Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Baarle-Nassau

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBaarle-Nassau
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2006
CiteertitelLegesverordening 2006
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 01-06-2006.

De Tarieventabel is als bijlage bijgevoegd.

De datum van inwerkingtreding van de wijziging is bij benadering ingevuld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-200607-10-2006bijlage Tarieventabel

23-05-2006

Onbekend

01-06-2006
24-12-2005nieuwe regeling

15-12-2005

Ons Weekblad, 23-12-2005

24-12-2005

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2006

De raad van de gemeente Baarle-Nassau;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 november 2005;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2006

(Legesverordening 2006)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a.

dag:

de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

b.

week:

een aaneengesloten periode van zeven dagen;

c.

maand:

het tijdvak dat loop van nde dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)de dag in de volgende kalendermaand;

d.

jaar:

het tijdvak dat loop van de nde dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)de dag in het volgende kalenderjaar;

e.

kalenderjaar:

de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven terzake van het door de gemeente verlenen van diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 • 3.

  De in rekening te brengen tarieven worden naar boven afgerond op een veelvoud van € 0,05.

Artikel 5 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 6 Tijdstip van betaling

De leges moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 5:

 • a.

  mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • b.

  schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen veertien dagen na dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 7 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet (Stb. 1994, 762) en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 8 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van leges.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Legesverordening 2003’ van 12 december 2002, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 7 juli 2005, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2006.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Legesverordening 2006’.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 december 2005.

DE RAAD VOORNOEMD

Griffier

de heer H.H.Dame

Voorzitter

de heer drs. J.P.M.M.Hendrikx

TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2006 (per 1-1-2006)

Hoofdstuk 1 Algemeen

1.1

Het tarief bedraagt voor de afgifte van:

 

 

1.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

0,25

1.1.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

 

1.1.2.1

per pagina op papier van A-4 formaat

0,25

1.1.2.2

per pagina op papier van een ander formaat

0,35

1.1.2.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.1.1 en 1.1.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk:

 

 

1.

formaat A4

5,00

2.

formaat A3

5,00

3.

formaat A2

7,50

4.

formaat A1

10,00

5.

formaat > A1

12,00

1.1.3

een gunstige beschikking op een aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

27,20

1.1.4

stukken of uittreksel, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

4,65

Hoofdstuk 2 Bestuursstukken

2.1

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

 

2.1.1

een exemplaar van de gemeentebegroting

33,45

2.1.2

een exemplaar van de gemeenterekening

33,45

2.2.1

Het tarief bedraagt voor het afsluiten van een abonnement op alle raadsagenda’s met de daarbij behorende stukken per kalenderjaar

36,40

2.2.1.1

Het tarief bedraagt voor het afsluiten van een abonnement op alle stukken behorende bij de vergaderingen van een raadscommissie

36,40

2.2.1.2

Indien een abonnement wordt afgesloten in de loop van een kalenderjaar, bedragen de leges zoveel twaalfde gedeelten van het onder 2.2.1 of 2.2.1.1 genoemde tarief als er in dat jaar na ingang van het abonnement nog volle kalendermaanden overblijven.

 

 

2.2.1.3

Indien een abonnement wordt beëindigd in de loop van een kalenderjaar, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van het onder 2.2.1 of 2.2.1.1 genoemde tarief, als er in dat jaar na beëindiging van het abonnement nog volle kalendermaanden overblijven.

 

 

2.2.1.4

De leges als genoemd in 2.2.1 of 2.2.1.1 worden niet geheven indien een

 

 

 

abonnement wordt afgesloten door:

 

 

a.

leden of plaatsvervangende leden van de raadscommissies;

 

 

b.

de korpsbeheerder van een regionaal politiekorps;

 

 

c.

de redactie en correspondenten van dag- en weekbladen;

 

 

d.

de lokale en regionale omroepen;

 

 

e.

de gemeentelijke bibliotheek;

 

 

f.

Stichting samenlevingsopbouw Baarle;

 

 

g.

andere gemeentebesturen;

 

 

h.

een raadsfractie voor het door het presidium te bepalen aantal abonnementen;

 

 

i.

Dorpshuis Ulicoten.

 

 

2.2.2

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een exemplaar van de algemene plaatselijke verordening (A.P.V.)

15,75

2.2.3.

Het tarief voor het verstrekken van een afdruk van een compleet (ontwerp-)

 

 

 

bestemmingsplan, beleidsvisie, streekplan of enig ander ruimtelijk plan bedraagt

10,00

 

vermeerderd met de vooraf aan de aanvrager medegedeelde externe productiekosten.

 

 

Hoofdstuk 3 Burgerlijke stand

3.1.1

Voor het voltrekken van een huwelijk op een andere tijd of andere wijze dan ingevolge artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand (Stb. 1879, 72) voor kosteloze huwelijksvoltrekkingen is bepaald, bedraagt het tarief:

 

 

a.

op werkdagen tussen 8.30 uur en 12.30 uur alsmede tussen 13.30 uur en 17.30 uur

146,20

b.

op werkdagen buiten de onder 3.1.1., sub a, genoemde tijden

280,05

c.

op zaterdagochtenden

398,15

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of duplicaat-trouwboekje

19,00

3.2.1

Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen in de registers van de Burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier, of gedeelte daarvan

8,45

3.2.2

Terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet burgelijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgelijke stand.

