequentie vastgesteld:

 • a.

  oud papier en karton in minicontainers wordt tenminste 12 maal per jaar ingezameld.

 • b.

  kunststofverpakkingen en drankenkartons worden eenmaal per twee weken ingezameld.

 • c.

  grof huishoudelijk afval, grote elektrische- en elektronische apparaten worden op afroep ingezameld.

Artikel 6. Afzonderlijk ter inzameling aanbieden (uitwerking artikel 11)

Op grond van artikel 11, tweede lid, van de verordening worden de volgende categorieën personen vrijgesteld van de gescheiden inzameling van gft-afval: personen woonachtig in de gebieden aangewezen in artikel 9, vijfde lid, van de verordening.

Artikel 7. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen (uitwerking artikel 12)

 • 1.

  Krachtens artikel 12, derde lid, van de verordening stelt het dagelijks bestuur de volgende regels voor het gebruik van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen:

  • a.

   het beheer van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente, berust bij Avri;

  • b.

   de inzameldienst is bevoegd om de restafval container te voorzien van een chip. Deze chip met uniek nummer is gekoppeld aan het volume van de container en adresgegevens. Deze chip is het identificatiemiddel om de frequentie van aanbieden te registeren.

  • c.

   de inzameldienst is bevoegd om de toegangspassen voor ondergrondse inzamelvoorzieningen te koppelen aan de adresgegevens en registratie van aanbiedingen. Deze toegangspassen zijn het ` identificatiemiddel om de frequentie van aanbieden te registreren.

  • d.

   de door of namens de gemeente door Avri verstrekte inzamelmiddelen behoren bij de woning;

  • e.

   de gebruiker van een perceel dient zich tot het klantencontactcentrum van Avri te wenden indien bij een verhuizing naar een perceel geen of een kapot inzamelmiddel wordt aangetroffen. Bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een inzamelmiddel dient de gebruiker van een perceel zich ook tot het klantencontactcentrum van Avri te wenden;

  • f.

   de inzamelmiddelen blijven eigendom van de verstrekker en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden;

  • g.

   de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

  • h.

   de gebruiker mag geen papieren of plastic zakken gebruiken in minicontainers voor gft-afval;

  • i.

   de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt;

  • j.

   de verstrekte inzamelmiddelen voor rest- en gft-afval mogen alleen worden gereinigd met water of een biologisch afbreekbaar schoonmaakmiddel;

  • k.

   per perceel is het gebruik van maximaal twee minicontainers voor zowel papier als gft-afval toegestaan.

  • l.

   per perceel wordt maximaal één pasje voor ondergrondse inzamelvoorzieningen verstrekt. Inwoners die op 31 december 2013 in het bezit waren van meerdere pasjes voor inzamelvoorzieningen mogen deze blijven gebruiken. Nieuwe aanvragen voor meerdere pasjes worden niet in behandeling genomen;

  • m.

   de gebruiker van een toegangspas blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik van de toegangspas voor inzamelvoorzieningen;

  • n.

   indien een container geheel of gedeeltelijk niet geleegd kan worden door toedoen van de gebruiker of door omstandigheden buiten de risicosfeer van de inzamelaar (o.a. vastklemmen, vastvriezen van afval), is dit voor risico van de gebruiker. Dit houdt in een extra aanbieding voor rekening van de gebruiker;

  • o.

   in afwijking van het bepaalde onder n wordt in geval van calamiteiten (niet verwijtbaar door of voor risico van de inwoner) of door toedoen van de inzamelaar een inzamelmiddel geheel of gedeeltelijk niet geleegd wordt, de desbetreffende aanbieding niet in rekening gebracht;

 • 2.

  Krachtens artikel 12, vierde lid, van de verordening stelt het dagelijks bestuur de volgende regels omtrent de plaats waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

  • a.

   het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in containers dient ordentelijk te geschieden door plaatsing van de container op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg, dan wel op een inzamel- of clusterplaats, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen en waarbij aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd;

  • b.

   indien de minicontainers worden geleegd door een voertuig met zijbelading moeten de handvaten van de rijweg af gericht zijn. Worden de minicontainers door een achterlader geleegd dan moeten met de handvaten naar de rijweg gericht ter aanbieding worden aangeboden. De te plaatsen richting van de handvaten wordt aangegeven door middel van een sticker met pijlen op de container.

  • c.

   klein chemisch afval mag om veiligheidsredenen niet aan de openbare weg worden aangeboden, maar moet persoonlijk worden overhandigd op de milieustraat;

  • d.

   de milieustraten van Avriworden aangewezen als brengdepot waar de afvalstoffen, als vermeld in artikel

   5, eerste lid, van de verordening, kunnen worden achter gelaten;

  • e.

   bij de afgifte van afvalstoffen op een milieustraat zijn de acceptatievoorwaarden in het Acceptatiereglement Milieustraten van toepassing;

  • f.

   degene die zich van afvalstoffen ontdoet, moet zich bij of op een milieustraat kunnen legitimeren;

  • g.

   het grof afval dient op de afgesproken dag en tijd op een voor het inzamelmaterieel goed bereikbare plaats bij de woning klaar te staan.

