Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Avri

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Avri houdende regels omtrent acceptatie milieustraten Acceptatiereglement milieustraten Avri

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAvri
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Avri houdende regels omtrent acceptatie milieustraten Acceptatiereglement milieustraten Avri
CiteertitelAcceptatiereglement milieustraten Avri
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het voorgaande reglement met ingangsdatum 1 januari 2014.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-04-201801-01-2018nieuwe regeling

09-04-2018

bgr-2018-588

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Avri houdende regels omtrent acceptatie milieustraten Acceptatiereglement milieustraten Avri

Voorwaarden van toepassing bij het aanbieden van

afvalstoffen aan de milieustraten van Avri

Artikel 1 Definities

Aanbieder:

Degene die in de hoedanigheid van bezitter van afvalstoffen deze afvalstoffen aanbiedt afkomstig uit een particulier huishouden.

Aanbieding:

Het aanbieden van afvalstoffen aan Avri.

Algemeen Bestuur:

Het Algemeen Bestuur van Gemeenschappelijke Regeling Avri.

Acceptatie- en tarievenlijst afvalstoffen:

Lijst waarin opgenomen de te accepteren afvalstoffen met bijbehorende voorwaarden en tarieven.

Afvalstoffen:

Alle stoffen, preparaten of andere producten, waarvan de houder zich - met het oog op de verwijdering daarvan - ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

Avri:

Afvalverwijdering Rivierenland.

Beheerder:

Teamleider milieustraten of een door hem aangewezen medewerker milieustraten.

Dagelijks Bestuur:

Het Dagelijk Bestuur van Gemeenschappelijke Regeling Avri.

Milieustraat:

Brengvoorziening voor het (tijdelijk) opslaan en overslaan van gescheiden huishoudelijke afvalstoffen van particulieren.

Particulier huishouden:

Verwijzing naar de gebruiker van een perceel, zoals beschreven in de Afvalstoffenverordening.

Toezichthouder:

Een door het Algemeen Bestuur aangewezen functionaris die als toezichthouder op de milieustraat functioneert.

Verzorgingsgebied:

Het samenwerkingsgebied bestaat uit het grondgebied van de gemeenten die deel uitmaken van Avri te Geldermalsen, zoals nader gedefinieerd in de Gemeenschappelijk Regeling Avri.

Weigeren:

Het niet-accepteren van (delen van) aanbiedingen die niet voldoen aan dit reglement.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 • 2.1.

  Dit reglement is van toepassing op alle aanbiedingen van afvalstoffen aan de milieustraten van Avri. Bij het aanbieden van afvalstoffen aan het Grondstoffenpark Rivierenland te Geldermalsen is tevens het locatie reglement Avri van toepassing. Bij strijdigheid prevaleert het locatie reglement.

 • 2.2.

  Het door een aanbieder afwijken van dit reglement is slechts toegestaan voor zover dit door Avri schriftelijk is bevestigd in een overeenkomst en is slechts geldig voor de duur of de hoeveelheid zoals vastgelegd in die overeenkomst tussen aanbieder en Avri.

 • 2.3.

  In gevallen waarin de voorwaarden van Avri niet voorzien, beslist de Teamleider milieustraten van Avri.

 • 2.4.

  Op de milieustraten is de Wegenverkeerswet van toepassing.

 • 2.5.

  Door het aanbieden van afvalstoffen verklaart de aanbieder in te stemmen met dit reglement.

 • 2.6.

  Voorwaarden van toepassing bij het aanbieden van asbesthoudende stoffen zijn opgenomen in het 'Acceptatiereglement asbesthoudende stoffen 2002'.

Artikel 3 Toegang tot en gedragsregels op de milieustraten

 • 3.1.

  De milieustraten zijn alleen toegankelijk voor aanbieders uit particuliere huishoudens uit het grondgebied van de gemeenten die deel uitmaken van GR Avri.

 • 3.2.

  De aanbieder dient zich op de milieustraat desgevraagd te kunnen legitimeren.

 • 3.3.

  Toegang tot een milieustraat is uitsluitend toegestaan na toestemming door (de toezichthouder van) Avri.

 • 3.4.

  Personen onder de 12 jaar worden alleen op de milieustraat toegelaten in een voertuig. Zij mogen dit voertuig tijdens het verblijf op de milieustraat niet verlaten. De aanbieder moet hierop toezien.

 • 3.5.

  Afvalstoffen dienen gedurende de openingstijden te worden aangeboden. De openingstijden worden vastgesteld door de directeur van Avri en kenbaar gemaakt aan de hand van voorlichting en een bord bij de ingang van de milieustraten.

 • 3.6.

  Afvalstoffen genoemd in de acceptatie- en tarievenlijst afvalstoffen dienen door de aanbieder gescheiden op soort te worden aangeboden in de daarvoor op de milieustraten geplaatste opslagvoorzieningen/containers.