 

 

3.3.1

Voor het registreren van partnerschappen op een andere tijd of andere wijze dan voor kosteloze partnerregistraties is bepaald, bedraagt het tarief:

 

 

a.

op werkdagen tussen 8.30 uur en 12.30 uur alsmede tussen 13.30 uur en 17.30 uur

146,20

b.

op werkdagen buiten de onder 3.1.1., sub a, genoemde tijden

280,05

c.

op zaterdagochtenden

398,15

3.3.2

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een partnerschapsboekje of duplicaat-partnerschapsboekje

19,00

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van onderdelen 4.3 en 4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

 

 

4.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

4.2.1

tot het verstrekken van gegevens:

 

 

 

per verstrekking

2,55

4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens

 

 

 

gedurende de periode van één jaar:

 

 

4.2.2.1

voor 100 verstrekkingen

177,00

4.2.2.2

voor 500 verstrekkingen

808,60

4.2.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

1.617,70

4.2.2.4

voor 5.000 verstrekkingen

7.987,50

4.2.2.5

voor 10.000 verstrekkingen

13.308,50

4.2.3

tot het afsluiten van een abonnement op het tweewekelijks verstrekken van een opgave van verhuizingen binnen de gemeente, vertrekken uit de gemeente en vestigingen in de gemeente, per kalenderjaar

467,95

4.3

Voor de toepassing van onderdeel 4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens:

 

 

4.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

4.4.1

tot het verstrekken van gegevens:

 

 

 

per verstrekking

2,55

4.4.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

177,00

4.4.2.1

voor 500 verstrekkingen

808,60

4.4.2.2

voor 1.000 verstrekkingen

1.617,70

4.4.2.3

voor 5.000 verstrekkingen

7.987,50

4.4.2.4

voor 10.000 verstrekkingen

13.308,50

4.5

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

8,45

4.6

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een persoonslijst, per lijst

6,20

Hoofdstuk 5 Bouwvergunningen c.a.

Bouwkosten

5.1

Onder bouwkosten (inclusief omzetbelasting) wordt in dit hoofdstuk verstaan het hoogste bedrag na berekening van de bouwkosten volgens 5.1.1 of opgave zoals vermeld onder 5.1.2:

 

 

5.1.1

de eenheidsprijzen voor de bouwkostenberekening, zoals vastgesteld volgens bijlage 1: “Overzicht bouwkosten t.b.v. de berekening voor de bouwleges-toets”. De vermelde eenheidsprijzen gelden per eenheid van oppervlak, inhoud, lengte of plaats als bedoeld in het normblad NEN 2580.

 

 

5.1.2

de door de aanvrager opgegeven bouwkosten op het aanvraagformulier voor een reguliere of lichte bouwvergunning.

 

 

 

 

 

 

Bouwvergunningen

 

 

5.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van:

 

 

5.2.1

een aanvraag tot het verkrijgen van een lichte of een regulier bouwvergunning

 

 

als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel p of q, van de Woningwet indien de bouwkosten bedragen:

 

 

a.

niet meer dan € 2.500

47,50

b.

meer dan € 2.500: € 47,50 vermeerderd met

9,50

 

voor elke € 500 of gedeelte daarvan boven de € 2.500

 

 

5.2.2

een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning 1e fase, als bedoeld in artikel 56a, van de Woningwet, wordt 25% van het bedrag zoals bepaald in artikel 5.2.1 in rekening gebracht, verhoogd met het bedrag bepaald in artikel 5.4.1.

 

 

5.2.3

een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning tweede fase, als bedoeld in artikel 56a, van de Woningwet, wordt 75% berekend van het bedrag zoals berekend in artikel 5.2.1. in rekening gebracht.

 

 

 

 

 

 

Teruggaaf

 

 

5.3.1

Indien binnen de behandelperiode van een aanvraag tot verkrijgen van een bouwvergunning, deze aanvraag schriftelijk wordt ingetrokken, wordt teruggaaf van 50% van het onder 5.2.1 bepaalde legesgeld verleend. Het legesbedrag bepaald onder 5.2.1, verminderd met de berekende teruggaaf zal nimmer minder dan € 12,00 bedragen.

 

 

5.3.2

Indien de aangevraagde bouwvergunning niet wordt verleend, wordt teruggaaf van 50% van het onder 5.2.1. bepaalde legesbedrag verleend. Het legesbedrag bepaald onder 5.2.1., verminderd met de berekende teruggaaf zal nimmer minder dan € 12,00 bedragen.