 • 3.

  Krachtens artikel 12, vierde lid, van de verordening stelt het dagelijks bestuur de volgende regels omtrent de wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

  • a.

   op een inzameldag mag een container slechts één maal worden aangeboden;

  • b.

   inzamelmiddelen dienen gesloten te zijn en inzamelingvoorzieningen moeten na gebruik goed gesloten worden;

  • c.

   uit de inzamelmiddelen en de inzamelvoorzieningen mag geen huishoudelijk afval steken;

  • d.

   de deksel van het inzamelmiddel of de inzamelvoorzieningen moet ten allen tijde gesloten zijn.

  • d.

   afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de container zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder uit de container te worden verwijderd;

  • e.

   het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter aanbieding aangeboden minicontainer mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 80 kilogram;

  • f.

   het gewicht van de aangeboden hoeveelheid huishoudelijk klein chemisch afval mag per keer niet zwaarder zijn dan 50 kilogram;

  • g.

   klein chemisch afval dient in deugdelijke verpakking te worden aangeboden.

  • h.

   bij de afgifte van afvalstoffen op een milieustraat zijn de acceptatievoorwaarden in het Acceptatiereglement Milieustraten Avri van toepassing;

  • i.

   de ontdoener van afvalstoffen moet zich bij of op een milieustraat kunnen legitimeren;

  • j.

   de inzameling van grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparaten vindt op afroep plaats, de aanbieder dient voor deze inzameling op afroep een afspraak te maken met de inzameldienst. Voor deze dienst wordt de aanbieder € 20,00 in rekening gebracht; Het ophalen van grof huishoudelijk (groen) afval vindt slechts plaats na betaling van de kosten;

  • k.

   grof huishoudelijk afval of grof tuinafval mag bij het overdragen op de milieustraat geen groter volume hebben dan 2 m³ .Bij het huis aan huis op afroep aanbieden mag dit geen groter volume hebben

   dan 1 m3;

  • l.

   kleinere stukken grof huishoudelijk afval of grof tuinafval moeten zoveel mogelijk in één of meer bundels samengedrukt en –gebonden worden overgedragen of aangeboden waarbij een bundel niet langer mag zijn dan 1,5 meter, niet breder dan 0,5 meter en niet zwaarder dan 30 kilogram.

  • m.

   per aanbieding mag één elektrisch of elektronisch apparaat van een soort aangeboden worden,.

  • n.

   indien een gebruiker van een perceel gebruik maakt van een verzamelcontainer dan dienen de huishoudelijke restafvalstoffen in een goed gesloten zak in de hiervoor bestemde verzamelcontainer te worden gedeponeerd.

  • o.

   indien een gebruiker van een perceel gebruik maakt van een verzamelcontainer dan dient het GFT-afval los in de hiervoor bestemde verzamelcontainer te worden gedeponeerd.

  • p.

   indien een gebruiker van een perceel voor het aanbieden van huishoudelijk afval een ondergrondse verzamelcontainer voorzien van toegangscontrole aangewezen heeft gekregen, dan ontvangt de gebruiker een toegangsmiddel.

 • 4.

  Op grond van artikel12, vijfde lid, van de verordening kunnen grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparaten zonder inzamelmiddel maar wel gescheiden ter inzameling worden aangeboden.

Artikel 8. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden (uitwerking artikel 13)

 • 1.

  Het dagelijks bestuur stelt de volgende regels op grond van artikel 13, eerste lid, van de verordening:

  • a.

   inzamelmiddelen moeten worden aangeboden op de vastgestelde inzameldag zoals aangegeven op de afvalkalender voor 07:30 uur;

  • b.

   de inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk om 22:30 uur op de vastgestelde inzameldag, van de weg zijn verwijderd;

  • c.

   grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparatuur worden op afroep ingezameld, deze categorieën moeten worden aangeboden voor 07:30 uur op de inzameldag die is afgesproken;

  • d.

   in verband met geluidhinder mogen glasbakken alleen tussen 7:00 uur en 21:00 uur worden gebruikt.

Artikel 9. Inwerkingtreding

 • I.

  Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op 1 januari 2017.

 • II.

  In te trekken het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Avri 2016.

Artikel 10. Citeerbepaling

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Avri 2017.

Aldus vastgesteld door het dagelijks bestuur van Avri in de vergadering van 6 februari 2017.

De secretaris de voorzitter,

E.J. de Vries L. Verspuij