 • 3.7.

  Het vervoeren, aanleveren en lossen van afvalstoffen dient op zodanige wijze plaats te vinden dat geen verontreiniging van de toegangswegen, de milieustraat of de omgeving ontstaat.

 • 3.8.

  Nadat de afvalstoffen zijn geaccepteerd moet de aanbieder met zijn voertuig onmiddellijk de milieustraat verlaten.

 • 3.9.

  De aanbieder dient binnen de toegangspoort van een milieustraat dit acceptatiereglement en de aanwijzingen door de beheerder op te volgen. Zij mag geen daden verrichten die hinder veroorzaken of de werking van de milieustraat belemmeren.

 • 3.10.

  Het is voor de aanbieder verboden afvalstoffen mee te nemen voor eigen gebruik dan wel voor verkoop aan derden.

 • 3.11.

  Indien het gedrag van de aanbieder van afvalstoffen op de milieustraten naar het oordeel van de toezichthouder in strijd is met het bepaalde in dit reglement, kan hem door de toezichthouder worden gelast onmiddellijk met zijn voertuig de milieustraat te verlaten en kan hem voor een nader te bepalen tijdsduur de toegang worden ontzegd.

 • 3.12.

  Bij het verlaten van het vervoermiddel, dient de motor van het vervoermiddel te worden stilgezet. Tevens dient het vervoermiddel zodanig te worden geparkeerd dat geen hinder en/of gevaar ontstaat voor anderen.

Artikel 4 Acceptatie en weigering van afvalstoffen

 • 4.1.

  Het is verboden op de milieustraten afvalstoffen aan te leveren op een andere wijze dan bij of krachtens dit reglement is bepaald.

 • 4.2.

  De aanbieder van afvalstoffen meldt zich bij aankomst op de milieustraat bij de medewerker milieustraten om het aangebodene te laten controleren op het voldoen aan de acceptatievoorwaarden.

 • 4.3.

  Uitsluitend de afvalstoffen opgenomen in de acceptatie- en tarievenlijst afvalstoffen, worden geaccepteerd op de milieustraten.

 • 4.4.

  Uitsluitend afvalstoffen afkomstig van aanbieders uit particuliere huishoudens, die afkomstig zijn uit de gemeenten die deel uitmaken van GR Avri worden geaccepteerd. Bedrijfsafvalstoffen en gemeentelijke afvalstoffen worden niet geaccepteerd.

 • 4.5.

  Op aanwijzing van de medewerker milieustraten krijgt de aanbieder al dan niet toestemming om de aangeboden afvalstoffen op de daarvoor bestemde plaatsen te lossen.

 • 4.6.

  De feitelijke ontvangst van de aangeboden afvalstoffen door Avri vindt plaats, indien de aanbieder, na het verkrijgen van toestemming van de medewerker milieustraten, de aangeboden afvalstoffen in de daarvoor bestemde container(s) lost.

 • 4.7.

  Voertuigen kunnen worden geweigerd als ze een te groot aanbod in één keer zouden meebrengen, of als de milieustraat niet geschikt is om deze te ontvangen (te zwaar, te lang, te hoog). Niet geaccepteerd worden: tractoren, vrachtwagens (gewicht inclusief laadvermogen  3.500 kg), voertuigen > 2 meter hoog en voertuigen > 10 meter lang.

 • 4.8.

  De hoeveelheid afvalstoffen die een aanbieder op een milieustraat mag aanbieden is gemaximeerd op 2 m3 per keer, grotere aanbiedingen worden geweigerd.

 • 4.9.

  De hoeveelheid klein chemisch afval (KCA) die een aanbieder op een milieustraat per keer mag aanbieden is gemaximeerd op 50 kg.

 • 4.10.

  Het is verboden op de milieustraat afvalstoffen aan te bieden die ten gevolge van hun aard, afmetingen of hoeveelheden, moeilijkheden kunnen veroorzaken bij opslag, transport of verwerking, alsmede stoffen die ingevolge enig wettelijk voorschrift afzonderlijk moeten worden verzameld.

 • 4.11.

  Afvalstoffen die in elk geval worden geweigerd, zijn:

  • a)

   Radioactief afval, als bedoeld in de Kernenergiewet;

  • b)

   Ontplofbare voorwerpen en met ontplofbare stoffen geladen voorwerpen, zoals explosieven en munitie, als bedoeld in de Wet gevaarlijke stoffen;

  • c)

   Blauwzuur, broom, metaalcarbonylverbindingen, oplossingen in water van fluorwaterstof van 85%-100% (fluorwaterstofzuur);

  • d)

   Oplossingen in water met waterstofperoxide groter dan 35% in houders met een inhoud van meer dan 3 liter;

  • e)

   Ziekenhuisafval en andere klinische afvalstoffen, afkomstig van medische of diergeneeskundige instellingen, die infectueus zijn (pathogeen/ bacteriologisch afval) behalve injectienaalden;