 

 

5.3.3

Indien van een verleende bouwvergunning geen gebruik wordt gemaakt, wordt op aanvraag teruggaaf van 30% van het onder 5.2.1. bepaalde legesbedrag verleend. Het legesbedrag bepaald onder 5.2.1., verminderd met de berekende teruggaaf zal nimmer minder dan € 12,00 bedragen.

 

 

 

 

 

 

Verhogingen

 

 

5.4.1

Het overeenkomstig 5.2.1 berekende bedrag wordt verhoogd met de hierna genoemde kosten verbonden aan het advies van de Welstandscommissie:

 

 

omvang bouwsom

 

 

 

tarief per bouwplan

 

 

0,00

-

2.500,00

35,00

2.501,00

-

5.000,00

49,95

5.001,00

-

50.000,00

74,95

50.001,00

-

100.000,00

108,25

100.001,00

-

200.000,00

133,20

200.001,00

-

300.000,00

199,80

300.001,00

-

400.000,00

266,40

400.001,00

-

500.000,00

333,00

500.001,00

-

1.000.000,00

382,95

1.000.001,00

-

1.500.000,00

466,20

1.500.001,00

-

2.000.000,00

549,45

2.000.001,00

-

2.500.000,00

632,70

2.500.001,00

-

5.000.000,00

765,90

5.000.001,00

-

7.500.000,00

965,70

7.500.001,00

-

10.000.000,00

1.165,50

10.000.001,00

-

12.500.000,00

1.365,30

12.500.001,00

-

15.000.000,00

1.565,10

15.000.001,00

-

17.500.000,00

1.764,90

17.500.001,00

en hoger

 

 

2.497,50

5.4.2.1

Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor vergunning zal moeten worden verleend met toepassing van de artikelen 11, 15, 16, 18, 19, lid 3 en 4 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, al dan niet in combinatie met artikel 50, lid 5 van de Woningwet wordt het overeenkomstig 5.2.1. berekende bedrag verhoogd met

600,00

5.4.2.2

Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor vergunning zal moeten worden verleend met toepassing van artikel 17, 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening al dan niet in combinatie met artikel 50, lid 5 van de Woningwet wordt het overeenkomstig 5.2.1. berekende bedrag verhoogd met

1.000,00

5.4.2.3

Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor vergunning zal moeten worden verleend met toepassing van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening al dan niet in combinatie met artikel 50, lid 5 van de Woningwet wordt het overeenkomstig 5.2.1. berekende bedrag verhoogd met

5.000,00

5.4.2.4

Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan, waarbij op aanvraag een herziening van een op het moment van aanvraag van de vergunning nog geen tien jaar vigerend bestemmingsplan noodzakelijk is, wordt het overeenkomstig 5.2.1. berekende bedrag verhoogd met:

 

 

a.

een vast bedrag van

5.000,00

b.

een bedrag van de voorafgaande aan het in behandeling nemen c.q. verder in behandeling nemen aan de aanvraag aan de aanvrager schriftelijk meegedeelde externe advies- en advertentiekosten, blijkende uit een begroting die terzake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. De aanvraag wordt (verder) in behandeling genomen, nadat de aanvrager schriftelijk heeft ingestemd met de geraamde kosten. Wanneer de werkelijke kosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, dan worden de werkelijke kosten doorberekend.

 

 

5.4.2.5

Indien sprake is van de procedures als vermeld in 5.4.2.1, 5.4.2.2 of 5.4.4 wordt de aanvrager schriftelijk van tevoren in kennis gesteld.

 

 

5.4.3.1

Het overeenkomstig 5.2.1 berekende bedrag wordt verhoogd met een bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager schriftelijk medegedeelde kosten van externe adviseurs inzake geluidsmetingen en schoongrondverklaringen, blijkende uit een begroting die terzake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Wanneer de werkelijke kosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, dan worden de werkelijke kosten doorberekend. De aanvraag wordt in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de externe advieskosten aan de aanvrager schriftelijk ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

5.4.4

Indien de aanvraag betrekking heeft op een werk waarvoor een ontheffing hogere geluidswaarden moet worden verleend als bedoeld in de artikelen 83 e.v. van de Wet Geluidshinder, wordt het overeenkomstig 5.2.1 berekende bedrag vermeerderd met het bedrag aan leges ingevolge de provinciale legesverordening zoals dat voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag van de aanvrager is medegedeeld en blijkt uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. De aanvraag wordt (verder) in behandeling genomen, nadat de aanvrager schriftelijk heeft ingestemd met de geraamde kosten.

 

 

 

 

 

 

Aanlegvergunningen

 

 

5.5.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanlegvergunning als bedoeld in de Wet op de Ruimtelijke Ordening bedraagt

350,00

5.5.2

Indien de aanvraag betrekking heeft op een werk waarvoor een aanleg-vergunning moet worden verleend met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, al dan niet in combinatie met artikel 16 of 46, achtste lid, van die wet, wordt het overeenkomstig 5.5.1 berekende bedrag vermeerderd met het bedrag aan leges ingevolge de provinciale leges-verordening zoals dat voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager is medegedeeld en blijkt uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. De aanvraag wordt (verder) in behandeling genomen, nadat de aanvrager schriftelijk heeft ingestemd met de geraamde kosten.

