Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Baarle-Nassau

Misbruikverordening WWB

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBaarle-Nassau
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMisbruikverordening WWB
CiteertitelMisbruikverordening WWB
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Inwerkingtreding per 01-12-2004 (conform publicatie)

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet werk en bijstand, art. 8a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-200414-04-2012nieuwe regeling

19-09-2004

Ons Weekblad, 26-11-2004

01-12-2004

Tekst van de regeling

Intitulé

Misbruikverordening WWB

 

 

Artikel 1 Begrippen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

WWB:

de Wet werk en bijstand;

b.

college:

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau;

c.

CWI:

de Centra voor Werk en Inkomen als genoemd in artikel 24 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, gevestigd in de gemeente Tilburg.

Artikel 2. Voorlichting en communicatie

 • 1.

  Het College informeert de belanghebbenden over de rechten en plichten die aan het ontvangen van bijstand zijn verbonden en over de consequenties bij misbruik en oneigenlijk gebruik.

 • 2.

  Periodiek ontvangen belanghebbenden een nieuwsbrief waarin regelmatig aandacht wordt geschonken aan onderwerpen ter voorkoming van misbruik of oneigenlijk gebruik.

Artikel 3. Bestandsvergelijking

Maandelijks vindt er een bestandsvergelijking plaats met de Stichting Inlichtingenbureau en worden uitkeringsgegevens van belanghebbenden vergeleken met de Belastingdienst, het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de Informatiebeheergroep.

Artikel 4. Terugvordering

 • 1.

  Het College vordert boven een nader vast te stellen bedrag de kosten van bijstand terug in de gevallen die in de artikel 58 en 59 van de WWB zijn aangegeven, voorzover zich daar geen wettelijke regeling tegen verzet.

 • 2.

  Van terugvordering kan worden afgezien indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn.

 • 3.

  Het College stelt nadere regels vast omtrent de terugvordering, de bruto kosten van bijstand, en de kosten van invordering en wettelijke rente.

Artikel 5. Verhaal

 • 1.

  Het College verhaalt boven een nader vast te stellen bedrag de kosten van bijstand tot het tijdstip waarop de artikelen 56, 61 en 62 van de WWB in werking treden in de gevallen en overeenkomstig de regels aangegeven in de artikelen 92, tweede en derde lid, tot en met 105 en 141, van de Abw, voor zover zich daar geen andere wettelijke regeling tegen verzet.

 • 2.

  Van verhaal kan worden afgezien indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn.

 • 3.

  Bij nader door het College vast te stellen regels kan voor de vaststelling van de hoogte van de verhaalsbijdrage naast de bestaande maatstaven een nader te stellen systematiek worden gehanteerd.

Artikel 6. Verlaging van de uitkering

Indien belanghebbende onjuiste, onvolledige of in het geheel geen inlichtingen verstrekt die van belang zijn of kunnen zijn voor de hoogte, de duur of de voortzetting van de bijstand, verlaagt het College de bijstand, conform de bepalingen uit de Afstemmingsverordening Wet werk en bijstand, onverminderd de mogelijkheid tot terugvordering van de eventueel ten onrechte ontvangen bijstand.

Artikel 7. Aangifte bij het openbaar ministerie

Indien een gedraging van belanghebbende leidt tot financiële benadeling van de gemeente van meer dan € 6.000,- doet het College, onverminderd de mogelijkheid de bijstand te verlagen en de ten onrechte ontvangen bijstand terug te vorderen, aangifte bij het Openbaar Ministerie, in overeenstemming met de door het Openbaar Ministerie op dit onderdeel gehanteerde uitgangspunten.

Artikel 8. Onvoorziene omstandigheden

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het College.

 • 2.

  Het College kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze verordening als toepassing ervan tot disproportionaliteit leidt.

Artikel 9. Slotbepaling

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als Misbruikverordening WWB.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 1 november 2004.