  • f)

   Voor zelfontbranding vatbare stoffen;

  • g)

   Zeer giftige stoffen met een MAC-waarde kleiner dan 0,1 ppm;

  • h)

   Organische peroxiden;

  • i)

   Gevaarlijk afval dat niet deugdelijk is verpakt en geëtiketteerd;

  • j)

   (Dode)slachtdieren,dierlijk afval en destructiemateriaal en andere onder de regelgeving van de destructiewet vallende afvalstoffen;

  • k)

   Kadavers;

  • l)

   Brandende en smeulende afvalstoffen;

  • m)

   Autowrakken en gedeelten daarvan, aanhangers en caravans;

  • n)

   Dierlijke meststoffen.

 • 4.12.

  De acceptatie van asbesthoudende afvalstoffen is opgenomen in het "Acceptatiereglement asbesthoudende afvalstoffen 2002".

 • 4.13.

  In de acceptatie- en tarievenlijst afvalstoffen kunnen specifieke categorieën uitgesloten worden van acceptatie op de milieustraten.

 • 4.14.

  Ter controle kan de medewerker milieustraten in geval van verdenkingen bij wijze van steekproef te allen tijde de aanbieder gelasten de afvalstoffen te lossen op een door de medewerker Milieustraten aan te wijzen plaats op het terrein van de milieustraat. Bij het doorzoeken van de afvalstoffen dient de aanbieder dan wel een vertegenwoordiger van de aanbieder aanwezig te blijven.

 • 4.15.

  Afvalstoffen waarvoor een aanleververbod geldt zullen, al dan niet reeds gelost, geweigerd worden.

 • 4.16.

  Geweigerde afvalstoffen dienen door of namens de aanbieder verwijderd te worden. Eventuele kosten gemaakt door Avri voor het verwijderen van geweigerde afvalstoffen kunnen in rekening worden gebracht bij de aanbieder.

Artikel 5 Vergoeding

 • 5.1.

  Voor de aanlevering van afvalstromen waarvoor een tarief geldt zoals blijkt uit de acceptatie- en tarievenlijst afvalstoffen dient de aanbieder afhankelijk van de omvang van de aangeboden afvalstoffen een tarief per bezoek te betalen conform deze lijst.

 • 5.2.

  Het Algemeen Bestuur stelt de tarieven en voorwaarden voor afvalstoffen jaarlijks met het vaststellen van de begroting vast. Deze tarieven en voorwaarden worden op verzoek verstrekt en kenbaar gemaakt op een bord bij de ingang van de milieustraten en op www.avri.nl.

Artikel 6 Bezwaar

 • 6.1.

  Tegen een besluit tot weigering van de aangeboden afvalstoffen en/of ontzegging van de toegang tot de milieustraat staat met toepassing van 6:4 Algemene wet bestuursrecht bezwaar open bij het Dagelijks Bestuur.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 • 7.1.

  Het betreden van de milieustraat geschiedt op eigen risico.

 • 7.2.

  De aanbieder is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door hem, de namens hem op de inrichting aanwezige personen, zijn materieel of het in opdracht van hem op de inrichting aanwezig zijnde materieel, dan wel de door hem aangevoerde afvalstoffen of andere stoffen, aan Avri, de materiële zaken op de milieustraat, het personeel en andere personen die uit hoofde van hun functie rechtmatig op de milieustraat aanwezig zijn, hun eigendommen, de eigendommen van Avri, of aan de op de milieustraat in gebruik zijnde voorwerpen van derden, zulks onverminderd de aansprakelijkheid ingevolge wettelijke bepalingen.

 • 7.3.

  De aanbieder is aansprakelijk voor de kosten van het verwijderen en/of het teniet doen van de door hem aangeboden afvalstoffen die naar het oordeel van Avri dan wel landelijke, provinciale en/of lokale overheid schade aan het milieu tot gevolg hebben dan wel hebben gehad. Dit geldt tevens indien de afvalstoffen schade aan het milieu zouden kunnen hebben veroorzaakt wanneer deze niet verwijderd en/of teniet zouden zijn gedaan.

 • 7.4.

  De aanbieder vrijwaart Avri tegen alle schadeaanspraken door hemzelf of door personen die hem vertegenwoordigen.

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 8.1.

  In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directeur van Avri.

 • 8.2.

  Dit reglement treedt in werking op de dag na de bekendmaking ervan en werkt terug tot en met 1 januari 2018.

 • 8.3.

  Met dit reglement vervalt het voorgaande reglement met ingangsdatum 1 januari 2014

 • 8.4.

  Dit reglement kan worden aangehaald als “Acceptatiereglement milieustraten Avri”.

   

Vastgesteld door het Dagelijk Bestuur van Gemeenschappelijke Regeling Avri d.d. 9 april 2018

L. Verspuij

Voorzitter

E.J. de Vries

secretaris