 

 

 

 

 

 

Bestemmingswijzigingen

 

 

5.6.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van vrijstelling van het geldende bestemmingsplan, waarbij geen sprake is van bouwen of aanleggen, welke moet worden verleend met toepassing van:

 

 

a.

artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bedraagt

5.000,00

b.

artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bedraagt

1.000,00

 

vermeerderd met het bedrag aan leges ingevolge de provinciale leges-verordening zoals dat voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager is medegedeeld en blijkt uit een begroting die ter zake of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. De aanvraag wordt (verder) in behandeling genomen, nadat de aanvrager schriftelijk heeft ingestemd met de geraamde kosten.

 

 

5.6.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van vrijstelling van het geldende bestemmingsplan, anders dan bedoeld in artikel 5.6.1, bedraagt

600,00

5.6.3

De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag om herziening van een op het moment van de aanvraag nog geen tien jaar vigerend bestemmingsplan bedragen

5.000,00

 

verhoogd met het bedrag van de, voorafgaande aan het in behandeling nemen van de aanvraag, aan de aanvrager schriftelijk medegedeelde externe advies- en advertentiekosten, blijkende uit een begroting die terzake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. De aanvraag wordt in behandeling genomen nadat de aanvrager schriftelijk heeft ingestemd met de geraamde kosten. Wanneer de werkelijke kosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, dan worden de werkelijke kosten doorberekend.

 

 

5.6.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een agrarisch bouwvlak dan wel het verkrijgen van een agrarisch hulpgebouw op afstand bedraagt

465,00

5.7

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een sloopvergunning als bedoeld in artikel 8.1.1 van de bouwverordening bedraagt:

 

 

5.7.1

bij een hoeveelheid sloopafval tot en met 50 m3

100,00

5.7.2

bij een hoeveelheid sloopafval van 51 tot en met 100 m3

200,00

5.7.3

bij een hoeveelheid sloopafval van meer dan 100 m3

350,00

 

 

 

 

Brandveilig gebruik bouwwerken en inrichting. Bouwverordening 1993

 

 

5.8

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 6.1.1 eerste lid van de Bouwverordening 1993:

 

 

5.8.1

Indien het betreft een vergunning voor het tijdelijk in gebruik houden van een bouwwerk ten behoeve van een evenement:

 

 

5.8.1.1

met een gebruiksoppervlakte van minder dan 200 m2

153,00

5.8.1.2

met een gebruiksoppervlakte van 200 m2 en meer

510,00

5.8.2

Indien het betreft een vergunning voor het in gebruik houden van een bouwwerk:

 

 

5.8.2.1

met een bruto-vloeroppervlak van minder dan 100 m²

612,10

5.8.2.2

met een bruto-vloeroppervlak van 100 m² of meer, doch minder dan 500 m²

998,43

5.8.2. 3

met een bruto-vloeroppervlak van 500 m² of meer, doch minder dan 1.000 m²

1.320,14

5.8.2.4

met een bruto-vloeroppervlak van 1.000 m² of meer, doch minder dan 1.500m²

1.513,58

5.8.2.5

met een bruto-vloeroppervlak van 1.500 m² of meer, doch minder dan 2.000 m²

1.738,79

 

vermeerderd met € 143,05 voor elke 500 m² of gedeelte daarvan boven de 2.000 m²

 

 

5.8.2.6

met een bruto-vloeroppervlak van 5.000 m² of meer, doch minder dan 10.000 m²

2.704,89

 

vermeerderd met € 143,05 voor elke 1.000 m² of gedeelte daarvan boven de 5.000 m²

 

 

5.8.2.7

met een bruto-vloeropppervlak van 10.000 m² of meer, doch minder dan 20.000 m²

3.509,87

 

vermeerderd met € 143,05 voor elke 2.000 m² of gedeelte daarvan boven de 10.000 m²

 

 

5.8.2.8

met een bruto-vloeroppervlak van 20.000 m² of meer

5.119,89

5.8.3

Indien de aanvraag is ingediend in verband met een wijziging van een Bouwwerk, voor die wijziging:

 

 

5.8.3.1

met een bruto-vloeroppervlak van minder dan 100 m²

612,10

5.8.3.2

met een bruto-vloeroppervlak van 100 m² of meer, doch minder dan 500 m²

998,43

5.8.3.3

met een bruto-vloeroppervlak van 500 m² of meer,doch minder dan 1.000 ²

1.320,14

5.8.3.4

met een bruto-vloeroppervlak van 1.000 m² of meer, doch minder dan 1.500 m²

1.513,58

5.8.3.5

met een bruto-vloeroppervlak van 1.500 m² of meer, doch minder dan 2.000 m²

1.738,79

 

vermeerderd met € 143,05 voor elke 500 m² of gedeelte daarvan boven de 2.000 m²

 

 

5.8.3.6

met een bruto-vloeroppervlak van 5.000 m² of meer, doch minder dan 10.000 m²

2.704,89

 

vermeerderd met € 143,05 voor elke 1.000 m² of gedeelte daarvan boven de 5.000 m²

 

 

5.8.3.7

met een bruto-vloeroppervlak van 10.000 m² of meer, doch minder dan 20.000 m²

3.509,87

5.8.3.8

met een bruto-vloeroppervlak van 20.000 m² of meer

5.119,89

 

 

 

 

Brandveilig gebruik inrichting niet zijnde gebouw (brandbeveiligingsverordening)

 

 

5.9

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gebruiksvergunning voor een evenement:

 

 

5.9.1

met een gebruiksoppervlakte van minder dan 200 m2

153,00

5.9.2

met een gebruiksoppervlakte van 200 m2 en meer

510,00

5.10

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een persoonsgebonden beschikking bedraagt

215,00

Hoofdstuk 6 vervallen

Hoofdstuk 7 Gemeentearchief

7.1

Voor het doen van nasporingen, ongeacht het resultaat, door de archivaris of archiefpersoneel in registers, akten of andere bescheiden, berustende in de gemeentelijke archiefbewaarplaats, voor elk kwartier, of gedeelte daaraan besteed, bedraagt het tarief

8,45

7.2

Indien een afschrift of uittreksel wordt verlangd van een in het gemeentearchief berustend stuk per pagina afschrift

0,25

Hoofdstuk 8 vervallen

Hoofdstuk 9 Kadaster

9.1

Het tarief bedraagt:

 

 

9.1.1

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot inzage van de administratieve gegevens in de kadastrale legger via de on-line verbinding met het kadaster, per perceelsnummer

10,00

9.1.2

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot inzage van de grafische gegevens (kadastraal kaartje) in de kadastrale legger via de on-line verbinding met het kadaster, per perceelsnummer

10,00

9.1.3

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot inzage van de hypothecaire gegevens in de kadastrale legger via de on-line verbinding met het kadaster, per perceelsnummer

10,00

9.2

Voor raadpleging van de leggers en plans van het kadaster en het daarbij van gemeentewege behulpzaam zijn, anders dan bedoeld in de artikelen 9.1.1 tot en met 9.1.3, per kwartier of gedeelte daarvan

15,30

9.3

Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van lichtdrukken of fotokopieën van de GBKN-B, per lichtdruk of fotokopie, afhankelijk van de inhoud van de kaart, tot het:

 

 

1.

formaat A4

7,50

2.

formaat A3

15,00

3.

formaat A2

30,00

4.

formaat A1

57,50

5.

formaat > dan A1, per dm2

1,20

Hoofdstuk 10 Reisdocumenten

10.1

Het tarief bedraagt terzake het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

10.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

39,40

10.1.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 10.1.1 (zakenpaspoort)

43,99

10.1.3

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de wet betreffende de positie van molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

39,40

10.1.4

tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 10.1.1, 10.1.2 en 10.1.3 direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument

8,24

10.1.5

tot het bijschrijven van een kind middels een bijschrijvingssticker in een reeds uitgegeven reisdocument als bedoeld in 10.1.1, 10.1.2 en 10.1.3

19,22

10.1.6

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK)

31,26

10.2.1

De tarieven als genoemd in de onderdelen 10.1.1 tot en met 10.1.3 alsmede In 10.1.6 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

40,40

10.2.2

Het tarief als genoemd in 10.2.1 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 10.1.1, 10.1.2 en 10.1.3 en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in 10.1.4, slechts één keer per reisdocument berekend.

 

 

10.2.3

Het tarief als genoemd in onderdeel 10.1.5 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingssticker van

19,22

Hoofdstuk 11 Rijbewijzen

11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

11.1.1

tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

30,00

11.1.2

tot het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen

3,32

11.1.3

tot wijziging van een rijbewijs

3,32

Hoofdstuk 12 Wet op de kansspelen

12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

 

12.1.1

een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de Kansspelen (Stb. 1964, 483) (loterijvergunning)

27,20

12.1.2

een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de Kansspelen (Stb.1964, 483) (speelautomaten) per kalenderjaar:

 

 

a.

voor één speelautomaat

61,05

b.

indien de vergunning voor twee of meer speelautomaten geldt

24,45

 

vermeerderd met het aantal speelautomaten waarvoor de vergunning geldt maal

36,60

12.1.3

Indien een aanwezigheidsvergunning geldt voor een tijdvak korter van een kalenderjaar, bedragen de leges zoveel twaalfden gedeelten van de voor dat kalenderjaar verschuldigde leges als het aantal maanden waarvoor de vergunning geldt. Gedeelten van een maand worden als een volle maand gerekend.

 

 

Hoofdstuk 13 Drank- en Horecawet

13.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3, eerste lid, van de Drank- en Horecawet (Stb. 1964, 386)

50,30

13.1.2

In afwijking van het bepaalde in 12.2.1. bedraagt het tarief, wanneer door de aanvrager met recht een beroep wordt gedaan op artikel 27, tweede of derde lid, of op artikel 75, eerste lid, van de Drank- en Horecawet

13,10

13.1.3

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing of een verklaring als bedoeld in de artikelen 35 tot en met 44 en 74 van de Drank- en Horecawet geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Algemeen uitvoeringsbesluit Drank- en Horecawet (Besluit van 13 juli 1967, Stb. 404) of zoals dit Besluit laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

 

 

Hoofdstuk 14 Algemene Plaatselijke Verordening

14.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

14.1.2

tot het verkrijgen van een vergunning om in de gemeente te mogen venten, geldig voor:

 

 

a.

één dag

27,20

b.

ten hoogste één week

42,00

c.

ten hoogste één maand

88,10

d.

één jaar of gedeelte daarvan, doch langer dan één maand

224,20

14.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

 

14.1.3

een vergunning tot het maken van muziek door middel van muziek- instrumenten alsmede langs mechanische weg, tot het houden of doen houden van vertoningen, vergaderingen of toespraken op of aan een openbare weg, in een café of in andere voor het publiek toegankelijke inrichtingen, lokalen en samenkomsten geldig voor:

 

 

a.

één dag of gedeelte daarvan

27,20

b.

één week of gedeelte daarvan, doch langer dan één dag

81,60

c.

één kalenderjaar of gedeelte daarvan, doch langer dan één week

489,80

14.1.4

een vergunning voor het uitoefenen van een beroep op of aan de openbare weg, voor elke dag of gedeelte daarvan waarvoor de vergunning geldt

27,20

14.1.5

een vergunning tot het houden van tentoonstellingen in gebouwen of besloten plaatsen, per dag of gedeelte daarvan

27,20

14.1.6

een vergunning tot het houden van toneel- of cabaretuitvoeringen, per voorstelling

27,20

14.1.7

een vergunning tot het houden van een bioscoop of filmvoorstelling per voorstelling

27,20

14.1.8

een vergunning tot het geven van muziek- of zanguitvoeringen in gebouwen of besloten plaatsen, voor zover niet hiervoor is genoemd per voorstelling

27,20

14.1.9

een vergunning tot het gelegenheid geven tot dansen, geldig voor:

 

 

a.

één dag of gedeelte daarvan

27,20

b.

één week of gedeelte daarvan, doch langer dan één dag

81,60

c.

één kalenderjaar of gedeelte daarvan, doch langer dan één week

489,20

14.1.10

een vergunning voor het geven van gelegenheid tot dansles of danscursussen per jaar of gedeelte daarvan waarvoor de vergunning geldt

44,10

14.1.11

een vergunning voor een evenement (art. 2.2.2 APV), geldig voor één dag voor:

 

 

a.

0 – 500 bezoekers

150,00

b.

501 – 750 bezoekers

500,00

c.

751 – 1000 bezoekers

750,00

d.

meer dan 1000 bezoekers

1.000,00

14.1.12

een vergunning voor evenement (art. 2.2.2 APV), geldig voor meerdere dagen voor:

 

 

a.

0 – 500 bezoekers

300,00

b.

501 – 750 bezoekers

1.000,00

c.

751 – 1000 bezoekers

1.500,00

d.

meer dan 1000 bezoekers

2.000,00

14.1.13

een vergunning voor het houden van een jaarmarkt (art. 5.2.4 APV)

150,00

14.1.14

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing van het verbod tot het geopend houden van cafés en andere voor het publiek toegankelijke inrichtingen geldig:

 

 

a.

voor het eerste uur of gedeelte daarvan

27,20

b.

voor elk daaropvolgend uur of gedeelte daarvan

16,30

14.1.15

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een reclamevergunning als bedoeld in artikel 4.7.2 lid 1 tot en met 4 van de Algemene Plaatselijke Verordening bedraagt

58,25

14.2

Het tarief bedraagt terzake van het verkrijgen van een ontheffing voor het verbod tot het kappen van houtopstanden

90,00

Hoofdstuk 15 Verkeer en vervoer

15.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

15.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459) voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten

31,00

15.1.2

verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459) anders dan bedoeld in onderdeel 15.1.1

31,00

15.1.3

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigenreglement (Stb. 1994, 450)

31,00

15.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

 

 

 

a. voor het inwinnen van medisch advies bij de GGD

70,00

 

b. bij afgifte van de gehandicaptenparkeerkaart

12,50

15.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

15.3.1

tot het verkrijgen van een werkmap als bedoeld in artikel 13 van de Beschikking werkmap (Stcrt. 1978, nr. 63)

12,45

15.3.2

tot het verlengen van de geldigheidsduur van een werkmap als bedoeld in artikel 13 van de Beschikking werkmap

12,45

Hoofdstuk 16 Telecommunicatie

16.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.2 derde lid van de Telecommunicatiewet, per locatie voor een ononderbroken tracé tot een lengte van 500 meter

320,65

16.1.1

Het in 16.1 genoemde tarief wordt:

 

 

a.

indien met betrekking tot een vergunning voor een tracé langer dan 500 meter onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager medegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Daarin zal worden meegenomen de kosten van bijzondere verrichtingen, zoals het maken van proefsleuven of de kosten voor het inschakelen van een extern adviesbureau.

 

 

b.

Indien een begroting als bedoeld in 16.1.1 onderdeel a is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor de vijfde werkdag is ingetrokken. Indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, worden de in artikel 16.1. en 16.1.1 genoemde tarieven verhoogd met de extra uren tegen een uurtarief van € 61,20.

 

 

Hoofdstuk 17 Prostitutiebeleid

17.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het exploiteren van een seksinrichting of escortbedrijf

25,65

17.1.1

Indien voor de vergunning zoals genoemd in artikel 17.1 een hygiëneverklaring van de G.G.D. vereist is wordt het tarief verhoogd met

384,80

Hoofdstuk 18 Diversen

18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een landelijk paspoort voor bejaarden (Pas 65)

5,55

18.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

18.2.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag van een persoon, een verklaring omtrent de nationaliteit of ingezetenschap, of elke andere verklaring, welke in het bijzonder belang van de betrokken persoon wordt opgemaakt

4,65

18.2.2

tot het verkrijgen van een attestatie de vita

4,65

18.2.3

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

30,10

18.2.4

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

2,55

18.2.5

voor het ter legalisatie verzenden van een stuk (kosten van legalisatie inbegrepen)

4,10

18.3

Het tarief bedraagt voor het beschikbaar stellen van water en outillage voor het reinigen en ontsmetten van een veevervoerwagen per wagen

7,40

18.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een bericht als bedoeld in de artikelen 29 en 32 van Wet persoonsregistraties (Stb. 1988, 655)

4,70

18.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om inlichtingen uit een persoonsregistratie, die worden verstrekt ten aanzien van niet met naam en adres aangeduide personen ten behoeve van welke verstrekking het persoonsregister geheel of gedeeltelijk dient te worden doorlopen, teneinde de verlangde gegevens op te sporen, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

8,45

18.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

18.5.1

een uittreksel uit het register bedoelt in artikel 46 van de Wet Kinderopvang, per uittreksel

8,70

18.5.2

inlichtingen over gegevens, die zijn opgenomen in het register bedoeld in artikel 46 van de wet kinderopvang, per verstrekking

8,45

18.6

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van milieu-informatie ter uitvoering van het Verdrag van Aarhus

8,45

per kwartier (of gedeelte hiervan) besteed aan het afhandelen van een verzoek, verhoogd met € 0,25 per gemaakte kopie.

 

 

 

Behorende bij het raadsbesluit van 15 december 2005.

DE RAAD VOORNOEMD

H.H. Dame Drs. J.P.M.M. Hendrikx

Griffier Voorzitter

Bijlage 1 bij de tarieventabel behorende bij de legesverordening per 1-1-2006

Overzicht bouwkosten t.b.v. de berekening voor de bouwleges-toets

De vermelde prijzen in euro’s gelden per eenheid zoals vermeld.

 

 

 

excl. BTW

incl. BTW

Eenheid

 

 

 

 

 

 

1

Woningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Rijtjeswoningen (project)

180,00

215,00

M3

 

1.2

Rijtjeswoningen

205,00

245,00

M3

 

1.3

Half-vrijstaande woningen (project)

210,00

250,00

M3

 

1.4

Half-vrijstaande woningen

250,00

300,00

M3

 

1.5

Vrijstaande woningen/appartementen

300,00

360,00

M3

 

1.6

Bungalows/luxe appartementen

395,00

470,00

M3

 

 

 

 

 

 

 

2

Woninguitbreidingen en verbouwingen

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Uitbreiding woonruimte/dakopbouw

285,00

340,00

M3

 

2.2

Uitbreiding bergruimte/garage

120,00

145,00

M3

 

2.3

Kelder tot 30 m3

260,00

305,00

M3

 

2.4

Kelder vanaf 30 m3

140,00

165,00

M3

 

2.5

Serre (woonruimte)

570,00

680,00

M2

 

2.6

Serre (geen woonruimte)

430,00

510,00

M2

 

2.7

Verandering woonruimte (inpandig)

125,00

150,00

M3

 

2.8

Dakkapel

1.090,00

1.295,00

M1

 

 

 

 

 

 

3

Bijgebouwen

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Berging/garage met plat dak

125,00

150,00

M3

 

3.2

Berging/garage met schuine kap

145,00

175,00

M3

 

3.3

Carport

150,00

180,00

M2

 

3.4

Tuinhuis (prefab)

180,00

215,00

M2

 

3.5

Zwembad

190,00

225,00

M3

 

 

 

 

 

 

4

Tuin- en straatmeubilair

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Houten schutting/pergola

65,00

80,00

M1

 

4.2

Gemetselde tuinmuur

115,00

140,00

M1

 

4.3

Schotelantenne

985,00

1.170,00

St

 

4.4

Hout en tuinmuur (metselwerk)

90,00

105,00

M1

 

 

 

 

 

 

5

Bedrijfshallen

 

 

 

 

 

 

Gemetselde wandconstructie

 

 

 

 

5.1

Bedrijfshal tot 3.00 m hoog

95,00

115,00

M3

 

5.2

Bedrijfshal van 3.00 m tot 6.00 m

55,00

65,00

M3

 

5.3

Tussenvloer in de hal extra

125,00

150,00

M3

 

5.4

Bedrijfskantoor in hal

195,00

230,00

M3

 

 

 

 

 

 

 

 

Systeembouw

 

 

 

 

5.5

Hal hoog tussen 6.00 m en 9.00 m

40,00

47,00

M3

 

5.6

Hal hoger dan 9.00 m

Oppervlakte < 5.000 m2

36,00

43,00

M3

 

5.7

Hal hoger dan 9.00 m

Opp. tussen 5.000 m2 en 10.000 m2

33,00

39,00

M3

 

5.8

Hal hoger dan 9.00 m

Opp. tussen 10.000m en 20.000 m2

30,00

35,00

M3

 

5.9

Hal hoger dan 9.00 m

Oppervlakte > 20.000 m2

28,00

33,00

M3

 

5.10

Tussenvloer in hal extra

77,00

92,00

M2

 

5.11

Kantoorvloer in hal extra

121,00

144,00

M2

 

5.12

Open loods

121,00

144,00

M2

 

5.13

Semi-permanente unit

195,00

232,00

M3

 

5.14

Loods/voorraadschuur

55,00

65,00

M3

 

5.15

Romneyloods

21,00

25,00

M2

 

 

 

 

 

 

6

Overige gebouwen

 

 

 

 

 

 

 

6.1

Kantoor/showroom/winkel

280,00

335,00

M3

 

6.2

Horeca

265,00

310,00

M3

 

6.3

Sporthal

265,00

315,00

M3

 

6.4

Kleedgebouwen

230,00

275,00

M3

 

6.5

Scholen

260,00

310,00

M3

 

6.6

Noodscholen

180,00

215,00

M3

 

 

 

 

 

 

7

Tuinbouwkas

 

7.1

Verwarmde kas

46,00

55,00

M2

 

7.2

Onverwarmde kas

28,00

33,00

M2

 

 

 

 

 

 

8

Varkensstal groen-label

 

 

 

 

 

 

 

8.1

Stal fokzeugen en biggen (traditioneel metselwerk)

390,00

465,00

M2

 

8.2

Stal voor vleesvarkens (traditioneel metselwerk)

360,00

430,00

M2

 

8.3

Stal voor fokzeugen (groepshuisvesting op stro)

250,00

300,00

M2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Koeienstal groen-label

 

 

 

 

 

 

 

9.1

Stal voor vleeskalveren (trad. metselwerk)

350,00

415,00

M2

 

9.2

Grupstal (trad. metselwerk)

280,00

335,00

M2

 

9.3

Ligboxenstal (traditioneel metselwerk)

300,00

360,00

M2

Voor systeembouw zoals beton en staalwanden ligt de prijs per m2 € 60,00 lager

 

9.4

Gedeelte voor melkinrichting, inst. en tank

600,00

715,00

M2

 

 

 

 

 

 

10

Kippenstal

 

 

 

 

 

 

 

10.1

Vleeskuikens (traditioneel metselwerk)

190,00

225,00

M2

 

10.2

Legkippen (traditioneel metselwerk)

210,00

250,00

M2

Voor systeembouw zoals beton en staalwanden ligt de prijs per m2 € 60,00 lager

 

10.3

Extra kosten legbatterijen/mestverwijdering

90,00

105,00

M2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Overige agrarische bedrijfsgebouwen

 

 

 

 

 

 

 

11.1

Opslagloods agrarisch (spouwmuur traditioneel)

204,00

242,00

M2

 

11.2

Opslagloods (houten gevels)

110,00

130,00

M2

 

11.3

Opslagloods (betongevels)

110,00

130,00

M2

 

11.4

Prefab werktuigenloods/opslagloods (stalen gevels)

90,00

105,00

M2

 

11.5

Prefab veldschuur open (stalen gevels)

50,00

60,00

M2

 

11.6

Aardappelloods (inclusief kelderventilatie en inrichting)

320,00

690,00

M2

 

11.7

Champignonkwekerij (inclusief basisinrichting)

580,00

690,00

M2

 

 

 

 

 

 

12

Mestsilo/kelder

 

 

 

 

 

 

 

12.1

Bovengronds van staal en/of houtsysteembouw

38,00

45,00

M3

 

12.2

Ondergronds van beton

75,00

90,00

M3

 

12.3

Kelder

127,00

152,00

M2

 

12.4

Kelder onder het gebouw extra

102,00

122,00

M2